Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/2007/CT-NHNN về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng báo cáo thống kê trong ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Hướng ban hành

Số hiệu: 02/2007/CT-NHNN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 20/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2007/CT-NHNN

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2007 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO THỐNG KÊ TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG.

Quyết định số 477/2004/QĐ-NHNN ngày 28/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2005 (sau đây gọi là Quyết định số 477) và Quyết định số 1747/2005/QĐ-NHNN ngày 01/12/2005 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 477 đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2006 (sau đây gọi là Quyết định số 1747), đến nay việc thực hiện 2 Quyết định trên cho thấy, Chế độ báo cáo thống kê về cơ bản phù hợp với yêu cầu đổi mới công nghệ ngân hàng và chỉ đạo, điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Với sự nỗ lực và chủ động khắc phục khó khăn về tổ chức cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ tin học của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, công tác thống kê của ngành đã có bước đổi mới cơ bản, từng bước góp phần cải tiến chất lượng báo cáo thống kê của ngành, giảm thiểu sự trùng lặp và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị cung cấp thông tin.

Tuy nhiên, xét trên góc độ thông tin là công cụ hữu hiệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ngân hàng Nhà nước, chất lượng thông tin do tổ chức tín dụng báo cáo định kỳ cho Ngân hàng Nhà nước hiện nay còn những hạn chế nhất định về tính chính xác, tính đầy đủ và kịp thời. Kết quả khảo sát tình hình thực hiện báo cáo hoạt động tín dụng của một số tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tây, Hưng Yên, Phú Thọ, Hoà Bình trong Quí III/2006 cho thấy, căn cứ phân loại ngành nghề của các tổ chức tín dụng chưa thống nhất, báo cáo doanh số cấp và thu nợ tín dụng còn bao gồm cả các khoản hư số do chuyển từ nhóm nợ này sang nhóm nợ khác, báo cáo tín dụng theo nhóm nợ tại một số tổ chức tín dụng (đặc biệt là tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam) chưa phù hợp với qui định tại Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Qui định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng, …

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do nhiều tổ chức tín dụng chưa thực sự quan tâm đến công tác thông tin báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước, nên chưa có sự chỉ đạo sát sao trong quá trình thực hiện, cán bộ làm công tác thống kê chưa được quan tâm đúng mức, nhiều cán bộ thống kê chưa nắm được yêu cầu báo cáo, việc nhập dữ liệu còn theo cảm tính. Do đó, chất lượng báo cáo thống kê còn phụ thuộc nhiều vào nhận thức của cán bộ nhập dữ liêu. Nhiều tổ chức tín dụng chưa chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc Ngân hàng Nhà nước để hiểu đúng bản chất các chỉ tiêu báo cáo thống kê và yêu cầu báo cáo đối với các chỉ tiêu này. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước chưa làm tốt vai trò theo dõi, đôn đốc cũng như hướng dẫn các tổ chức tín dụng thực hiện tốt các yêu cầu báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước. Hơn nữa, trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập quốc tế, diễn biến thị trường tài chính, tiền tệ ngày càng phức tạp, đòi hỏi chất lượng thông tin phục vụ công tác điều hành kinh tế vĩ mô nói chung, quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng cũng như điều hành chính sách tiền tệ nói riêng ngày càng phải nâng cao .

Vì vậy, để nâng cao chất lượng báo cáo thống kê, xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến các yêu cầu báo cáo quy định tại Quyết định số 477 và Quyết định số 1747 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thực hiện tốt vai trò là kênh thông tin toàn diện, đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành của Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu:

1. Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng: chỉ đạo đơn vị thực hiện các nội dung sau đây:

a. Nghiêm túc thực hiện các yêu cầu báo cáo thống kê của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước qui định tại Quyết định số 477 và Quyết định số 1747. Xác định nâng cao chất lượng thông tin báo cáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2007.

b. Đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 477 và Quyết định số 1747 của đơn vị đến thời điểm 31/3/2007, trong đó nêu rõ tình hình triển khai thực hiện, điều kiện về công nghệ tin học, con người, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, giải pháp  khắc phục, đề xuất kiến nghị, …. Báo cáo đánh giá được gửi về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Chính sách tiền tệ) trước ngày 05/5/2007.

