Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 472/2000/QD-NHNN7 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Thu Hương
Ngày ban hành: 13/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 472/2000/QĐ-NHNN7

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 472/2000/QĐ-NHNN7 NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM TẠI THÔNG TƯ 02/2000/TT-NHNN7 NGÀY 24/2/2000 HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH 170/1999/QĐ-TTG NGÀY 19/8/1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1999 và Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi điểm 2.2, khoản 2, mục II Thông tư số 02/2000/TT-NHNN7 ngày 24/2/2000 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước như sau:

1. Thay thế mẫu đơn xin phép làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ (Phụ lục I) quy định tại tiết a bằng mẫu đơn quy định tại Phụ lục đính kèm Quyết định này.

2. Bỏ cụm từ "cơ quan chủ quản" tại tiết e và sửa lại như sau: "ý kiến của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cùng địa bàn về việc tổ chức kinh tế làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng các Vụ, Cục có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức kinh tế được phép làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ trong phạm vi chức năng của mình chịu trách nhiệm thi hành thực hiện Quyết định này.

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC I

TÊN TỔ CHỨC KINH TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...... ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN PHÉP LÀM DỊCH VỤ NHẬN VÀ CHI TRẢ NGOẠI TỆ

Kính gửi : Ngân hàng Nhà nước ( Vụ quản lý ngoại hối )

Tên tổ chức kinh tế:............................................................

Quyết định thành lập số (nếu có).......................................

Cơ quan cấp ............ ngày......... tháng.............. năm.........

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:..........................

Cơ quan cấp ..... ngày........... tháng................... năm..........

Trụ sở chính đóng tại:.........................................................

Điện thoại:..................... số fax:

Căn cứ vào điều kiện được phép làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước quy định, chúng tôi đã ký hợp đồng nguyên tắc với phía đối tác nước ngoài ngày... tháng... năm... (hoặc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh Công ty tại nước ngoài) để làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ của Người gửi tiền ở nước ngoài tại những địa điểm sau:

1. Địa chỉ ( Ghi rõ địa chỉ, Điện thoại, Fax)

2.

3.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước (Vụ quản lý ngoại hối) xem xét cấp giấy phép cho..................... (tên tổ chức kinh tế) được làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối của Nhà nước Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi vi phạm của đơn vị.

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)

(ký tên và đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm:

- QĐ thành lập (nếu có) và đăng ký kinh doanh;

- Đề án làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ;

- Hợp đồng nguyên tắc với nước ngoài;

- Ý kiến của Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố về việc cho phép làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ;

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-freedom-happiness
---------

No. 472/2000/QD-NHNN7

Hanoi, November 13th , 2000

 

DECISION

ON THE AMENDMENT OF SOME POINTS OF THE CIRCULAR NO. 02/2000/TT-NHNN7 DATE 24 FEBRUARY, 2000 GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE DECISION NO.170/1999/QD-TTG DATED 19 AUGUST, 1999 OF THE PRIME MINISTER

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 01/1997/QH10 dated 12 December, 1997 and the Law on Credit Institutions dated 12 December, 1997;
Pursuant to the Decree No. 15/CP dated 02 March, 1993 of the Government on the assignment, authority and responsibility for the State management of the ministries and ministry-level agencies;
Pursuant to the Decision No. 170/1999/QD-TTg dated 19 August, 1999 of the Prime Minister on the encouragement of the foreign currency remittance by Vietnamese living abroad;
Upon the proposal of the Director of the Foreign Exchange Control Department,

DECIDES

Article 1. To amend point 2.2, paragraph 2, Section II of the Circular No. 02/2000/TT-NHNN7 dated 24 February, 2000 of the State Bank guiding the implementation of the Decision No. 170/1999/QD-TTg dated 19 August, 1999 of the Prime Minister on the encouragement of the foreign currency remittance by Vietnamese living abroad as follows:

1. To replace the pro-forma application form for the provision of the service of receiving and payment in foreign currency (Appendix I) in point a with the pro-forma application form in the Appendix attached to this Decision.

2. To delete the phrase management agency in point e and to read as Opinion of the State Bank branches in provinces, cities under the central management in the same location on the services of receiving and payment of foreign currency to be provided by the economic organizations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. The Director of the Administration Department, the Chief Inspector of the State Bank, Heads of relevant units of the State Bank, General Managers of the State Bank branches in provinces, cities under the central management, General Directors (Directors) of credit institutions authorized to engage in foreign exchange activities, General Directors (Directors) of economic organizations permitted to provide the service of receiving and payment in foreign currency shall, within their functions, be responsible for the implementation of this Decision.

 

 

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY DIRECTOR
Duong Thu Huong

 

APPENDIX

NAME OF THE ECONOMIC ORGANISATION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-freedom-happiness

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPLICATION FOR PROVIDING SERVICE OF RECEIVING AND PAYMENT OF FOREIGN CURRENCY

To: The State Bank of Vietnam (The Foreign Exchange Control Department)

Name of the Economic Orgnisation: .......................................................................

Decision on the establishment No.: .........................................................................

Issued by ...................................... date .................................................................

Certificate of business registration No.:

Issued by ...................................... date ...................................................................

Head office is located at: ..........................................................................................

Telephone: ....................................... fax: ................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Address (name in detail, Telephone, Fax)

2.

3.

---------------------

We respectfully request the State Bank (the Foreign Exchange Control Department) consider and issue a license for ........................(name of the Economic Organisation) to provide the service of receiving and payment of foreign currencies.

We, hereby, confirm that we will strictly comply with the current regulations on the foreign exchange control of the Government of Vietnam and are responsible for any violation against the Vietnam laws.

Attached documents:

- Decision on establishment (if any) and business registration;
- Proposal on providing service of receiving and payment of foreign currency;
- Contract in principle with foreign partner;
- Opinion of the State Bank branches in provinces and cities regarding the approval of running the service of receiving and payment of foreign currency

GENERAL DIRECTOR (DIRECTOR)
(Sign and seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 472/2000/QD-NHNN7 ngày 13/11/2000 of November 13, 2000, on the amendment of some points of the Circular No. 02/2000/TT-NHNN7 date 24 February, 2000 guiding the implementation of the Decision No.170/1999/QD-TTG dated 19 August, 1999 of the Prime Minister

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.805

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.118.144