Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 95/2006/TT-BVHTT thi hành luật thương mại hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế đại lý mua bán gia công quá cảnh nước ngoài

Số hiệu: 95/2006/TT-BVHTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Lê Doãn Hợp
Ngày ban hành: 06/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 95/2006/TT-BVHTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2006

 

THÔNG TƯ

VỀ BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 48/2006/TT-BVHTT NGÀY 5-5-2006 CỦA BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2006/NĐ-CP NGÀY 23-01-2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ, MUA, BÁN, GIA CÔNG VÀ QUÁ CẢNH HÀNG HOÁ VỚI NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá - Thông tin;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

Bộ Văn hoá - Thông tin bổ sung Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 5 tháng 5 năm 2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài (sau đây gọi tắt là thông tư 48/2006/TT-BVHTT) như sau:

1. Bổ sung Điểm C vào Khoản 2.2 Mục II Phần C như sau.

c. Đối với loại sản phẩm nghe nhìn (ghi trên mọi chất liệu) có nội dung sau đây:

- Phần mềm hệ thống là chương trình hệ điều hành máy tính hoặc là chương trình điều khiển phần cứng, thiết bị, máy móc; phần mềm ứng dụng văn phòng, kế toán, kiến trúc hoặc các chương trình xử lý dữ liệu nói chung: Cơ quan quản lý nhà nước về Văn hoá - Thông tin không phê duyệt nội dung, doanh nghiệp nhập khẩu làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan Hải quan.

- Phần mềm sử dụng cho mục đích an ninh quốc phòng: Doanh nghiệp thực hiện việc nhập khẩu theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành;

- Phần mềm có nội dung ca nhạc, sân khấu hoặc các nội dung về Văn hoá - Thông tin khác: Văn bản phê duyệt nội dung nhập khẩu lần đầu của Sở Văn hoá - Thông tin địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh là cơ sở để doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu đối với các lô hàng nhập khẩu các lần sau đúng theo mẫu sản phẩm đã được phê duyệt.

2. Hiệu lực thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và các đối tượng thực hiện xuất nhập khẩu hàng hoá chuyên nghành Văn hoá - Thông tin phản ánh kịp thời về Bộ Văn hoá - Thông tin để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ;
 HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Sở Văn hoá - Thông tin các tỉnh; TP trực thuộc TƯ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án Nhân dân Tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị trực thuộc
 Bộ Văn hoá - Thông tin.
 - Lưu VP (02), VHP (01)

BỘ TRƯỞNG
Lê Doãn Hợp

 

THE MINISTRY OF CULTURE AND INFORMATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 95/2006/TT-BVHTT

Hanoi, December 06, 2006

 

CIRCULAR

SUPPLEMENTING THE CULTURE AND INFORMATION MINISTRY'S CIRCULAR NO. 48/2006/TT-BVHTT OF MAY 5, 2006, WHICH GUIDES THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT'S DECREE NO. 12/2006/ND-CP OF JANUARY 23, 2006, DETAILING THE IMPLEMENTATION OF THE COMMERCIAL LAW REGARDING INTERNATIONAL GOODS PURCHASE AND SALE AND GOODS PURCHASE AND SALE AGENCY, PROCESSING AND TRANSIT WITH FOREIGN COUNTRIES

Pursuant to the Government's Decree No. 63/2003/ND-CP of June 11, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Culture and Information;
Pursuant to the Government's Decree No. 12/2006/ND-CP of January 23, 2006, detailing the implementation of the Commercial Law regarding international goods purchase and sale and goods purchase and sale agency, processing and transit with foreign countries;
The Ministry of Culture and Information supplements its Circular No. 48/2006/TT-BVHTT of May 5, 2006, guiding the implementation of the Government's Decree No. 12/2006/ND-CP of January 23, 2006, which details the implementation of the Commercial Law regarding international goods purchase and sale and goods purchase and sale agency, processing and transit with foreign countries (below referred to as Circular No. 48/2006/TT-BVHTT for short), as follows:

1. To add the following Point c to Clause 2.2, Section II of Part C:

c/ For audiovisual products (recorded in any material) which are:

- System software being an operating system or a program controlling hardware, equipment or machines; office application, accounting or architectural software or data processing programs in general: content approval of state management agencies in charge of culture and information is not required; importing enterprises shall carry out import procedures for these products directly at customs offices;

- Software used for security and defense purposes: Enterprises may import these products according to the regulations of specialized management ministries;

- Software with music or theatrical contents or other cultural and information contents: The written approval of the first-time import of that software granted by the Culture and Information Service of the province or centrally run city where the enterprise makes business registration shall serve as a basis for the enterprise to carry out import procedures for subsequent lots of goods which must be exactly the same as the approved product samples.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.This Circular takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO."

In the course of implementation of this Circular, concerned state management agencies and importers and exporters of specialized culture and information goods should promptly report arising problems to the Ministry of Culture and Information for study and settlement.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 95/2006/TT-BVHTT ngày 06/12/2006 bổ sung Thông tư 48/2006/TT-BVHTT hướng dẫn Nghị định 12/2006/NĐ-CP thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.709

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!