Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư liên tịch 45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN ghi nhãn thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn

Số hiệu: 45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trần Việt Thanh, Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 23/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư liên tịch 45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn quy định cách thức ghi nhãn thực phẩm biến đổi gen, miễn ghi nhãn bắt buộc thực phẩm biến đổi gen, khắc phục, sửa chữa nhãn thực phẩm biến đổi gen được ban hành ngày 23/11/2015.

 

1. Cách thức ghi nhãn thực phẩm biến đổi gen

- TTLT 45 quy định thực phẩm biến đổi gen phải thực hiện việc ghi nhãn thực phẩm theo quy định về nhãn hàng hóa.

- Ghi bằng tiếng Việt cụm từ “biến đổi gen” bên cạnh tên của thành phần nguyên liệu biến đổi gen kèm theo hàm lượng trên nhãn sản phẩm.

Đối với những sản phẩm có diện tích để ghi nhãn nhỏ hơn 10cm2 thì trên nhãn bắt buộc phải có tên hàng hóa và cụm từ “biến đổi gen”; những nội dung bắt buộc còn lại không thể hiện trên nhãn thì phải được ghi trong tài liệu kèm theo hàng hóa.

2. Miễn ghi nhãn bắt buộc đối với một số thực phẩm biến đổi gen

- Theo Thông tư liên tịch số 45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN, thực phẩm mang theo người nhập cảnh để tiêu dùng cá nhân trong định mức được miễn thuế nhập khẩu; thực phẩm biến đổi gen trong túi ngoại giao, túi lãnh sự; thực phẩm tạm nhập tái xuất, thực phẩm biến đổi gen quá cảnh, chuyển khẩu; thực phẩm gửi kho ngoại quan; thực phẩm biến đổi gen là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu; thực phẩm là mẫu trưng bày hội chợ, triển lãm;

- Nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, bao bì chứa đựng thực phẩm, nhập khẩu về để sản xuất nội bộ không bán ra thị trường, chỉ vận chuyển nội bộ giữa các kho từ tỉnh này qua tỉnh khác thuộc cùng một hệ thống trong doanh nghiệp.

3. Khắc phục, sửa chữa nhãn thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn

Thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn đang lưu hành trên thị trường nhưng ghi nhãn thiếu hoặc không phù hợp với Thông tư liên tịch 45/2015/BNNPTNT-BKHCN phải được khắc phục, sửa chữa như sau:

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, NK phải tự thực hiện việc khắc phục, sửa chữa nhãn thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn.

- Bổ sung cụm từ “biến đổi gen” theo Thông tư liên tịch số 45/2015  của Bộ Nông nghiệp và Bộ Khoa học nhưng không được che lấp những thông tin bắt buộc theo pháp luật về ghi nhãn thực phẩm.

- Việc khắc phục, sửa chữa nội dung không phù hợp, ghi thiếu trên nhãn thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn phải bảo đảm không phục hồi lại được như trước.

 

Thông tư liên tịch 45 quy định ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn có hiệu lực từ ngày 08/01/2016.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN GHI NHÃN ĐỐI VỚI THỰC PHẨM BIẾN ĐỔI GEN BAO GÓI SẴN

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cNghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 ca Chính ph v nhãn hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen và Nghị định số 108/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 ca Chính phvề quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phquy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vụ trưởng Vụ Khoa hc và Công nghệ các ngành Kinh tế kỹ thuật - Bộ Khoa học và Công nghệ,

Bộ trưng Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch hướng dn ghi nhãn đi với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư liên tịch này hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn lưu thông tại Việt Nam có ít nhất một thành phần nguyên liệu biến đổi gen lớn hơn 5% tng nguyên liệu được sử dụng để sản xuất thực phẩm.

2. Thông tư liên tịch này không áp dụng đối với:

a) Thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn có thành phần nguyên liệu biến đổi gen nhưng không phát hiện được gen hoặc sản phẩm của gen bị biến đổi trong thực phẩm;

b) Thực phẩm biến đổi gen tươi sống, thực phẩm biến đổi gen chế biến không bao gói và trực tiếp bán cho người tiêu dùng;

c) Thực phẩm biến đổi gen sử dụng trong trường hợp khn cấp nhằm khắc phục thiên tai, dịch bệnh.

3. Thực phẩm biến đổi gen sản xuất chỉ nhằm mục đích xuất khẩu thì việc ghi nhãn phải bảo đảm không làm sai lệch bản chất, không vi phạm pháp luật của Việt Nam và pháp luật của nước nhập khẩu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư liên tịch này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm biến đổi gen tại Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư liên tịch này, một số từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thực phẩm biến đổi gen là thực phẩm có một hoặc nhiều thành phần nguyên liệu có gen bị biến đổi bằng công nghệ gen.

