Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 02/CT-NHNN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 23/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 02/CT-NHNN

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM AN TOÀN HỆ THỐNG CÁC TCTD VÀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, XỬ LÝ NỢ XẤU

Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là NHNN) đã lãnh đạo ngành Ngân hàng đẩy mạnh công tác thanh tra, giám sát và triển khai quyết liệt, đng bộ các nội dung của Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 được ban hành theo Quyết đnh s254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án xử lý nợ xấu ban hành theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) có nhiu chuyn biến tích cực và hoạt động an toàn, hiệu quả hơn, kỷ cương, kỷ luật trong lĩnh vực tin t, ngân hàng được nâng cao, từ đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đy tăng trưởng kinh tế.

Thực hiện Nghị quyết số 98/2015/QH13 ngày 10/11/2015 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/1/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN và các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi chung là TCTD) quán triệt và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Mục tiêu

Giữ vững và tiếp tục cải thiện sự an toàn, lành mạnh của hệ thống các TCTD. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và trật tự, kỷ cương đi đôi vi việc tích cực đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tin tệ ngân hàng. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại các TCTD mà trọng tâm là xử lý dứt điểm các TCTD yếu kém; phát triển về quy mô gắn với nâng cao năng lực tài chính, quản trị và chất lượng, hiệu quả hoạt động của các TCTD. Kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng gắn với tăng cường xử lý nợ xấu theo nguyên tc thị trường mà trọng tâm là x lý nợ xấu đã được Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) mua để bảo đảm duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn, bền vững (dưới 3% tổng dư nợ).

2. Đối với các đơn vị thuộc NHNN

a) Về công tác thanh tra, giám sát ngân hàng

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cơ quan TTGSNH) phối hợp với các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tập trung triển khai:

- Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Kế hoạch Thanh tra năm 2016 được ban hành theo Quyết định số 2367/QĐ-NHNN ngày 25/11/2015 của Thống đốc NHNN. Phát hiện và xử lý nghiêm minh các rủi ro, vi phạm pháp luật, đồng thời chủ động chuyển hồ sơ sang cơ quan công an các vụ việc có dấu hiệu hình sự và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vi phạm của TCTD. Kết luận thanh tra xác định rõ hành vi vi phạm, trách nhiệm của tập th, cá nhân và kiến nghị biện pháp xử lý.

- Tập trung thanh tra, giám sát những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro và vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, bao gồm việc góp vốn, mua cổ phần, sở hữu và chuyển nhượng cổ phần, vốn góp; hệ thống quản trị, điều hành và hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ; việc chấp hành các quy định về an toàn hoạt động và các tỷ lệ, giới hạn an toàn hoạt động; hoạt động cấp tín dụng và đầu tư, mua trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết; tập trung tín dụng theo ngành nghề, lĩnh vực, đối tượng khách hàng, kỳ hạn, đặc biệt là cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản, chứng khoán, tiêu dùng, các dự án đầu tư trung, dài hạn, dự án BOT, BT, BTO; cho vay, đầu tư của TCTD đối với khách hàng lớn/nhóm khách hàng lớn, cổ đông lớn và người có liên quan của các cđông lớn; phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro, thực trạng chất lượng tín dụng, nợ xu; cơ cấu lại nợ; miễn, giảm lãi; chấp hành quy định về lãi sut; hoạt động đầu tư tài chính, ủy thác, mua bán nợ, tài sản; dự thu lãi; hoạt động ngoại hi và kinh doanh vàng; đánh giá kết quả thực hiện phương án cơ cấu lại và phương án xử lý nợ xấu của TCTD; đánh giá mức độ đủ vốn, thanh khoản và thực trạng tài chính, kết quả kinh doanh của TCTD.

