Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 41/2015/TT-BTNMT bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Số hiệu: 41/2015/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành: 09/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thông tư 41/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 09/09/2015.

Nội dung thông tư này hướng dẫn quy định trình tự, thủ tục xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, quy định yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm phế liệu nhập khẩu. Bên cạnh đó là hướng dẫn về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sử dụng phế liệu trong việc quản lý, bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Thông tư số 41 này cũng hướng dẫn việc Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất cùng danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Thông tư số 41/2015 quy định rõ, Bộ tài nguyên và Môi trường cấp, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, trong trường hợp: Tổ chức , cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất có khối lượng có khối lượng phế liệu nhập khẩu quy định, hoặc tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức cá nhân sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Bên cạnh đó, Thông tư này cũng quy định những trường hợp thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường đối với phế liệu nhập khẩu. Theo đó, việc thu hồi Giấy xác nhận được thu hồi trong các trường hợp như vi phạm về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu  phế liệu, hoặc tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu sau thời hạn một năm kể từ ngày cấp Giấy xác nhận mà không tiến hành việc nhập khẩu trừ trường hợp bất khả kháng…

Ban hành kèm theo thông tư  41/2015 là Quy mô khối lượng Phế liệu nhập khẩu thuộc thẩm quyền cấp giấy xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông tư  số 41/2015 quy định về vấn đề bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất có hiệu lực kể từ ngày 27/10/2015, thay thế thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2015/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015

THÔNG TƯ

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất,

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết Khoản 3 Điều 56, Điều 61, các mẫu báo cáo quy định tại Khoản 1 Điều 62, Khoản 3 Điều 63 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 38/2015/NĐ-CP) và Điều 5 Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất (sau đây gọi tắt là Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất; nhập khẩu phế liệu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất; nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Chương II

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

Mục 1. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, THU HỒI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

Điều 3. Thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (sau đây gọi tắt là Giấy xác nhận) đối với các trường hợp sau:

a) Tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất có khối lượng phế liệu nhập khẩu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Sở Tài nguyên và Môi trường) cấp, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 4. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất:

a) Một (01) văn bản đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 2a ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bảy (07) báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo mẫu quy định tại Phụ lục 3a, 3b ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế;

d) Một (01) trong các văn bản sau: Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (nếu có); Giấy chứng nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường; Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;

đ) Một (01) trong các văn bản sau: Giấy xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, dự án; Giấy xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương đương (nếu có);

e) Hợp đồng chuyển giao, xử lý tạp chất, chất thải với đơn vị có chức năng phù hợp (trong trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm, chất thải phát sinh);

g) Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ của cơ sở (trường hợp báo cáo không có kết quả giám sát môi trường đối với các công trình, thiết bị xử lý chất thải trong quá trình sản xuất, tái chế, tái sử dụng phế liệu thì phải bổ sung);

h) Bản cam kết về tái xuất hoặc xử lý phế liệu nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục 4a ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đối với tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất:

a) Một (01) văn bản đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 2a ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bảy (07) báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo mẫu quy định tại Phụ lục 3a, 3c ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Các hồ sơ quy định tại các điểm c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều này trong trường hợp tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu có kho bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 56 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP;

d) Các hợp đồng nguyên tắc ủy thác nhập khẩu ký với tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất đã được cấp Giấy xác nhận;

đ) Giấy xác nhận còn hiệu lực của các tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

e) Bản cam kết về tái xuất hoặc xử lý phế liệu nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục 4b ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 5. Trình tự, thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

1. Tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 55 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP lập hồ sơ theo quy định tại Điều 4 Thông tư này gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 3 Thông tư này (sau đây gọi chung là cơ quan có thẩm quyền).

2. Cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc có văn bản thông báo gửi tổ chức, cá nhân để hoàn thiện.

3. Cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập đoàn kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này và tiến hành kiểm tra điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; trường hợp cần thiết, tiến hành lấy mẫu, phân tích, tham vấn các tổ chức, cá nhân có liên quan. Thành viên đoàn kiểm tra có ý kiến nhận xét theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này. Kết quả kiểm tra điều kiện về bảo vệ môi trường được thể hiện bằng biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này. Cơ quan có thẩm quyền không tổ chức đoàn kiểm tra đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất không có kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu.

4. Trường hợp tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định, cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp Giấy xác nhận; trường hợp tổ chức, cá nhân chưa đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, điều kiện về bảo vệ môi trường theo yêu cầu.

5. Tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các yêu cầu của văn bản thông báo và hoàn thiện, gửi lại hồ sơ đã hoàn thiện đến cơ quan có thẩm quyền xem xét; trường hợp cần thiết, cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra lại các điều kiện về bảo vệ môi trường và xem xét, cấp Giấy xác nhận. Trường hợp không cấp Giấy xác nhận, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

6. Tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất không phải nộp báo cáo quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 4 Thông tư này trong trường hợp phế liệu lần đầu tiên được đề nghị nhập khẩu và công trình, thiết bị sản xuất, tái chế, tái sử dụng phế liệu đề nghị nhập khẩu chưa đi vào vận hành tại thời điểm đề nghị cấp Giấy xác nhận. Trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày được cấp Giấy xác nhận, tổ chức, cá nhân phải nộp bổ sung báo cáo kết quả giám sát môi trường đối với các công trình, thiết bị xử lý chất thải trong quá trình sản xuất, tái chế, tái sử dụng phế liệu cho cơ quan có thẩm quyền; trường hợp cần thiết, cơ quan cấp Giấy xác nhận tổ chức kiểm tra thực tế, lấy mẫu phân tích; trường hợp không đủ điều kiện theo quy định, cơ quan có thẩm quyền quyết định thu hồi Giấy xác nhận theo quy định của pháp luật.

7. Trường hợp tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu để sử dụng có thay đổi về chủng loại, tăng khối lượng phế liệu nhập khẩu hoặc trường hợp tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu có thay đổi về tổ chức, cá nhân ủy thác nhập khẩu thì thực hiện thủ tục cấp, cấp lại Giấy xác nhận theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư này.

8. Thời hạn cấp Giấy xác nhận:

a) Thời hạn cấp Giấy xác nhận thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường là bốn mươi (40) ngày làm việc;

b) Thời hạn cấp Giấy xác nhận thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường là ba mươi (30) ngày làm việc;

c) Thời hạn quy định tại điểm a, b Khoản này không bao gồm thời gian tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Khoản 2, Khoản 5 Điều này.

Điều 6. Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

1. Giấy xác nhận quy định rõ loại phế liệu, mã HS và tổng khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu trong thời hạn Giấy xác nhận, các điều kiện về bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu.

2. Trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 5 Thông tư này, Giấy xác nhận quy định thêm khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được cấp Giấy xác nhận, đảm bảo vừa đủ để cơ sở vận hành công trình, thiết bị sản xuất, tái chế, tái sử dụng phế liệu.

3. Giấy xác nhận có thời hạn hai (02) năm kể từ ngày cấp và theo mẫu quy định tại Phụ lục 8a, 8b ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 7. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

1. Việc cấp lại Giấy xác nhận được thực hiện trong trường hợp Giấy xác nhận hết thời hạn hoặc Giấy xác nhận bị mất, bị hư hỏng.

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy xác nhận do hết hạn của tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, bao gồm:

a) Một (01) văn bản đề nghị cấp lại theo mẫu quy định tại Phụ lục 2b ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Ba (03) báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo mẫu quy định tại Phụ lục 3a, 3b ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ gần nhất của cơ sở, nhưng không quá sáu (06) tháng trước ngày cơ sở đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp lại Giấy xác nhận do hết hạn.

3. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy xác nhận do hết hạn của tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, bao gồm:

a) Một (01) văn bản đề nghị cấp lại theo mẫu quy định tại Phụ lục 2b ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Ba (03) báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo mẫu quy định tại Phụ lục 3a, 3c ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận trước ngày Giấy xác nhận hết hạn thì trình tự, thủ tục cấp lại Giấy xác nhận do hết hạn được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 và Khoản 5 Điều 5 Thông tư này.

5. Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy xác nhận sau ngày Giấy xác nhận hết hạn thì trình tự, thủ tục thực hiện như quy định tại Điều 5 Thông tư này.

6. Thời hạn cấp lại Giấy xác nhận do hết hạn:

a) Thời hạn cấp lại Giấy xác nhận thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Tài nguyên và Môi trường là hai mươi lăm (25) ngày làm việc;

b) Thời hạn cấp lại Giấy xác nhận thuộc thẩm quyền cấp của Sở Tài nguyên và Môi trường là hai mươi (20) ngày làm việc;

c) Thời hạn quy định tại điểm a, b Khoản này không bao gồm thời gian tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Khoản 2, Khoản 5 Điều 5 Thông tư này.

7. Trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng, tổ chức, cá nhân có văn bản đề nghị cấp lại theo mẫu quy định tại Phụ lục 2c ban hành kèm theo Thông tư này, gửi cơ quan có thẩm quyền để được cấp lại Giấy xác nhận. Thời hạn cấp lại Giấy xác nhận là mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của tổ chức, cá nhân.

Điều 8. Thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường đối với phế liệu nhập khẩu

1. Việc thu hồi Giấy xác nhận được thực hiện trong các trường hợp:

a) Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất hoặc quy định trong Giấy xác nhận đến mức độ phải thu hồi theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu sau thời hạn một (01) năm kể từ ngày được cấp Giấy xác nhận mà không tiến hành việc nhập khẩu trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu chấm dứt hoạt động về nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất hoặc phá sản, giải thể.

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ban hành quyết định thu hồi Giấy xác nhận do mình cấp, trong đó nêu rõ tên tổ chức, cá nhân bị thu hồi, căn cứ, lý do thu hồi.

Điều 9. Nhập khẩu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập khẩu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu theo quy định của cơ quan có thẩm quyền để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất gửi văn bản đề nghị nhập khẩu mẫu phế liệu để phân tích theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư này đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để được xem xét, chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

2. Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều này phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện theo quy định tại các điểm a, b, c, d và điểm e Khoản 1 Điều 56 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP.

3. Văn bản chấp thuận của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tại Khoản 1 Điều này là cơ sở để cơ quan hải quan xem xét, cho phép mẫu phế liệu được nhập khẩu vào Việt Nam.

4. Sau khi tiến hành phân tích mẫu phế liệu nhập khẩu để thử nghiệm, tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị nhập khẩu phế liệu để thử nghiệm đến Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ gồm có:

a) Một (01) văn bản đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bảy (07) báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo mẫu quy định tại Phụ lục 3a, 3b ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế;

d) Một (01) trong các văn bản sau: Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (nếu có); Giấy chứng nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường; Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;

đ) Một (01) trong các văn bản sau: Giấy xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, dự án; Giấy xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương đương (nếu có);

e) Hợp đồng chuyển giao, xử lý tạp chất, chất thải với đơn vị có chức năng phù hợp (trong trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm, chất thải phát sinh);

g) Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ của cơ sở (trường hợp báo cáo không có kết quả giám sát môi trường đối với các công trình, thiết bị xử lý chất thải trong quá trình sản xuất, tái chế, tái sử dụng phế liệu thì phải bổ sung);

h) Một (01) mẫu phế liệu nhập khẩu và kết quả phân tích do tổ chức giám định hoặc tổ chức có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường phù hợp với các chỉ tiêu cần phân tích thực hiện;

i) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

5. Trong thời hạn bốn mươi (40) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành các hoạt động sau:

a) Xem xét hồ sơ theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này;

b) Trường hợp cần thiết tổ chức giám định mẫu phế liệu dự kiến nhập khẩu và lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân liên quan;

c) Tổ chức kiểm tra điều kiện bảo vệ môi trường tại cơ sở dự kiến thử nghiệm phế liệu nhập khẩu.

6. Căn cứ kết quả thực hiện quy định tại Khoản 5 Điều này, Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về loại, khối lượng, yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với phế liệu nhập khẩu để thử nghiệm và thời gian thử nghiệm phế liệu nhập khẩu.

Mục 2. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

Điều 10. Yêu cầu về bảo vệ môi trường trong kiểm tra, thông quan phế liệu nhập khẩu

1. Trước khi làm thủ tục nhập khẩu từng lô hàng phế liệu, tổ chức, cá nhân gửi văn bản thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan có thẩm quyền. Trong thời hạn tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư này cho tổ chức, cá nhân và cơ quan hải quan cửa khẩu nhập (bằng bản fax hoặc thư điện tử).

2. Ngoài hồ sơ hải quan theo quy định pháp luật hiện hành về hải quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất nộp bổ sung cho cơ quan hải quan những văn bản sau:

a) Một (01) Giấy xác nhận (bản sao chứng thực);

b) Văn bản thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư này (bản sao);

c) Giấy xác nhận ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu do Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc ngân hàng thương mại nơi tổ chức, cá nhân ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu cấp;

d) Văn bản chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với lô hàng phế liệu nhập khẩu của tổ chức chứng nhận phù hợp có tên trong danh sách đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định.

3. Ngoài hồ sơ hải quan theo quy định pháp luật hiện hành về hải quan, tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất nộp bổ sung cho cơ quan hải quan những văn bản sau:

a) Một (01) Giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu của tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu;

b) Một (01) Giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu còn hiệu lực của tổ chức, cá nhân ủy thác nhập khẩu phế liệu (bản sao chứng thực);

c) Một (01) hợp đồng ủy thác nhập khẩu ký với tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất đã được cấp Giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu (bản sao chứng thực);

d) Văn bản thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư này (bản sao);

đ) Giấy xác nhận ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu do Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc ngân hàng thương mại nơi tổ chức, cá nhân ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu cấp;

e) Văn bản chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đối với lô hàng phế liệu nhập khẩu của tổ chức chứng nhận phù hợp có tên trong danh sách đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định.

4. Thủ tục kiểm tra điều kiện về bảo vệ môi trường, kiểm tra thực tế lô hàng phế liệu nhập khẩu để thông quan được thực hiện tại cơ quan hải quan cửa khẩu nhập.