c. Loại bỏ các khoản hư số và doanh số phát sinh do chuyển từ nhóm nợ này sang nhóm nợ khác, đảm bảo phản ánh đúng doanh số cấp tín dụng, doanh số thu nợ thực tế. Báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Chính sách tiền tệ) chậm nhất vào ngày 25/4/2007 về các biện pháp và khả năng thực hiện việc loại bỏ các khoản hư số đó.

d. Hướng dẫn toàn hệ thống thực hiện phân loại nợ theo đúng qui định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước để phản ánh đúng chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng thông qua các báo cáo thống kê.

e. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các Phòng, Ban trong việc kiểm tra tính chính xác của các chỉ tiêu báo cáo trước khi truyền về Ngân hàng Nhà nước, xử lý dứt điểm tình trạng gửi số liệu báo cáo sai đơn vị tính (như trường hợp Ngân hàng Chính sách xã hội).

g. Quan tâm đầu tư thích đáng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê tại đơn vị (bao gồm các cán bộ trực tiếp thực hiện và cán bộ phụ trách):

- Xây dựng kế hoạch đào tạo và tiến hành đào tạo cho các cán bộ trực tiếp nhập dữ liệu báo cáo. Các cán bộ được phân công làm công tác thống kê đều phải qua các lớp tập huấn nghiệp vụ để hiểu bản chất các chỉ tiêu thống kê, làm căn cứ thực hiện tốt Chế độ báo cáo thống kê cho Ngân hàng Nhà nước.

- Qui định cụ thể trách nhiệm, quyền lợi cũng như nghĩa vụ của các cán bộ làm công tác thống kê.

h. Thông báo danh sách cán bộ chịu trách nhiệm lập báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước theo từng nhóm chỉ tiêu, mẫu biểu quy định tại Quyết định số 477 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1747 (danh sách ghi rõ tên cán bộ trực tiếp lập báo cáo, cán bộ phụ trách, đơn vị công tác và số điện thoại của cán bộ đó) để các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước có thể chủ động trao đổi, kiểm tra, đối chiếu số liệu khi cần thiết. Danh sách được gửi về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Chính sách tiền tệ) trước ngày 25/4/2007.

2. Thủ trưởng các đơn vị tại trụ sở chính của Ngân hàng Nhà nước :

a. Tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến thực hiện các yêu cầu báo cáo qui định tại Quyết định số 477 và Quyết định số 1747, đặt mục tiêu nâng cao chất lượng báo cáo thống kê làm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2007. Phân công cán bộ chịu trách nhiệm trực tiếp đối với mảng thông tin do đơn vị phụ trách để thường xuyên đối chiếu kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân các tổ chức tín dụng chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt các nhóm chỉ tiêu do đơn vị phụ trách.

b. Thường xuyên vận hành, khai thác phần mềm báo cáo thống kê và thông báo kịp thời các vướng mắc về kỹ thuật cho Cục Công nghệ tin học Ngân hàng để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh trường hợp thông báo các lỗi quá chậm do không vận hành, không kiểm tra hệ thống.

c. Đối với các thông tin do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các đơn vị chức năng chủ động phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ tin học Ngân hàng để xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến công nghệ nhập, truyền, nhận, và khai thác thông tin qua mạng, tháo gỡ vướng mắc cho các đơn vị báo cáo, đảm bảo truyền số liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời.

d. Trên cơ sở cân nhắc nhu cầu thông tin thực sự cần thiết cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tiến hành rà soát nhu cầu thông tin của đơn vị, loại bỏ các yêu cầu báo cáo không thực sự cần thiết để giảm bớt khối lượng báo cáo cho tổ chức tín dụng. Kết quả rà soát được gửi về Vụ Chính sách tiền tệ trước ngày 20/5/2007 để tổng hợp, dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 477 và Quyết định số 1747.

e. Thanh tra Ngân hàng phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước xây dựng kế hoạch, tiến hành thanh tra, xử lý các đơn vị đã được nhắc nhở nhưng vẫn tiếp tục vi phạm nhiều lần việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo Quyết định số 477 và Quyết định số 1747.

