Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 02/CT-NHNN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Giàu
Ngày ban hành: 07/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 02/CT-NHNN

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG AN TOÀN, HIỆU QUẢ NĂM 2010

Thực hiện Nghị quyết số 36/2009/QH12 của Quốc hội ngày 06 tháng 11 năm 2009 về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, Nghị quyết số 43/2009/NQ-QH12 của Quốc hội ngày 27 tháng 11 năm 2009 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII; Nghị quyết số 03/NQ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 01 năm 2010 về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 và Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 4 năm 2010 về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010; trong những tháng đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ và thực hiện các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, thị trường tiền tệ và hoạt động của các tổ chức tín dụng cơ bản ổn định. Để góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính sách tiền tệ và biện pháp đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2010 như sau:

1. Mục tiêu và nhiệm vụ:

1.1. Tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng nhằm ổn định thị trường tiền tệ, bảo đảm khả năng thanh khoản của hệ thống ngân hàng và hỗ trợ thanh khoản cho nền kinh tế; kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán khoảng 20% và tín dụng khoảng 25%, lãi suất và tỷ giá ở mức hợp lý.

1.2. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tại văn bản số 624/TB-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Văn phòng Ngân hàng Nhà nước về ý kiến chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2010.

1.3. Tổ chức triển khai và thực hiện Kế hoạch hành động về triển khai thực hiện các giải pháp tiền tệ, tín dụng và ngân hàng tại Nghị quyết số 03/NQ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 01 năm 2010 về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 4 năm 2010 về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010 (kèm theo Chỉ thị này).

2. Các đơn vị tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo chức năng và nhiệm vụ của mình, tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2010 và các biện pháp:

2.1. Điều hành các công cụ chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm phù hợp với mục tiêu phát triển và điều kiện thực tế của thị trường tài chính, tiền tệ và nền kinh tế; điều tiết lãi suất thị trường giảm dần để tạo điều kiện phát triển sản xuất – kinh doanh; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thống kê, thông tin và dự báo về kinh tế vĩ mô, tiền tệ, tín dụng và ngân hàng; thực hiện biện pháp cần thiết để xử lý các hiện tượng có nguy cơ gây mất ổn định thị trường tiền tệ, nâng cao hiệu quả, chất lượng tín dụng và năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng; ban hành văn bản hướng dẫn và triển khai cơ chế hỗ trợ lãi suất theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn các tổ chức tín dụng thực hiện cho vay theo lãi suất thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật; tổ chức triển khai Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn khi Chính phủ ban hành và sửa đổi các cơ chế liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận vốn tín dụng.

2.2. Điều hành thị trường ngoại hối và tỷ giá linh hoạt trong mối quan hệ với lãi suất, lạm phát, cán cân thương mại và các kênh đầu tư khác nhằm giảm nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế, tạo điều kiện để tăng dự trữ ngoại hối; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý ngoại hối và quản lý thị trường ngoại hối theo quy định của pháp luật; phối hợp với các bộ, ngành để nâng cao chất lượng lập, phân tích và dự báo cán cân thanh toán quốc tế.

2.3. Tiếp tục sửa đổi và hoàn thiện các thể chế về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng, phù hợp với quy định của pháp luật, thông lệ và chuẩn mực quốc tế, điều kiện của nền kinh tế và thị trường tiền tệ nước ta trong giai đoạn hiện nay; trong đó, trọng tâm là hoàn thiện hai dự án Luật Ngân hàng Nhà nước (sửa đổi) và Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi), ban hành các văn bản hướng dẫn Nghị định số 59/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 7 năm 2009 về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại.

2.4. Cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng; giám sát thường xuyên và chặt chẽ chất lượng tín dụng, khả năng thanh khoản và rủi ro hoạt động của các tổ chức tín dụng.