5. Cơ quan hải quan căn cứ Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành và hồ sơ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này quyết định thông quan hoặc giải quyết theo thẩm quyền đối với lô hàng phế liệu nhập khẩu.

6. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm về bảo vệ môi trường chưa thể quyết định thông quan hoặc buộc tái xuất, cơ quan hải quan tổ chức giám định lại lô hàng phế liệu nhập khẩu hoặc thành lập Hội đồng kiểm tra phế liệu nhập khẩu để đánh giá sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu của lô hàng phế liệu nhập khẩu.

Hội đồng kiểm tra do cơ quan hải quan thành lập, bao gồm đại diện các cơ quan: Hải quan, cơ quan thẩm quyền cấp Giấy xác nhận, cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ, ngành liên quan, chuyên gia tư vấn về môi trường, chuyên gia kỹ thuật của ngành sản xuất có sử dụng loại phế liệu nhập khẩu và Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cửa khẩu nhập. Kết luận của Hội đồng kiểm tra là căn cứ để cơ quan hải quan và các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền đối với lô hàng phế liệu nhập khẩu.

7. Việc xử lý, tiêu hủy phế liệu nhập khẩu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường phải được thực hiện bởi các đơn vị có chức năng theo quy định pháp luật về quản lý chất thải và phế liệu.

Điều 11. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất khi đáp ứng các yêu cầu quy định tại Khoản 2 Điều này và công bố danh sách các tổ chức đã được chỉ định trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường để các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất chủ động lựa chọn tổ chức chứng nhận phù hợp đối với phế liệu nhập khẩu của mình.

Trình tự, thủ tục xem xét, chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp được thực hiện theo quy định của pháp luật về chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

2. Yêu cầu đối với tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất:

a) Được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận phù hợp;

b) Có năng lực chứng nhận phù hợp đáp ứng yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 17020:2001 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020:1998. Trong đó, lĩnh vực được công nhận phù hợp với các yêu cầu về bảo vệ môi trường được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

c) Có ít nhất năm (05) giám định viên có trình độ chuyên môn phù hợp tham gia kiểm tra, đánh giá và có ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám định;

d) Đã xây dựng và công bố quy trình chứng nhận phù hợp đối với từng loại phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo yêu cầu bảo vệ môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất.

Chương III

TRÁCH NHIỆM VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

Điều 12. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

1. Đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất:

a) Nhập khẩu đúng chủng loại, khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu quy định trong Giấy xác nhận;

b) Sử dụng toàn bộ phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất tại cơ sở của mình;

c) Lấy mẫu, phân tích để xác định chủng loại chất thải phát sinh từ quá trình sử dụng phế liệu nhập khẩu để có phương án xử lý hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp;

d) Định kỳ báo cáo về việc nhập khẩu và sử dụng phế liệu trong năm theo mẫu quy định tại Phụ lục 13a ban hành kèm theo Thông tư này, gửi cơ quan cấp Giấy xác nhận trước ngày 15 tháng 02 của năm tiếp theo.

2. Đối với tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu:

a) Nhập khẩu đúng chủng loại, khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu quy định trong Giấy xác nhận;

b) Chuyển giao toàn bộ phế liệu nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân ủy thác nhập khẩu theo đúng hợp đồng ủy thác;

c) Định kỳ báo cáo về việc nhập khẩu phế liệu trong năm theo mẫu quy định tại Phụ lục 13b ban hành kèm theo Thông tư này, gửi cơ quan cấp Giấy xác nhận trước ngày 15 tháng 02 của năm tiếp theo.

3. Đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất:

a) Nhập khẩu đúng chủng loại, khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu quy định trong văn bản cho phép của Thủ tướng Chính phủ;

b) Sử dụng toàn bộ khối lượng phế liệu nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất tại cơ sở của mình;

c) Lấy mẫu, phân tích để xác định chủng loại chất thải phát sinh từ quá trình sử dụng phế liệu nhập khẩu để có phương án xử lý hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp;

d) Báo cáo về việc nhập khẩu và sử dụng phế liệu thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất theo mẫu quy định tại Phụ lục 13a ban hành kèm theo Thông tư này, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo thời hạn quy định tại văn bản cho phép của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 13. Trách nhiệm của Tổng cục Môi trường

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Môi trường xử lý hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận, tổ chức kiểm tra điều kiện về bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét cấp, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận hoặc cấp, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận trong trường hợp được ủy quyền; xử lý hồ sơ đề nghị chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định hoặc chỉ định trong trường hợp được ủy quyền.

2. Kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường trong nhập khẩu và sử dụng phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất theo quy định của pháp luật. Đề xuất với cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành đối với các vi phạm trong nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu.

3. Chủ trì xem xét các đề nghị của tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập khẩu phế liệu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất; kiểm tra, đánh giá việc nhập khẩu và sử dụng phế liệu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất và báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép nhập khẩu phế liệu để thử nghiệm, quyết định bổ sung Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; xây dựng quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với loại phế liệu được xem xét bổ sung vào Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

4. Tổ chức kiểm tra hoạt động chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu đối với tổ chức đã được chỉ định theo quy định của pháp luật. Đề xuất với cơ quan thẩm quyền chỉ định xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành đối với các vi phạm trong hoạt động chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu.

5. Quản lý chủng loại, khối lượng phế liệu nhập khẩu của các tổ chức, cá nhân do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận theo đúng quy định của Giấy xác nhận đã được cấp.

6. Chủ trì thẩm tra năng lực các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu xử lý, tái chế phế liệu, chất thải vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường mà không tái xuất được bảo đảm đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan giám sát, kiểm tra quá trình xử lý, tái chế.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn.

2. Phối hợp với Tổng cục Môi trường, cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan tại địa phương khi có yêu cầu phối hợp kiểm tra phế liệu nhập khẩu.

3. Quản lý chủng loại, khối lượng phế liệu nhập khẩu của các tổ chức, cá nhân do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận theo đúng quy định của Giấy xác nhận đã được cấp.

4. Định kỳ báo cáo về công tác quản lý nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 ban hành kèm theo Thông tư này, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước ngày 31 tháng 3 của năm tiếp theo.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 10 năm 2015.

2. Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

3. Các tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận và phải đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP.

Điều 16. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

2. Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

3. Kinh phí cho hoạt động kiểm tra cơ sở nhập khẩu, sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất và các hoạt động khác có liên quan đến nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

4. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng cục Hải quan;
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT;
- Lưu: VT, PC, TCMT. Đ180.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Quang

PHỤ LỤC 1

QUY MÔ KHỐI LƯỢNG PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU THUỘC THẨM QUYỀN CẤP GIẤY XÁC NHẬN CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tên phế liệu

Mã HS

Quy mô tổng khối lượng phế liệu nhập khẩu (tấn/năm)

1

Thạch cao.

2520

10

00

≥ 500

2

Xỉ hạt nhỏ (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép.

2618

00

00

≥ 500

3

Các nguyên tố hóa học đã được kích tạp dùng trong điện tử, ở dạng đĩa, tấm mỏng, hoặc các dạng tương tự.

3818

00

00

≥ 50

4

Phế liệu nhựa (Tổng khối lượng các loại phế liệu nhựa)

≥ 200

Phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ polyme etylen (PE): Dạng xốp, không cứng.

3915

10

10

Phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ polyme etylen (PE): Loại khác.

3915

10

90

Phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ polyme styren (PS): Dạng xốp, không cứng.

3915

20

10

Phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ polyme styren (PS): Loại khác.

3915

20

90

Phế liệu và mảnh vụn của plastic (nhựa) từ polyme vinyl clorua (PVC): Dạng xốp, không cứng.

3915

30

10

Phế liệu và mảnh vụn của plastic (nhựa) từ polyme vinyl clorua (PVC): Loại khác.

3915

30

90

Phế liệu và mẩu vụn từ plastic (nhựa) khác.

3915

90

00

5

Phế liệu giấy (Tổng khối lượng các loại phế liệu giấy)

≥ 200

Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Giấy kraft hoặc bìa kraft hoặc giấy hoặc bìa sóng, chưa tẩy trắng.

4707

10

00

Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Giấy hoặc bìa khác được làm chủ yếu bằng bột giấy thu được từ quá trình hóa học đã tẩy trắng, chưa nhuộm màu toàn bộ.

4707

20

00

Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Giấy hoặc bìa được làm chủ yếu bằng bột giấy thu được từ quá trình cơ học (ví dụ, giấy in báo, tạp chí và các ấn phẩm tương tự).

4707

30

00

Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Loại khác, kể cả phế liệu và vụn thừa chưa phân loại.

4707

90

00

6

Tơ tằm phế liệu (kể cả kén không thích hợp để quay tơ, xơ sợi phế liệu và xơ sợi tái chế).

5003

00

00

≥ 100

7

Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối.

7001

00

00

≥ 100

8

Phế liệu sắt, thép (Tổng khối lượng các loại phế liệu sắt, thép)

≥ 5.000

Phế liệu và mảnh vụn của gang.

7204

10

00

Phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim: bằng thép không gỉ.

7204

21

00

Phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim: Loại khác (khác với loại bằng thép không gỉ).

7204

29

00

Phế liệu và mảnh vụn của sắt hoặc thép tráng thiếc.

7204

30

00

Phế liệu và mảnh vụn khác của sắt hoặc thép: Phoi tiện, phoi bào, mảnh vỡ, vảy cán, phoi cắt và bavia, chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó.

7204

41

00

Phế liệu và mảnh vụn khác của sắt hoặc thép: Loại khác.

7204

49

00

Thỏi đúc phế liệu (bằng sắt, thép, gang) nấu lại.

7204

50

00

9

Đồng phế liệu và mảnh vụn.

7404

00

00

≥ 50

10

Niken phế liệu và mảnh vụn.

7503

00

00

≥ 50

11

Nhôm phế liệu và mảnh vụn.

7602

00

00

≥ 50

12

Kẽm phế liệu và mảnh vụn.

7902

00

00

≥ 50

13

Phế liệu và mảnh vụn thiếc.

8002

00

00

≥ 50

14

Vonfram phế liệu và mảnh vụn.

8101

97

00

≥ 50

15

Molypden phế liệu và mảnh vụn.

8102

97

00

≥ 50

16

Magie phế liệu và mảnh vụn.

8104

20

00

≥ 50

17

Titan phế liệu và mảnh vụn.

8108

30

00

≥ 50

18

Zircon phế liệu và mảnh vụn.

8109

30

00

≥ 50

19

Antimon phế liệu và mảnh vụn.

8110

20

00

≥ 50

20

Mangan phế liệu và mảnh vụn.

8111

00

00

≥ 50

21

Crom phế liệu và mảnh vụn.

8112

22

00

≥ 50

PHỤ LỤC 2a

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..................
V/v đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Địa danh, ngày ...... tháng ..... năm .....

Kính gửi: .........................(2)............................

1. Tên Tổ chức, cá nhân đề nghị: .....................................................................................

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ........................................................................

Ngày cấp: ................................................... Nơi cấp: ........................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................

3. Họ và tên người đại diện có thẩm quyền của tổ chức, cá nhân: ...................................

Số điện thoại: .........................................Fax ..................................... Email......................

4. Chúng tôi gửi kèm theo văn bản này Hồ sơ đề nghị xem xét cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

5. Hình thức và khối lượng phế liệu nhập khẩu:

a) Trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

TT

Loại phế liệu nhập khẩu

Khối lượng phế liệu đề nghị được phép nhập khẩu trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được cấp Giấy xác nhận (tấn) (*)

Khối lượng phế liệu đề nghị được phép nhập khẩu trong thời hạn của Giấy xác nhận (tấn)

Tên phế liệu

Mã HS

1

2

...

(*) Chỉ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 5 Thông tư này.

b) Nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu.

TT

Loại phế liệu nhập khẩu

Khối lượng phế liệu đề nghị được phép nhập khẩu trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được cấp Giấy xác nhận (tấn) (*)

Khối lượng phế liệu đề nghị được phép nhập khẩu trong thời hạn của Giấy xác nhận (tấn)

Tổ chức, cá nhân ủy thác nhập khẩu phế liệu

Tên phế liệu

Mã HS

1

2

...

(*) Chỉ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 5 Thông tư này.

6. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, các quy định, yêu cầu về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Đề nghị (2) xem xét, kiểm tra và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.


Nơi nhận:

- Như trên;
- ....

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA (1)
<Ký tên, đóng dấu>

Ghi chú:

(1) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu.

(2) Cơ quan thẩm quyền cấp Giấy xác nhận.

PHỤ LỤC 2b

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI DO HẾT HẠN GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..................
V/v đề nghị cấp lại do hết hạn Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Địa danh, ngày ...... tháng ..... năm .....

Kính gửi: .........................(2)............................

1. Tên Tổ chức, cá nhân đề nghị: .......................................................................................

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .................Ngày cấp: ................ Nơi cấp: ........

2. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................

3. Họ và tên người đại diện có thẩm quyền của tổ chức, cá nhân: ....................................

Số điện thoại: .........................................Fax ..................................... Email.......................

4. Giấy xác nhận đã được cấp: Số.......................... ngày ........... tháng ............ năm ........

5. Chúng tôi gửi kèm theo văn bản này Hồ sơ đề nghị xem xét cấp lại do hết hạn Giấy xác nhận.

6. Hình thức và khối lượng phế liệu nhập khẩu:

a) Trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

TT

Loại phế liệu nhập khẩu

Khối lượng phế liệu đề nghị được phép nhập khẩu trong thời hạn của Giấy xác nhận (tấn)

Tên phế liệu

Mã HS

1

2

...

b) Nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu.

TT

Loại phế liệu nhập khẩu

Khối lượng phế liệu đề nghị được phép nhập khẩu trong thời hạn của Giấy xác nhận (tấn)

Tổ chức, cá nhân ủy thác nhập khẩu phế liệu

Tên phế liệu

Mã HS

1

2

...

7. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, các quy định, yêu cầu về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Đề nghị (2) xem xét, kiểm tra và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.


Nơi nhận:

- Như trên;
- ....

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA (1)
<Ký tên, đóng dấu>

Ghi chú:

(1) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu.

(2) Cơ quan thẩm quyền cấp Giấy xác nhận.

PHỤ LỤC 2c

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI DO BỊ MẤT, BỊ HƯ HỎNG GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..................
V/v đề nghị cấp lại do bị mất, bị hư hỏng Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Địa danh, ngày ...... tháng ..... năm .....

Kính gửi: .........................(2)............................

1. Tên Tổ chức, cá nhân đề nghị: ........................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................................................

3. Họ và tên người đại diện có thẩm quyền của tổ chức, cá nhân: .....................................

Số điện thoại: .........................................Fax ..................................... Email........................

4. Giấy xác nhận đã được cấp: Số.......................... ngày ............... tháng .......... năm ......

Còn thời hạn đến ngày .... tháng .... năm ..........

5. Chúng tôi gửi kèm theo Công văn này Hồ sơ giải trình và đề nghị xem xét cấp lại Giấy xác nhận do bị mất (hoặc bị hư hỏng, kèm theo Giấy xác nhận bị hỏng).

6. Chúng tôi cam kết những lý do bị mất (bị hư hỏng) Giấy xác nhận nêu trong hồ sơ giải trình là đúng và cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, các quy định, yêu cầu về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Đề nghị (2) xem xét, kiểm tra và cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.


Nơi nhận:

- Như trên;
- ....

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA (1)
<Ký tên, đóng dấu>

Ghi chú:

(1) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu.

(2) Cơ quan thẩm quyền cấp Giấy xác nhận.

PHỤ LỤC 3a

MẪU BÌA VÀ TRANG PHỤ BÌA CỦA BÁO CÁO CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU)

BÁO CÁO CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LlỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU (*)
(Người đại diện có thẩm quyền ký, ghi họ tên, đóng dấu)

CƠ QUAN TƯ VẤN (nếu có) (*)
(Người đại diện có thẩm quyền ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Tháng... năm...

Ghi chú:

(*) Chỉ thể hiện ở trang phụ bìa.

PHỤ LỤC 3b

BÁO CÁO CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
(Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

BÁO CÁO CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

MỤC LỤC

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân

1. Tên Tổ chức, cá nhân đề nghị: .......................................................................................

- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .......................................................................

Ngày cấp: ......................................... Nơi cấp: ...................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................

3. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu: (cơ sở sản xuất trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất).

4. Tên người liên hệ: ...........................................................................................................

Chức vụ: .............................. Điện thoại: ....................... Fax: .................. Email: ..............

5. Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu đã được cấp số ......................... ngày....tháng........năm........, Cơ quan cấp .....(nếu có).

II. Mô tả tóm tắt cơ sở và các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

1. Mô tả tóm tắt việc hình thành cơ sở.

2. Mô tả chi tiết loại hình sản xuất của cơ sở, công nghệ sản xuất; công nghệ tái chế, tái sử dụng phế liệu; công suất; nhu cầu nguyên liệu đầu vào (trong đó mô tả rõ nguyên liệu không phải là phế liệu và nguyên liệu là phế liệu).

3. Mô tả phế liệu nhập khẩu:

a) Đối với phế liệu trong danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất:

- Loại phế liệu nhập khẩu, mã HS, khối lượng phế liệu dự kiến nhập khẩu, xác định các loại chất thải và kết quả phân tích thành phần chất thải đi kèm phế liệu.

b) Trường hợp cơ sở đề nghị nhập khẩu phế liệu không thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài với mục đích để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất thì cung cấp các thông tin sau:

- Tên phế liệu.

- Loại hình sản xuất phát sinh loại phế liệu: mô tả cụ thể loại hình sản xuất và công đoạn phát sinh loại phế liệu.

- Kết quả phân tích thành phần, tính chất của loại phế liệu.

- Những tạp chất, chất nguy hại có khả năng bám dính kèm với phế liệu.

- Mô tả cụ thể mục đích nhập khẩu phế liệu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất.

- Lợi ích kinh tế-xã hội khi sử dụng loại phế liệu dự kiến nhập khẩu.

4. Mô tả các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu, sử dụng phế liệu theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015:

a) Mô tả kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu:

- Tình trạng hoặc hình thức sở hữu kho.

- Tổng diện tích khu vực kho tập kết phế liệu.

- Hệ thống thu gom nước mưa; hệ thống thu gom và biện pháp xử lý các loại nước thải, chất thải rắn phát sinh trong quá trình lưu giữ phế liệu.

- Nền, sàn, tường, vách ngăn, mái che khu vực lưu giữ phế liệu.

- Thiết bị phòng cháy chữa cháy.

- Tình trạng tiếp giáp của khu vực kho phế liệu với khu vực xung quanh và khả năng ảnh hưởng có thể có.

- Phương pháp cách ly các yếu tố ảnh hưởng.

b) Mô tả bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu:

- Tình trạng hoặc hình thức sở hữu bãi.

- Tổng diện tích khu vực bãi tập kết phế liệu.

- Hệ thống thu gom và biện pháp xử lý nước mưa đợt đầu chảy tràn qua bãi phế liệu nhập khẩu và các loại nước thải, chất thải rắn phát sinh trong quá trình lưu giữ phế liệu.

- Nền, sàn bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu.

- Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ bãi lưu giữ phế liệu.

- Thiết bị phòng cháy chữa cháy.

- Tình trạng tiếp giáp của khu vực bãi tập kết phế liệu với khu vực xung quanh và khả năng ảnh hưởng có thể có.

- Phương pháp cách ly các yếu tố ảnh hưởng.

c) Các biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải phát sinh trong quá trình sơ chế, chuẩn bị phế liệu trước khi đưa vào dây chuyền sản xuất, tái chế. Mô tả rõ những nội dung sau:

- Các biện pháp thu gom chất thải phát sinh từ phế liệu nhập khẩu.

- Khu vực lưu giữ chất thải phát sinh.

- Phương tiện, thiết bị được sử dụng để lưu giữ chất thải (chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại).

- Phương tiện được sử dụng để vận chuyển phế liệu trong nội bộ cơ sở sản xuất.

- Các biện pháp xử lý chất thải phát sinh trong quá trình chuẩn bị, sơ chế phế liệu nhập khẩu.

d) Công trình, thiết bị xử lý chất thải trong quá trình sản xuất, tái chế, tái sử dụng phế liệu. Mô tả rõ những nội dung sau:

- Công nghệ, thiết bị được sử dụng để xử lý chất thải (công suất, hiệu quả xử lý...).

- Một số đặc tính kỹ thuật, yêu cầu đặc thù của công nghệ, thiết bị xử lý chất thải (nếu có).

- Khu vực lắp đặt hệ thống, thiết bị xử lý chất thải.

- Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình xử lý, tái chế chất thải phát sinh (khí thải, nước thải,...).

- Hệ thống quan trắc, giám sát chất lượng môi trường (nếu có).

đ) Phương án ký hợp đồng thuê đơn vị có chức năng để xử lý chất thải phát sinh từ quá trình sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (kèm theo hợp đồng xử lý chất thải).

III. Phương án xử lý đối với lô hàng phế liệu nhập khẩu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường hoặc không thể tái xuất

1. Phương án công nghệ áp dụng để xử lý (hoặc thuê đơn vị có năng lực xử lý): Nêu chi tiết phương án xử lý lô hàng phế liệu nhập khẩu vi phạm.

- Cách thức vận chuyển.

- Cách thức xử lý phù hợp với loại phế liệu nhập khẩu.

- Cách thức xử lý sản phẩm thu được sau khi xử lý.

- Cách thức xử lý khác (tiêu hủy).

2. Đơn vị thực hiện việc xử lý.

- Nêu rõ chức năng xử lý, năng lực xử lý.

- Các nội dung khác của đơn vị xử lý.

IV. Kết luận và cam kết

Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong báo cáo nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
<Ký tên, đóng dấu>

PHỤ LỤC 3c

BÁO CÁO CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
(Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

BÁO CÁO CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

MỤC LỤC

I/ Thông tin về tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu:

1. Tên Tổ chức, cá nhân đề nhận ủy thác nhập khẩu: ........................................................

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..........................................................................

Ngày cấp: ......................................... Nơi cấp: ....................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................

3. Tên người liên hệ: ...........................................................................................................

Chức vụ: .............................. Điện thoại: ........................ Fax: .................. Email: ..............

4. Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu đã được cấp số ......................... ngày....tháng........năm........, Cơ quan cấp .....(nếu có).

II/ Thông tin về các tổ chức, cá nhân ủy thác nhập khẩu (kê khai đối với từng tổ chức, cá nhân ủy thác nhập khẩu):

1. Tên Tổ chức, cá nhân ủy thác nhập khẩu: ......................................................................

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..........................................................................

Ngày cấp: ......................................... Nơi cấp: ....................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................

3. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất của tổ chức, cá nhân ủy thác nhập khẩu phế liệu: .........

4. Tên người liên hệ khi cần: ..............................................................................................

Chức vụ: .............................. Điện thoại: ........................ Fax: .................. Email: .............

5. Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu số ....ngày....tháng...năm........, Cơ quan cấp và kèm theo bản sao có đóng dấu sao y bản chính của tổ chức, cá nhân.

III. Mô tả về cơ sở và phế liệu nhập khẩu:

1. Mô tả chức năng hoạt động kinh doanh sản xuất: (loại sản phẩm/hàng hóa sản xuất, kinh doanh,...); thâm niên hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đã từng ký kết hợp đồng nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu để làm nguyên liệu sản xuất khi nào (nếu có ghi rõ thời gian, chủng loại, khối lượng phế liệu nhập khẩu). Tình hình chấp hành pháp luật về hoạt động xuất nhập khẩu và bảo vệ môi trường.

2. Mô tả phế liệu: (chủng loại phế liệu nhập khẩu, khối lượng phế liệu dự kiến nhận ủy thác nhập khẩu theo từng hợp đồng nguyên tắc với tổ chức, cá nhân ủy thác nhập khẩu phế liệu).

IV. Phương án xử lý đối với lô hàng phế liệu nhập khẩu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường hoặc không thể tái xuất

1. Phương án công nghệ áp dụng để xử lý (hoặc thuê đơn vị có năng lực xử lý): Nêu chi tiết phương án xử lý lô hàng phế liệu nhập khẩu vi phạm.

- Cách thức vận chuyển.

- Cách thức xử lý phù hợp với loại phế liệu nhập khẩu.

- Cách thức xử lý sản phẩm thu được sau khi xử lý.

- Cách thức xử lý khác (tiêu hủy).

2. Đơn vị thực hiện việc xử lý.

- Nêu rõ chức năng xử lý, năng lực xử lý.

- Các nội dung khác của đơn vị xử lý.

3. Phương án tài chính khi xảy ra vi phạm:

Cam kết về việc tái xuất toàn bộ lô hàng phế liệu nhập khẩu và chịu toàn bộ chi phí tài chính để khắc phục các hậu quả gây ô nhiễm môi trường trong trường hợp để xảy ra vi phạm về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu.

V. Kết luận và cam kết

Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong báo cáo nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
<Ký tên, đóng dấu>

PHỤ LỤC 4a

BẢN CAM KẾT VỀ TÁI XUẤT HOẶC XỬ LÝ PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU
(Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu để sản xuất)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..................

Địa danh, ngày ...... tháng ..... năm .....

BẢN CAM KẾT
TÁI XUẤT HOẶC XỬ LÝ PHẾ LIỆU TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

Kính gửi: .........................(2)............................

I. Thông tin chung:

1. Tổ chức, cá nhân (1): .....................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................

Điện thoại: ........................................., Fax:......................................, Email: .....................

3. Tên và địa chỉ của cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu:

4. Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất số: ............. ngày ...... tháng ........ năm........ Cơ quan cấp...... (nếu có).

II. Thông tin về phế liệu dự kiến nhập khẩu:

TT

Loại phế liệu nhập khẩu

Khối lượng phế liệu đề nghị được phép nhập khẩu trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được cấp Giấy xác nhận (tấn) (*)

Khối lượng phế liệu đề nghị được phép nhập khẩu trong thời hạn của Giấy xác nhận (tấn)

Tên phế liệu

Mã HS

1

2

...

(*) Chỉ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 5 Thông tư này.

III. Nội dung cam kết:

1. Chúng tôi cam kết chỉ nhập khẩu phế liệu khi biết rõ xuất xứ, thành phần và hàm lượng tạp chất đi kèm với phế liệu và đáp ứng các yêu cầu quy định của Việt Nam.

2. Chúng tôi cam kết trong hợp đồng mua bán hoặc thỏa thuận giao dịch với bên xuất khẩu có điều khoản yêu cầu bên xuất khẩu phải nhận lại hàng nếu phế liệu không đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật môi trường và quy định hiện hành của Việt Nam về bảo vệ môi trường mà hai bên đã thống nhất.

3. Chúng tôi cam kết lưu giữ, vận chuyển và sử dụng phế liệu bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo quy định của pháp luật.

4. Chúng tôi cam kết phế liệu nhập khẩu chỉ sử dụng làm nguyên liệu sản xuất tại cơ sở sản xuất của mình.

5. Nếu để xảy ra vi phạm về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu, chúng tôi cam kết tái xuất toàn bộ lô hàng phế liệu nhập khẩu và chịu toàn bộ chi phí tài chính để khắc phục các hậu quả gây ô nhiễm môi trường.

6. Trường hợp không thể tái xuất được, chúng tôi chịu trách nhiệm xử lý lô hàng phế liệu nhập khẩu với các nội dung cụ thể như sau:

- Thực hiện đúng các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với phế liệu nhập khẩu.

- Lập phương án chi tiết xử lý lô hàng phế liệu nhập khẩu vi phạm pháp luật trình cơ quan quản lý về môi trường xem xét, quyết định.