- Thanh tra, giám sát chặt chẽ các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), đặc biệt là các QTDND yếu kém, tiềm ẩn nhiều rủi ro và có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các QTDND chưa được thanh tra ít nhất 2 năm qua nhằm phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm những tồn tại, yếu kém, vi phạm, tình trạng hoạt động vì mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý tiền mặt, tiền vốn huy động, cho vay, thu nợ, giải ngân; địa bàn và phạm vi hoạt động; năng lực quản trị, điều hành, kiểm soát nội bộ, các chính sách, quy định nội bộ; tổ chức công tác kế toán, quản lý tài chính và an toàn kho quỹ.

- Cơ quan TTGSNH tăng cường thanh tra trách nhiệm của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, cấp phép, thanh tra, giám sát các TCTD; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát các TCTD trên địa bàn, đặc biệt là các QTDND trong việc triển khai các Đề án cơ cấu lại và Đề án xử lý nợ xu theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền, chỉ đạo của Thng đốc NHNN.

- Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định, khuyến nghị, cảnh báo về thanh tra, giám sát của các tổ chức thanh tra nhà nước, cơ quan kiểm toán nhà nước; kiên quyết xử lý những đối tượng không chấp hành hoặc chấp hành không đúng kết luận thanh tra.

- Tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh, chuẩn hóa các công cụ, mô hình, chỉ tiêu, quy trình giám sát hỗ trợ cho công tác giám sát và cảnh báo vĩ mô, vi mô; khai thác có hiệu quả các sản phẩm thông tin của Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) để phục vụ cho yêu cầu giám sát, cảnh báo nợ xấu, rủi ro tín dụng đối với từng TCTD. Tăng cường hoạt động giám sát chuyên sâu theo chuyên đ, lĩnh vực, trong đó ưu tiên giám sát chặt chẽ các TCTD yếu kém, TCTD được kiểm soát đặc biệt và việc triển khai các phương án, giải pháp chn chỉnh, củng cố.

- Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, tài liệu, kết quả giám sát, thanh tra, cấp phép giữa các đơn vị trong hệ thống Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng. Tổ chức làm việc, tiếp xúc thường xuyên với TCTD đ nm bt tình hình hoạt động, yêu cầu giải trình, làm rõ những vấn đề bất thường và đxuất biện pháp xử lý.

- Thực hiện tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; không để phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài, vượt cấp liên quan đến hoạt động ngân hàng đặc biệt là trong thời gian din ra các kỳ họp Quốc hội, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các sự kiện quan trọng khác của đất nước.

- Thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020; tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1491/QĐ-NHNN ngày 29/7/2014 về Kế hoạch thực hiện Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 28/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chng tội phạm trong ngành Ngân hàng.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, Bộ, ngành hữu quan, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự Đng NHNN với Ban Nội chính Trung ương trong công tác phòng, chống tham nhũng; tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan chức năng (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan thi hành án các cấp...) trong việc xử lý những vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tổ chức thực hiện tt công tác giám định tư pháp theo yêu cầu của cơ quan trưng cầu giám định và phù hợp với quy định của pháp luật.

b) Về công tác cơ cấu lại các TCTD

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án cơ cấu lại các TCTD giai đoạn 2011-2015, đề xuất định hướng, giải pháp cơ cấu lại các TCTD giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ và chế độ báo cáo được quy định tại Quyết định số 734/QĐ-NHNN ngày 18/4/2012 và các văn bản chỉ đạo hiện hành của Thống đốc NHNN.

- Tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các TCTD sáp nhập, hợp nhất, mua lại; nhà đầu tư có đủ điều kiện tham gia cơ cấu lại các TCTD để xử lý TCTD yếu kém, tăng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh của các TCTD. Thực hiện chủ trương cấp phép thận trọng, linh hoạt; tiếp tục sử dụng cấp phép như là công cụ hữu hiệu trong cơ cấu lại TCTD và xử lý nợ xấu. Kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép thành lập QTDND và mở rộng mạng lưới của các ngân hàng thương mại (NHTM); xây dựng và triển khai tiêu chí cấp phép mới đối với một số loại hình TCTD theo hướng phù hợp và chặt chẽ hơn.

