Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 15/2005/TTLT-BTM-BCN Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại Người ký: Bùi Xuân Khu, Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 09/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15/2005/TTLT/BTM/BCN

 Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2005

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG NGHIỆPHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KÝ QUỸ/ BẢO LÃNH THỰC HIỆN HẠN NGACH DỆT MAY XUẤT KHẨU

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16-01-2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28-05-2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Xét đề nghị của Hiệp hội Dệt may Việt Nam,
Liên tịch Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc thực hiện ký quỹ/ bảo lãnh để thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Khái niệm

a/ Ký quỹ thực hiện hạn ngạch dệt may: Thương nhân cam kết thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may bằng cách nộp một khoản tiền ký quỹ tương ứng với số lượng hạn ngạch đăng ký hoặc được giao theo mức tiền ký quỹ do Liên Bộ Thương mại – Bộ Công nghiệp quy định vào Tài khoản tạm giữ của Bộ Thương mại tại Kho bạc Nhà nước Hà nội.

b/ Bảo lãnh ngân hàng thực hiện hạn ngạch dệt may: Thương nhân nộp cho Bộ Thương mại Thư bảo lãnh của Ngân hàng cho số lượng hạn ngạch đăng ký hoặc đã được giao (chưa sử dụng hết) theo mức tiền bảo lãnh do Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp quy định.

Mẫu thư bảo lãnh Ngân hàng sẽ do Liên Bộ Thương mại – Bộ Công nghiệp quy định và thông báo chi tiết.

2. Thương nhân được tham gia ký quỹ và bảo lãnh ngân hàng:

Thương nhân được tham gia sản xuất và xuất khẩu hàng dệt may bị áp dụng hạn ngạch theo quy định hiện hành.

Thương nhân có thể chọn một hoặc cả hai hình thức ký quỹ và bảo lãnh ngân hàng để đăng ký thực hiện hạn ngạch.

Bổ sung quy định về kiểm tra năng lực đối với thương nhân mới chưa được phân giao và thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu trong điều hành hạn ngạch dệt may như sau: Thương nhân mới sở hữu tối thiểu 100 máy may công nghiệp hoặc máy móc thiết bị khác phù hợp với yêu cầu sản xuất loại sản phẩm đăng ký xuất khẩu (có văn bản xác nhận về máy móc thiết bị và năng lực sản xuất hàng dệt may của Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Thương mại chủ trì theo thông báo số 0577/TM-DM ngày 20/5/2005).

II. QUY ĐỊNH THỰC HIỆN KÝ QUỸ VÀ BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG TRONG ĐIỀU HÀNH HẠN NGẠCH DỆT MAY:

1- Căn cứ tình hình xuất khẩu, Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp sẽ công bố danh mục và mức tiền ký quỹ, bảo lãnh từng chủng loại hàng (Cat.) để làm căn cứ cho việc nộp tiền ký quỹ và xin bảo lãnh ngân hàng.

2- Nguyên tắc, số lượng, phương thức phân giao hạn ngạch theo hình thức ký quỹ, bảo lãnh ngân hàng sẽ được Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp thông báo cho từng Cat. vào từng thời điểm cụ thể.

3- Hạn ngạch được cấp theo hình thức nộp tiền ký quỹ và/hoặc nộp thư bảo lãnh chỉ được trực tiếp sản xuất và xuất khẩu, không chuyển nhượng, uỷ thác xuất khẩu

4- Hoàn trả hạn ngạch và tiền ký quỹ, bảo lãnh ngân hàng.

4.1 Hoàn trả hạn ngạch

- Đối với hạn ngạch có thời hạn hiệu lực từ 45 ngày trở lên, trong vòng 10 ngày kể từ ngày nộp tiền ký quỹ và/hoặc thư bảo lãnh ngân hàng hoặc kể từ ngày được cấp hạn ngạch theo ký quỹ và/hoặc bảo lãnh ngân hàng thương nhân không có khả năng xuất khẩu, thực hiện hạn ngạch được giao như đã cam kết và có công văn trả lại hạn ngạch cho Bộ Thương mại sẽ được hoàn trả toàn bộ tiền gốc đã ký quỹ và/hoặc giải toả thư bảo lãnh ngân hàng.