2. Thành phần nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm biến đổi gen là các nguyên liệu có chứa sinh vật biến đổi gen, gen hoặc sản phẩm của gen bị biến đổi bằng công nghệ gen được sử dụng để sản xuất thực phẩm và tồn tại trong sản phẩm cuối cùng, kể ckhi dạng của nguyên liệu đó đã thay đổi.

3. Thc phẩm biến đổi gen bao gói sẵn là thực phẩm biến đổi gen được bao gói và ghi nhãn hoàn chỉnh, sẵn sàng để bán cho mục đích chế biến tiếp hoặc sử dụng để ăn ngay.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Cách thức ghi nhãn thực phẩm biến đổi gen

1. Thực phẩm biến đổi gen phải thực hiện việc ghi nhãn thực phẩm theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.

2. Ghi bằng tiếng Việt cụm từ “biến đổi gen” bên cạnh tên của thành phần nguyên liệu biến đổi gen kèm theo hàm lượng trên nhãn sản phẩm.

Đối với những sản phẩm có diện tích để ghi nhãn nhỏ hơn 10cm2 thì trên nhãn bắt buộc phải có tên hàng hóa và cụm từ “biến đổi gen”; những nội dung bt buộc còn lại không thhiện trên nhãn thì phải được ghi trong tài liệu kèm theo hàng hóa.

Điều 5. Miễn ghi nhãn bắt buộc đối với một số thực phẩm biến đổi gen

1. Thực phẩm mang theo người nhập cảnh để tiêu dùng cá nhân trong định mức được miễn thuế nhập khẩu; thực phẩm trong túi ngoại giao, túi lãnh sự; thực phẩm tạm nhập tái xut, thực phẩm quá cảnh, chuyển khẩu; thực phẩm gửi kho ngoại quan; thực phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu; thực phẩm là mẫu trưng bày hội chợ, triển lãm;

2. Nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, bao bì chứa đựng thực phẩm, nhập khẩu về để sản xuất nội bộ không bán ra thị trường, chỉ vận chuyển nội bộ giữa các kho từ tỉnh này qua tỉnh khác thuộc cùng một hệ thống trong doanh nghiệp.

Điều 6. Khắc phục, sửa chữa nhãn thực phẩm biến đổi gen

Thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn đang lưu hành trên thị trường nhưng ghi nhãn thiếu hoặc không phù hợp với các quy định của Thông tư liên tịch này phải được khắc phục, sửa chữa theo nguyên tc sau đây:

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu phải tự thực hiện việc khắc phục, sửa chữa.

2. Bổ sung cụm từ “biến đổi gen” theo quy định tại Thông tư liên tịch này nhưng không được che lấp những thông tin bắt buộc theo quy định của pháp luật về ghi nhãn thực phẩm.

3. Việc khắc phục, sửa chữa nội dung không phù hợp, ghi thiếu trên nhãn thực phẩm phải bảo đảm không phục hồi lại được như trước.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 01 năm 2016.

2. Thực phẩm biến đổi gen đã có nhãn hàng hóa không phù hợp với quy định của Thông tư liên tịch này không được phép tiếp tục sản xuất và nhập khẩu sau ngày 08 tháng 01 năm 2017. Trường hợp thực phẩm biến đổi gen đang lưu thông trên thị trường chưa tiêu thụ hết thì được tiếp tục lưu thông nhưng không quá thời hạn sử dụng ghi trên bao bì sản phẩm.

Điều 8. Trách nhiệm thực hiện.

Giao Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) chịu trách nhiệm triển khai thực hiện, kiểm tra việc thực hiện Thông tư liên tịch này trong phạm vi toàn quốc đối với sản phẩm được phân công quản lý.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về liên Bộ để nghiên cứu giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG

Trần Việt Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc
hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- TAND tối cao, VKSND tối cao,
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các
tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
-
Cổng thông tin điện tử của Chính phủ;
- C
ng thông tin điện tử của Bộ NN và PTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Khoa học và Công
nghệ;
- Lưu
: Bộ Nông nghiệp và PTNT (VT, KHCN), Bộ Khoa học và Công nghệ (VT, Vụ CNN).

