Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 13/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 30/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Hà Nam, ngày 30 tháng 12 năm 2015

 

CHỈ THỊ

V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2015/NĐ-CP NGÀY 09/6/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Ngày 09/6/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (Nghị định 55) thay thế Nghị định 41 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2015.

Nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị định 55, tạo điều kiện đối với tổ chức, cá nhân vay vốn phát triển lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, đồng thời khuyến khích các tổ chức tín dụng (TCTD) đẩy mạnh cho vay đối với lĩnh vực này, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, đoàn thể của tỉnh thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai Nghị định 55 của Chính phủ; tổng hợp kết quả cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn và những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND tỉnh.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị định 55 của Chính phủ và Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của NHNNVN trong ngành Ngân hàng; chỉ đạo các TCTD bố trí đầy đủ nguồn lực, củng cố và phát triển mạng lưới hoạt động trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn để tăng cường cho vay phục vụ sản xuất nông nghiệp; rà soát quy trình, hồ sơ, thủ tục vay vốn theo hướng đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với quy định của Ngành; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại, hộ sản xuất, cá nhân vay vốn để thực hiện tốt chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trong việc kiểm tra, xác nhận, tổng hợp số liệu đề nghị khoanh nợ, xóa nợ của các TCTD; đề xuất biện pháp xử lý và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình xử lý nợ do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng để tham mưu cho UBND tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, NHNNVN, Bộ Tài Chính.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông, các sở, ngành liên quan tuyên truyền về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại, hộ sản xuất, cá nhân nm bắt, triển khai thực hiện kịp thời hiệu quả Nghị định 55 của Chính phủ.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xây dựng cơ chế và xác định nguồn vốn ngân sách hàng năm để ủy thác cho vay qua các tổ chức tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trong việc bố trí nguồn vốn ngân sách xử lý khoản nợ gốc, lãi và cấp tương ứng số lãi tổ chức tín dụng đã khoanh cho khách hàng theo quy định.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Đề án, mô hình có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, trọng tâm là Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa, Đề án sản xuất cây trồng hàng hóa chất lượng cao, mô hình liên kết 4 nhà trong cung ứng thức ăn chăn nuôi,... Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, trong đó chú trọng khuyến khích phát triển các mô hình hợp tác, liên kết, ứng dụng khoa học kỹ thuật cao trong sản xuất nông nghiệp, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

- Hướng dẫn các quy định về khu nông nghiệp và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hưởng chính sách tín dụng theo Nghị định 55.

- Thực hiện tốt công tác khuyến nông, khuyến ngư; tập huấn, hỗ trợ các hộ gia đình, hợp tác xã, chủ trang trại và các đối tượng khác về khoa học, kỹ thuật, quản lý kinh tế, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và thông tin thị trường, tiêu thụ sản phẩm.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh công bố tình trạng thiên tai, dịch bệnh trên diện rộng để làm căn cứ kiểm tra, tổng hợp báo cáo trình Chính phủ xem xét khoanh nợ, xóa nợ cho các tổ chức, cá nhân vay vốn theo quy định.

4. Sở Tài chính:

- Phối hợp với NHNN tỉnh trong việc kiểm tra, xác nhận, tổng hợp số liệu đề nghị khoanh nợ, xóa nợ của các TCTD; đề xuất biện pháp xử lý nợ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình xử lý nợ do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn việc không thu lệ phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản và lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm để vay vốn tại các TCTD theo quy định tại Nghị định 55 và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

5. Các Sở, ngành liên quan:

- Sở Công thương: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan hỗ trợ nông dân về thông tin thị trường, xúc tiến thương mại và phát triển hệ thống phân phối trong khâu tiêu thụ đối với các sản phẩm nông nghiệp.

- Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn việc không thu lệ phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản và lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm để vay vốn tại các TCTD phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn liền với quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác trên đất cho doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại, hộ sản xuất, cá nhân khu vực nông thôn.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Nam, Báo Hà Nam phối hợp với NHNN tỉnh, các TCTD và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phbiến rộng rãi Nghị định 55 của Chính phủ, đặc biệt là những nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng so với Nghị định 41 như: Đối tượng được vay vốn, mức cho vay không có tài sản đảm bảo, quy trình xử lý các khoản nợ gặp rủi ro do thiên tai, dịch bệnh trên phạm vi rộng hoặc do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng,... để các tổ chức, cá nhân vay vốn hiểu rõ và thực hiện đầy đủ các quy định về cơ chế cho vay, cơ chế bảo đảm tiền vay, trách nhiệm khi vay vốn.

6. UBND các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo các ban, ngành, UBND các xã, phường, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi cho các TCTD thẩm định, cho vay và thu hồi nợ vay theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trn hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại, hộ sản xuất, cá nhân hoàn thiện thủ tục pháp lý để vay vốn tại các TCTD; xác nhận các đối tượng được vay vốn không cần tài sản bảo đảm theo quy định tại Khoản 2, Điều 9, Nghị định 55.

- Phối hợp với NHNN tỉnh và các Sở, ngành liên quan trong việc tuyên truyền thực hiện Nghị định 55 và tham gia công tác kiểm tra, xác nhận, tổng hợp số liệu đề nghị khoanh nợ, xóa nợ do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng xảy ra tại địa phương.

Căn cứ Chỉ thị này yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (để b/cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Sở, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KTTH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 13/CT-UBND ngày 30/12/2015 thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn do tỉnh Hà Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.562

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.85.80.239