- Tập trung triển khai cơ cấu lại các NHTM được NHNN mua lại trong thời gian qua theo phương án được phê duyệt. TCTD yếu kém, TCTD không đáp ứng được các chuẩn mực an toàn, TCTD không có phương án cơ cấu lại khả thi hoặc không thực hiện được phương án cơ cấu lại được phê duyệt sẽ buộc phải áp dụng các biện pháp can thiệp xử lý của Nhà nước thông qua sáp nhập, hợp nhất, mua lại, giải thể, phá sản. Áp dụng biện pháp phá sản đối với các TCTD yếu kém mà việc phá sản không ảnh hưởng lớn đến sự an toàn, ổn định của hệ thống các TCTD.

- Tăng cường củng cố, chấn chỉnh hệ thống QTDND; kiên quyết xử lý các QTDND yếu kém, không để xảy ra đổ vỡ gây mất ổn định kinh tế - xã hội và hoạt động ngân hàng ở địa phương. Xây dựng Đề án “Phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến hết năm 2020”; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập và phát triển các tổ chức tài chính vi mô, chương trình/dự án tài chính vi mô an toàn, hiệu quả.

- Đẩy mạnh cơ cấu lại và phát triển các NHTM Nhà nước đóng vai trò là lực lượng chủ đạo, chủ lực bảo đảm sự ổn định trên thị trường tiền tệ và an toàn của hệ thống các TCTD. Triển khai phương án nâng cao năng lực tài chính của các NHTM Nhà nước sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tăng cường năng lực tài chính của các TCTD, áp dụng chuẩn mực vn Basel II và các nguyên tc quản trị rủi ro theo thông lệ, chuẩn mực quốc tế đi đối với việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. Triển khai các biện pháp khuyến khích và bắt buộc (trong một số trường hợp cần thiết) tăng vn điều lệ để cải thiện năng lực tài chính và mức độ an toàn. Kiểm soát việc phân phối lợi nhuận của các TCTD; tăng vốn điều lệ bằng nguồn lợi nhuận phân phi và huy động vốn từ các nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

- Cải thiện tính công khai, minh bạch trong hoạt động của TCTD; tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp xử lý vi phạm sở hữu vn của cđông lớn, vấn đề sở hữu chéo, đầu tư chéo, lợi ích nhóm trong các NHTMCP; cơ cấu lại các công ty con, công ty liên kết, hạn chế mở rộng đầu tư ngoài lĩnh vực tài chính; đy mạnh thoái vn đầu tư của các TCTD trong các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, hiệu quả thấp; phối hợp với các Bộ, Ngành, địa phương đẩy mạnh thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước tại các TCTD.

c) Về công tác xử lý nợ xấu

- Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nêu tại Đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD, đặc biệt là nợ xấu của TCTD yếu kém; chỉ đạo TCTD kết hợp triển khai các giải pháp xử lý nợ xấu với các giải pháp phòng ngừa, hạn chế nợ xấu mới phát sinh và nâng cao chất lượng tín dụng của các TCTD.

- Phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về hoạt động tín dụng; kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng và chất lượng tín dụng; kiên quyết xử lý những TCTD có nợ xấu lớn không tích cực xử lý nợ xấu, TCTD không thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro đy đủ theo quy định của pháp luật. NHNN không xem xét, chấp thuận mở mới chi nhánh, phòng giao dịch, máy rút tin tự động (ATM), văn phòng đại diện, hạn chế tạm ứng, chia ctức, lợi nhuận cho các c đông, thành viên góp vn và áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với TCTD chưa phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định của pháp luật, không thực hiện đúng kế hoạch xử lý nợ xấu

- Tổ chức triển khai các giải pháp mua, bán nợ xấu theo cơ chế thị trường theo Phương án được phê duyệt, đồng thời từng bước hình thành thị trường mua bán nợ.

- Tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong xử lý các khó khăn, vướng mắc về pháp lý liên quan đến xử lý nợ xu và hỗ trợ TCTD, VAMC trong việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thu hi nợ và xử lý tài sản bảo đảm, đặc biệt là đối với khách hàng vay chây ỳ, trn tránh nghĩa vụ trả nợ.

- VAMC tập trung triển khai các nhiệm vụ sau đây:

+ Rà soát, phân loại, đánh giá lại các khách hàng vay, tài sản bảo đảm và các khoản nợ đã mua để xác định khả năng thu hồi nợ và có giải pháp xử lý phù hợp.

+ Triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp mua, bán, xử lý nợ xu theo cơ chế thị trường theo quy định của pháp luật và phương án được duyệt, đng thời áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro trong việc mua bán nợ theo cơ chế thị trường. VAMC phối hợp với các TCTD đẩy mạnh hoạt động mua, xử lý nợ xấu bằng các biện pháp theo quy định của pháp luật, trong đó, tập trung xử lý các khoản nợ xấu của TCTD yếu kém và nợ xấu đã mua của các TCTD.

+ Phối hợp với TCTD bán nợ khởi kiện khách hàng vay chây ỳ, không hợp tác trong việc trả nợ, đồng thời phối hợp với cơ quan thi hành án và cơ quan chc năng trong quá trình thu giữ tài sản và thi hành các bản án đã có hiệu lực.

+ Tăng cường phối hợp chặt chẽ với TCTD trong việc thu hi nợ, cơ cấu lại nợ, bán và xử lý nợ, tài sản bảo đảm đối với các khoản nợ xu đã mua; hỗ trợ tài chính cho khách hàng vay phục hồi sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các dự án dở dang. Tiếp xúc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước tham gia mua, xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm.

+ Tăng cường năng lực định giá, đánh giá tài sản; phối hợp với TCTD thường xuyên tổ chức bán các khoản nợ và tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật.

+ Tích cực triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung ủy quyền của TCTD được ủy quyền, khách hàng vay, khoản nợ và tài sản bảo đảm của khoản nợ đã mua.

+ Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và khách hàng vay để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan đến khoản nợ xu, tài sản bảo đảm.

+ Thường xuyên, kịp thời công khai hoạt động mua, bán và xử lý nợ xu theo đúng quy định của pháp luật.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động, tăng cường đội ngũ cán bộ, tài chính, công nghệ đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục hoàn thiện tchức bộ máy và các thủ tục, chính sách, quy định nội bộ về các hoạt động nghiệp vụ và quản trị, điều hành.

+ Kịp thời báo cáo NHNN (qua Cơ quan TTGSNH) khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong việc mua, bán nợ xấu, xử lý nợ xu đđược hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện.

d) Về tăng cường năng lực thể chế

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện căn bản, đồng bộ khung pháp lý về an toàn hoạt động ngân hàng, thanh tra, giám sát ngân hàng, quản trị và hoạt động của các TCTD phù hợp hơn với thông lệ, chuẩn mực quốc tế và đáp ứng yêu cầu mở cửa thị trường tài chính, quản lý, phát triển hệ thống ngân hàng trong giai đoạn hiện nay, đồng thời tạo môi trường pháp lý thuận lợi, an toàn hơn cho hoạt động kinh doanh của các TCTD, cơ cấu lại các TCTD và xử lý nợ xấu. Trong đó ưu tiên ban hành các quy định về trình tự, thủ tục thanh tra, giám sát ngân hàng các quy định về quản trị rủi ro của TCTD và triển khai Basel II; sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2014/TT-NHNN quy định về các tỷ lệ, giới hạn an toàn; quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu...

- Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Cơ quan TTGSNH; nghiên cứu, đề xuất đơn vị đầu mối quản lý, thanh tra, giám sát đối với QTDND; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát, quản lý, cấp phép; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xử lý kịp thời các kiến nghị, đề nghị của NHNN chi nhánh và TCTD.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy; bổ sung lực lượng cán bộ thanh tra, giám sát và phát triển đội ngũ cán bộ có đủ năng lực làm trưởng đoàn thanh tra; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ thanh tra.

- Tăng cường phổ biến, quán triệt tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật và tình hình, kết quả thực hiện về hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại các TCTD, xử lý nợ xấu để tạo sự nhận thức đúng đắn, đồng thuận trong ngành Ngân hàng và trong xã hội.

3. Đối với các TCTD

- Chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai phương án cơ cấu lại giai đoạn 2016-2020 phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển hệ thống các TCTD nêu tại Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015 phê duyệt tại Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- TCTD có tỷ lệ nợ xấu trên 3% tại thời điểm 31/12/2015 phải xây dựng và báo cáo NHNN (qua NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn đối với các QTDND và qua Cơ quan TTGSNH đối với các loại hình TCTD khác không phải QTDND) trước ngày 05/02/2016 phương án xử lý nợ xu năm 2016 bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

+ Thực trạng nợ xấu đến 31/12/2015 (quy mô, đặc điểm, tài sản bảo đảm, khả năng thu hồi nợ xấu, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân);

+ Thực trạng dự phòng rủi ro đã trích lập và phải trích lập đối với nợ xấu và trái phiếu đặc biệt (nếu có);

+ Nợ xấu dự kiến đến 31/12/2016 (số tiền và tỷ lệ % so với tổng dư nợ);

+ Nợ xấu dự kiến xử lý trong năm 2016 qua các biện pháp (bán nợ cho VAMC, bán nợ cho tổ chức khác và cá nhân, bên thứ ba trả thay, xử lý tài sản bo đảm khách hàng trả nợ, chuyển nợ thành vốn góp, sử dụng dự phòng rủi ro và biện pháp khác);

+ Kế hoạch phối hợp với VAMC để xử lý nợ xấu đã bán cho VAMC (nếu có): Số dư nợ xấu dự kiến xử lý được và biện pháp thực hiện.

+ Dự kiến mức trích lập dự phòng rủi ro đối với nợ xu trong năm 2016 (số tiền).

+ Dự kiến mức trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt (nếu có) trong năm 2016 (số tiền).

- Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành và hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ nhằm hạn chế rủi ro và vi phạm pháp luật. Rà soát, ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy định nội bộ về luân chuyển cán bộ, đặc biệt là vị trí lãnh đạo, các vị trí ngân quỹ, tín dụng, thanh toán huy động vn, xlý nợ xấu, kinh doanh ngoại hối, công nghệ thông tin quản lý khách hàng và các vị trí khác tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và trực tiếp giao dịch; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ về an toàn kho quỹ kết tiền, mã khóa giao dịch, an toàn, bảo mật thông tin, quản lý n chỉ; thường xuyên kiểm kê, đối chiếu kho tin, quỹ tin mặt.

- Tăng cường năng lực tài chính, cải thiện vững chắc khả năng thanh khoản; tích cực cơ cấu lại tài sản và nguồn vn theo hướng thu hẹp chênh lệch kỳ hạn nguồn vốn và sử dụng vốn, tăng tỷ trọng nguồn vốn có tính ổn định cao.

- Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, kiến nghị, quyết định về thanh tra, kiểm toán của cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan kiểm toán nhà nước. Tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, tiêu cực, tham nhũng của các cá nhân và đơn vị trực thuộc.

- Tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu như đôn đốc thu hồi nợ, bán, xử lý nợ, tài sản bảo đảm, khởi kiện khách hàng vay, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, có biện pháp hỗ trợ phù hợp cho khách hàng khắc phục khó khăn và phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp tục hỗ trợ vốn, miễn, giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời cải cách mạnh mẽ thủ tục cấp tín dụng theo hướng thuận tiện cho khách hàng tiếp cận vn, dịch vụ ngân hàng. Đẩy mạnh hoạt động xử lý nợ xu theo cơ chế thị trường, đặc biệt là với VAMC.

