Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 05/2005/CT-NHNN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 26/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2005/CT-NHNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN PHÂN LOẠI NỢ VÀ TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG RỦI RO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 493/2005/QĐ-NHNN

Ngày 22/4/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo thông lệ quốc tế. Nhằm đánh giá chính xác thực trạng, chất lượng của hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung và từng tổ chức tín dụng nói riêng trên cơ sở chuẩn mực quốc tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ thị:

1. Các tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng cơ sở) phải tiến hành tổng kiểm tra đánh giá chất lượng tín dụng và khả năng trích lập dự phòng rủi ro theo các nội dung sau:

- Phân loại nợ: các khoản nợ được phân từ nhóm 1 đến nhóm 5 theo Điều 6 Quy định nói trên.

- Tỷ lệ nợ xấu (NPL)/tổng dư nợ: Nợ xấu bao gồm các khoản nợ được phân từ nhóm 3 đến nhóm 5.

- Tình hình trích lập dự phòng rủi ro: Thực tế đã trích và khả năng trích theo Quy định nói trên.

Thời điểm lấy số liệu báo cáo: 30/6/2005.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng phải tổ chức triển khai khẩn tr­ương và toàn diện việc tổng kiểm tra đánh giá chất lượng tín dụng.

Chậm nhất đến 31/7/2005, tổ chức tín dụng phải gửi báo cáo lên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước theo Mẫu biểu la của Quy định nói trên (qua Vụ các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng).

3. Ngân hàng Nhà nước sẽ xử lý đối với tổ chức tín dụng vi phạm như sau:

- Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng theo các quy định hiện hành.

- Tổ chức thanh tra toàn diện đối với những tổ chức tín dụng bị nghi ngờ báo cáo Bai số liệu để có các biện pháp xử lý thích hợp.

4. Vụ các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra ngân hàng để tổng hợp, đánh giá số liệu và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xử lý các trường hợp tổ chức tín dụng, cá nhân vi phạm điểm 3 nói trên.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các tổ chức tín dụng nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này, trong quá trình thực hiện, có vấn đề gì vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước (Vụ các Ngân hàng và tổ chức tí dụng phi ngân hàng) để được hướng dẫn xử lý.

 

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
Lê Đức Thuý

THE STATE BANK OF VIETNAM
--------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence Freedom Happiness
-------------------

No. 05/2005/CT-NHNN

Hanoi, April 26, 2005

 

DIRECTIVE

ON THE IMPLEMENTATION OF DEBTS CLASSIFICATION AND SETTING UP OF RISK PROVISIONS IN ACCORDANCE WITH THE DECISION NO. 493/2005/QD-NHNN

On 22 April 2005, the Governor of the State Bank signed the Decision No. 493/2005/QD-NHNN on the issuance of the Regulation on debts classification, provisioning and use of provisions to deal with credit risks in banking activities of credit institutions according to international rules. With a view to accurately assessing the actual situation, the quality of Vietnam Banks system in general and of each credit institution in particular on the basis of international standards, the Governor of the State Bank instructs:

1. Credit institutions (except for local peoples credit funds) to carry out the general examination and assessment of their credit quality and ability to set up the risk provisions in accordance with the following contents:

- Debts classification: Debts are to be classified by Group 1 to Group 5 in accordance with Article 6 of the above mentioned Regulation.

- The ratio of bad debts (NPL) to the total outstanding debts: Bad debts include the debts classified in the Group 3 to the Group 5.

- The setting up of risk provisions: Provisions, that have actually been made and the ability to make provisions according to the above-mentioned regulation.

Reporting time: as of 30 June 2005.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. The State Bank shall deal with credit institutions which commit violation as follows:

- To impose administrative punishment for violation in monetary area and banking activity in accordance with current provisions.

- To organize the general inspection of credit institutions which are suspected of reporting wrong data in order to take appropriate solutions.

4. The Department of Banks and Non-Bank Credit Institutions shall be responsible for cooperating with the State Bank Inspection to consolidate, assess the data and submit to the State Bank Governor the settlement of violations to point 3, as mentioned above, committed by organization, individuals.

This Directive shall be effective after 15 days since its publication in the Official Gazette. The Credit Institutions must seriously comply with this Directive. Any obstacle that may arise during the implementation should timely be reported to the State Bank (the Department of Banks and Non-Bank Credit Institutions) for guidance and solutions.

 

 

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
Le Duc Thuy

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/2005/CT-NHNN ngày 26/04/2005 về thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.809

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!