- Chịu toàn bộ chi phí cho hoạt động xử lý lô hàng phế liệu nhập khẩu vi phạm quy định về bảo vệ môi trường không tái xuất được.


Nơi nhận:
- Như trên;
- ....

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA (1)
<Ký tên, đóng dấu>

Ghi chú:

(1) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu.

(2) Cơ quan thẩm quyền cấp Giấy xác nhận.

PHỤ LỤC 4b

BẢN CAM KẾT VỀ TÁI XUẤT HOẶC XỬ LÝ PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU
(Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu để sản xuất)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..................

Địa danh, ngày ...... tháng ..... năm .....

BẢN CAM KẾT
TÁI XUẤT HOẶC XỬ LÝ PHẾ LIỆU TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

Kính gửi: ..........................(2)............................

I. Thông tin chung:

1. Tổ chức, cá nhân (1): .....................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................

Điện thoại: ........................................., Fax: ........................................, Email: ..................

3. Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất số: ..........................ngày..... tháng ...... năm ........ Cơ quan cấp....... (nếu có).

4. Nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân: .......... (Tên tổ chức cá nhân ủy thác nhập khẩu) ...................................................................................................................

II. Thông tin về phế liệu dự kiến nhập khẩu:

TT

Loại phế liệu nhập khẩu

Khối lượng phế liệu đề nghị được phép nhập khẩu trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được cấp Giấy xác nhận (tấn) (*)

Khối lượng phế liệu đề nghị được phép nhập khẩu trong thời hạn của Giấy xác nhận (tấn)

Tổ chức, cá nhân ủy thác nhập khẩu phế liệu

Tên phế liệu

Mã HS

1

2

....

(*) Chỉ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 5 Thông tư này.

III. Nội dung cam kết:

1. Chúng tôi cam kết chỉ nhập khẩu phế liệu khi biết rõ xuất xứ, thành phần và hàm lượng tạp chất đi kèm với phế liệu và đáp ứng các yêu cầu quy định của Việt Nam.

2. Chúng tôi cam kết trong hợp đồng mua bán hoặc thỏa thuận giao dịch với bên xuất khẩu có điều khoản yêu cầu bên xuất khẩu phải nhận lại hàng nếu phế liệu không đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật môi trường và quy định hiện hành của Việt Nam về bảo vệ môi trường mà hai bên đã thống nhất.

3. Chúng tôi cam kết lưu giữ, vận chuyển phế liệu bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo quy định của pháp luật.

4. Cam kết chỉ giao phế liệu nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân ủy thác nhập khẩu.

5. Nếu để xảy ra vi phạm về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu, chúng tôi cam kết tái xuất toàn bộ lô hàng phế liệu nhập khẩu.

6. Trường hợp không thể tái xuất được, chúng tôi chịu trách nhiệm xử lý lô hàng phế liệu nhập khẩu với các nội dung cụ thể như sau:

- Thực hiện đúng các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nhập khẩu phế liệu do vi phạm pháp luật.

- Lập phương án chi tiết xử lý lô hàng phế liệu nhập khẩu vi phạm pháp luật trình cơ quan quản lý về môi trường xem xét, quyết định.

- Chịu toàn bộ chi phí cho hoạt động xử lý lô hàng phế liệu nhập khẩu vi phạm quy định về bảo vệ môi trường không tái xuất được.


Nơi nhận:

- Như trên;
- ....

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA (1)
<Ký tên, đóng dấu>

Ghi chú:

(1) Tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu.

(2) Cơ quan thẩm quyền cấp Giấy xác nhận.

PHỤ LỤC 5

MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

... (1) ...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .....

(Địa danh), ngày .... tháng .... năm ....

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của “... (2) ...”

... (3) ...

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Quyết định số .../QĐ... ngày ... tháng ... năm ... của ...................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ... (1) ...;

Căn cứ Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

Xét đề nghị của ... (2) ... tại Văn bản số ... ngày ... tháng ... năm về việc đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

Theo đề nghị của ... (4) ...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với “... (2) ...” gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông/bà ..., Trưởng đoàn;

2. Ông/bà ..., Phó Trưởng đoàn (nếu có);

3. Ông/bà ..., thành viên;

....

....Ông/bà ..., thành viên, thư ký;

Điều 2. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của “... (2) ...” làm căn cứ để cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo quy định.

Điều 3. Việc kiểm tra phải được hoàn thành trước ngày ... tháng ... năm ...

Điều 4. Chi phí cho hoạt động của đoàn kiểm tra được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng (4), các ông, bà có tên trong Điều 1, tổ chức, cá nhân “... (2)...” chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- ...(5)...
- Lưu ...

...(3)...
(ghi chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra (Tổng cục Môi trường ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền cấp Giấy xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

(2) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu.

(3) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan ra quyết định.

(4) Thủ trưởng cơ quan được giao chủ trì thực hiện kiểm tra.

(5) Nơi nhận khác (nếu có).

PHỤ LỤC 6

MẪU BẢN NHẬN XÉT ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN NHẬN XÉT
ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
CỦA .........................................

I. Người viết nhận xét

1. Họ và tên: .......................................................................................................................

2. Học hàm, học vị, chức vụ công tác: ...............................................................................

3. Nơi công tác: (tên cơ quan, địa chỉ, số điện thoại, Fax, e-mail): ....................................

4. Chức danh trong đoàn kiểm tra: ....................................................................................

II. Nhận xét về nội dung báo cáo điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

1. Những nội dung đạt yêu cầu: (nhận xét chung về những ưu điểm của nội dung báo cáo).

2. Những nội dung chưa đạt yêu cầu, cần được chỉnh sửa, bổ sung: (nhận xét chi tiết, cụ thể theo trình tự các chương, mục của báo cáo).

3. Những nhận xét khác.

III. Kết quả kiểm tra thực tế

1. Kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu.

2. Bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu.

3. Các biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải phát sinh trong quá trình sơ chế, chuẩn bị phế liệu trước khi đưa vào dây chuyền sản xuất, tái chế.

4. Công trình, thiết bị xử lý chất thải trong quá trình sản xuất, tái chế, tái sử dụng phế liệu.

5. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác.

IV. Kết luận và đề nghị:

Địa danh, ngày... tháng ... năm...
NGƯỜI NHẬN XÉT
(Ký, ghi họ tên)

PHỤ LỤC 7

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Đoàn kiểm tra theo Quyết định số .../QĐ-... ngày tháng ... năm 20.... của (tên cơ quan ra Quyết định thành lập Đoàn) về việc kiểm tra điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của (Tên cơ sở), tiến hành kiểm tra tại:

Thời gian kiểm tra: từ ... giờ... ngày .... tháng ... năm ...... đến .... giờ .... ngày .... tháng ...... năm ......

Tên cơ sở: .........................................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................

Điện thoại: ............................................... Fax: .................................................................

I. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: (ghi đầy đủ họ tên của Trưởng đoàn và tất cả các thành viên có mặt)

II. Đại diện phía cơ sở: (ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ những người có mặt)

III. Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra thực tế điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của (tên cơ sở) theo quy định của pháp luật, làm căn cứ để cấp Giấy xác nhận theo quy định.

- Lấy mẫu kiểm chứng số liệu về các nguồn chất thải của cơ sở (nếu có).

IV. Nhận xét: Nhận xét chi tiết về tình hình hoạt động và thực hiện bảo vệ môi trường của cơ sở, cụ thể:

1. Các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu, sử dụng phế liệu theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015:

a) Kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu;

b) Bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu;

c) Các biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải phát sinh trong quá trình sơ chế, chuẩn bị phế liệu trước khi đưa vào dây chuyền sản xuất, tái chế;

d) Công trình, thiết bị xử lý chất thải trong quá trình sản xuất, tái chế, tái sử dụng phế liệu;

đ) Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác.

2. Nhận xét về nội dung báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

3. Việc lấy và phân tích mẫu chất thải (nếu có).

V. Kết luận

1. Các kết quả đạt được.

2. Các tồn tại về hồ sơ.

3. Các tồn tại về điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu.

VI. Ý kiến của tổ chức, cá nhân

Biên bản được lập vào hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ... tại ... và đã đọc kỹ cho những người tham dự cùng nghe.

Đại diện có thẩm quyền của tổ chức, cá nhân
(Ký, ghi họ tên, chức vụ)

Thư ký đoàn kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng đoàn kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên)

______________________
Ghi chú:
Trưởng đoàn kiểm tra và đại diện tổ chức, cá nhân ký nháy vào góc dưới phía trái của từng trang biên bản (trừ trang cuối).

PHỤ LỤC 8a

MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
(Áp dụng đối với trường hợp cấp, cấp lại cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

................(1).................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .................

Địa danh, ngày .... tháng .... năm ....

GIẤY XÁC NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

Cấp cho: ........................................(2).................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Tên và địa chỉ của (3): ........................................................................................................

Thông tin để gửi thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu phục vụ kiểm tra, thông quan: Điện thoại: ....................................; Fax: ...................................; Email: .............................

.................... (1) .................

XÁC NHẬN:

1. Các điều kiện về bảo vệ môi trường của (3):

1.1. Kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu.

1.2. Bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu.

1.3. Các biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải phát sinh trong quá trình sơ chế, chuẩn bị phế liệu trước khi đưa vào dây chuyền sản xuất, tái chế.

1.4. Công trình, thiết bị xử lý chất thải trong quá trình sản xuất, tái chế, tái sử dụng phế liệu.

1.5. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác.

(Đối với các mục từ 1.1 đến 1.5 cần ghi rõ đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường đối với từng hạng mục, điều kiện).

2. ...(2)/(3)....... đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý chất thải phát sinh trong quá trình sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

3. ...(2)... đã có bản cam kết tái xuất hoặc xử lý phế liệu trong trường hợp không đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu số ... ngày.... tháng... năm ....

4. Phế liệu được phép nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận:

TT

Loại phế liệu nhập khẩu

Khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được cấp Giấy xác nhận (tấn) (*)

Khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu trong thời hạn của Giấy xác nhận (tấn)

Tên phế liệu

Mã HS

1

2

3

...

(*) Chỉ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 5 Thông tư này.

5. Những yêu cầu khác:

5.1. Chỉ được phép nhập khẩu khối lượng phế liệu đảm bảo sức chứa của kho (hoặc bãi) của cơ sở sản xuất .................

5.2. .........................................................................................

6. Thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận: từ ngày ...... tháng ..... năm ..... đến ngày ..... tháng ..... năm .......

Thủ trưởng của (1)
<Ký tên, đóng dấu>


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (nếu là Giấy xác nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp);
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh...(nếu là Giấy xác nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp);
- ...

Ghi chú:

(1) Cơ quan thẩm quyền cấp Giấy xác nhận.

(2) Tên tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

(3) Cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu để sản xuất của tổ chức, cá nhân (2).

PHỤ LỤC 8b

MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐlỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
(Áp dụng đối với trường hợp cấp, cấp lại cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

................(1).................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .................

Địa danh, ngày .... tháng .... năm ....

GIẤY XÁC NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

Cấp cho: .....................................(2)....................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Địa chỉ kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu của (2) ...........................................................

Thông tin để gửi thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu phục vụ kiểm tra, thông quan: Điện thoại: .......................................; Fax: ..............................; Email: ............................

................ (1) ................

XÁC NHẬN:

1. Các điều kiện về bảo vệ môi trường của (2): (trong trường hợp (2) có kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu)

1.1. Kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu.

1.2. Bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu.

1.3. Đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý chất thải phát sinh trong quá trình lưu giữ phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

(Đối với các mục từ 1.1 đến 1.2 cần ghi rõ đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường đối với từng hạng mục, điều kiện. Đối với mục 1.3 cần ghi rõ tên đơn vị ký hợp đồng, các thông tin về hợp đồng)

2 ... (2)... đã có bản cam kết tái xuất hoặc xử lý phế liệu trong trường hợp không đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu số ... ngày tháng ... năm ....

3. Phế liệu được phép nhận ủy thác nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận:

TT

Loại phế liệu nhập khẩu

Khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được cấp Giấy xác nhận (tấn) (*)

Khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu trong thời hạn của Giấy xác nhận (tấn)

Tổ chức, cá nhân ủy thác nhập khẩu phế liệu

Tên phế liệu

Mã HS

1

2

...

(*) Chỉ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 5 Thông tư này.

4. Những yêu cầu khác:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

5. Thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận: từ ngày .... tháng ..... năm ..... đến ngày ..... tháng ...... năm ........

Thủ trưởng của (1)
<Ký tên, đóng dấu>

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (nếu là Giấy xác nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp);
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh...(nếu là Giấy xác nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp);
- ...

Ghi chú:

(1) Cơ quan thẩm quyền cấp Giấy xác nhận.

(2) Tên tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu.

PHỤ LỤC 9

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP NHẬP KHẨU MẪU PHẾ LIỆU ĐỂ PHÂN TÍCH PHỤC VỤ THỬ NGHIỆM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..................
V/v đề nghị cho phép nhập khẩu mẫu phế liệu để phân tích phục vụ thử nghiệm

Địa danh, ngày .... tháng .... năm ....

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tên Tổ chức, cá nhân đề nghị: ..........................................................................................

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .........................................................................

Ngày cấp: .......................................... Nơi cấp: ..................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Số điện thoại: ........................................Fax....................................Email..........................

Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu số ... ngày.... tháng.... năm.... cơ quan cấp .......(nếu có).

Tên và địa chỉ của cơ sở thực hiện việc phân tích mẫu phế liệu: .....................................................

Chúng tôi gửi kèm theo văn bản này các thông tin về mẫu phế liệu dự kiến nhập khẩu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu vào Việt Nam để phân tích.

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, cho phép nhập khẩu ..... kg phế liệu này vào Việt Nam để tiến hành phân tích phục vụ cho việc đánh giá sản xuất thử nghiệm loại phế liệu này tại Việt Nam. Chúng tôi cam đoan lượng phế liệu này không gây ảnh hưởng xấu tới môi trường và sức khỏe cộng đồng.


Nơi nhận:
- Như trên;
- ....