- Rà soát, tiết giảm các chi phí hoạt động và tập trung mọi nguồn lực cho việc xử lý nợ xấu; TCTD có nợ xấu lớn, chưa trích lập dự phòng rủi ro đy đủ theo quy định của pháp luật, hiệu quả kinh doanh thp phải kiểm soát chặt chẽ và tiết giảm các chi phí quản lý, chi phí hoạt động, đặc biệt là chi phí quảng cáo, khuyến mại, chăm sóc khách hàng; không thực hiện tăng tin lương, thưởng, thù lao, đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, đồng thời thực hiện giảm hoặc không tạm ứng, chia cổ tức, lợi nhuận cho cổ đông, thành viên góp vn. TCTD phải báo cáo và được NHNN chấp thuận việc tạm ứng, chia cổ tức, phân phi lợi nhuận trước khi thực hiện.

- Thực hiện nghiêm túc giới hạn tăng trưởng tín dụng được NHNN cho phép; nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về cấp tín dụng, bảo đảm tiền vay, các quy định an toàn, thận trọng trong hoạt động tín dụng; thực hiện phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro đy đủ theo quy định của pháp luật, bao gồm cả việc trích lập dự phòng rủi ro trái phiếu đặc biệt. Nghiêm cấm hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng, đặc biệt là trong huy động vốn; nghiêm cấm sử dụng các biện pháp vi phạm trn lãi sut, giới hạn tăng trưởng tín dụng được giao, che giấu nợ xấu, phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng và kết quả kinh doanh. Triển khai các biện pháp kiểm soát nợ xu phát sinh mới và nâng cao chất lượng tín dụng; nâng cao năng lực đánh giá, thẩm định tín dụng và hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng; thường xuyên rà soát, đánh giá và theo dõi, kiểm tra chặt chẽ khách hàng vay, khoản tín dụng và tài sản bảo đảm để có biện pháp xử lý thích hợp; rà soát, đánh giá lại các khoản nợ hiện đang được cơ cấu lại và kiên quyết chuyển sang nợ xấu khi đủ điều kiện. Tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, phù hợp với quy mô, cơ cấu nguồn vốn và năng lực quản trị rủi ro; định hướng tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế nhằm hỗ trợ thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020; kiểm soát và hạn chế rủi ro tập trung tín dụng; hạn chế tăng trưởng tín dụng trung, dài hạn và cấp tín dụng cho những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, dự án đầu tư phát triển hạ tầng và các ngành chịu sự cạnh tranh gay gt, tác động bất lợi của hội nhập quốc tế. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ; phát triển và quản lý có hiệu quả đội ngũ cán bộ ngân hàng, đặc biệt là nâng cao năng lực đánh giá, thẩm định tín dụng và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ ngân hàng.

- Tăng cường tính minh bạch, công khai trong hoạt động của TCTD, đặc biệt là hoạt động tín dụng; xử lý triệt để tình trạng sở hữu chéo, vi phạm giới hạn về sở hữu vốn; ngăn chặn, xử lý vấn đề lợi ích nhóm, c đông/nhóm cđông lớn chi phối trong các TCTD.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ và chế độ báo cáo được quy định tại Quyết định số 734/QĐ-NHNN ngày 18/4/2012 và các văn bản chỉ đạo hiện hành của Thống đốc NHNN.

- Kịp thời báo cáo NHNN (qua Cơ quan TTGSNH) những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị trong quá trình hoạt động đđược xem xét, x lý.

4. Tổ chức thực hiện

a) Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

b) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc NHNN, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hi đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) TCTD, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc VAMC chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Như điểm b Mục 4;
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam;
- Lưu: VP, TTGSNH8.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/CT-NHNN ngày 23/02/2016 về tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng và tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.480

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.79