Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/2004/CT-NHNN tăng cường chất lượng báo cáo thống kê trong ngành ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 05/2004/CT-NHNN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 27/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2004/CT-NHNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2004 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO THỐNG KÊ TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG

Những năm qua, hệ thống số liệu báo cáo thống kê, được hình thành trên cơ sở Quyết định số 516/2000/QĐ-NHNN1 ngày 18/12/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đã đóng góp rất lớn vào những thành công trong việc điều hành của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), góp phần không nhỏ trong thành công chung của đất nước trên con đường phát triển và hội nhập kinh tế. Lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng hết sức nhạy cảm với những biến đổi về các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, hơn thế nữa, nó có ảnh hưởng trực tiếp đến việc ổn định các chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng của một quốc gia, nhất là hiện nay tình hình thế giới đang diễn ra khá phức tạp. Để có thể tiếp tục duy trì những thành công của những năm qua, đáp ứng những yêu cầu trong tình hình mới, quá trình đổi mới công tác điều hành tiền tệ, ngân hàng của NHNN đang diễn ra rất mạnh mẽ, trong đó có việc đổi mới khá toàn diện công tác báo cáo thống kê (Chế độ báo cáo thống kê hiện hành được ban hành kèm theo Quyết định số 516/2000/QĐ-NHNN1 ngày 18/12/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và từ ngày 1/1/2005, Chế độ báo các thống kê mới, được ban hành kèm theo Quyết định số 477/2004/QĐ-NHNN ngày 28/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, sẽ có hiệu lực thi hành). Gần đây, việc thực thi Chế độ báo cáo thống kê còn có những bất cập về thời gian, tính chính xác của các báo cáo, ... làm ảnh hưởng đến việc điều hành của NHNN. Để khắc phục những hạn chế của công tác báo cáo thống kê, ngoài việc đổi mới Chế độ báo cáo thống kê thì trách nhiệm chấp hành Chế độ của các đơn vị có liên quan là hết sức quan trọng. Chính vì vậy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước:

- Các đơn vị thuộc NHNN trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình cần tăng cường nhắc nhở các đơn vị báo cáo thực hiện nghiêm túc Chế độ báo cáo thống kê và nhận xét đầy đủ, chính xác việc chấp hành Chế độ báo cáo thống kê (về thời gian, tính chính xác của các số liệu báo cáo) của các đơn vị báo cáo.

- Vụ Chính sách tiền tệ làm đầu mối phối hợp với các Vụ, Cục chức năng trình lãnh đạo NHNN giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Chế độ báo cáo thống kê.

- Cục Công nghệ tin học Ngân hàng cần phối hợp kịp thời với các đơn vị thuộc NHNN và các tổ chức tín dụng về mặt kỹ thuật, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng trong việc truyền nhận thông tin, báo cáo.

- Trên cơ sở Thông báo về việc chấp hành Chế độ thông tin báo cáo (Chế độ báo cáo thống kê) định kỳ hàng quý, Thanh tra Ngân hàng phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ và các Vụ, Cục có liên quan đề xuất những hình thức xử lý phù hợp đối với những vi phạm có hệ thống Chế độ báo cáo thống kê.

- NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao trực tiếp đôn đốc, giải quyết những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê trên địa bàn mình quản lý, nếu cần báo cáo ngay với NHNN trung ương. Ngoài ra, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Chế độ báo cáo thống kê và phải chịu trách nhiệm về chất lượng số liệu báo cáo thống kê của đơn vị mình.

- NHNN chi nhánh Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cần nắm bắt hàng ngày số liệu về tiền gửi, lãi suất, tín dụng của các TCTD trên địa bàn để kịp thời chỉ đạo, điều hành khi có những diễn biến bất thường và báo cáo cho NHNN Trung ương (Vụ Chính sách tiền tệ) khi được yêu cầu.

2. Đối với các tổ chức tín dụng và các đơn vị trực thuộc:

- Tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Chế độ báo cáo thống kê.

- Thực hiện các giải pháp hữu hiệu áp dụng trong hệ thống của mình nhằm đảm bảo số liệu báo cáo được chính xác, đầy đủ, kịp thời.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) của các tổ chức tín dụng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc tổ chức tín dụng (là đơn vị báo cáo theo địa bàn tỉnh, thành phố) phải chịu trách nhiệm về thời hạn, chất lượng số liệu báo cáo của đơn vị mình.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc NHNN, Giám đốc NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) của các tổ chức tín dụng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc tổ chức tín dụng có trách nhiệm quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Ban lãnh đạo NHNN,
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Tư pháp,
- Công báo VPCP (2 bản),
- Các Vụ, Cục thuộc NHNN,
- NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố,
- Các tổ chức tín dụng,
- Lưu VP, CSTT, PC.

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Lê Đức Thúy

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom – Happiness
------------------

No. 05/2004/CT-NHNN

Hanoi, May 27, 2004

 

DIRECTIVE

ON THE ENHANCEMENT OF THE QUALITY OF STATISTIC REPORTS IN BANKING AREA

THE GOVEROR OF THE STATE BANK

In recent years, the system of statistic reporting data, which have been established on the basis of the Decision No. 516/2000/QD-NHNN1 dated 18 December, 2000 of the Governor of the State Bank has made significant contribution to the success in the regulation of the State Bank (SBV), contributing considerably to the common achievement of the country on its way to the economic development and integration. The monetary and banking area is greatly sensitive to political, economic and social changes and directly affects the stability of important macroeconomic indices, especially in face of the present complicated situation in the world. For the sustaining of successes of previous years, satisfying requirements arising from the new situation, the innovation process of the monetary, banking management of the SBV has been taking place very strongly, which includes the innovation of the statistic reporting (the current statistic reporting regime issued in conjunction with the decision No. 516/2000/QD-NHNN1 dated 18 December, 2000 of the Governor of the State Bank and from 1 January, 2005, the new statistic reporting regime which is issued in conjunction with the Decision No. 477/2004/QD-NHNN dated 28 April, 2004 of the State Bank's Governor shall be effective). The compliance with the statistic reporting regime has recently shown several shortcomings, in terms of the timing, the accuracy of reports, ect... that affect the regulation of the SBV. To overcome the limitations of the statistic reporting, it is very important for relevant units to comply with the statistic reporting regime in addition to the renovation of the statistic reporting regime itself. The State Bank's Governor would, therefore, like to request Departments of the SBV and credit institutions to seriously comply with followings:

1. IN RESPECT OF DEPARTMENTS OF THE STATE BANK:

- Departments of the State Bank should, within the scope of their function, assignment, strengthen the advice on the reporting units to seriously comply with the statistic reporting regime and make full, accurate comments on the compliance with the statistic reporting regime (in terms of the timing, the accuracy of reporting data) by reporting units.

- The Department of Monetary and Policy shall function as a coordinate and cooperate with other functional Departments to submit to the SBV for timely settlement of obstacles, difficulties, which arise during the implementing process of the statistic reporting regime.

- The Banking Informatics Technology Department should timely cooperate with Departments of the SBV and Credit Institutions in respect of the techniques, operations to secure the quality of the transmission and receipt of information, reports.

- On the basis of the notice of the compliance with the Reporting and Information Regime (Statistic Reporting Regime), quarterly, the Banking Inspectors shall cooperate with the Department of Monetary and Policy and related Departments to make appropriate recommendations in respect of forms of settlements for systematic violations of the statistic reporting regime.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/2004/CT-NHNN tăng cường chất lượng báo cáo thống kê trong ngành ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.227

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112