- Chậm nhất 60 ngày trước ngày hết hạn hiệu lực của hạn ngạch hoặc ngày giao hàng cuối cùng quy định trong hạn ngạch (tuỳ thời điểm nào đến trước), thương nhân có thể trả toàn bộ hoặc một phần hạn ngạch được cấp theo hình thức ký quỹ và/hoặc bảo lãnh ngân hàng nhưng sẽ bị Bộ Thương mại phạt 20% trị giá tiền ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng của phần hạn ngạch trả lại. Phần hạn ngạch trả lại được đưa vào nguồn để phân giao theo quy định chung.

4.2 Hoàn trả tiền ký quỹ, bảo lãnh ngân hàng

a/ Đối với các thương nhân thực hiện hết hạn ngạch được giao:

Thương nhân có số lượng hạn ngạch thực hiện từ 95% hạn ngạch cấp theo phương thức ký quỹ và/hoặc bảo lãnh ngân hàng trở lên trong thời gian hiệu lực của thông báo giao hạn ngạch được coi là hoàn thành việc sử dụng hạn ngạch và được hoàn trả lại toàn bộ tiền gốc đã ký quỹ và/ hoặc giải toả thư bảo lãnh Ngân hàng.

b/ Đối với các thương nhân không sử dụng hết hạn ngạch:

Đến ngày hết hạn hiệu lực của thông báo giao hạn ngạch, thương nhân thực hiện:

+ Dưới 50% hạn ngạch được cấp theo phương thức ký quỹ và/hoặc bảo lãnh ngân hàng, Bộ Thương mại sẽ không trả lại toàn bộ số tiền gốc đã ký quỹ và/hoặc yêu cầu ngân hàng bảo lãnh chuyển trả toàn bộ số tiền bảo lãnh về tài khoản của Bộ Thương mại.

+ Từ 50% đến dưới 95% hạn ngạch được cấp theo phương thức ký quỹ và/hoặc bảo lãnh ngân hàng, Bộ thương mại trả lại tiền ký quỹ tương ứng với số lượng hạn ngạch đã thực hiện và/hoặc yêu cầu Ngân hàng bảo lãnh chuyển số tiền tương ứng với số lượng hạn ngạch thương nhân không thực hiện được vào tài khoản chỉ định của Bộ Thương mại.

Toàn bộ số tiền thu được do thương nhân không thực hiện đúng quy định sẽ được nộp vào Ngân sách Nhà nước.

5. Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp sẽ tổng hợp tình hình thực hiện hạn ngạch theo phương thức này và căn cứ vào tình hình thực tiễn sản xuất, kinh doanh từng thời kỳ đưa ra các điều chỉnh sửa đổi bổ sung cần thiết cho phù hợp bằng các hướng dẫn dưới dạng văn bản quy định chi tiết, thông báo điều hành cụ thể.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo, nhưng sẽ hết hiệu lực nếu Thủ tướng Chính phủ không cho phép thực hiện, kể cả đã đăng Công báo.

           

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
 THỨ TRƯỞNG

 Bùi Xuân Khu

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
 THỨ TRƯỞNG

 Lê Danh Vĩnh

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ                      
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ
- VP Trung ương và các Ban của Đảng
- Các Bộ và cơ quan ngang Bộ
- UBND các tỉnh/ thành phố trực thuộc TW                                                     
- Viện KSND tối cao và Toà án ND tối cao
- Cơ quan TƯ của các đoàn thể
- Ban quản lý các KCN/KCX các tỉnh thành phố
- Công báo
- Hiệp hội Dệt may VN
- Sở Thương mại (hoặc Sở TM-DL) các tỉnh, thành phố
- Phòng TM & CN Việt nam
- Các doanh nghiệp để thực hiện
- Các Vụ/ Cục/Ban/Viện của Bộ
- Lưu: VT(BTM-BCN), BĐHHNDM                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                            