g. Vụ Chính sách tiền tệ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tập huấn cho các đơn vị để hướng dẫn thống nhất cách phân tổ tín dụng theo hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

h. Vụ Các tổ chức tín dụng hợp tác phối hợp với Cục Công nghệ tin học Ngân hàng và các đơn vị có liên quan đánh giá phần mềm tin học đã được Quĩ Tín dụng nhân dân Trung ương hoàn thiện đưa vào áp dụng trong hệ thống Quĩ Tín dụng nhân dân nhằm hỗ trợ các quĩ thực hiện tốt công tác báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước.

i. Vụ Các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng thông báo kịp thời cho Vụ Chính sách tiền tệ và Cục Công nghệ tin học ngân hàng danh sách các tổ chức tín dụng mới được cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động, các tổ chức tín dụng thuộc diện kiểm soát đặc biệt, hoặc giải thể, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức tín dụng, …để cập nhật kịp thời danh sách các tổ chức tín dụng trong chương trình thông tin báo cáo.

k. Cục Công nghệ tin học Ngân hàng :

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước các chi nhánh tỉnh, thành phố, các đơn vị chức năng thuộc Ngân hàng Nhà nước đảm bảo việc tiếp nhận và xử lý thông tin được thông suốt, tháo gỡ vướng mắc về mặt kỹ thuật cho các đơn vị báo cáo và nhận báo cáo theo Quyết định số 477 và Quyết định số 1747.

- Phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ để cập nhật kịp thời danh mục các tổ chức tín dụng hiện đang hoạt động tại Việt Nam trong chương trình thông tin báo cáo .

3. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

a. Nghiêm túc thực hiện chức năng theo dõi, đôn đốc các đơn vị gửi báo cáo theo đúng qui định tại Chế độ báo cáo thống kê ban hành kèm theo Quyết định số 477 và Quyết định số 1747.

b. Chủ động tiến hành thanh tra, kiểm tra các tổ chức tín dụng trên địa bàn về tình hình thực hiện các qui định báo cáo của Ngân hàng Nhà nước tại Quyết định số 477 và Quyết định số 1747, xác định nguyên nhân cơ bản của tình trạng các tổ chức tín dụng chưa thực hiện tốt Chế độ báo cáo thống kê và báo cáo Ngân hàng Nhà nước để phối hợp xử lý. Trước mắt, tiến hành kiểm tra việc thực hiện báo cáo tháng 3/2007 của các tổ chức tín dụng trên địa bàn và tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ Chính sách tiền tệ) trong tháng 5/2007 để phối hợp xử lý.

c. Rà soát các chỉ tiêu báo cáo thống kê thuộc trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố báo cáo các đơn vị thuộc trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước để gửi đúng thời hạn, đủ chỉ tiêu và đảm bảo tính chính xác. Trước khi truyền báo cáo cho Cục Công nghệ tin học Ngân hàng, phải tiến hành đối chiếu với các phòng liên quan để đảm bảo tính khớp đúng của số liệu báo cáo.  

d. Rà soát chương trình thông tin báo cáo thống kê theo Quyết định số 477 và Quyết định số 1747 và thông báo kịp thời các vướng mắc về kỹ thuật cho Cục công nghệ tin học Ngân hàng để chỉnh sửa.

4. Khen thưởng và xử lý vi phạm

- Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng xây dựng cơ chế khen thưởng và xử lý vi phạm của đơn vị đối với các Phòng, Ban và cá nhân có thành tích tốt hoặc vi phạm các qui định tại Chế độ báo cáo thống kê để động viên các cán bộ làm công tác thống kê.

- Việc khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích trong thực hiện yêu cầu báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước quy định tại Quyết định số 477 và sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1747 được thực hiện theo các quy định tại Qui chế thi đua khen thưởng ngành Ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-NHNN ngày 17/8/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

- Các đơn vị, cá nhân vi phạm việc thực hiện yêu cầu báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước quy định tại Quyết định số 477 và sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1747 sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

5. Tổ chức thực hiện

a. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

b. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điểm b Mục 5.
- Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước.
- Văn phòng Chính phủ (2 bản).
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra).
- Lưu VP, Vụ Pháp chế, Vụ CSTT.

