Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 03/2000/CT-NHNN4 Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Trần Minh Tuấn
Ngày ban hành: 16/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2000/CT-NHNN4

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2000

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT, KIỂM TOÁN NỘI BỘ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Trong thời gian qua, công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước đã được củng cố một bước và đạt được những kết quả nhất định: Quan điểm, nhận thức về trách nhiệm xây dựng cơ cấu kiểm soát nội bộ của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước được nâng lên; vai trò, vị trí, quyền hạn, trách nhiệm của cán bộ kiểm soát, tổ chức bộ máy của các đơn vị chuyên môn làm công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ cũng được kiện toàn và củng cố.

Kết quả công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ đã góp phần bảo đảm cho các đơn vị hoạt động hiệu quả , tránh rủi ro, thất thoát tài sản; chấp hành đúng các quy định của pháp luật, các chế độ chính sách của Nhà nước và của Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước trong những năm qua vẫn còn nhiều bất cập: Một số đơn vị chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát dẫn đến vẫn còn để xảy ra mất tiền trong kho, quỹ; vi phạm các quy định về quản lý kinh tế, tài chính; tình hình chấp hành chế độ, chính sách, quy chế và quy trình nghiệp vụ chưa nghiêm...; tổ chức bộ máy, trình độ, năng lực cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ.

Để từng bước khắc phục những tồn tại trên nhằm nâng cao hiệu quả của công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ thị:

1- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm soát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, rủi ro có thể xảy ra đảm bảo cho toàn hệ thống Ngân hàng Nhà nước hoạt động an toàn, có hiệu quả, ổn định và phát triển; tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước, của Ngành về tiền tệ, tín dụng, thanh toán, xây dựng cơ bản và chi tiêu tài chính.

2- Vụ Tổng kiểm soát có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm soát hoạt động của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; kiểm toán nội bộ đối với các đơn vị thực hiện nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương theo đúng quy định tại Quyết định số 93/1999/QĐ-NHNN4 ngày 20/3/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế kiểm soát và kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước. Bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ tại các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Quản trị, Vụ Kế toán - Tài chính, Sở Giao dịch, Văn phòng Đại diện Ngân hàng Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát toàn diện hoạt động của đơn vị.

3- Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo, Cục Trưởng Cục Quản trị, Vụ Trưởng Vụ Kế toán -Tài chính, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Vụ Trưởng - Trưởng Văn phòng Đại diện Ngân hàng Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí đủ cán bộ có năng lực chuyên môn làm công tác kiểm soát nội bộ tại các đơn vị. Vụ Trưởng Vụ Tổng kiểm soát có trách nhiệm tổ chức công tác tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ kiểm soát viên, cán bộ làm công tác kiểm soát của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước nhằm trang bị kiến thức, nghiệp vụ chuyên sâu về kiểm soát, kiểm toán nội bộ để nâng cao nghiệp vụ và khả năng công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4- Giao cho Vụ Tổng kiểm soát phối hợp cùng Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo nghiên cứu chỉnh sửa Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổng kiểm soát, bộ máy làm công tác kiểm soát của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Cục Quản trị, Sở Giao dịch, Vụ Kế toán - Tài chính, Văn phòng Đại diện Ngân hàng Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tế để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát và kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước.

5- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần nghiêm túc chỉnh sửa những sai sót, khuyết điểm được phát hiện qua kiểm soát, kiểm toán nội bộ; chấp hành nghiêm chỉnh chế độ chi tiêu tài chính, không được chi những khoản chi không có chế độ hoặc vận dụng chi sai; hạch toán đúng tính chất tài khoản; kiểm soát chặt chẽ định mức, đơn giá, khối lượng công trình xây dựng cơ bản, cải tạo sửa chữa, trong quá trình thanh quyết toán công trình, mua sắm tài sản, đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của hoá đơn chứng từ thanh toán.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này và chậm nhất đến ngày 30 tháng 9 năm 2000 báo cáo kết quả thực hiện về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tổng kiểm soát) để tổng hợp báo cáo Thống đốc.

 

 

Trần Minh Tuấn

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/2000/CT-NHNN4 ngày 16/05/2000 về việc tăng cường công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.372

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249