MẪU SỐ 2A:

ĐĂNG KÝ HẠN NGẠCH THEO HÌNH THỨC NỘP TIỀN KÝ QUỸ

Tên doanh nghiệp:

 

 

Tên viết tắt

 

Mã số XNK (mã số hải quan)

 

 

Địa chỉ giao dịch

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ cơ sở sản xuất chính

 

 

 

 

 

 

 

Số điện thoại

 

Số fax

E-mail:

 

Người liên hệ:

 

Chức vụ:

 

Phòng QLXNK:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số thiết bị hiện có

 

Số lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

 

 

 

 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

****

 

 

 

 

Số công văn:

 

 

 

….. Ngày…. tháng năm 2005

 

 

 

 

 

 

Đơn đăng ký hạn ngạch theo hình thức ký quỹ hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kính gửi: Ban Điều hành hạn ngạch dệt may

 

 

 - Căn cứ thông tư liên tịch số /2005/TTLT/BTM/BCN ngày về hướng dẫn thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa kỳ năm 2005;

 - Căn cứ thông báo số ngày về việc ký quỹ/ bảo lãnh thực hiện hạn ngach dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa kỳ;

 - Căn cứ kế hoạch sản xuất và xuất khẩu của Công ty năm 2005;

 - Công ty đề nghị Ban điều hành hạn ngạch dệt may cấp hạn ngach cho Công ty theo nội dung cụ thể như sau

-                       

STT

Chủng loại (Cat.)

Đơn vị tính

Số lượng hạn ngạch đăng ký

Tổng hạn ngạch đã được cấp, chuyển đổi vào, nhận chuyển nhượng *

Số lượng hạn ngạch đã được cấp VISA*

Tỷ lệ thực hiện

Tên người nhận hàng (nếu có)

Ngày dự kiến giao hàng 

 

Đơn giá ký quỹ

Số tiền ký quỹ

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Số liệu tính đến ngày đăng ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người đại diện thương nhân

 

 

 

 

(ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 3a: Đăng ký hạn ngạch theo hình thức nộp thư bảo lãnh ngân hàng

Tên doanh nghiệp:

 

 

Tên viết tắt

 

Mã số XNK (mã số hải quan)

 

 

Địa chỉ giao dịch

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ cơ sở sản xuất chính

 

 

 

 

 

 

 

Số điện thoại

 

Số fax

E-mail:

 

Người liên hệ:

 

Chức vụ:

 

Phòng QLXNK:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số thiết bị hiện có

 

Số lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

 

 

 

 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

****

 

 

 

 

Số công văn:

 

 

 

….. Ngày…. tháng năm 2005

 

 

 

 

 

 

Đơn đăng ký hạn ngạch theo hình thức bảo lãnh hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: Ban Điều hành hạn ngạch dệt may

 

 

 - Căn cứ thông tư liên tịch số /2005/TTLT/BTM/BCN ngày về hướng dẫn thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa kỳ năm 2005;

 - Căn cứ thông báo số ngày về việc ký quỹ/ bảo lãnh thực hiện hạn ngach dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa kỳ;

 - Căn cứ kế hoạch sản xuất và xuất khẩu của Công ty năm 2005;

 - Công ty đề nghị Ban điều hành hạn ngạch dệt may cấp hạn ngach cho Công ty theo nội dung cụ thể như sau

 

STT

Chủng loại (Cat.)