2.5. Xây dựng kế hoạch, lộ trình và thực hiện biện pháp khả thi để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế, phù hợp Quyết định số 291/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và điều kiện cụ thể hiện nay; tiếp tục hoàn thiện thể chế và phát triển công nghệ tin học ngân hàng; triển khai thực hiện Dự án “Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng” (FSMIMS) có hiệu quả và đúng tiến độ.

2.6. Theo dõi và cập nhật tình hình kinh tế và tiền tệ quốc tế để đề xuất các biện pháp ứng phó phù hợp với điều kiện của nền kinh tế nước ta; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng; phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để triển khai các chương trình vay vốn của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á; hoàn thành tốt công việc tổ chức Hội nghị Thống đốc và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN tại Việt Nam trong năm 2010 mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ trì; phối hợp có hiệu quả với các tổ chức Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á và các tổ chức quốc tế.

2.7. Cung ứng kịp thời và đủ số lượng tiền mặt theo cơ cấu hợp lý; bảo đảm an toàn kho quỹ, tiền và tài sản do ngành Ngân hàng quản lý và bảo quản.

2.8. Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ; làm tốt công tác thông tin và truyền thông về điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng, coi đây là yếu tố quan trọng để chính sách tiền tệ được vận hành có hiệu quả.

2.9. Phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam để triển khai có hiệu quả các biện pháp điều hành chính sách tiền tệ và an toàn hệ thống ngân hàng.

3. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng của mình, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2010 và các biện pháp:

3.1. Triển khai kịp thời các chính sách, cơ chế về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng; trong đó, triển khai có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật các cơ chế hỗ trợ lãi suất áp dụng trong năm 2010.

3.2. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát và thanh tra hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, xử lý đúng và kịp thời các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động ngân hàng trên địa bàn để báo cáo và đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về biện pháp quản lý hoạt động và mạng lưới tổ chức tín dụng, sửa đổi các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế.

3.3. Thực hiện các biện pháp phù hợp để tổ chức tín dụng tập trung vốn phục vụ phát triển kinh tế địa phương, nhất là đáp ứng nhu cầu vốn chi phí sản xuất – kinh doanh của khu vực nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

4. Các tổ chức tín dụng bám sát mục tiêu, nhiệm vụ năm 2010 và thực hiện các biện pháp:

4.1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2010 trên cơ sở bám sát và thực hiện chính sách tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô khác theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; thực hiện đúng quy định của pháp luật về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng.

4.2. Mở rộng tín dụng và các hoạt động kinh doanh, trên cơ sở khả năng huy động vốn và nâng cao chất lượng, hiệu quả tín dụng, đi đôi với chuyển dịch mạnh cơ cấu tín dụng theo ngành, lĩnh vực sản xuất và phi sản xuất, địa bàn thành thị và nông thôn, kỳ hạn và danh mục khách hàng vay; đơn giản hóa thủ tục cho vay; tập trung vốn cho vay chi phí sản xuất – kinh doanh của khu vực nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa; cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo đúng quy định của pháp luật.

4.3. Cho vay ngoại tệ để nhập khẩu theo hướng tập trung ngoại tệ cho vay đối với những mặt hàng thiết yếu cho sản xuất mà trong nước chưa sản xuất được; hạn chế việc cho vay ngoại tệ để nhập khẩu những mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu; kiểm soát việc sử dụng ngoại tệ, chuyển tiền ra nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân; thực hiện các biện pháp để giám sát việc sử dụng và chuyển ngoại tệ ra nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật.

4.4. Tiếp tục cơ cấu lại tài sản và nguồn vốn theo hướng an toàn, bền vững; xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh phù hợp với điều kiện của nền kinh tế thời kỳ hậu khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới; tiếp tục hoàn thiện các quy định nghiệp vụ về quản trị kinh doanh, phát triển sản phẩm dịch vụ, hiện đại hóa công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

4.5. Nâng cao năng lực và chất lượng quản trị rủi ro đối với các hoạt động kinh doanh; kiện toàn mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ, bổ sung hoàn thiện các văn bản chế độ liên quan đến hoạt động kiểm tra để thường xuyên đảm bảo an toàn hệ thống.

