Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 151/BC-BĐDHĐQT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Hoàng Đình Châm
Ngày ban hành: 28/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NHCSXH TỈNH HÀ GIANG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 151/BC-BĐDHĐQT

Hà Giang, ngày 28 tháng 10 năm 2008

 

CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA

CỦA BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NGÂN HÀNG CSXH TỈNH HÀ GIANG NĂM 2009

Căn cứ quyết định số 162/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2003 của Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH Việt Nam “V/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban đại diện HĐQT-NHCSXH các cấp”.
Căn cứ chương trình kiểm tra giám sát của HĐQT năm 2009 của Chủ tịch HĐQT-NHCSXH Việt Nam.
Căn cứ tình hình thực tế hoạt động Ngân hàng CSXH tỉnh năm 2009. Ban đại diện HĐQT-NHCSXH tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Nâng cao chất lượng hoạt động NHCSXH, và các đoàn thể nhận ủy thác, tập trung xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng mạng lưới hoạt động ở cơ sở xã, phường, thị trấn, Ban quản lý tổ TK&VV.

2. Thông qua kiểm tra giám sát phát hiện những bất hợp lý để chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời; giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền cấp huyện ra các chủ trương chính sách chỉ đạo kịp thời hoàn thành kế hoạch tín dụng năm 2009 hiệu quả, chất lượng, đúng đối tượng.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

Nội dung công tác kiểm tra, giám sát cần tập trung vào các vấn đề sau:

1. Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối kết hợp của các ban ngành, các tổ chức hội đoàn thể trong việc thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo.

2. Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, quyết định, quy chế của HĐQT, Ban đại diện HĐQT-NHCSXH các cấp và các chủ trương, chính sách mới của nhà nước về tín dụng ưu đãi.

3. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch được giao, kiểm tra đối tượng cho vay, hiệu quả vốn vay, chất lượng tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

4. Việc tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay, thu nợ, xử lý nợ quá hạn của Ngân hàng CSXH huyện và các tổ chức nhận ủy thác cho vay, các tổ tiết kiệm và vay vốn. Lưu ý đi sâu kiểm tra việc thu nợ quá hạn vay giải quyết việc làm, đánh giá nguyên nhân nợ quá hạn chương trình này.

5. Hoạt động của Ban đại diện HĐQT các cấp trong việc tổ chức họp và thông báo nghị quyết phiên họp theo định kỳ, xử lý những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động của NHCSXH trên địa bàn.

6. Kiểm tra chất lượng và đánh giá hiệu quả hoạt động các điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn.

7. Kiểm tra tình hình hoạt động của các tổ Tiết kiệm và vay vốn sau củng cố, kiện toàn theo công văn 1617/NHCS-TD. Trách nhiệm kiểm tra, giám sát sau khi cho vay của các đoàn thể, Ban quản lý tổ đối với thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn.

8. Kiểm tra công tác an toàn kho quỹ.

9. Kiểm tra việc tiếp thu, chỉnh sửa các tồn tại sau thanh tra, kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị chỉnh sửa.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian kiểm tra: Năm 2009.

Theo chương trình hàng quý kể từ ngày 15/01/2009 đến 15/12/2009

2. Đối tượng kiểm tra

Kiểm tra 100% các huyện, thị xã trong tỉnh, và chọn mẫu kiểm tra đối với các xã, phường, thị trấn, Hội đoàn thể nhận ủy thác, tổ vay vốn.

Số liệu kiểm tra lấy từ năm 2008 đến ngày kiểm tra.

3. Thành phần tham gia kiểm tra

3.1- Căn cứ vào nội dung kiểm tra, Ban đại diện các huyện, thị xã, thành viên Ban đại diện tỉnh, tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm tra chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, các nội dung kiểm tra phải phù hợp sát thực, ưu tiên kiểm tra tại những nơi công tác triển khai cho vay còn có nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chưa được vay vốn cao, vướng mắc cần được xử lý tháo gỡ kịp thời.

3.2- Căn cứ tình hình thực tế từng địa phương, trưởng Ban đại diện HĐQT chỉ đạo Giám đốc NHCSXH tỉnh, Giám đốc Phòng giao dịch xây dựng đề cương kiểm tra của Ban đại diện HĐQT, đôn đốc các thành viên BĐD thực hiện chương trình kiểm tra.

3.3- Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các thành viên phụ trách các địa bàn trực tiếp làm trưởng đoàn kiểm tra, kết hợp với Lãnh đạo NHCSXH tỉnh, huyện và cán bộ nghiệp vụ Ngân hàng CSXH cùng tổ chức kiểm tra.

3.4- Lịch trình và kế hoạch kiểm tra chi tiết do các thành viên Ban đại diện HĐQT xây dựng cụ thể vào tháng đầu quý và thông báo cho Ban đại diện HĐQT và Ngân hàng chính sách biết để phối hợp thực hiện.

4. Lập và gửi báo cáo

Kết thúc đợt kiểm tra, sau 07 ngày làm việc, đoàn kiểm tra tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát gửi Ngân hàng CSXH tỉnh (hoặc huyện), để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban đại diện cùng cấp và Chủ tịch HĐQT-NHCSXH Việt Nam theo qui định.

Đề nghị các đồng chí quan tâm chỉ đạo thực hiện, quá trình thực hiện có vướng mắc phản ánh về Phòng kiểm tra kiểm toán nội bộ chi nhánh NHCSXH tỉnh để nghiên cứu trình các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban KS-HĐQT NHCSXH Việt Nam;
- Các thành viên BĐD-HDQT tỉnh;
- Ban giám đốc NHCSXH tỉnh;
- Ban ĐD các huyện, thị xã;
- NHCSXH các huyện;
- 5 phòng NVNHCSXH tỉnh;
- LĐVPUBND ti3nn (đ/c: Các)
- Lưu VT-HC, CVKT UBND tỉnh.

TM. BĐD-HĐQT-NHCSXH
TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH
Hoàng Đình Châm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chương trình kiểm tra 151/BC-BĐDHĐQT ngày 28/10/2008 của ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Giang năm 2009 do Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.688

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196