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA (1)
<Ký tên, đóng dấu>

Ghi chú:

(1) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị.

PHỤ LỤC 10

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU KHÔNG THUỘC DANH MỤC PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU ĐỂ THỬ NGHIỆM LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..................
V/v đề nghị cho phép nhập khẩu phế liệu không thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất

Địa danh, ngày .... tháng .... năm ....

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Tên Tổ chức, cá nhân đề nghị: ........................................................................................

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..........................................................................

Ngày cấp: .......................................................... Nơi cấp: ...................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................

3. Họ và tên người đại diện có thẩm quyền của tổ chức, cá nhân: ....................................

Số điện thoại: .......................................Fax...........................................Email.....................

4. Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất số ........ngày ...... tháng ....... năm ......cơ quan cấp........ (nếu có).

5. Chúng tôi gửi kèm theo văn bản này Hồ sơ đề nghị xem xét cho phép nhập khẩu phế liệu không thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất.

6. Loại, khối lượng phế liệu nhập khẩu:

TT

Tên phế liệu nhập khẩu

Khối lượng phế liệu đề nghị được phép nhập khẩu trong thời gian thử nghiệm (tấn)

1

2

....

7. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, các quy định, yêu cầu về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất.

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép ....(1)........... nhập khẩu phế liệu .......(2)........ từ nước ngoài để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất.


Nơi nhận:
- Như trên;
- ....

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA (1)
<Ký tên, đóng dấu>

Ghi chú:

(1) Tên Tổ chức, cá nhân đề nghị.

(2) Tên loại phế liệu đề nghị nhập khẩu.

PHỤ LỤC 11

MẪU VĂN BẢN THÔNG BÁO VỀ LÔ HÀNG PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..................
V/v thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu

Địa danh, ngày .... tháng .... năm ....

Kính gửi: ...................(2)......................

A. Thông tin về tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu:

1. Tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu:....................................................................................

Đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất số: ..................... ngày ...... tháng ....... năm ..... Cơ quan cấp .............. (Ghi rõ hình thức trực tiếp nhập khẩu phế liệu để phục vụ sản xuất hoặc nhận ủy thác nhập khẩu).

2. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................

3. Thông tin để gửi thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu phục vụ kiểm tra, thông quan:

- Tên người liên hệ: ...............................; Chức vụ: ............................................................

- Điện thoại: ............................................ Fax: ......................................... Email:................

B. Thông tin về lô hàng phế liệu nhập khẩu:

1. Tên phế liệu nhập khẩu: ..................................................................................................

2. Xuất xứ của lô hàng phế liệu nhập khẩu: ........................................................................

3. Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân xuất khẩu: .....................................................................

4. Tên cảng xuất khẩu: ........................................................................................................

5. Tên cửa khẩu nhập khẩu phế liệu: ..................................................................................

6. Dự kiến thời gian lô hàng phế liệu đến cửa khẩu nhập: ..................................................

7. Liệt kê khối lượng phế liệu nhập khẩu theo từng lô hàng trước thời điểm nhập khẩu (tính từ khi Giấy xác nhận có hiệu lực) theo bảng sau:

Lô hàng phế liệu nhập khẩu

Thời điểm nhập (Ngày/tháng/năm)

Cửa khẩu nhập

Khối lượng phế liệu nhập khẩu

1. Tên loại phế liệu và tổng khối lượng được phép nhập khẩu, mã HS

Lô 1

Lô 2

...

Lô hàng phế liệu nhập khẩu theo đề nghị tại văn bản này

Khối lượng phế liệu nhập khẩu còn lại theo Giấy xác nhận

2. Tên loại phế liệu và tổng khối lượng được phép nhập khẩu, mã HS

Lô 1

Lô 2

...

Lô hàng phế liệu nhập khẩu theo đề nghị tại văn bản này

Khối lượng phế liệu nhập khẩu còn lại theo Giấy xác nhận

8. Các bản sao vận đơn hàng hóa, hợp đồng liên quan đến lô hàng phế liệu nhập khẩu theo văn bản đề nghị này gửi kèm theo:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

9. Các giấy tờ khác kèm theo (nếu có)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................


Nơi nhận:
- Như trên;
- ....

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA (1)
<Ký tên, đóng dấu>

Ghi chú:

(1) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu.

(2) Cục Kiểm soát ô nhiễm trực thuộc Tổng cục Môi trường trường hợp do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận; Sở Tài nguyên và Môi trường.

PHỤ LỤC 12

MẪU VĂN BẢN THÔNG BÁO VỀ LÔ HÀNG PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU ĐỂ KIỂM TRA, THÔNG QUAN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..................
V/v thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm ....

Kính gửi: .......................(2).....................

Trả lời Văn bản số.... ngày.... tháng... năm của (2), (1) thông báo:

1. Tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu: ...................................................................................

- Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất số: ............................... ngày ..... tháng ..... năm ...... Cơ quan cấp ..............

2. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................

Sẽ nhập khẩu các lô hàng phế liệu dự kiến vào ngày ... tháng... năm... bao gồm các loại phế liệu sau:

TT

Tên loại phế liệu nhập khẩu

Mã HS

Tổng khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu theo Giấy xác nhận

Khối lượng phế liệu đã nhập khẩu

Khối lượng lô hàng phế liệu nhập khẩu lần này

1

2


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan hải quan cửa khẩu nhập lô hàng phế liệu;
- Lưu...

(1)
<Ký tên, đóng dấu>

Ghi chú:

(1) Cục Kiểm soát ô nhiễm trực thuộc Tổng cục Môi trường trường hợp do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận; Sở Tài nguyên và Môi trường.

(2) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu.

PHỤ LỤC 13a

MẪU BÁO CÁO VỀ NHẬP KHẨU VÀ SỬ DỤNG PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRỰC TIẾP SỬ DỤNG PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT
ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..................

Địa danh, ngày .... tháng .... năm ....

BÁO CÁO VỀ NHẬP KHẨU VÀ SỬ DỤNG PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU NĂM ....................

Kính gửi: .................(2).....................................

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu:

1. Tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu: ...................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................

3. Tên và địa chỉ các cơ sở sản xuất trực thuộc có sử dụng phế liệu nhập khẩu:

.............................................................................................................................................

4. Loại sản phẩm sản xuất ra từ nguyên liệu là phế liệu nhập khẩu: ..................................

5. Tên người liên hệ: ...........................................................................................................

Chức vụ: ..............................................................................................................................

Điện thoại:................................................. Fax:........................................ E-mail: ..............

II. Báo cáo về nhập khẩu, sử dụng phế liệu đã nhập khẩu trong năm

Lô hàng phế liệu nhập khẩu

Thời điểm nhập (Ngày/tháng/năm)

Khối lượng phế liệu đã nhập khẩu

Cửa khẩu nhập khẩu

Số tiền ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu

Hoàn trả/sử dụng số tiền ký quỹ để xử lý phế liệu vi phạm không tái xuất được

Loại phế liệu nhập khẩu 1, mã HS

Lô 1

Ngày...tháng...năm

.........

Lô 2

.......

Tổng khối lượng phế liệu đã nhập khẩu

Khối lượng phế liệu nhập khẩu đã sử dụng

Loại phế liệu nhập khẩu 2, mã HS

Lô 1

Ngày...tháng...năm

........

Lô 2

........

Tổng khối lượng phế liệu đã nhập khẩu

Khối lượng phế liệu nhập khẩu đã sử dụng

III. Báo cáo về công tác bảo vệ môi trường:

Báo cáo cụ thể về các nội dung liên quan đến:

- Tình trạng kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu.

- Tình hình quản lý, vận hành, hiệu quả xử lý của các biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải phát sinh trong quá trình sơ chế, chuẩn bị phế liệu trước khi đưa vào dây chuyền sản xuất, tái chế.

- Tình hình vận hành, hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải trong quá trình sản xuất, tái chế, tái sử dụng phế liệu.

- Tình hình thực hiện hợp đồng thuê đơn vị có chức năng để xử lý chất thải phát sinh từ quá trình sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

- Việc xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (nếu có).

IV. Kiến nghị:


Nơi nhận:
- Như trên;
- .....

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA (1)
<Ký tên, đóng dấu>

Ghi chú:

(1) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu.

(2) Cơ quan thẩm quyền cấp Giấy xác nhận.

PHỤ LỤC 13b

MẪU BÁO CÁO VỀ NHẬP KHẨU VÀ SỬ DỤNG PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NHẬN ỦY THÁC NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..................

Địa danh, ngày .... tháng .... năm ....

BÁO CÁO
VỀ NHẬP KHẨU VÀ SỬ DỤNG PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU NĂM ..............

Kính gửi: ...........(2).......................................

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu:

1. Tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu: ...................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................

3. Tên và địa chỉ các cơ sở sản xuất trực thuộc có sử dụng phế liệu nhập khẩu:

.............................................................................................................................................

4. Tên người liên hệ: ...........................................................................................................

Chức vụ: ..............................................................................................................................

Điện thoại: .......................................... Fax: .......................................Email........................

II. Báo cáo về nhập khẩu, sử dụng phế liệu đã nhập khẩu trong năm

Lô hàng phế liệu nhập khẩu

Thời điểm nhập (Ngày/tháng/năm)

Khối lượng phế liệu đã nhập khẩu

Cửa khẩu nhập khẩu

Số tiền ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu

Hoàn trả/sử dụng số tiền ký quỹ để xử lý phế liệu vi phạm không tái xuất được

Tổ chức, cá nhân ủy thác nhập khẩu phế liệu

Loại phế liệu nhập khẩu 1, mã HS

Lô 1

Ngày...tháng...năm

.......

Lô 2

.....

Tổng khối lượng phế liệu đã nhập khẩu

Loại phế liệu nhập khẩu 2, mã HS

Lô 1

Ngày ..tháng ..năm

.....

Lô 2

....

Tổng khối lượng phế liệu đã nhập khẩu

III. Báo cáo về công tác bảo vệ môi trường:

Báo cáo cụ thể về các nội dung liên quan đến:

- Tình trạng kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu (nếu có).

- Tình hình thực hiện hợp đồng thuê đơn vị có chức năng để xử lý chất thải phát sinh từ quá trình lưu giữ phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (nếu có).

- Việc xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (nếu có).

IV. Kiến nghị:


Nơi nhận:
- Như trên;
- .....

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA (1)
<Ký tên, đóng dấu>

Ghi chú:

(1) Tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu.

(2) Cơ quan thẩm quyền cấp Giấy xác nhận.

PHỤ LỤC 14

MẪU BÁO CÁO VỀ NHẬP KHẨU VÀ SỬ DỤNG PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

UBND TỈNH/TP......
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..................

Địa danh, ngày .... tháng .... năm ....

BÁO CÁO
VỀ NHẬP KHẨU VÀ SỬ DỤNG PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU NĂM ...........

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

I. Thống kê về phế liệu nhập khẩu, sử dụng:

1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu 1: ....................................................................

Lô hàng phế liệu nhập khẩu

Thời điểm nhập (Ngày/tháng/năm)

Khối lượng phế liệu đã nhập khẩu

Cửa khẩu nhập khẩu

Số tiền ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu

Hoàn trả/sử dụng số tiền ký quỹ để xử lý phế liệu vi phạm không tái xuất được

Loại phế liệu nhập khẩu 1, mã HS

Lô 1

Ngày... tháng...năm

...........

Lô 2

.....

Tổng khối lượng phế liệu đã nhập khẩu

Khối lượng phế liệu nhập khẩu đã sử dụng

Loại phế liệu nhập khẩu 2, mã HS

Lô 1

Ngày...tháng...năm

..........

Lô 2

......

Tổng khối lượng phế liệu đã nhập khẩu

Khối lượng phế liệu nhập khẩu đã sử dụng

2. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu 2: .....................................................................

Lô hàng phế liệu nhập khẩu

Thời điểm nhập (Ngày/tháng/năm)

Khối lượng phế liệu đã nhập khẩu

Cửa khẩu nhập khẩu

Số tiền ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu

Hoàn trả/sử dụng số tiền ký quỹ để xử lý phế liệu vi phạm không tái xuất được

Loại phế liệu nhập khẩu 1, mã HS

Lô 1

Ngày...tháng...năm

.........

Lô 2

.........

Tổng khối lượng phế liệu đã nhập khẩu

Khối lượng phế liệu nhập khẩu đã sử dụng

Loại phế liệu nhập khẩu 2, mã HS

Lô 1

Ngày...tháng...năm

.........

Lô 2

..........

Tổng khối lượng phế liệu đã nhập khẩu

Khối lượng phế liệu nhập khẩu đã sử dụng

II. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với phế liệu nhập khẩu:

- Tình hình nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu trên địa bàn (những vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các sự cố môi trường liên quan đến phế liệu và xử lý sự cố, ký quỹ và sử dụng số tiền ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu v.v...).

- Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất v.v....

- Các vấn đề khác.

III. Kết luận và kiến nghị: .................................................................................................

............................................................................................................................................


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh ........ (để báo cáo);
- ....

GIÁM ĐỐC
<Ký tên, đóng dấu>

MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-----------------

No.: 41/2015/TT-BTNMT

Hanoi, 09 September 2015

 

CIRCULAR

ON ENVIRONMENTAL PROTECTION IN IMPORT OF SCRAP FOR USE AS RAW PRODUCTION MATERIALS

Pursuant to the Law on environmental protection dated 23/6/2014;

Pursuant to the Investment Law dated 26/11/2014;

Pursuant to the Decree No. 38/2015/ND-CP dated 24/4/2015 of the Government on management of waste and scrap;

Pursuant to Decree No. 21/2013 / ND-CP dated 04 March, 2013 of the Government defining the functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Natural Resources and Environment;

Pursuant to Decision No. 73 / QD-TTg dated December 19, 2014 of the Prime Minister defining the List of scrap which are permitted to import from foreign countries as raw production materials;

At the request of the Director General of Vietnam Environment Administration and Director General of Department of Legal Affairs;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

This Circular stipulates in detail of Clause 3, Article 56, Article 61 and reporting forms specified in Clause 1, Article 62, Clause 3, Article 63 of Decree No. 38/2015/ND-CP dated 24/4/2015 of the Government on management of waste and scrap (hereafter referred to as Decree No. 38/2015/ND-CP) and Article 5 of Decision No. 73/2014/QD-TTg dated 19/12/2014 of the Prime Minister stipulating the List of scrap which are permitted to import from foreign countries as raw production materials (hereafter referred to as Decision No. 73/2014/QD-TTg).