4.6. Niêm yết công khai các mức lãi suất huy động, cho vay và các loại phí phù hợp với quy định của pháp luật.

4.7. Chú trọng phát triển mạng lưới chi nhánh ở địa bàn nông nghiệp, nông thôn; gắn mục tiêu và hoạt động kinh doanh của chi nhánh để phục vụ cho phát triển kinh tế địa phương, nơi mở chi nhánh.

4.8. Cung cấp đủ, kịp thời, chính xác các thông tin hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

5. Tổ chức thực hiện:

5.1. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

5.2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điểm 5.1 Khoản 5;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam;
- Lưu: VP, Vụ PC, Vụ CSTT;

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TIỀN TỆ, TÍN DỤNG VÀ NGÂN HÀNG TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 03/NQ-CP NGÀY 15/01/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010, NGHỊ QUYẾT SỐ 18/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ NGÀY 06/4/2010 VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, KHÔNG ĐỂ LẠM PHÁT CAO VÀ ĐẠT TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ KHOẢNG 6,5% TRONG NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 07 tháng 4 năm 2010)

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Hình thức văn bản hoàn thành

Thời hạn hoàn thành

1. Hoàn thiện thể chế về tiền tệ và hoạt động ngân hàng

1.1. Hoàn thiện Dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi)

Vụ Pháp chế

Các đơn vị của NHNN; bộ, ngành liên quan

Luật

Tháng 5/2010

1.2. Hoàn thiện Dự án Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Vụ Pháp chế và Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Các đơn vị của NHNN; bộ, ngành liên quan

Luật

Tháng 5/2010

2. Điều hành các công cụ chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng phù hợp các mục tiêu kinh tế vĩ mô; tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý ngoại hối

2.1. Xây dựng Phương án điều hành chính sách tiền tệ hàng quý và năm 2010

Vụ Chính sách tiền tệ

Các đơn vị của NHNN

Văn bản phê duyệt của Thống đốc NHNN

Các tháng cuối quý năm 2010

2.2. Ban hành Thông tư hướng dẫn các tổ chức tín dụng thực hiện việc cho vay theo lãi suất thỏa thuận phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 23/2008/QH12 và Nghị quyết của Chính phủ

Vụ Chính sách tiền tệ

Các đơn vị của NHNN; bộ, ngành liên quan

Thông tư

Quý I và II/2010

2.3. Nghiên cứu và đề xuất việc sửa đổi các cơ chế điều hành các công cụ chính sách tiền tệ

Vụ Chính sách tiền tệ

Các đơn vị của NHNN

Quyết định và Thông tư

Năm 2010

2.4. Hoàn thành Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Vụ Quản lý ngoại hối

Các đơn vị của NHNN

Thông tư

Năm 2010

2.5. Hoàn thành Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay trả nợ nước ngoài của người cư trú là tổ chức và cá nhân

Vụ Quản lý ngoại hối

Các đơn vị của NHNN

Thông tư

Năm 2010

2.6. Hoàn thành Thông tư hướng dẫn về quản lý đối với việc cho vay và thu hồi nợ nước ngoài của người cư trú là tổ chức

Vụ Quản lý ngoại hối

Các đơn vị của NHNN

Thông tư

Năm 2010

2.7. Hoàn thành Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của người cư trú là tổ chức và cá nhân

Vụ Quản lý ngoại hối

Các đơn vị của NHNN

Thông tư

Năm 2010

2.8. Hoàn thành Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Vụ Quản lý ngoại hối

Các đơn vị của NHNN

Thông tư

Năm 2010

2.9. Hoàn thành Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành chứng khoán trong và ngoài nước của tổ chức

Vụ Quản lý ngoại hối

Các đơn vị của NHNN

Thông tư

Năm 2010

2.10. Hoàn thiện nội dung dự thảo Thông tư hướng dẫn việc thanh toán, chuyển tiền đối với các giao dịch vãng lai và sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