KT.THỐNG ĐỐC
 PHÓ THỐNG ĐỐC

 
 


Nguyễn Đồng Tiến

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence Freedom Happiness
-----------

No. 02/2007/CT-NHNN

Hanoi, March 20, 2007

 

DIRECTIVE

ON THE INTENSIFICATION OF MEASURES OF IMPROVING STATISTIC REPORTING QUALITY IN BANKING AREA

Decision No.477/2004/QD-NHNN dated 28/4/2004 of the Governor of the State Bank on the issuance of the Statistic Reporting Regime applicable to units of the State Bank and credit institutions has been effective from 01/01/2005 (hereinafter referred to as Decision No.477) and the Decision No.1747/2005/QD-NHNN dated 01/12/2005 on the amendment, supplement of several articles of the Statistic Reporting Regime applicable to units of the State Bank and credit institutions issued in conjunction with the Decision No.477, has been effective from 01/06/2006 (hereinafter referred to as the Decision No.1747), until now it can be seen from the implementation of these two Decisions that the Statistic Reporting Regime is basically appropriate to renovation requirement of the banking technology and the guideline, management of the State Bank. With the efforts and initiatives in overcoming difficulties in the organization of database and application of informatics technology of the State Bank and credit institutions, statistic activity in banking branch has made basic reform, making gradual contribution to the improvement of the statistic report quality of the branch, helping to minimize the coincidence and facilitate information supply of units.

However, from the aspect that information is an effective instrument to serve the conduct, management of the State Bank, quality of the information periodically reported by credit institutions to the State Bank still has some certain drawbacks relating to the accuracy, sufficiency and timeliness. The investigation result of the performance of the reporting on credit activity by some credit institutions in area of Ha Tay, Hung Yen, Phu Tho, Hoa Binh in Quarter III/2006 shows that basis for the branch classification of credit institutions has not been unified, report on the sale of extension and collection of credit debt still includes abstract amounts due to the transfer from this debt group to another one, credit report by debt groups in some credit institutions (especially in the Bank for Agriculture and Rural Development) is not in conformity with provisions in the Decision No.493/2005/QD-NHNN dated 22/4/2005 of the Governor of the State Bank on the issuance of the Regulation on the debt classification, setting up and use of provisions to deal with credit risk in banking activity of credit institutions

The main reason of the above situation is that many credit institutions have not really paid attention to the information, reporting work to the State Bank, the performance, therefore has not been closely conducted, statistic officers have not been properly taken care, many statistic officers have not truly understood the reporting requirement, the data entry has still been done by feeling. As a result, quality of the statistic report still depends much on the awareness of the officers who enter data. Many credit institutions have not taken initiative in closely coordinating with functional units of the State Bank to properly understand of the nature of the statistic reporting norms and reporting requirement for these norms. Besides, many units of the State Bank have not well performed the followings: following up, speeding up as well as guiding credit institutions to well implement requirements of statistic reporting of the State Bank. Moreover, in the situation of the international economic integration, changes of the monetary, financial market have become more complicated, requiring the information quality serving the macro economic management in general, State management in monetary and banking activities as well as monetary policy management in particular to be improved.

Thus, in order to improve the quality of the statistic report, definitively settle any query relating to the reporting requirements as stipulated in the Decision No.477 and the Decision No.1747 of the Governor of the State Bank, to well perform the function of an all-sided, full, timely information channel which satisfies the conduct requirement of the State Bank, the Governor of the State Bank would like to request:

1. General Directors (Directors) of credit institutions: to conduct their units to perform following contents:

a. Seriously performing the requirements of statistic reporting of the Governor of the State Bank as provided for in the Decision No.477 and Decision No.1747. Determining that improvement of the quality of reporting information is one of key tasks of the unit in 2007.

b. Valuating the performance of the Decision No.477 and Decision No.1747 by their units up to 31/3/2007, stating clearly the implementing situation, condition of informatics technology, human resource, difficulties, queries in the implementation, overcoming solution, proposals The valuation report shall be sent to the State Bank (Monetary Policy Department) prior to 05/5/2007.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/2007/CT-NHNN về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng báo cáo thống kê trong ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Hướng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.179

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.66.217