Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 10/CT-CTUBND năm 2019 về tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Số hiệu: 10/CT-CTUBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 08/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-CTUBND

Hưng Yên, ngày 08 tháng 7 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN HOẠT ĐỘNG, CỦNG CỐ VỮNG CHẮC HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

Trong những năm qua, hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân được củng cố, phát triển theo định hướng, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển loại hình tổ chức tín dụng là hợp tác xã, góp phần tạo nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, tạo việc làm và thu nhập góp phần xóa đói, giảm nghèo, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, vẫn còn một số Quỹ tín dụng nhân dân thời gian qua hoạt động yếu kém, có biểu hiện xa rời tôn chỉ và mục đích hoạt động, thậm chí vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến ổn định chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn và an toàn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân; ở một số nơi, chính quyền địa phương các cấp còn thiếu sự quan tâm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước, xử lý kịp thời sai phạm.

Ngày 22/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 2385QĐ-UBND ban hành Chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020". Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân và Chương trình, kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn hoạt động ổn định, an toàn và phát triển bền vững, đúng mục tiêu, đúng tính chất, đúng nguyên tắc của loại hình tổ chức tín dụng hợp tác xã. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hưng Yên: Thực hiện nghiêm quản lý Nhà nước đối với hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn; tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đến hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động, công tác cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn; kịp thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng xử lý các Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân vi phạm pháp luật và các vấn đề nảy sinh trong quá trình củng cố, chấn chỉnh để giúp Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém khắc phục khó khăn, tồn tại, hoạt động phát triển an toàn bền vững.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, quản lý nhà nước trên địa bàn đối với các hoạt động giám sát tiền tệ; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hưng Yên tăng cường quản lý hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân đảm bảo ổn định, lành mạnh phù hợp quy định của pháp luật và định hướng phát triển chung của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân; chỉ đạo kịp thời các cơ quan chức năng trên địa bàn trong việc thu hồi nợ, tài sản của Quỹ tín dụng nhân dân do bị khách hàng chây ỳ trả nợ hoặc những cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân vi phạm pháp luật chiếm đoạt vốn và tài sản của Quỹ tín dụng nhân dân.

3. Công an tỉnh Hưng Yên: Chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hưng Yên và chính quyền địa phương các cấp xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật trong hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn; duy trì an ninh, trật tự trên địa bàn; chỉ đạo công an địa phương hỗ trợ, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thu hồi nợ, tài sản của các Quỹ tín dụng nhân dân do bị khách hàng chây ỳ trả nợ hoặc cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân vi phạm pháp luật chiếm đoạt vốn và tài sản của Quỹ tín dụng nhân dân.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các Quỹ tín dụng nhân dân làm thủ tục đăng ký kinh doanh.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu về nhà ở và tài sản gắn liền với đất; hỗ trợ các Quỹ tín dụng nhân dân hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản bảo đảm tiền vay.

6. Đề nghị Toà án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyển: Đẩy nhanh xét xử các vụ án dân sự liên quan đến khách hàng vay vốn của Quỹ tín dụng nhân dân.

7. Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố: Nâng cao trách nhiệm của chấp hành viên trong thực thi công vụ, đẩy nhanh tiến độ thi hành các vụ án dân sự tạo điều kiện cho các Quỹ tín dụng nhân dân thu hồi nợ, giảm nợ xấu để đảm bảo nguồn vốn cho vay; xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, cố tình không thi hành án.

8. Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh: Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động, đặc biệt là công tác huy động, cho vay, an toàn kho quỹ và quản lý ấn chỉ trắng; tăng cường quản lý và giáo dục đạo đức cán bộ, ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động; tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu như đôn đốc thu hồi nợ, bán, xử lý nợ, xử lý tài sản đảm bảo, sử dụng dự phòng và các biện pháp khác theo quy định để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu.

- Triển khai quyết liệt, có hiệu quả việc thực hiện Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Đề án: "Củng cố và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt; Chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện Đề án: "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020" đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của đơn vị giai đoạn 2016 - 2010 đã được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hưng Yên phê duyệt; thực hiện tốt các chỉ đạo, cảnh báo, khuyến nghị của Ngân hàng Nhà nước qua công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát.

- Nâng cao năng lực, trình độ, đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ quản trị, điều hành Quỹ tín dụng nhân dân, phát huy vai trò kiểm soát, kiểm toán nội bộ đảm bảo Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động và nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên.

- Kiện toàn bộ máy quản trị, điều hành, kiểm soát đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, nhằm hạn chế rủi ro và vi phạm pháp luật trong hoạt động. Tăng cường công tác đào tạo và tự đào tạo để nâng cao kiến thức về nghiệp vụ, năng lực quản trị, điều hành.

9. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hưng Yên: Làm tốt liên kết hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân, điều hòa vốn, hỗ trợ cho vay đối với Quỹ tín dụng nhân dân gặp khó khăn về tài chính, thanh khoản; tích cực tham gia xử lý các Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém hoặc có dấu hiệu mất an toàn trong hoạt động; kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân theo quy định của pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục thanh toán chuyển tiền và đảm bảo hài hòa quyền lợi giữa Ngân hàng Hợp tác xã và các Quỹ tín dụng nhân dân trong việc gửi và vay tiền.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hưng Yên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 10/CT-CTUBND năm 2019 về tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


655

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249