Vụ Quản lý ngoại hối

Các đơn vị của NHNN

Thông tư

Cuối năm 2010

2.11. Rà soát nội dung dự thảo Thông tư hướng dẫn về dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ theo hướng kiểm soát chặt chẽ các giao dịch ngoại hối tiền mặt

Vụ Quản lý ngoại hối

Các đơn vị của NHNN

Thông tư

Cuối năm 2010

2.12. Xây dựng văn bản hướng dẫn Nghị định 160/2006/NĐ-CP về thanh toán biên giới

Vụ Quản lý ngoại hối

Các đơn vị của NHNN

Thông tư

Cuối năm 2010

2.13. Xây dựng Nghị định của Chính phủ thay thế NĐ 86/1999/NĐ-CP ngày 30/8/1999 của Chính phủ về Quản lý dự trữ ngoại hối và Thông tư hướng dẫn

Vụ Quản lý ngoại hối

Các đơn vị của NHNN; bộ, ngành liên quan

Nghị định và Thông tư

Năm 2010

2.14. Dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng thay thế Nghị định 174/1999/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Nghị định 64/2003/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 174

Vụ Quản lý ngoại hối

Các đơn vị của NHNN; bộ, ngành liên quan

Nghị định

Năm 2010

2.15. Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Vụ Quản lý ngoại hối

Các đơn vị của NHNN; bộ, ngành liên quan

Thông tư

Năm 2010

2.16. Thông tư hướng dẫn về giao dịch hối đoái trên thị trường ngoại tệ Việt Nam

Vụ Quản lý ngoại hối

Các đơn vị của NHNN; bộ, ngành liên quan

Thông tư

Năm 2010

3. Mở rộng huy động vốn, tín dụng có hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của tổ chức, cá nhân

3.1. Sửa đổi Quy chế bảo lãnh ngân hàng

Vụ Tín dụng

Các đơn vị vủa NHNN

Thông tư

Năm 2010

3.2. Sửa đổi một số điểm Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Vụ Chính sách tiền tệ

Các đơn vị của NHNN

Thông tư

Năm 2010

3.3. Sửa đổi Quy chế huy động và cho vay bằng vàng

Vụ Chính sách tiền tệ

Các đơn vị của NHNN

Thông tư

Quý II/2010

3.4. Sửa đổi cơ chế cho thuê tài chính, bao thanh toán

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Các đơn vị của NHNN

Thông tư

Năm 2010

4. Tiếp tục đổi mới chính sách và mở rộng tín dụng đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn; tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác góp phần đảm bảo an sinh xã hội

4.1. Xây dựng và trình Chính phủ ký ban hành Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn.

Vụ Tín dụng

Các đơn vị của NHNN; bộ, ngành liên quan

Nghị định

Quý I/2010

4.2. Ban hành Thông tư của Thống đốc NHNN hướng dẫn thi hành Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn

Vụ Tín dụng

Các đơn vị của NHNN; bộ, ngành liên quan

Thông tư

Năm 2010

4.3. Sửa đổi cơ chế cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Vụ Tín dụng

Các đơn vị của NHNN; bộ, ngành liên quan

Thông tư

Năm 2010

5. Tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế hỗ trợ lãi suất trong năm 2010 theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành các văn bản hướng dẫn cơ chế hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 11/12/2009, Quyết định số 2213/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Vụ Chính sách tiền tệ

Các đơn vị của NHNN; bộ, ngành liên quan

Thông tư

Quý I/2010

6. Thanh tra, giám sát và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng

6.1. Nghị định sửa đổi, bổ sung NĐ 202/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Các đơn vị của NHNN; bộ, ngành liên quan

