Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 06/1999/CT-NHNN15 thực hiện Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg quy định chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày (nghỉ ngày Thứ bảy và Chủ nhật) đối với cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội và các doanh nghiệp trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 06/1999/CT-NHNN15 Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Trần Minh Tuấn
Ngày ban hành: 27/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/1999/CT-NHNN15

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 1999 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 188/1999/QĐ-TTG NGÀY 17/9/1999 TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG

Ngày 17/9/1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg về việc quy định chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày (nghỉ ngày Thứ bảy và Chủ nhật) đối với cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội và các doanh nghiệp. Đây là một chủ trương mới, có liên quan và tác động trực tiếp đến hoạt động của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước và hoạt động của nền kinh tế và dân cư. Vì vậy, để thực hiện tốt Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ thị như sau:

1- Các đơn vị trong toàn ngành Ngân hàng phải chấp hành đúng chủ trương của Chính phủ về việc tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động, quán triệt nghiêm túc các yêu cầu, điều kiện khi áp dụng chế độ làm việc 40 giờ trong một tuần mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo trong Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ; đảm bảo hoạt động của ngành một cách bình thường, không ảnh hưởng tới nền kinh tế, đặc biệt là việc cung ứng dịch vụ cho dân cư và các giao dịch vãng lai khác. Yêu cầu cụ thể đối với từng đơn vị như sau:

a- Đối với các đơn vị trợ giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chức năng Ngân hàng Trung ương, văn phòng đạI diện và các chinh nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị sự nghiệp (trừ Học viện Ngân hàng):

Thực hiện việc nghỉ làm việc vào ngày Thứ bảy và Chủ nhật từ ngày 2/10/1999. Để thực hiện chủ trương này, từng đơn vị khẩn trương sắp xếp lại lao động một cách hợp lý trong phạm vi biên chế đã được duyệt; nâng cao hiệu suất lao động, thực hiện tiết kiệm và giảm chi phí, đặc biệt là chi phí hành chính, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các Vụ, Cục chức năng của Ngân hàng Nhà nước rà soát lại các quy định hiện hành về thanh toán, an toàn kho quỹ, tín dụng ... để đảm bảo tính pháp lý và tính đồng bộ với chủ trương tuần làm việc 40 giờ của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức hoạt động bình thường và đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Để đảm bảo thuận lợi cho các ngân hàng và tổ chức tín dụng hoàn thành các giao dịch với Ngân hàng Nhà nước, các đơn vị của Ngân hàng Nhà nước trực tiếp có quan hệ giao dịch với các ngân hàng và tổ chức tín dụng phải kéo dài thời gian giao dịch ngân quỹ và thanh toán của ngày thứ 6 hàng tuần đến 16 giờ 00 .

Cục Quản trị, các Kho tiền Trung ương, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chủ động bố trí lao động, biên chế cho công tác bảo vệ, nếu còn thiếu phải thực hiện điều chuyển nội bộ trong đơn vị, đảm bảo duy trì hoạt động bảo vệ 24/24 giờ trong ngày. Những chi nhánh có khó khăn về biên chế bảo vệ thì báo cáo về Vụ Tổ chức - Cán bộ và Đào tạo, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

b- Đối với các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng:

- Các tổ chức tín dụng Nhà nước: Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng Nhà nước tự quyết định thời gian bắt đầu và phương án thực hiện tuần làm việc 40 giờ của hệ thống mình theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhưng phải bảo đảm phục vụ nền kinh tế được bình thường, đặc biệt là các dịch vụ cho khu vực dân cư, các giao dịch vãng lai khác.

- Các tổ chức tín dụng cổ phần, các tổ chức tín dụng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt nam: Khuyến khích các tổ chức tín dụng cổ phần, các tổ chức tín dụng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt nam thực hiện tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày theo tinh thần Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ.

c- Đối với các doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, Học viện Ngân hàng:

- Việc thực hiện tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày của Học viện Ngân hàng thực hiện theo sự hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với các doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) quyết định theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhưng phải đảm bảo thu nhập cho người lao động, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ổn định và phát triển, bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời các sản phẩm trong ngành và xã hội.

2- Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp trực thuộc quyết định phương án tuần làm việc 40 giờ của đơn vị mình và phải thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Tổ chức -Cán bộ và Đào tạo), khách hàng và dân cư biết trước khi thực hiện.

Khi thực hiện tuần làm việc 40 giờ, cần quan tâm đúng mức công tác bảo vệ an toàn kho quỹ và cơ quan. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chủ động sắp xếp lại hoặc tuyển thêm lao động, đảm bảo đủ số lượng bảo vệ cho công tác này.

3- Vụ Tổ chức - Cán bộ và Đào tạo thường xuyên nắm tình hình và báo cáo Thống đốc về việc thực hiện tuần làm việc 40 giờ trong toàn ngành và gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

4- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Việt Nam, Giám đốc các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Văn phòng đại diện, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng thi hành nghiêm túc Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tổ chức - Cán bộ và Đào tạo) để xem xét, giải quyết.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo)
- Ban lãnh đạo NHNN
- VP Chính phủ
- Như điểm 4
- Lưu VP, TCCB-ĐT

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC 
Trần Minh Tuấn

 

Ghi chú:

- Ngân hàng Nhà nước đã chuyển phát nhanh bản chính qua Bưu điện.

- Do thời gian thực hiện rất gấp, đề nghị các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước khi nhận được Chỉ thị này trên mạng, gửi trước cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn biết chủ trương và thực hiện.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/1999/CT-NHNN15 thực hiện Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg quy định chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày (nghỉ ngày Thứ bảy và Chủ nhật) đối với cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội và các doanh nghiệp trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.229
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210