Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 02/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thương mại Người ký: Bùi Xuân Khu, Lại Quang Thực, Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 28/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP-BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ-BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN

Hà Nội , ngày 28 tháng 2 năm 2002

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 02/2002/TTLT/BTM/BKHĐT/BCNNGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2002 ĐIỀU CHỈNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN NGÀY 9 THÁNG 11 NĂM 2001

Ngày 9/11/2001 Liên tịch Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công nghiệp đã ban hành Thông tư Liên tịch số 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN hướng dẫn việc thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2002;

Căn cứ tình hình thực hiện hạn ngạch 2 tháng đầu năm 2002;

Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện bổ sung Thông tư Liên tịch số 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 9 tháng 11 năm 2001 như sau:

1. Bổ sung mục I - Quy định chung:

Bổ sung vào cuối của câu đầu (dòng thứ 6 từ dưới lên) cụm từ "… trừ hạn ngạch của nước có thoả thuận riêng - nếu có)" và câu đầu được viết lại là: "Năm 2002 thực hiện việc cấp giấy phép xuất khẩu (E/L) tự động đối với tất cả các chủng loại hàng dệt may (Cat.) xuất khẩu vào thị trường EU, Canada và Thổ Nhĩ Kỳ kể cả hạn ngạch ASEAN chuyển nhượng (trừ hạn ngạch của nước có thoả thuận riêng - nếu có)".

2. Điều chỉnh khoản 1, mục II - thực hiện hạn ngạch:

Khoản 1, mục II được điều chỉnh bằng đoạn sau:

"Tất cả hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang các thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2002 được cấp giấy phép xuất khẩu (E/L) tự động. Khi mức xuất khẩu (cấp E/L) đạt 50% tổng hạn ngạch cơ sở trong quý I/2002; 70% trong quý II/2002 hoặc 90% trong quý III và quý IV/2002 sẽ ngừng cấp giấy phép xuất khẩu tự động".

Sau khi ngừng cấp giấy phép xuất khẩu (E/L) tự động, hạn ngạch còn lại được thực hiện như sau:

1. Liên Bộ Thương mại - Kế hoạch và Đầu tư - Công nghiệp sẽ giao cho các đơn vị và Uỷ ban Nhân dân các thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng căn cứ vào mức thực hiện hạn ngạch năm 2001 và năm 2002, trong đó ưu tiên các đơn vị có hàng đã sản xuất chờ xuất khẩu, đã nhập khẩu nguyên phụ liệu, đã mua nguyên phụ liệu để sản xuất, đã ký hợp đồng xuất khẩu (đặc biệt là các hợp đồng đã ký với các nhà công nghiệp thuộc EU).

2. Các quy định khác của Thông tư liên tịch Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công nghiệp số 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 9 tháng 11 năm 2001 vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Bùi Xuân Khu

(Đã ký)

Lại Quang Thực

(Đã ký)

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF TRADE - THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT - THE MINISTRY OF INDUSTRY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 02/2002/TTLT-BTM-BKHDT-BCN

Hanoi, February 28, 2002

 

JOINT CIRCULAR

ADJUSTING AND GUIDING THE IMPLEMENTATION OF JOINT CIRCULAR No. 25/2001/TTLT-BTM-BKHDT-BCN OF NOVEMBER 9, 2001

On November 9, 2001, the Ministry of Trade, the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Industry issued Joint-Circular No. 25/2001/TTLT-BTM-BKHDT-BCN guiding the implementation of the quotas of textiles and garments to be exported to the EU, Canadian and Turkish markets in 2002;
On the basis to the situation on implementation of quotas in the first 2 months of 2002;
The Ministry of Trade, the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Industry hereby jointly adjust and additionally guide the implementation of Joint-Circular No. 25/2001/TTLT-BTM-BKHDT-BCN of November 9, 2001 as follows:

1. To supplement Section I – General provisions:

To add to the end of the first sentence (the sixth line from the bottom) the phrase: "… excluding the quotas of the countries having separate agreements – if any)", and the first sentence shall read as follows: "In 2002, automatic export licenses (E/L) shall be granted to all categories of textiles and garments to be exported to the EU, Canadian and Turkish markets, including the ASEAN transferred quotas (excluding the quotas of the countries having separate agreements – if any)."

2. To adjust Item 1, Section II – Quota implementation:

Item 1 of Section II shall be adjusted with the following paragraph:

"All quotas of textiles and garments to be exported to the EU, Canadian and Turkish markets in 2002 shall be granted automatic E/L. When the export level (E/L granting) reaches 50% of the total base quotas in the first quarter of 2002; 70% in the second quarter of 2002; or 90% in the third and fourth quarters of 2002, the granting of automatic E/L shall cease."

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Ministries of Trade, Planning and Investment, and Industry shall base themselves on the quota implementation levels in 2001 and 2002 to allocate them to the units and the People’s Committees of Hanoi, Ho Chi Minh, Hai Phong and Da Nang cities, with priority given to the units which have the produced goods awaiting export, have already imported raw and auxiliary materials, have already purchased raw auxiliary materials for production, or have already signed export contracts (especially the contracts already signed with the EU industrialists).

2. Other regulations of Joint-Circular No. 25/2001/TTLT-BTM-BKHDT-BCN of November 9, 2001 of the Ministry of Trade, the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Industry shall still be effective.

This Joint-Circular takes effect 15 days after its signing.

 

FOR THE MINISTER OF PLANNING AND INVESTMENT
VICE MINISTERLai Quang Thuc

FOR THE MINISTER OF INDUSTRY
VICE MINISTER
Bui Xuan Khu

FOR THE MINISTER OF TRADE
VICE MINISTER

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Mai Van Dau

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN ngày 28/02/2002 điều chỉnh và hướng dẫn Thông tư liên tịch 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN do Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.294

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!