Đơn vị tính

Số lượng hạn ngạch đăng ký

Tổng hạn ngạch đã được cấp, chuyển đổi vào, nhận chuyển nhượng *

Số lượng hạn ngạch đã được cấp VISA*

Tỷ lệ thực hiện

Tên người nhận hàng

(nếu có)

Ngày dự kiến giao hàng

 

Đơn giá bảo lãnh

Số tiền bảo lãnh

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Số liệu tính đến ngày đăng ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người đại diện thương nhân

 

 

 

 

(ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 2b: Đăng ký tiếp tục sử dụng hạn ngạch theo hình thức nộp tiền ký quỹ

Tên doanh nghiệp:

 

 

Tên viết tắt

 

Mã số XNK (mã số hải quan)

 

 

Địa chỉ giao dịch

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ cơ sở sản xuất chính

 

 

 

 

 

 

 

Số điện thoại

 

Số fax

E-mail:

 

Người liên hệ:

 

Chức vụ:

 

Phòng QLXNK:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số thiết bị hiện có

 

Số lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

 

 

 

 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

****

 

 

 

 

Số công văn:

 

 

 

….. Ngày…. tháng năm 2005

 

 

 

 

 

 

Đơn đăng ký sử dụng tiếp hạn ngạch theo hình thức ký quỹ hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kính gửi: Ban Điều hành hạn ngạch dệt may

 

 

 - Căn cứ thông tư liên tịch số /2005/TTLT/BTM/BCN ngày về hướng dẫn thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa kỳ năm 2005;

 - Căn cứ thông báo số ngày về việc ký quỹ/ bảo lãnh thực hiện hạn ngach dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa kỳ;

 - Căn cứ kế hoạch sản xuất và xuất khẩu của Công ty năm 2005;

 - Căn cứ thông báo giao hạn ngạch số…….ngày của Bộ Thương mại;

 - Công ty đề nghị Ban điều hành hạn ngạch dệt may cho Công ty tiếp tục sự dụng hạn ngạch của thông báo số ngày theo nội dung cụ thể như sau

-                       

STT

Chủng loại (Cat.)

Đơn vị tính

Số lượng hạn ngạch đăng ký

Tổng hạn ngạch đã được cấp, chuyển đổi vào*

Số lượng hạn ngạch đã được cấp VISA*

Số hạn ngạch còn lại

Tên người nhận hàng (nếu có)

Ngày dự kiến giao hàng 

 

Đơn giá ký quỹ

Số tiền ký quỹ

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Số liệu tính đến ngày đăng ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người đại diện thương nhân

 

 

 

 

(ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 3b: Đăng ký tiếp tục sử dụng hạn ngạch còn lại theo hình thức nộp thư bảo lãnh ngân hàng

Tên doanh nghiệp:

 

 

Tên viết tắt

 

Mã số XNK (mã số hải quan)

 

 

Địa chỉ giao dịch

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ cơ sở sản xuất chính

 

 

 

 

 

 

 

Số điện thoại

 

Số fax

E-mail:

 

Người liên hệ:

 

Chức vụ:

 

Phòng QLXNK:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số thiết bị hiện có

 

Số lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

 

 

 

 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

****

 

 

 

 

Số công văn:

 

 

 

….. Ngày…. tháng năm 2005

 

 

 

 

 

 

Đơn đăng ký hạn ngạch theo hình thức ký quỹ hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005

 

 

 

 

 

Kính gửi: Ban Điều hành hạn ngạch dệt may

 

 

 - Căn cứ thông tư liên tịch số /2005/TTLT/BTM/BCN ngày về hướng dẫn thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa kỳ năm 2005;

 - Căn cứ thông báo số ngày về việc ký quỹ/ bảo lãnh thực hiện hạn ngach dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa kỳ;

 - Căn cứ kế hoạch sản xuất và xuất khẩu của Công ty năm 2005;

 - Căn cứ thông báo giao hạn ngạch số…….ngày của Bộ Thương mại;

 - Công ty đề nghị Ban điều hành hạn ngạch dệt may cấp hạn ngach cho Công ty theo nội dung cụ thể như sau

 

STT

Chủng loại (Cat.)

