Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện giải pháp nhằm đảm bảo cho các quỹ tín dụng nhân dân tại địa bàn hoạt động an toàn, có hiệu quả do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 10/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 26/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 06 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO CHO CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TẠI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG AN TOÀN, CÓ HIỆU QUẢ

Thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 22/8/2017 triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 và Quyết định số 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, hệ thống 32 Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn tnh đã được củng cố, phát triển theo định hưng, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo nguồn vn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, tạo công ăn việc làm và góp phần xóa đói, giảm nghèo, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi.

Tuy vậy, một số Quỹ Tín dụng nhân dân thời gian qua hoạt động còn yếu kém, có biểu hiện xa rời tôn chvà mục đích hoạt động, năng lực, trình độ cán bộ làm việc tại quỹ chưa đáp ứng yêu cầu; tại một số quỹ có tình trạng mất đoàn kết nội bộ nhưng chậm được khắc phục; sự quan tâm, phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền cấp huyện, cấp xã đối với hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu.

Để khắc phục tình trạng trên, đảm bảo cho hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân hoạt động ổn định, an toàn và phát triển bền vững, đúng mục tiêu, đúng tính chất, đúng nguyên tắc của loại hình tổ chức tín dụng hợp tác theo Chthị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh yêu cầu:

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan:

a. Tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về tăng cường chất lượng hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể nói chung và mô hình Quỹ Tín dụng nhân dân nói riêng; trong đó tập trung thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”; Chthị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Kết luận số 56-KL/TU ngày 07/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển bền vững kinh tế tập thể đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh ban hành một số chính sách phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tnh Hà Tĩnh đến năm 2020; Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 và Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

b. Nâng cao cht lượng quản lý nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách đối với các Quỹ Tín dụng nhân dân theo chđạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1058/QĐ-TTg và Chỉ thị 06/CT-TTg.

2. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh:

a. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quán triệt, tuyên truyền, phổ biến tới các Quỹ Tín dụng nhân dân thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả phương án cơ cấu lại hoạt động đến năm 2020 đã được phê duyệt theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh; kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị xử lý trong quá trình thực hiện.

b. Chđạo, hướng dẫn, giám sát các Quỹ Tín dụng nhân dân rà soát, triển khai thực hiện các giải pháp theo hướng dẫn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Quyết định số 209/QĐ-NHNN ngày 31/01/2019 về phê duyệt Đề án cng cvà phát triển hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

c. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành địa phương và đơn vị liên quan tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cưng giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân và các văn bản hướng dẫn thực hiện; qua đó, đề xuất các giải pháp quản lý, hỗ trợ các Quỹ Tín dụng nhân dân hoạt động theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 06/CT-TTg.

d. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn tnh để kịp thời phát hiện, cảnh báo, ngăn ngừa, hạn chế và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, đảm bảo các Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh hoạt động lành mạnh, an toàn, hiệu quả và bền vững.

e. Tập trung xử lý dứt điểm, kịp thời các tồn tại, yếu kém trong hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân, các cán bộ Quỹ Tín dụng nhân dân có biểu hiện vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo cho Quỹ tín dụng hoạt động an toàn, có hiệu qu. Chủ động, phối hợp vi các cơ quan truyền thông và các cơ quan bảo vệ pháp luật tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các biện pháp cần thiết để xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp (nếu có) xảy ra có liên quan đến hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành cho cán bộ của các Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tnh xem xét, tham mưu bố trí kinh phí thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành cho cán bộ của các Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn tnh.

5. Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tnh và các sở, ngành, địa phương liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chđạo các cơ quan báo chí, truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng trong việc đưa tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, cng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn tnh.