Article 2. Subjects of application

This Circular applies to state management organs, domestic and foreign organizations or individuals related to the import of srap from foreign countries as raw production materials; import of scrap for testing as raw production materials; entrusted import for organizations or individuals using scrap from foreign countries as raw production materials;

Chapter II

ENVIRONMENTAL PROTECTION IN IMPORT OF SCRAP FOR USE AS RAW PRODUCTION MATERIALS

Section 1. ORDER, PROCEDURES FOR ISSUANCE, RE-ISSUANCE AND REVOCATION OF CERTIFICATION OF ELIGIBILITY FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION IN IMPORT OF SCRAP FOR USE AS RAW PRODUCTION MATERIALS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Ministry of Natural Resources and Environment shall issue, re-issue and revoke Certification of eligibility for environmental protection in import of scrap for use as raw production materials (hereafter referred to as Certification) to the following cases:

a) Organizations or individuals directly import scrap for use as raw production materials with an amount of imported scrap specified in Annex I issued with this Circular;

b) Organizations or individuals import scrap with entrustment for the organizations or individuals using scrap for use as raw production materials.

2. Department of Natural Resources and Environment of the provinces and centrally-run cities (hereinafter referred to as the Department of Natural Resources and Environment), shall issue, reissue and revoke the Certification of organizations or individuals directly importing scrap for use as raw production materials not falling into the cases specified in Clause 1 of this article.

Article 4. Dossier to request the issuance of Certification of eligibility for environmental protection in import of scrap for use as raw production materials

1. The dossier to request the issuance of Certification of organizations or individuals directly importing scrap for use as raw production materials:

a) One (01) written request under the form specified in Annex 2a issued with this Circular;

b) Seven (07) reports of conditions for environmental protection in importing scrap for use as raw production materials under the form specified in Annex 3a and 3b issued with this Circular;

c) Certification of business registration or Certification of enterprise registration and Certification of tax code registration;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) One (01) of the following documents: Certification of completion of works, measurements of environmental protection as prescribed by law on environmental protection of facility and projects; Certification of completion of detailed environmental protection scheme or equivalent documents or papers (if any);

e) Contract on transfer and handling of impurities and waste with units having suitable functions (in case of no accompanied technology and equipment to treat the generated impurities or waste);

g) Periodical report on environmental monitoring result of the facility (required addition in case the report has no environmental monitoring result of works and equipment of waste treatment during production, recycling and reuse of scrap).

h) Commitment to re-export or treatment of imported scrap under the form specified in Annex 4a issued with this Circular.

2. Dossier to request the issuance of Certification to the organizations or individuals that import scrap with entrustment for the organizations or individuals using scrap for use as raw production materials:

a) One (01) written request under the form specified in Annex 2a issued with this Circular.

b) Seven (07) reports of conditions for environmental protection in importing scrap for use as raw production materials under the form specified in Annex 3a and 3c issued with this Circular;

c) Dossiers specified under Points c, d, dd, e, g, Clause 1 of this Article in case the organizations or individuals import scrap with entrustment and have open storage for imported scrap specified under Points a and b, Clause 1, Article 56 of Decree No. 38/2015/ND-CP;

d) Principle contracts for entrusted import signed with organizations or individuals using the imported scrap for use as raw production materials issued with Certification;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Commitment to re-export or treatment of imported scrap under the form specified in Annex 4b issued with this Circular.

Article 5. Order and procedures for issuing Certification of eligibility for environmental protection in import of scrap for use as raw production materials

1. The organizations or individuals specified in Article 55 of Decree No. 38/2015/ND-CP shall prepare dossiers specified in Article 4 of this Circular and send them to the competent authorities specified in Article 3 of this Circular (hereafter referred to as competent authorities).

2. The comptent authorities shall verify dossiers. In case the dossiers are incomplete, within five (05) working days, a written notice shall be sent to the organizations or individuals for completion.

3. The competent authorities shall decide to establish an inspection team under the form specified in Annex 5 issued with this Circular and inspect the environmental protection conditions in import of scrap for use as raw materials; in case of necessity, take sample for analysis and consultation with relevant organizations or individuals. The members of inspection team shall give their comments under the form specified in Annex 6 issued with this Circular. The result of inspection shall be recorded under the form specified in Annex 7 issued with this Circular. The competent authorities shall not organize the inspection team in case organizations or individuals import scrap with entrustment for use as raw production materials but have no storage or open storage for scrap.

4. Where the organizations or individuals meet all prescribed conditions of environmental protection, the competent authorities shall consider and issue the Certification or shall notify in writing the organizations or individuals of the completion of dossiers in case they have not met the prescribed conditions of environmental protection.

5. The organizations or individuals must comply with the requirements of the written notice, complete the dossiers and send them to the competent authorities for consideration; in case of necessity, the competent authorities shall re-inspect the conditions of environmental protection, consider and issue Certification. In case of failure to issue the Certification, the competent authorities shall give a written notice stating the reasons.

6. The organizations or individuals directly importing scrap for use as raw production materials shall not have to submit report specified under Point g, Clause 1, Article 4 of this Circular in case the scrap is required for import for the first time and the works and equipment for production, recycling and reuse of scrap have not been put into operation at the time of request for issuance of Certification. Within six (06) months after the issuance of Certification, the organizations or individuals must submit an additional report on environmental monitoring result of works and equipment of waste treatment during the production, recyling and reuse of scrap to the competent authorities; in case of necessity, the organ issuing the Certification shall perform the actual inspection and take sample for analysis; in case of not meeting the prescribed conditions, the competent authorities shall revoke such Certification as prescribed by law.

7. Where the organizations or individuals directly import scrap for use with change of type and increase in amount of imported scrap or where the organizations or individuals import scrap with entrustment with the change of organizations or individuals entrusting the import, the procedures for issuance or re-issuance of Certification shall be done in accordance with the provisions in Article 4 and 5 of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The time limit for issuance of Certification under the authority of the Ministry of Natural Resources and Environment is forty (40) working days;

b) The time limit for issuance of Certification under the authority of the Department of Natural Resources and Environment is forty (40) working days;

c) The time limit specified under Point a and b of this Clause does not include the time the organizations or individuals must complete their dossier specified under Clause 2 and 5 of this Article.

Article 6. Certification of eligibility for environmental protection in import of scrap for use as raw production materials

1. The Certification shall specify the type of scrap, HS code and total amount of scrap permitted for import within the duration of Certification and the conditions for environmental protection of organizations or individuals importing scrap.

2. In cases specified in Clause 6, Article 5 of this Circular, the Certification shall specify the additional amount of scrap permitted for import within 06 months after the issuance of Certification to be sufficient enough for the facility to operate their works and equipment of production, recyling and reuse of scrap.

3. The Certification is valid for two (02) year....s after its issuance and under the form specified in Annex 8a and 8b issued with this Circular.

Article 7. Re-issuance of Certification of eligibility for environmental protection in import of scrap for use as raw production materials

1. The re-issuance of Certification is done in case it is expired or lost or damaged.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) One (01) written request for re-issuance under the form specified in Annex 2b issued with this Circular;

b) Three (03) report of conditions on environmental protection in import of scrap as raw production materials are under the form specified in Annex 3a and 3b issued with this Circular;

c) The periodical latest report on environmental monitoring result of the facility but not more than six (06) months before the date the facility request the competent authority to consider and issue the Certifications due to its expiration.

3. The dossier to request the re-issuance of Certification due to its expiration of organizations or individuals importing scrap with entrustment for use as raw production materials include:

a) One (01) written request under the form specified in Annex 2b issued with this Circular;

b) Three (03) reports of conditions for environmental protection in importing scrap for use as raw production materials under the form specified in Annex 3a and 3c issued with this Circular;

4. Where the organizations or individuals submit their dossiers to request the issuance of Certification before its expiration, the order and procedures for re-issuance of Certification due to its expiration are done in accordance with the provisions in Clauses 1, 2, 3, 4 and 5, Article 5 of this Circular.

5. Where the organizations or individuals submit their dossiers to request the re-issuance after the expiration date of Certification, the order and procedures shall comply with the provisions in Article 5 of this Circular.

6. The time limit for re-issuance of Certification due to expiration:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The time limit for re-issuance of Certification under the authority of the Department of Natual Resources and Environment is twenty (20) working days;

c) The time limit specified under Point a and b of this Clause does not include the time of completion of dossier of organizations or individuals as prescribed in Clause 2 and 5, Article 5 of this Circular.

7. Where the Certification is lost or damaged, the organizations or individuals shall request in writing the re-issuance under the form specified in Annex 2c issued with this Circular from the competent authorities. The time limit for re-issuance of Certification is ten (10) working days after the receipt of application from the organizations or individuals;

Article 8. Revocation of Certification of eligibility for environmental protection for imported scrap

1. The revocation of Certification is done in the following cases:

a) Violation of regulations on environmental protection in importing scrap for use as raw production materials or the provisions in the Certification to the extent that the Certification must be revoked as prescribed by law;

b) The organizations or individuals importing scrap fail to do so one (01) year.... after being issued with the Certification except for unforeseen cases;

c) The organizations or individuals importing scrap have stopped their import of scrap for use as raw production materials or gone bankrupt or dissolved.

2. The competent organ which has granted the Certification issues the Certification revocation Decision stating the name of organizations or individuals whose Certification shall be revoked, the grounds and reasons for revocation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The organizations or individuals wish to import scrap not included in the List of scrap permitted for import as stipulated by the competent authorities for testing as raw production materials shall send as raw production materials written request for import of scrap for analysis under the form specified in Annex 9 issued with this Circular to the Ministry of Natural Resources and Environment for consideration and approval in writing. In case of disapproval, the Ministry of Natural Resources and Environment shall reply in writing stating the reasons.

2. The organizations or individuals specified in Clause 1 of this Article must meet the conditions specified under the Points a, b, c, d and e, Clause 1, Article 56 of Decree No. 38/2015/ND-CP.

3. The written approval of the Ministry of Natural Resources and Environment specified in Clause 1 of this Article is the ground for the customs authorities to consider and permit the import of scrap sample into Vietnam.

4. After analysing the imported scrap sample for testing, the organizations or individuals shall send the dossier for importiing scrap for testing to the Ministry of Natural Resources and Environment. The dossier includes:

a) One (01) written request under the form specified in Annex 10 issued with this Circular;

b) Seven (07) reports of conditions for environmental protection in importing scrap for use as raw production materials under the form specified in Annex 3a and 3b issued with this Circular;

c) Certification of business registration or Certification of enterprise registration and Certification of tax code registration;

d) One (01) of the following documents: Decision on approving the Report on environmental impact assessment and Decision on approving the additional Report on environmental impact assessment (if any); Certification of Registration of satisfaction of environmental standards; Certification of registration of commitment to environmental protection; Decision on approving the environmental protection scheme; Certification of registration of environmental protection scheme; Decision on approving the detailed environmental protection scheme; Certification of registration of simple environmental protection scheme; Certification of registration of environmental protection plan; Written notice of acceptance of registration of commitment to environmental protection;

dd) One (01) of the following documents: Certification of completion of works, measurements of environmental protection as prescribed by law on environmental protection of facility and projects; Certification of completion of detailed environmental protection scheme or equivalent documents or papers (if any);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Periodical report on environmental monitoring result of the facility (required addition in case the report has no environmental monitoring result of works and equipment of waste treatment during the production, recyling and reuse of scrap).

h) One (01) sample of imported scrap and the result of analysis which has been done by an inspecting organization or an organization having Certification of eligibility for environmental monitoring activities in accordance with the criteria for analysis and implementation.

i) Other relevant documents (if any).

5. Within forty (40) working days after fully receiving dossier, the Ministry of Natual Resources and Environment shall:

a) Review dossier as stipulated in Clause 1 and 2 of this Article;

b) In case of necessity, inspect the scrap sample to be imported and consult the relevant organizations or individuals;

c) Inspect the environmental protection conditions at the facility which plan to test the imported scrap.

6. Based on the implementation result specified in Clause 5 of this Article, the Ministry of Natual Resources and Environment shall submit it to the Prime Minister for consideration and decision on the type, quantity, environmental protection protection of the imported scrap for testing and duration of testing.

Section 2. SOME PROVISIONS ON ENVIRONMENTAL PROTECTION IN IMPORTING SCRAP FOR USE AS RAW PRODUCTION MATERIALS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Before going through the procedures for importing each batch of scrap, the organizations or individuals shall send a written notice of the imported batch of scrap under the form specified in Annex 11 issued with this Circular to the competent authorities. Within five (05) working days after receiving the written notice, the competent authorities shall notify in writing under the form specified in Annex 12 issued with this Circular to the organizations, individuals and the customs authorities of import border gate (by fax or e-mail).

2. In addtion to the customs dossier as prescribed by the current regulations of law on customs, the organizations or individuals directly using scrap as raw production materials shall submit the following additional documents to the customs authorities:

a) One (01) Certification (certified copy);

b) A written notice of imported batch of scrap for checking and customs clearance under the form specified in Annex 12 issued with this Circular (the copy).

c) A Certification of security deposit for imported scrap issued by the Vietnam Environment Protection Fund or commercial bank where the organizations or individuals make security deposit for imported scrap.

d) A document certifying the conformity with the environmental technical regulation of the imported batch of scrap from a conformity certification organization named in the list appointed by the Ministry of Natural Resources and Environment.