Nghị định của Chính phủ

Quý IV/2010

6.2. Thông tư quy định yêu cầu tối thiểu về quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Các đơn vị của NHNN

Thông tư

Quý III/2010

6.3. Thông tư Quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của TCTD (thay thế Quyết định 457)

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Các đơn vị của NHNN

Thông tư

Tháng 5/2010

6.4. Thông tư Quy định về việc phân loại nợ, trích lập dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của TCTD (thay thế Quyết định 493)

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Các đơn vị của NHNN

Thông tư

Tháng 5/2010

6.5. Thông tư sửa đổi nội dung Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Các đơn vị của NHNN

Thông tư

Quý II/2010

6.6. Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động của các TCTD phi ngân hàng

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Các đơn vị của NHNN

Đề án

Năm 2010

6.7. Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Các đơn vị của NHNN

Đề án

Quý IV/2010

6.8. Đề án chiến lược về công tác phòng, chống rửa tiền

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Các đơn vị của NHNN

Đề án

Quý IV/2010

6.9. Đề án thành lập tổ chức kiểm toán quỹ TDND

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Các đơn vị của NHNN

Đề án

Năm 2010

6.10. Đề án thành lập Quỹ an toàn hệ thống Quỹ TDND

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Các đơn vị của NHNN

Đề án

Năm 2010

6.11. Đề án Phát triển và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động của tổ chức khác có hoạt động ngân hàng

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Các đơn vị của NHNN

Đề án

Năm 2010

7. Nâng cao chất lượng công tác thống kê, phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô, tiền tệ

7.1. Thông tư quy định báo cáo thống kê thay thế Quyết định số 477/2004/QĐ-NHNN và Quyết định số 1747/2005/QĐ-NHNN

Vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ

Các đơn vị của NHNN

Thông tư

Quý I/2010

7.2. Thông tư quy định hoạt động điều tra thống kê trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ

Các đơn vị của NHNN

Thông tư

Quý IV/2010

7.3. Rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý cán cân thanh toán quốc tế, tập trung sửa đổi Nghị định số 164/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999

Vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ

Các đơn vị của NHNN; bộ, ngành liên quan

Nghị định

Năm 2011

7.4. Hoàn thiện hệ thống số liệu, báo cáo

Vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ

Các đơn vị của NHNN

Đề án

Năm 2010

8. Nâng cao hiệu quả, tính minh bạch hoạt động của thị trường liên ngân hàng

8.1. Ban hành Thông tư hướng dẫn của Thống đốc NHNN thay thế Quyết định 1310/2010/QĐ-NHNN về việc Ban hành Quy chế vay vốn giữa các TCTD.

Vụ Tín dụng

Các đơn vị của NHNN

Thông tư

Quý IV/2010

8.2. Thông tư hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa NHNN và các TCTD

Sở Giao dịch

Các đơn vị của NHNN

Thông tư

Dự kiến Quý II/2010

8.3. Xây dựng Đề cương triển khai nghiệp vụ môi giới tiền tệ

Sở Giao dịch

Các đơn vị của NHNN

Quyết định

Quý IV/2010

8.4. Xây dựng Đề cương triển khai Đề án tổ chức và hoạt động sàn giao dịch điện tử liên ngân hàng

Sở Giao dịch

Các đơn vị của NHNN

Quyết định

Quý IV/2010

8.5. Sửa đổi, bổ sung Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN ban hành theo Quyết định số 1022/2004/QĐ-NHNN ngày 17/8/2004 và Quyết định số 42/2006/QĐ-NHNN

Sở Giao dịch

Các đơn vị của NHNN

Quyết định

Quý IV/2010

8.6. Hướng dẫn Quy trình nghiệp vụ đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại NHNN (khi Bộ Tài chính ban hành Nghị định thay thế Nghị định 144 về phát hành TPCP và NHNN ban hành Quy chế thay thế quy chế hiện nay)