6. Công an tnh:

a. Chủ động, phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tnh và các sở, ngành, địa phương liên quan trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động của các Quỹ Tín dụng nhân dân.

b. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chđạo các phòng nghiệp vụ có liên quan và Công an các huyện, thành phố, thị xã bảo đảm an ninh trật tự để các Quỹ Tín dụng nhân dân hoạt động bình thường và xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự liên quan đến hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn.

c. Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng và Quỹ Tín dụng nhân dân trong việc thu hồi vốn, tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu được xử lý theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội và Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Liên minh Hợp tác xã:

a. Phát huy vai trò chỉ đạo, hưng dẫn, hỗ trợ đối với các Quỹ Tín dụng nhân dân hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã và Luật các Tổ chức tín dụng, đảm bảo nguyên tắc hỗ trợ thành viên.

b. Chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và các sở, ngành liên quan tham mưu và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cho các Quỹ Tín dụng nhân dân, đặc biệt là các thành viên trong Hội đng quản trị, Ban điều hành, Ban kim soát và cán bộ nghiệp vụ tại Quỹ Tín dụng nhân dân.

8. UBND huyện, thành phố, thị xã:

a. Chủ động phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước trong việc giám sát, hỗ trợ Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả “Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” theo Quyết định 1058/QĐ-TTg và Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt.

b. Phối hợp, hỗ trợ các Quỹ Tín dụng nhân dân thu hồi nợ xấu, nợ khó đòi và tài sản của Quỹ Tín dụng nhân dân theo quy định của pháp luật.

c. Tăng cường, chủ động công tác tuyên truyền, ổn định tâm lý người dân, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khi có vấn đề nảy sinh; đấu tranh với các thông tin sai lệch gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân.

d. Chđạo chính quyền các xã, phường, thị trấn tăng cường quản lý nhà nước về tổ chức, nhân sự làm việc tại các Quỹ Tín dụng nhân dân, ngăn ngừa các vi phạm, rủi ro đạo đức; phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tnh tăng cường quản lý hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân đảm bảo ổn định, lành mạnh phù hợp quy định pháp luật và định hướng phát triển chung của hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân; quan tâm, hỗ trợ cơ sở vật chất, đất xây dựng trụ sở làm việc cho Quỹ Tín dụng nhân dân nhằm đảm bảo Quỹ Tín dụng nhân dân hoạt động ổn định, an toàn.

8. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh và các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tnh:

a. Các Quỹ tín dụng nhân dân triển khai quyết liệt, hiệu quả Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 được Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tnh phê duyệt và Đề án củng cố và phát triển Quỹ tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo quy định tại Quyết định số 209/QĐ-NHNN ngày 31/01/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

b. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân; đặc biệt là các giải pháp quy định tại Chỉ thị số 07-CT-NHNN ngày 11/10/2017, Chỉ thị số 05/CT-NHNN ngày 17/9/2018 và Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 02/10/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tăng cường quản lý và giáo dục đạo đức cán bộ, nhân viên; ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động. Tích cực triển khai đng bộ, quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu như đôn đốc thu hồi nợ, bán, xử lý nợ, xử lý tài sản đảm bảo, sử dụng dự phòng và các biện pháp khác theo quy định để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu.

c. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của Ngân hàng Hợp tác xã Chi nhánh Hà Tĩnh trong việc liên kết hệ thống các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tnh, điều hòa vốn, kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh, Giám đốc các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chthị này. Trường hợp phát sinh khó khăn, vưng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời đề xuất gửi Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo)
- Ngân h
àng Nhà nước Việt Nam; (để báo cáo)
- TTr Tỉnh
y; TTr HĐND tỉnh; (để báo cáo)
- Chủ tịch, các PC
T UBND tỉnh; (để báo cáo)
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể c
p tỉnh;
- Bí thư các Huyện, Thành, Thị ủy;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Đài PTTH, Báo Hà Tĩnh;
- Ngân hàng HTX VN-CN Hà Tĩnh;
- Các QTDND trên địa bàn tỉnh;
- Chánh Văn phòng, các PVP;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, TH
1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện giải pháp nhằm đảm bảo cho các quỹ tín dụng nhân dân tại địa bàn hoạt động an toàn, có hiệu quả do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.751

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.22.151