3. In addition to the customs documents under the current regulations of customs law, the organizations or individuals importing scrap for use as raw materials with entrustment shall submit the following additional documents to the customs authorities:

a) One (01) Certification of scrap importing of the organizations or individuals importing scrap with entrustment;

b) One (01) valid Certification of scrap importing of the organizations or individuals entrusting the import of scrap (the certified copy);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) A written notice of imported batch of scrap for checking and customs clearance under the form specified in Annex 12 issued with this Circular (the copy);

dd) A Certification of security deposit for imported scrap issued by the Vietnam Environment Protection Fund or commercial bank where the organizations or individuals make security deposit for imported scrap.

e) A document certifying the conformity with the environmental technical regulation of the imported batch of scrap from a conformity certification organization named in the list appointed by the Ministry of Natural Resources and Environment.

4. The procedures for checking the environmental protection conditions and actual checking of imported batch of scrap for customs clearance are done at the customs authorities of import border gate.

5. Based on the List of scrap permitted for import from foreign countries for use as raw materials issued by the Prime Minister and the dossier specified in Clause 2 and 3 of this Article, the customs authorities shall decide the customs clearance or handle the imported batch of scrap under their authority.

6. In case of detecting signs of breach of environmental protection resulted in undecided customs clearance or required re-export, the customs authorities shall re-inspect the imported batch of scrap or establish an imported scrap inspection Board to assess the compliance with the national technical regulations on environment of the imported scrap of the imported batch of scrap.

The inspection Board shall be established by the customs authorities, including the representatives of organs: Customs, competent organ issuing the Certification, Environmental Crime Prevention and Combating Police, relevant Ministries and sectors, environmental consultation experts, technical experts of production industries using the imported scrap and Department of Natural Resources and Environment in the area where the import border gate is located. The conclusion of the inspection Board is the grounds for the customs authorities and the relevant organs to handle the imported batch of scrap.

7. The handling, destruction of imported scrap which breaches the provisions of environmental protection must be done by the functional units in accordance with regulations of law on management of waste and scrap.

Article 11. Certification of conformity with environmental technical regulation of scrap imported for use as raw production materials

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The order and procedures for consideration and appointment of organizations involved in certification are done under the regulations of law on appointment of conformity assessment organization.

2. The requirements to the organizations involved in certification of conformity with environmental technical regulation of scrap imported for use as raw production materials:

a) Being established under regulations of law with operational functions in the area of certfication of conformity.

b) Having capability for certfication of conformity to meet the requirements specified in the national standard TCVN ISO 17020:2001 or internal standard ISO/IEC 17020:1998 in which the area recognized as conformity with the requirements for environmental protection specified in the environmental technical regulation of scrap imported for use as raw production materials;

c) Having at least five (05) inspectors with suitable qualifications participating in inspection and assessment with at least three (03) year....s of experience in the area of inspection;

d) Having developed and announced the procedure for certification of conformity for each type of scrap imported for use as raw production materials by the environmental protection requirements in accordance with the environmental technical regulation of scrap imported for use as raw production materials;

Chapter III

RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION IN IMPORT OF SCRAP FOR USE AS RAW PRODUCTION MATERIALS

Article 12. Responsibility of organizations or individuals importing scrap for use as raw production materials

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Import the correct type and quantity of scrap permitted for import specified in the Certification;

b) Use all scrap imported for use as raw production materials at their production facility;

c) Take sample for analysis to identify the type of waste generated during the use of imported scrap to have plans for handling or transfer to the units with appropriate functions;

d) Make periodical reports on import and use of scrap in the year.... under the form specified in Annex 13a issued with this Circular to the organ issuing the Certification before the 15th of February of the subsequent year.....

2. For organizations or individuals importing with entrustment:

a) Import the correct type and quantity of scrap permitted for import specified in the Certification;

b) Transfer all imported scrap to the organizations or individuals entrusting their import in accordance with the entrustment contract;

c) Make periodical reports on import of scrap in the year.... under the form specified in Annex 13b issued with this Circular to the organ issuing the Certification before the 15th of February of the subsequent year.....

3. For organizations or individuals importing scrap for testing of use as raw production materials:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Use all quantity of scrap imported for use as raw production materials at their facility;

c) Take sample for analysis to identify the type of waste generated during the use of imported scrap to have plans for handling or transfer to the units with appropriate functions;

d) Make report on import and use of scrap to be tested as raw production materials under the form specified in Annex 13a issue with this Circular to the Ministry of Natural Resources and Environment as per the time limit specified in the written permission of the Prime Minister.

Article 13. Responsibility of Vietnam Environment Administration

1. The Ministry of Natural Resources and Environment shall assign the Vietnam Environment Administration to handle dossiers for issuance of Certification and inspect the environmental protection conditions of the organizations or individuals and submit such dossiers to the Minister of Natural Resources and Environment to review and issue, re-issue or revoke the Certification or issue, re-issue or revoke the Certificate in case of authorization; handle dossier for appointment of organization involved in certification of conformity with environmental technical regulation for the scrap imported for use as raw production materials and submit such dossier to the Minister of Natural Resources and Environment for appointment or appoint in case of authorization.

2. Inspects and guides the activities of environmental protection in import and use of scrap imported from foreign countries for use as raw production materials as prescribed by law; give recommendation to the competent organ issuing the Certification to handle the violation of import and use of imported scrap under the current regulations of law.

3. Considers the recommendations of organizations or individuals wishing to import scrap to be tested as raw production materials; inspects and assesses the import and use of scrap for testing as raw production materials and makes report to the Minister of Natural Resources and Environment for request the Prime Minister to consider and permit the import of scrap for testing and decide the addition of List of scrap permitted for import as raw production materials; develops the environmental technical regulation for the type of scrap to be considered for added in such List.

4. Inspects the certification of conformity with the environmental technical regulation of imported scrap for the organizations or individuals appointed as prescribed by law; give recommendation to the competent organ to handle the violation of certification of conformity with the environmental technical regulation of imported scrap under the current regulations of law.

5. Manages the type and quantity of imported scrap of organizations or individuals that have been issued with the Certification by the Ministry of Natural Resources and Environment in accordance with the provisions of the issued Certification.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 14. Responsibility of the Depaprtment of Natural Resources and Environment

1. Guides and inspect the implementation of regulations of environmental protection of organizations or individuals that import and use scrap as raw production materials in the areas under its management.

2. Coordinates with the Vietnam Environment Administration, the customs authorities and the relevant organs at localities upon requirement of coordinated inspection of imported scrap.

3. Manages the type and quantity of imported scrap of organizations or individuals that have been issued with the Certification by the Department of Natural Resources and Environment in accordance with the provisions of the issued Certification.

4. Makes periodical reports on management of import and use of scrap as raw production materials under the form specified in Annex 14 issued with this Circular to the Ministry of Natural Resources and Environment and the People’s CommiNo.ee of provinces and centrally-run cities before the 31st of March of the subsequent year.....

Chapter IV

IMPLEMENTATION PROVISION

Article 15. Effect

1. This Circular takes effect from 27/10/2015.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The organizations or individuals that have been issued with the Certification of eligibility for import of scrap for use as raw production materials shall continue to use their Certification to the end of its duration of vailidity and must satisfy the environmental protection conditions in import of scrap for use as raw production materials in accordance with the provisions in Clause 1 and 2, Article 56 of Decree No. 38/2015/ND-CP.

Article 16. Implementation responsibility

1. The Ministers, Heads of ministerial-level organs, People's CommiNo.ees of provinces and centrally-run, Director of Department of Natural Resources and Environment and relevant organizations and individuals are liable to execute this Circular.

2. The Director General of Vietnam Environment Administration shall guide, inspect, monitor and urge the implementation of this Circular.

3. The funds for inspecting the facility importing and using the imported scrap for use as raw production materials and other activities related to the import of scrap for use as raw production materials shall comply with the current regulations of law.

4. Any problem or difficulty arising during the implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Natural Resources and Environment for study, amendment or addition accordingly./.

 

 

MINISTER
Nguyen Minh Quang

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ANNEX 1

SIZE AND QUANTITY OF IMPORTED SCRAP UNDER THE AUTHORITY TO ISSUE CERTIFICATION OF THE MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
(Issued with Circular No. 41/2015/TT-BTNMT dated 09/09/2015 of the Minister of Natural Resources And Environment)

No.

Name of scrap

HS code

Size and total quantity of imported scrap

1

Gypsum

2520

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

00

³ 500

2

Granulated slag (sandy slag) from iron or steel metallurgy industry.

2618

00

00

³ 500

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3818

00

00

³ 50

4

Plastic scrap (Total quantity of types of plastic scrap)

³ 200

Scrap and plastic fragments from Polyethylene: spongy and unidurated form

3915

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

 

Scrap and plastic fragments from Polyethylene (PE):  Other types

3915

10

90

Scrap and plastic fragments from Polystyrene (PS): spongy and unidurated form

3915

20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Scrap and plastic fragments from Polystyrene (PS): Other types

3915

20

90

Scrap and plastic fragments from Polyvinyl chloride (PVC): spongy and unidurated form

3915

30

10

Scrap and plastic fragments from Polyvinyl chloride (PVC): Other types

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30

90

Other scrap and plastic fragments

3915

90

00

5

Paper scrap (Total quantity of types of paper scrap)

³ 200

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4707

10

00

 

Recovered waste paper or paperboard (scrap and fragments): Other paper or paperboard mainly made of pulp obtained from the chemical process, bleached and undyed.

4707

20

00

Recovered waste paper or paperboard (scrap and fragments): Paper or paperboard mainly made of pulp obtained from mechanical process (ex: paper for printing of newspaper, magazine and similar publications).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30

00

Recovered waste paper or paperboard (scrap and fragments): Other types, including the unsorted scrap and fragments.

4707

90

00

6

Waste silk (including cocoon unsuitable for spinning, waste fiber and recycled fiber).

5003

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

00

³ 100

7

Glass debris and waste glass and other fragments; glass in the form of block.

7001

00

00

³ 100

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

³ 5.000

Scrap and fragments of cast iron.

7204

10

00

 

Scrap and fragments of alloy steel: stainless steel.

7204

21

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Scrap and fragments of alloy steel: Other types (different from the type of stainless steel).

7204

29

00

Scrap and fragments of iron or tinplate steel.

7204

30

00

Scrap and fragments of iron or steel:metal shavings, wood shavings, debris, mill scale, cuNo.ings and burrs not pressed into blocks, baled or bundled

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

41

00

Scrap and fragments of iron or steel: other types.

7204

49

00

Remelted scrap ingots (iron, steel, cast iron)

7204

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

Bronze scrap and fragments

7404

00

00

³ 50

10

Nickel scrap and fragments

7503

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

00

³ 50

11

Aluminum scrap and fragments

7602

00

00

³ 50

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7902

00

00

³ 50

13

Tin scrap and fragments.

8002

00

00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14

Tungsten scrap and fragments.

8101

97

00

³ 50

15

Molybdenum scrap and fragments.

8102

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

00

³ 50

16

Magnesium scrap and fragments.

8104

20

00

³ 50

17

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8108

30

00

³ 50

18

Zircon scrap and fragments.

8109

30

00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

19

Antimony scrap and fragments.

8110

20

00

³ 50

20

Manga scrap and fragments.

8111

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

00

³ 50

21

Chromium scrap and fragments.

8112

22

00

³ 50

ANNEX 2A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1)
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

----------------

No.: ..................
Subject: Request for issuance of Certification of eligibility for environmental protection in import of scrap for use as raw production materials

Place..., date...... month ..... year.... .....

 

To: .........................(2)............................

1. Name of requesting organization or individual.....................................................................................................

Certificate of business registration No.: ...........................................................................

Date of issue: ................................................... Place of issue: .......................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Full name of competent representative of organization or individual: ..........................

Tel: .........................................Fax ..................................... Email....................................

4. We enclose with this document the dossier to request the issuance of certification of eligibility for environmental protection in import of scrap for use as raw production materials.

5. Form and quantity of imported scrap:

a) Directly using scrap as raw production materials

No.

Type of imported scrap

Quantity of scrap requested for import within 6 months after the issuance of Certification (ton) (*)

Quantity of scrap requested for import within the duration of Certification (ton)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 HS code

 

1

 

 

 

 

2

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

...

 

 

 

 

(*)Only applied to organizations or individuals importing scrap subject to the cases specified in Clause 6, Article 5 of this Circular.

b) Importing scrap with the entrustment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Type of imported scrap

Quantity of scrap requested for import within 6 months after the issuance of Certification (ton) (*)

Quantity of scrap requested for import within the duration of Certification (ton)

Organizations or individuals entrusting the import of scrap

Name of scrap

 HS code

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

2

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

...

 

 

 

 

 

(*)Only applied to organizations or individuals importing scrap subject to the cases specified in Clause 6, Article 5 of this Circular.

6. We undertake to abide by properly and with full responsibility the regulations and requirements for environmental protection in import of scrap from foreign countries for use as raw production materials.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 


Sent to:

- As above;
- ....

COMPETENT REPRESENTATIVE OF (1)
<Signature and seal>

Note:

(1) Organization or individual importing scrap

(2) Competent organ issuing the Certification

 

ANNEX 2B

FORM OF WRITTEN REQUEST FOR RE-ISSUANCE OF CERTIFICATION OF ELIGIBILITY FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION IN IMPORT OF SCRAP FOR USE AS RAW PRODUCTION MATERIALS
(Issued with Circular No. 41/2015/TT-BTNMT dated 09/09/2015 of the Minister of Natural Resources And Environment)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

----------------

No.: ..................
Subject: Request for re-issuance of certification of eligibility for environmental protection in import of scrap for use as raw production materials

Place, date ...... month ..... year.... .....

 

To: .........................(2)............................

1. Name of requesting organization or individual: .....................................................................................................

Certificate of business registration No.: .................Date of issue: ................ Place of issue: ......................

2. Address of head office: ................................................................................................

3. Full name of competent representative of organization or individual: ..........................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Issued Certification: No............................... date ........... month............ year...............

5. We enclose with this document the dossier to request the re-issuance of certification due to its expiration.

6. Form and quantity of imported scrap:

a) Directly using scrap as raw production materials

No.

