Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/2003/CT-NHNN về tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 05/2003/CT-NHNN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 09/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2003/CT-NHNN

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2003

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG

Thực hiện Quy chế hoạt động Thông tin tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 415/1999/QĐ-NHNN23 ngày 18 tháng 11 năm 1999 và Quy chế quản lý, cung cấp và khai thác sử dụng Thông tin tín dụng điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 987/2001/QĐ-NHNN ngày 02 tháng 8 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua hoạt động Thông tin tín dụng đã đi vào nề nếp và đạt được những thành công đáng kể.

Đến nay, tại kho dữ liệu Trung tâm Thông tin tín dụng (CIC) đã lưu giữ được gần 300 nghìn hồ sơ khách hàng có quan hệ tín dụng với các Tổ chức tín dụng, với tổng dư nợ theo dõi được khoảng 240 nghìn tỷ đồng. Bình quân hàng tháng Trung tâm Thông tin tín dụng và Phòng thông tin tín dụng ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp cho các Tổ chức tín dụng, Chi nhánh tổ chức tín dụng trên 3000 lượt bản trả lời tin. Qua đó đã tạo thêm một kênh thông tin phục vụ nhiệm vụ quản lý của Ngân hàng Nhà nuớc và hỗ trợ các Tổ chức Tín dụng ngăn ngừa, hạn chế rủi ro trong kinh doanh, góp phần đảm bảo an toàn và ổn định hệ thống ngân hàng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động Thông tin tín dụng tại một số đơn vị trong hệ thống Ngân hàng còn chưa tốt, như chưa báo cáo thông tin một cách đầy đủ, chính xác kịp thời, lãnh đạo một số chi nhánh Tổ chức tín dụng chưa thực sự quan tâm thường xuyên, chưa tìm hiểu thông tin trước khi cho vay. Để tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cấp bách của Ngân hàng Nhà nước và các Tổ chức tín dụng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ thị các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, các Tổ chức tín dụng cần thực hiện tốt các việc sau:

1. Các Tổ chức tín dụng cần phải nhận thức đúng việc báo cáo và khai thác sử dụng Thông tin tín dụng là nghĩa vụ và quyền lợi của các Tổ chức tín dụng nhằm phục vụ mục tiêu quản lý Nhà nước và đảm bảo hiệu quả kinh doanh của các Ngân hàng, ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng. Các Tổ chức tín dụng phải thường xuyên cập nhật thông tin khách hàng có quan hệ tín dụng với mình và báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời cho Trung tâm Thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước theo quy định, đồng thời cần phải đẩy mạnh khai thác sử dụng thông tin từ CIC để có thêm thông tin phục vụ hoạt động tín dụng.

Các Tổ chức tín dụng cần ổn định cán bộ nắm vững nghề nghiệp Thông tin tín dụng, trường hợp luân chuyển phải đào tạo, bổ sung kịp thời, không để gián đoạn, ách tắc thông tin.

Các Tổ chức tín dụng khẩn trương hoàn thiện công nghệ, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu báo cáo và khai thác Thông tin tín dụng, đảm bảo thông tin nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ.

2. Trung tâm Thông tin tín dụng nhanh chóng nâng cao công nghệ mới, nghiên cứu tạo ra nhiều sản phẩm thông tin, đẩy mạnh việc cung cấp thông tin qua Web – CIC đảm bảo thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng, khẩn chương thống nhất và hoàn thiện chương trình phần mềm nghiệp vụ Thông tin tín dụng. Đi sâu phân tích, đánh giá xếp loại tín dụng doanh nghiệp, kịp thời dự báo và cảnh báo nhằm hạn chế rủi ro và nâng cao chất lượng thông tin tín dụng.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trung tâm Thông tin tín dụng cần phối hợp chặt chẽ trong việc đôn đốc các Tổ chức tín dụng cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, chủ động khai thác các nguồn thông tin liên quan đến doanh nghiệp ở trong và ngoài ngành nhằm đa dạng và nâng cao chất lượng kho dữ liệu thông tin.

4. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành báo cáo thông tin của các Tổ chức tín dụng.

Thủ trưởng các Vụ, Cục và các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, giải quyết.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE STATE BANK OF VIETNAM
------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom - Happiness
--------------------

No. 05/2003/CT-NHNN

Hanoi, September 09, 2003

 

DIRECTIVE

ON THE STRENGTHENING AND ENHANCEMENT OF QUALITY OF THE CREDIT INFORMATION ACTIVITY

With the view to implementing the Regulation on the credit information activity issued in conjunction with the Decision No. 415/1999/QD-NHNN23 dated 18 November, 1999 and the Regulation on the management, provision, exploitation and use of electronic credit information issued in conjunction with the Decision No. 987/2001/QD-NHNN dated 2 August, 2001 of the Governor of the State Bank of Vietnam, credit information activity has been streamlined recently and achieved considerable successes.

Up to now, nearly 300,000 files of customers who have credit relations with credit institutions are maintained in the database of the Credit Information Center (CIC), with the total outstanding balance of about VND 240,000 billion. On the monthly average, the Credit Information Center and the Credit Information Division of the State Bank branch in Hochiminh City provide to credit institutions, credit institution's branches over 3.000 responses. An information channel has been created for the management of the State Bank and support to credit institutions in limiting risks in their business, contributing to prudence and safety in the banking system.

Along with the obtained achievements, the credit information activity in several units of the banking system is not well-performed such as: information not being reported fully, accurately and timely, leaders of several credit institution's branches fail to accord their regular interest in or to study information before lending. In order to strengthen and enhance the quality of the credit information activity, to meet increasingly urgent requirements of the State Bank and credit institutions, the Governor of the State Bank of Vietnam instructs units of the State Bank, credit institutions to well perform following works:

1. Credit institutions shall be well aware of the reporting and the use of credit information. The credit information is the obligations and rights of credit institutions to serve the State management objective and secure the business effecicency of banks, prevent and limit the credit risks. Credit institutions must update customer's information and report fully, accurately, timely to the Credit Information Center of the State Bank in accordance with provisions, at the same time, they must step up the exploitation and use of information from CIC to get more information for the credit activity.

Credit institutions shall have a stable group of staff, who have a thorough understanding the credit information operation, in case of transfer, timely supplement of trained staff should be made to avoid any interruption in information flow.

Credit institutions should complete the technology, equipments to satisfy the need of reporting and exploitation of the credit information, secure the prompt, timely and sufficient information flow.

2. The Credit Information Center should enhance tensionally the new technology, study to create many information products, step up the provision of information through CIC website to ensure the convenience, ease, promptly and to unify and complete the software program of credit information operation. To intensify the analysis, assessment and classification of enterprises' credit worthiness, to timely forecast and early warn in order to limit risks and enhance the quality of credit information.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/2003/CT-NHNN về tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.364
DMCA.com Protection Status