Đơn vị tính

Số lượng hạn ngạch đăng ký

Tổng hạn ngạch đã được cấp, chuyển đổi vào*

Số lượng hạn ngạch đã được cấp VISA*

Số hạn ngạch còn lại

Tên người nhận hàng

(nếu có)

Ngày dự kiến giao hàng

 

Đơn giá bảo lãnh

Số tiền bảo lãnh

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Số liệu tính đến ngày đăng ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người đại diện thương nhân

 

 

 

 

(ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 1: Đăng ký cấp hạn ngạch theo hình thức ký quỹ/cấp hạn ngạch

Tên doanh nghiệp:

 

 

Tên viết tắt

 

Mã số XNK (mã số hải quan)

 

 

Địa chỉ giao dịch

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ cơ sở sản xuất chính

 

 

 

 

 

 

 

Số điện thoại

 

Số fax

E-mail:

 

Người liên hệ:

 

Chức vụ:

 

Phòng QLXNK:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số thiết bị hiện có

 

Số lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

 

 

 

 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

****

 

 

 

 

Số công văn:

 

 

 

….. Ngày…. tháng năm 2005

 

 

 

 

 

 

Đơn đăng ký hạn ngạch theo hình thức ký quỹ hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005

 

 

 

 

 

Kính gửi: Ban Điều hành hạn ngạch dệt may

 

 

 - Căn cứ thông tư liên tịch số /2005/TTLT/BTM/BCN ngày về hướng dẫn thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa kỳ năm 2005;

 - Căn cứ thông báo số ngày về việc ký quỹ/ bảo lãnh thực hiện hạn ngach dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa kỳ;

 - Căn cứ kế hoạch sản xuất và xuất khẩu của Công ty năm 2005;

 - Công ty đề nghị Ban điều hành hạn ngạch dệt may cấp hạn ngạch cho Công ty theo nội dung cụ thể như sau:

-                       

STT

Chủng loại (Cat.)

Đơn vị tính

Số lượng hạn ngạch đăng ký

Tổng hạn ngạch đã được cấp, chuyển đổi vào*

Số lượng hạn ngạch đã được cấp VISA*

Số hạn ngạch còn lại*

Tỷ lệ thực hiện

Tên người nhận hàng

(nếu có)

Ngày dự kiến giao hàng

 

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Số liệu tính đến ngày đăng ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người đại diện thương nhân

 

 

 

 

(ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE MINISTRY OF TRADE - THE MINISTRY OF INDUSTRY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No.15/2005/TTLT-BTM-BCN

Hanoi, August 09, 2005

 

JOINT CIRCULAR

GUIDING THE DEPOSITING/GUARANTEE FOR IMPLEMENTATION OF EXPORT TEXTILE AND GARMENT QUOTAS

Pursuant to the Government’s Decree No. 29/2004/ND-CP dated January 16, 2004 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Trade;
Pursuant to the Government’s Decree No. 55/2003/ND-CP dated May 28, 2003 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry;
At the proposal of the Vietnam Textile and Garment Association,
The Ministry of Trade and the Ministry of Industry hereby jointly guide the depositing/guarantee for the implementation of export textile and garment quotas as follows:

I. GENERAL PROVISIONS

1. Definitions

a) Depositing for implementation of textile and garment quotas: Traders shall commit to implementing export textile and garment quotas by depositing a sum of money corresponding to the volume of registered or assigned quotas at the deposit level jointly set by the Ministry of Trade and the Ministry of Industry, into the custody account of the Ministry of Trade at the Hanoi State Treasury.

b) Bank guarantee for implementation of textile and garment quotas: Traders shall submit to the Ministry of Trade a bank’s guarantee letter for the volume of registered or assigned quotas (which have not yet been used up) stating the guarantee amount as jointly set by the Ministry of Trade and the Ministry of Industry.

The form of bank guarantee letter shall be jointly stipulated and notified in detail by the Ministry of Trade and the Ministry of Industry.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Traders may participate in the production and export of textiles and garments subject to quota according to current regulations.

Traders may choose either or both of form(s) of depositing and/or bank guarantee for registration of implementation of quotas.

Regarding administration of textile and garment quotas, to supplement the regulations on inspection of the capability of new traders that have not yet been assigned or allocated or have not yet implemented export textile and garment quotas as follows: New traders must have at least 100 industrial sewing-machines or other machinery or equipment suitable to the requirements of production of products registered for export (with a written certification on machinery, equipment and textile and garment production capability, given by the inter-branch inspection team headed by the provincial/municipal Trade Service under Notice No. 0577/TM-DM dated May 20, 2005).