Sở Giao dịch

Các đơn vị của NHNN

Quy trình hướng dẫn

Sau khi NHNN ban hành Quy chế mới thay thế Quy chế hiện nay

9. Xây dựng chiến lược phát triển ngành ngân hàng

9.1. Kế hoạch phát triển ngành ngân hàng giai đoạn 2011 – 2015

Viện Chiến lược ngân hàng

Các đơn vị của NHNN; bộ, ngành liên quan

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Năm 2010 – 2011

9.2. Chiến lược phát triển ngành ngân hàng giai đoạn 2011 – 2020

Viện Chiến lược ngân hàng

Các đơn vị của NHNN; bộ, ngành liên quan

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Năm 2010 – 2011

10. Nâng cao chất lượng và mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt; phát triển và đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng hiện đại

10.1. Quy chế quản lý và vận hành Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng

Cục Công nghệ tin học ngân hàng

Các đơn vị của NHNN

Thông tư

Quý III/2010

10.2. Hoàn thiện cơ chế về dịch vụ ngân hàng điện tử

Cục Công nghệ tin học ngân hàng

Các đơn vị của NHNN

Thông tư

Năm 2010 – 2011

10.3. Hoàn thiện cơ chế về quản lý rủi ro công nghệ và an toàn thông tin

Cục Công nghệ tin học ngân hàng

Các đơn vị của NHNN

Thông tư

Năm 2010 – 2011

10.4. Đề án đẩy mạnh triển khai Thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2010 – 2015

Vụ Thanh toán

Các đơn vị của NHNN

Đề án

Tháng 3/2010

10.5. Xây dựng trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất (tái cấu trúc Banknetvn)

Vụ Thanh toán

Các đơn vị của NHNN; Bộ Tài chính

Đề án

Năm 2010

10.6. Quy định về việc thu, trả phí dịch vụ thẻ nội địa

Vụ Thanh toán

Các đơn vị của NHNN

Thông tư

Năm 2010

10.7. Quy định quy trình mở và sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

Vụ Thanh toán

Các đơn vị của NHNN

Thông tư

Quý II/2010

10.8. Quy định việc phát hành, thanh toán và sử dụng phương tiện thanh toán Ví điện tử

Vụ Thanh toán

Các đơn vị của NHNN

Thông tư

Quý II/2010

10.9. Quy trình thủ tục cấp, đình chỉ và thu hồi Giấy phép thực hiện dịch vụ thanh toán đối với các tổ chức không phải là TCTD

Vụ Thanh toán

Các đơn vị của NHNN

Thông tư

Quý III/2010

10.10. Lưu trữ điện tử dữ liệu thanh toán điện tử liên ngân hàng

Văn phòng NHNN

Các đơn vị của NHNN

Đề án

Tháng 12/2010

10.11. Quy định quản lý các hoạt động phái sinh về lãi suất, tín dụng

Vụ Chính sách tiền tệ

Các đơn vị của NHNN

Thông tư

Năm 2010

11. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng

Theo dõi và cập nhật tình hình kinh tế và tiền tệ quốc tế để đề xuất các biện pháp ứng phó phù hợp với điều kiện của nền kinh tế nước ta; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng; phối hợp với các bộ, ngành có liên quan để triển khai các chương trình vay vốn của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á; hoàn thành tốt công việc tổ chức Hội nghị Thống đốc và Phó Thống đốc NHTW ASEAN tại Việt Nam năm 2010 mà NHNN Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ trì; phối hợp có hiệu quả với các tổ chức Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á và các tổ chức quốc tế

Vụ Hợp tác quốc tế

Các đơn vị của NHNN; bộ, ngành liên quan

Các báo cáo trình Chính phủ, Thống đốc NHNN và Hiệp định song phương, đa phương

Năm 2010

12. Công tác tổ chức cán bộ và cải cách hành chính

12.1. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, công tác tổ chức và cán bộ, công tác đào tạo.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị của NHNN

Thông tư

Năm 2010

12.2. Triển khai có hiệu quả công tác rà soát và thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN theo Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng NHNN

Các đơn vị của NHNN

Quyết định

Năm 2010

13. Công tác tuyên truyền, thông tin trong hệ thống ngân hàng

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế và nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông

Văn phòng NHNN

Các đơn vị của NHNN

Quyết định và các bản tin

Năm 2010

14. Công tác an toàn kho quỹ

14.1. Tiếp tục thực hiện Đề án công tác đổi mới và hiện đại hóa công tác phát hành kho quỹ giai đoạn 2009 – 2015 và tầm nhìn 2020

Cục Phát hành kho quỹ

Các đơn vị của NHNN

Đề án

Năm 2010

14.2. Thực hiện dự án xây dựng Kho tiền Trung ương và trung tâm phân loại, xử lý tiền quốc gia

Cục Phát hành kho quỹ

Các đơn vị của NHNN

Đề án

Năm 2010

14.3. Tiếp tục triển khai, xây dựng dự án nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tiền giả trong hệ thống ngân hàng

Cục Phát hành kho quỹ

Các đơn vị của NHNN

Đề án

Năm 2010

15. Công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ, tài chính – kế toán NHNN

15.1. Sửa đổi, bổ sung Chỉ thị số 04/2003/CT-NHNN ngày 18/6/2003 về việc tăng công tác kiểm toán nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước

Vụ Kiểm toán nội bộ

Các đơn vị thuộc NHNN

Chỉ thị

Tháng 4/2010

15.2. Quy chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước

Vụ Kiểm toán nội bộ

Các đơn vị thuộc NHNN

Quyết định

Quý IV/2010

15.3. Quy chế làm việc của Đoàn kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước

Vụ Kiểm toán nội bộ

Các đơn vị thuộc NHNN

Quyết định

Quý II/2010

15.4. Quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính

Vụ Kiểm toán nội bộ

Các đơn vị thuộc NHNN

Công văn

Quý IV/2010

15.5. Quy trình kiểm toán tin học – ngoại hối

Vụ Kiểm toán nội bộ

Các đơn vị thuộc NHNN

Công văn

Quý IV/2010

15.6. Quy trình kiểm toán dự án đầu tư

Vụ Kiểm toán nội bộ

Các đơn vị thuộc NHNN

Công văn

Quý IV/2010

15.7. Quy trình kiểm toán tuân thủ, hoạt động

Vụ Kiểm toán nội bộ

Các đơn vị thuộc NHNN

Công văn

Quý IV/2010

15.8. Quy trình kiểm toán hoạt động an toàn kho quỹ

Vụ Kiểm toán nội bộ

Các đơn vị thuộc NHNN

Công văn

Quý IV/2010

15.9. Kế toán quản trị Dự trữ ngoại hối nhà nước

Vụ Kế toán

Các đơn vị thuộc NHNN

Công văn

Năm 2011

16. Công tác thi đua khen thưởng

16.1. Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VI.

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Các đơn vị trong toàn ngành

Kế hoạch

Tháng 7/2010

16.2. Xây dựng kế hoạch phát động thi đua giai đoạn 2010 – 2015

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Các đơn vị thuộc NHNN

Công văn

Tháng 5/2010

16.3. Chỉ thị của Thống đốc NHNN về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT và nhân điển hình tiên tiến trong ngành Ngân hàng giai đoạn 2010 – 2015.

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Các đơn vị thuộc NHNN

Chỉ thị

Tháng 5/2010

16.4. Xây dựng Thông tư hướng dẫn về công tác TĐKT ngành Ngân hàng sau khi Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/09/2005.

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Các đơn vị thuộc NHNN

Thông tư

Quý III và IV/2010

16.5. Xây dựng Quy chế giải thưởng trong ngành Ngân hàng

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Các đơn vị thuộc NHNN

Quyết định

Quý III và IV/2010

16.6. Xây dựng quy trình hướng dẫn công tác nhân điển hình tiên tiến trong ngành Ngân hàng

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Các đơn vị thuộc NHNN

Công văn

Quý III/2010

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/CT-NHNN ngày 07/04/2010 về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.481

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!