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT  - THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
 
---------------

No.: 45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN

Hanoi, November 23rd, 2015

 

JOINT CIRCULAR

ON LABELING OF PREPACKED GENETICALLY-MODIFIED FOODS

Pursuant to the Law of Food safety dated June 17, 2010;

Pursuant to Decree No. 89/2006/NĐ-CP dated August 30, 2006 by the Government on goods label;

Pursuant to Decree No. 69/2010/NĐ-CP dated June 21, 2010 by the Government on biosafety for genetically modified organisms, genetic specimens and products of genetically modified organisms and Decree No. 108/2011/NĐ-CP dated November 30, 2011 by the Government amending a number of articles of Decree No. 69/2010/NĐ-CP dated June 21, 2010 by the Government on biosafety for genetically modified organisms, genetic specimens and products of genetically modified organisms;

Pursuant to Decree No. 38/2012/NĐ-CP dated April 25, 2012 by the Government detailing the implementation of some articles of the Law on Food safety;

Pursuant to Decree No. 199/2013/NĐ-CP dated 26/11/2013 by the Government defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural development;

Pursuant to the Decree No. 20/2013/NĐ-CP dated February 26, 2013 by the Government defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Science and Technology;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Minister of Agriculture and Rural development and the Minister of Science and Technology hereby promulgate the Joint Circular guiding the labeling of  prepacked genetically modified foods.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

1. This Joint Circular provides guidance on labeling of prepacked genetically-modified foods sold in Vietnam, at least 1 genetically modified ingredient of which makes up over 5% of the total amount of ingredients permissible for food production.

2. This Joint Circular does not apply to:

a) Prepacked genetically-modified foods containing genetically modified ingredients but the modified genes and products of modified genes in which are not discovered;

b) Fresh genetically modified foods, non-packaged processed genetically modified foods that are sold directly to consumers;

c) Genetically modified foods used for emergencies for recovery of natural disasters and/or epidemic diseases.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Regulated entities

This Joint Circular applies to organizations and individuals relevant to the production, trade and import of genetically modified foods in Vietnam.

Article 3. Interpretation of terms

In this Joint Circular, these terms can be construed as follows:

1. Genetically modified foods are the kinds of food that contain one or multiple ingredients having genes modified by genetic engineering.

2. Genetically modified ingredients, food additives, food processing aids are ingredients containing genetically modified organisms, genes modified by genetic engineering or products thereof that are used for food production and exist in finished products, even when shapes of such ingredients are changed.

3. Prepacked genetically modified foods are genetically modified foods that have been packaged and carefully labeled and are ready for sale for further processing or used as instant food.

Chapter II

SPECIFIC REGULATIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Genetically modified foods must be labeled according to law provisions on goods label.

2. The phrase “biến đổi gen” (genetically modified) and content thereof shall be written on product’s label next to the name of the genetically modified ingredients.

Regarding products whose area for labeling is smaller than 10 cm2, the phrase “biến đổi gen” must be displayed on the label; other compulsory information that cannot be displayed on the label must be written on documents and packed together with the product.

Article 5. Exemption of mandatory labeling for a number of genetically modified foods

These articles are exempted from mandatory labeling:

1. Food products carried along for personal use within  the duty-free allowance; food products carried in diplomatic bags and consular bags; food products temporarily imported, placed in transit, transferred to bonded warehouses; food products used as samples for testing or studying;  food products used as samples to be displayed in trade fair and exhibition;

2. Raw materials, food additives, food processing aids, packages that are imported for production only and transported internally between warehouses from province to province under the same enterprise’s system.

Article 6. Correction of genetically modified foods’ label

Any pre-packed genetically modified foods being sold on market whose labels are unconformable to regulations in this Joint Circular must be corrected as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The phrase “biến đổi gen” must be added according to regulations in this Joint Circular, provided that compulsory information as prescribed in laws on goods labeling is not blocked.

3. The rectification of unconformable and insufficient information on the label must ensure that such information cannot be restored.

Chapter III

ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

Article 7. Effect

1. This Joint Circular comes into effect from January 08, 2016.

2. Any genetically modified foods having labels unconformable to regulations in this Joint Circular must not be produced and imported after January 08, 2017.  Unsold genetically modified foods may be sold until their expiration dates on their labels.

Article 8. Responsibilities.

National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department (the Ministry of Agriculture and Rural Development), the Directorate for Standards, Metrology, and Quality (the Ministry of Science and Technology) are responsible for implementing and monitoring the implementation of this Joint Circular nationwide for products under management.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PP. THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
THE DEPUTY MINISTER
Tran Viet Thanh

PP. THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
THE DEPUTY MINISTER
Le Quoc Doanh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN ngày 23/11/2015 hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.253

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!