II. REGULATIONS ON DEPOSITING AND BANK GUARANTEE IN ADMINISTERING TEXTILE AND GARMENT QUOTAS

1. Basing themselves on the export situation, the Ministry of Trade and the Ministry of Industry shall jointly publicize a list of goods categories and the levels of their deposit and guarantee money, serving as a basis for the payment of deposits and the application for bank guarantee.

Basing themselves on the export situation, the Ministry of Trade and the Ministry of Industry shall jointly publicize a list of goods categories and the levels of their deposit and guarantee money, serving as a basis for the payment of deposits and the application for bank guarantee.

2. The principles, volumes and modes of assignment and allocation of quotas in the forms of depositing and bank guarantee shall be notified jointly by the Ministry of Trade and the Ministry of Industry for each category at each specific time.

The principles, volumes and modes of assignment and allocation of quotas in the forms of depositing and bank guarantee shall be notified jointly by the Ministry of Trade and the Ministry of Industry for each category at each specific time.

3. Quotas allocated in the form of payment of deposits and/or submission of guarantee letters may be used for the production and export of goods only, are non-transferable and entrusted export is disallowed.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Return of quotas and refund of deposit/bank guarantee money

4.1. Return of quotas

- For quotas with a term of 45 days or longer, within 10 days after paying the deposit and/or submitting the bank guarantee letter or after being allocated quotas according to deposit and/or bank guarantee, traders that are incapable of exporting or implementing assigned quotas as committed shall have the whole deposited amount refunded and/or the bank guarantee letter released if they send official letters on returning quotas to the Ministry of Trade.

- At least 60 days before the expiration of the term of quotas or before the last day of goods delivery stipulated in quotas (depending on which date comes first), traders may return all or part of the quotas allocated in the form of depositing and/or bank guarantee but shall be fined by the Ministry of Trade an amount equal to 20% of the value of the deposit or bank guarantee money amount for the returned quota volume. The returned quota volume shall be used for assignment and allocation according to general regulations.

4.2. Refund of deposit and bank guarantee money

a) For traders that have fulfilled the assigned quotas:

Traders that have implemented 95% or more of quotas allocated by mode of depositing and/or bank guarantee within the effective duration of quota assignment notices shall be regarded as having fulfilled the quotas and have the deposit principal fully refunded and/or the bank guarantee letter released.

b) For traders that have not yet used up quotas:

By the end of the effective time limit of quota assignment notices:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ If traders have implemented between 50% and under 95% of quotas allocated by mode of depositing and/or bank guaranteem the Ministry of Trade shall refund part of the deposit corresponding to the volume of implemented quotas and/or request the guaranteeing bank to transfer the money amount corresponding to the volume of quotas not yet implemented by traders into an account designated by the Ministry.

All amounts collected from traders’ non-compliance with regulations shall be remitted into the state budget.

5. The Ministry of Trade and the Ministry of Industry shall jointly sum up the implementation of quotas by these modes and base themselves on the actual production/business situation in each period to make necessary and appropriate adjustments by issuing guiding document or specific notices.

The Ministry of Trade and the Ministry of Industry shall jointly sum up the implementation of quotas by these modes and base themselves on the actual production/business situation in each period to make necessary and appropriate adjustments by issuing guiding document or specific notices.

This Joint Circular takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO" but shall cease to be effective if the Prime Minister does not permit its implementation, even when it has been published in "CONG BAO".

 

FOR THE MINISTER OF TRADE
VICE MINISTER
Le Danh Vinh

FOR THE MINISTER OF INDUSTRY
VICE MINISTER
Bui Xuan Khu

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 15/2005/TTLT-BTM-BCN ngày 09/08/2005 hướng dẫn ký quỹ/ bảo lãnh thực hiện hạn ngach dệt may xuất khẩu do Bộ tài chính Bộ thương mại- Bộ công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.337

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!