Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 29/06/2017 Ngày hiệu lực:
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:          /2017/TT-BVHTTDL

(DỰ THẢO LẦN 2)

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2017

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC TRẬN ĐẤU, GIẢI THI ĐẤU BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ ĐƯỢC LỰA CHỌN LÀM CĂN CỨ KINH DOANH ĐẶT CƯỢC BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và Bóng đá quốc tế;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao;

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam.

Điều 1. Danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế  tại Việt Nam

1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế  tại Việt Nam theo quy định của Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, bao gồm:

a) Các trận đấu giao hữu bóng đá quốc tế do một hay nhiều Liên đoàn bóng đá quốc gia tổ chức bên ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc do tổ chức quốc tế đứng ra tổ chức trong lãnh thổ Việt Nam (phụ lục 1);

b) Các giải thi đấu bóng đá quốc tế do một hay nhiều Liên đoàn bóng đá quốc gia tổ chức bên ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc do tổ chức quốc tế đứng ra tổ chức trong lãnh thổ Việt Nam (phụ lục 2).

2. Các giải thi đấu bóng đá quốc tế quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bao gồm các trận đấu vòng loại và các trận đấu vòng chung kết.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Tổng cục Thể dục thể thao có trách hướng dẫn, kiểm tra và theo dõi việc thực hiện Thông tư này.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày     tháng      năm 2017.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Công báo và Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục TDTT;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCTDTT. HL (400).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC TRẬN ĐẤU GIAO HỮU BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số:           /2017/TT - BVHTTDL ngày     tháng     năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TT

Danh mục

1.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nam quốc gia thuộc hai quốc gia khác nhau

2.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ quốc gia thuộc hai quốc gia khác nhau

3.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nam quốc gia với đội tuyển bóng đá nam U23 thuộc hai quốc gia khác nhau

4.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ quốc gia với đội tuyển bóng đá nữ U23 thuộc hai quốc gia khác nhau

5.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nam quốc gia với một đội tuyển bóng đá nam câu lạc bộ thuộc hai quốc gia khác nhau

6.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ quốc gia với một đội tuyển bóng đá nữ câu lạc bộ thuộc hai quốc gia khác nhau

7.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nam Olympic quốc gia với một đội tuyển bóng đá nam Olympic quốc gia thuộc hai quốc gia khác nhau

8.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Olympic quốc gia với một đội tuyển bóng đá nữ Olympic quốc gia thuộc hai quốc gia khác nhau

9.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia với một đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia thuộc hai quốc gia khác nhau

10.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ U23 quốc gia với một đội tuyển bóng đá nữ  U23 quốc gia thuộc hai quốc gia khác nhau

11.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia với một đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia thuộc hai quốc gia khác nhau

12.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ U22 quốc gia với một đội tuyển bóng đá nữ  U22 quốc gia thuộc hai quốc gia khác nhau

13.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nam U21 quốc gia với một đội tuyển bóng đá nam U21 quốc gia thuộc hai quốc gia khác nhau

14.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ  U21 quốc gia với một đội tuyển bóng đá nữ  U21 quốc gia thuộc hai quốc gia khác nhau

15.

Trận thi đấu giữa đội tuyển bóng đá nam U20 quốc gia với một đội tuyển bóng đá nam U20 quốc gia thuộc hai quốc gia khác nhau

16.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ U20 quốc gia với một đội tuyển bóng đá nữ U20 quốc gia thuộc hai quốc gia khác nhau

17.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nam U19 quốc gia với một đội tuyển bóng đá nam U19 quốc gia thuộc hai quốc gia khác nhau

18.

Trận  đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ U19 quốc gia với một đội tuyển bóng đá nữ U19 quốc gia thuộc hai quốc gia khác nhau

19.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nam U18 quốc gia với một đội tuyển bóng đá nam U18 quốc gia thuộc hai quốc gia khác nhau

20.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ U18 quốc gia với một đội tuyển bóng đá nữ U18 quốc gia thuộc hai quốc gia khác nhau

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC GIẢI THI ĐẤU BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số:           /2017/TT – BVHTTDL ngày     tháng     năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TT

Danh Mục

Tên quốc tế

1.

Giải bóng đá vô địch Thế giới

FIFA World Cup

2.

Giải các đội tuyển vô địch các châu lục

FIFA Confederations Cup

3.

Giải bóng đá vô địch U20 Thế giới

FIFA U-20 World Cup

4.

Giải bóng đá Vô địch U17 Thế giới

FIFA U-17 World Cup

5.

Giải bóng đá các câu lạc bộ Thế giới

FIFA Club World Cup

6.

Giải bóng đá trong nhà vô địch Thế giới

FIFA Futsal World Cup

7.

Giải bóng đá Bãi biển vô địch Thế giới

FIFA Beach Soccer World Cup

8.

Giải bóng đá nam Olympic

Olympic Football Tournaments - Men

9.

Giải bóng đá nữ Olympic

Olympic Football Tournaments - Women

10.

Giải bóng đá nữ vô địch Thế giới

FIFA Women’s World Cup

11.

Giải bóng đá vô địch nữ U-20 Thế giới

FIFA U-20 Women’s World Cup

12.

Giải bóng đá vô địch nữ U-17 Thế giới

FIFA U-17 Women’s World Cup

13.

Giải bóng đá nam trẻ Olympic

Youth olympic football tournaments - Boys

14.

Giải bóng đá nữ trẻ Olympic

Youth olympic football tournaments - Girls

15.

Giải bóng đá nam vô địch châu Âu

UEFA EURO

16.

Giải bóng đá nữ vô địch châu Âu

UEFA Women’s EURO

17.

Giải bóng đá nam vô địch châu Á

AFC Asian Cup

18.

Giải bóng đá nữ vô địch châu Á

AFC Women’s Asian Cup

19.

Giải bóng đá vô địch Nam Mỹ

Copa América

20.

Giải bóng đá châu Phi

African Nation’s Cup/ Coupe d’Afrique des Nations

21.

Giải bóng đá vô địch Bắc, Trung Mỹ và Caribe

CONCACAF Gold Cup

22.

Giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ châu Á

AFC Champions league

23.

Giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ châu Âu

UEFA Champions League

24.

Giải bóng đá các câu lạc bộ châu Âu

UEFA Europa league

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Dự thảo Thông tư danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.767

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222