Type of imported scrap

Quantity of scrap requested for import within the duration of Certification (ton)

Name of scrap

HS code

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

 

 

2

 

 

 

...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

b) Importing scrap with the entrustment

NO.

Type of imported scrap

Quantity of scrap requested for import within the duration of Certification (ton)

Organizations or individuals entrusting the import of scrap

Name of scrap

HS code

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

 

 

 

2

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

...

 

 

 

 

7. We undertake to abide by properly and with full responsibility the regulations and requirements for environmental protection in import of scrap from foreign countries for use as raw production materials.

We kindly request (2) to consider and issue the Certification of eligibility for environmental protection in import of scrap from foreign countries for use as raw production materials

 


Sent to:

- As above;
- ....

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Note:

(1) Organization or individual importing scrap

(2) Competent organ issuing the Certification

 

ANNEX 2C

FORM OF WRITTEN REQUEST FOR RE-ISSUANCE OF CERTIFICATION OF ELIGIBILITY FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION IN IMPORT OF SCRAP FOR USE AS RAW PRODUCTION MATERIALS DUE TO LOSS OR DAMAGE
(Issued with Circular No. 41/2015/TT-BTNMT dated 09/09/2015 of the Minister of Natural Resources And Environment)

(1)
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

----------------

No.: ..................
Subject: Request for re-issuance of Certification of eligibility for environmental protection in import of scrap for use as raw production materials due to loss or damage

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

To: .........................(2)............................

1. Name of requesting organization or individual: .....................................................................................................

2. Address of head office: .................................................................................................

3. Full name of competent representative of organization or individual: ...........................

Tel: .........................................Fax ..................................... Email.....................................

4. Issued Certification: No................................ date ............... month .......... year............

Still valid till date ............... month .......... year.................

5. We enclose this Official Letter with the dossier for explanation and request for re-issuance of Certification lost (or damaged, enclosed with the damaged Certification).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

We kindly request (2) to consider and re-issue the Certification of eligibility for environmental protection in import of scrap from foreign countries for use as raw production materials

 


Sent to:

- As above;
- ....

COMPETENT REPRESENTATIVE OF (1)
<Signature and seal>

Note:

(1) Organization or individual importing scrap

(2) Competent organ issuing the Certification

 

ANNEX 3A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 (NAME OF ORGANIZATION OR INDIVIDUAL IMPORTING SCRAP)

 

 

 

 

 REPORT ON CONDITIONS FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION IN IMPORT OF SCRAP FOR USE AS RAW MATERIALS

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

NAME OF ORGANIZATION OR INDIVIDUAL IMPORTING SCRAP (*)
(Competent representative’s signature and full name and seal)

CONSULTING ORGAN(if any) (*)
(Competent representative’s signature and full name and seal)

 

 

 

 

Month... year......

Note

(*)Only presented on subpage of cover

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ANNEX 3B

REPORT ON ENVIRONMENTAL PROTECTION CONDITIONS IN IMPORT OF SCRAP FOR USE AS RAW PRODUCTION MATERIALS
(To be applied to organizations or individuals directly using scrap imported for use as raw production materials )
(Issued with Circular No. 41/2015/TT-BTNMT dated 09/09/2015 of the Minister of Natural Resources And Environment)

REPORT ON ENVIRONMENTAL PROTECTION CONDITIONS IN IMPORT OF SCRAP FOR USE AS RAW PRODUCTION MATERIALS

TABLE OF CONTENTS

I. Information on organizations or individuals

1. Name of requesting organization or individual: .....................................................................................................

- Certificate of business registration No.: .......................................................................

Date of issue: ......................................... Place of issue: ...............................................

2. Address of head office: ...............................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Name of contact person: ............................................................................................

Position: .............................. Tel: ........................... Fax: ..................... Email: ..............

5. The issued Certification of eligibility for environmental protection in import of scrap for use as raw production materials No...........dated.........., issuing organ.......(if any).

II. Briefly describing the facility and the environmental protection conditions in import of scrap for use as raw production materials

1. Briefly describing the establishment of facility

2. Describing in detail the type of production of the facility, technologies of production, recycling and reuse of scrap; capacity and demand for input materials (describing the raw materials which are not scrap and which are scrap).

3. Describing the imported scrap:

a) For scrap included in the list of scrap permitted for import as raw materials:

- The type of imported scrap, HS code, quantity of scrap planned for import, identification of types of waste and result of analysis of waste components accompanied with the scrap;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Name of scrap

- Type of production generating the type of scrap: specifically describing the type of production and phase of generation of type of scrap.

- Result of analysis of component and nature of type of scrap.

- Hazardous impurities and substances capable of adhesion associated with scrap.

- Specific description of purpose of import of scrap for testing as raw production materials.

- Social-economic benefits when using the type scrap planned for import.

4. Describing the environmental protection conditions in import and use of scrap specified in Clause 1, Article 56 of Decree No. 38/2015/ND-CP dated 24/4/2015:

a) Description of storage of imported scrap:

- Status or form of storage ownership.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Rainwater collection system; collection system and measures to treat types of wastewater and solid waste generated during the storage of scrap.

- Floor, wall, partition and canopy of scrap storage area.

- Fire prevention and fighting equipment.

- Status of scrap storage area adjacent to the surrounding area and its possible effect.

- Methods of isolation of affecting factors.

b) Description of open storage of imported scrap:

- Status or form of ownership of open storage.

- Total area of scrap gathering storage.

- Collection system and measures to treat the first wave of rainwater flowing over the open storage of imported scrap and types of wastewater and solid waste generated during the storage of scrap.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Measures to minimize dust generated from the open storage of scrap.

- Fire prevention and fighting equipment.

- Status of scrap storage area adjacent to the surrounding area and its possible effect.

- Methods of isolation of affecting factors.

c) Measures to collect, store and treat waste generating during the preparation and preliminary processing of imported scrap before putting it in the production and recycling line. Describe clearly the following contents:

- The measures to collect waste generated from the imported scrap.

- Storage area of generated waste.

- Means and equipment are used to store waste (general solid waste and hazardous waste).

- Means are used to transport scrap within the prodution facility.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Works and equipment of waste treatment during the production, recyling and reuse of scrap. Describe clearly the following contents:

- Technologies and equipment are used to process waste (capacity, processing effectiveness...)

- Some technical characteristics and particular requirements of technologies and equipment of waste processing (if any).

- Area installed with waste processing system and equipment.

- Works and measures to protect environment during the processing and recyling of generated waste (waste gas, wastewater,...).

- System of environmental quality observation and monitoring system (if any).

dd) Plan for signing contract to hire the functional units to process waste generated from the use of scrap as raw production materials (enclosed with the waste processing contract).

III. Plan for handling batch of imported scrap in breach of regulations on environmental protection or failure to be re-exported

1. The technological plan is applied for handling (or hiring the functional units for handling). Specify details of plan for handling the violating batch of imported scrap.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Way of handling consistent with type of imported scrap.

- Way of handling of products obtained after the handling.

- Other way of handling (destruction).

2. Unit performing the handling

- Specify the handling functions and capability.

- Other contents of handling unit.

IV. Conclusion and commitment

We ensure the truthfulness of data and documents in the report mentioned above and we shall take full responsibility before the law of Vietnam.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

COMPETENT REPRESENTATIVE OF ORGANIZATION OR INDIVIDUAL
<Signature and seal>

 

ANNEX 3C

REPORT ON ENVIRONMENTAL PROTECTION CONDITIONS IN IMPORORT OF SCRAP FOR USE AS RAW PRODUCTION MATERIALS
(To be applied to organizations or individuals importing scrap with entrustment for use as raw production materials)
(Issued with Circular No. 41/2015/TT-BTNMT dated 09/09/2015 of the Minister of Natural Resources And Environment)

REPORT ON ENVIRONMENTAL PROTECTION CONDITIONS IN IMPORORT OF SCRAP FOR USE AS RAW PRODUCTION MATERIALS

TABLE OF CONTENTS

I/ Information about organization or individual importing with entrustment:

1. Name of organization or individual importing with entrustment: ...............................

Certificate of business registration No.: ........................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Address of head office: ..............................................................................................

3. Name of contact person: ...........................................................................................

Position: .............................. Tel: ........................... Fax: ..................... Email: ..............

4. The issued Certification of eligibility for environmental protection in import of scrap for use as raw production materials No...........dated.........., issuing organ.......(if any).

II/ Information about organization or individual entrusting import (to be declared for each organization or individual entrusting import)

1. Name of organization or individual entrusting import: ................................................

Certificate of business registration No.: .........................................................................

Date of issue: ......................................... Place of issue: ...............................................

2. Address of head office: ...............................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Name of contact person as needed: ..........................................................................

Position: .............................. Tel: ........................... Fax: ..................... Email: ..............

5. The issued Certification of eligibility for environmental protection in import of scrap for use as raw production materials No...........dated.........., issuing organ.......Issuing organ aNo.ached to a certified copy of organization or individual.

III. Describing the facility and imported scrap:

1. Describing business and production activity functions: (type of product/goods made and traded,....); having seniority of operation in the area of import and export; when signed the entrusted contract of import of scrap for use as raw production materials (if any, specify the time, type, quantity of imported scrap). The actual compliance with law on import and export and environmental protection.

2. Describing scrap: (type of imported scrap, estimated quantity of scrap imported with entrustment as per each principle contract with the organizatio or individual entrusting the import of scrap (if any)

IV. Plan for handling batch of imported scrap in breach of regulations on environmental protection or failure to be re-exported

1. The technological plan is applied for handling (or hiring the functional units for handling). Specify details of plan for handling the violating batch of imported scrap.

- Method of transportation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Way of handling of products obtained after the handling.

- Other way of handling (destruction).

2. Unit performing the handling

- Specify the handling functions and capability.

- Other contents of handling unit.

3. The financial plan upon occurrence of breach:

CommiNo.ing to re-export all batches of import scrap and bearing all financial expenses for remedy of consequences of causing environmental pollution in case of breach of environmental protection in import of scrap.

V. Conclusion and commitment

 We ensure the truthfulness of data and documents in the report mentioned above and we shall take full responsibility before the law of Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

COMPETENT REPRESENTATIVE OF ORGANIZATION OR INDIVIDUAL
<Signature and seal>

 

ANNEX 4A

COMMITMENT TO RE-EXPORT OR HANDLING OF IMPORTED SCRAP
(To be applied to organizations or individuals directly importing scrap for production)
(Issued with Circular No. 41/2015/TT-BTNMT dated 09/09/2015 of the Minister of Natural Resources And Environment)

(1)
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

----------------

No. ..................

Place, date ...... month ..... year.... .....

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

COMMITMENT TO RE-EXPORT OR HANDLING OF SCRAP IN CASE OF FAILURE TO MEET THE ENVIRONMENTAL PROTECTION REQUIREMENTS IN IMPORT OF SCRAP

To: .........................(2)............................

I. General information:

1. Organization or individual (1): .....................................................................................

2. Address of head office: ...............................................................................................

Tel: ........................................., Fax:......................................, Email: .............................

3. Name and address of production facility using the imported scrap:

4. The issued Certification of eligibility for environmental protection in import of scrap for use as raw production materials No...........dated.........., issuing organ.......(if any).

II. Information about scrap planned for import:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Type of imported scrap

Quantity of scrap requested for import within 6 months after the issuance of Certification (ton) (*)

Quantity of scrap requested for import within the duration of Certification (ton)

Name of scrap

 HS code

 

1

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2

 

 

 

 

...

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

(*) Only applied to organizations or individuals importing scrap subject to the cases specified in Clause 6, Article 5 of this Circular.

III. Committed contents:

1. We undertake to import the scrap only when knowing its origin, components and content of impurities accompanied with scrap and meeting the requirements and regulations of Vietnam.

2. We undertake that in the sale contract or transaction agreement with the importer, there is a provision requiring the exporter to get back its scrap if it fails to meet the environmental technical regulations and current regulations of Vietnam on environmental protection upon which both parties have agreed.

3. We undertake to store, transport and use scrap which meets the environmental protection conditions in import of scrap for use as raw production materials in accordance with regulations of law.

4. We undertake the imported scrap shall be used only as raw production materials at our production facility.

5. If there is any breach of environmental protection in import of scrap, we shall re-export all batches of imported scrap and bear all financial expenses to remedy the consequences of causing environmental pollution.

6. In case of re-export failure, we shall take responsibility for handling such batch of imported scrap with the following contents:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To prepare the detailed plan for handling the batch of imported scrap in breach of law and submit it to the environmental management organ for consideration and decision.

- To bear all expenses for the handling of batch of imported scrap in breach of regulations on environmental protection for re-export failure.

 


Sent to:

- As above;
- ....

COMPETENT REPRESENTATIVE OF COMPETENT REPRESENTATIVE OF (1)
<Signature and seal>

Note:

(1) Organization or individual importing scrap

(2) Competent organ issuing the Certification

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

COMMITMENT TO RE-EXPORT OR HANDLING OF IMPORTED SCRAP
(To be applied to the organizations or individuals importing with entrustment the scrap for production
(Issued with Circular No. 41/2015/TT-BTNMT dated 09/09/2015 of the Minister of Natural Resources And Environment)

(1)
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

----------------

No.: ..................

Place, date ...... month ..... year.... .....

 

COMMITMENT TO RE-EXPORT OR HANDLING OF SCRAP IN CASE OF FAILURE TO MEET THE ENVIRONMENTAL PROTECTION REQUIREMENTS IN IMPORT OF SCRAP

To: ..........................(2)............................

I. General information:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Address of head office: ................................................................................................

Tel: ........................................., Fax: ........................................, Email: ...........................

3. The issued Certification of eligibility for environmental protection in import of scrap for use as raw production materials No...........dated.........., issuing organ.......(if any).

4. Import with entrustment for organization or individuals (name of importing  organization or individuals..............................................

II. Information about the scrap planned for import:

NO.

Type of imported scrap

Quantity of scrap requested for import within 6 months after the issuance of Certification (ton) (*)

Quantity of scrap requested for import within the duration of Certification (ton)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Organization or individual entrusting the import of scrap

Name of scrap

 HS code

1

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

....

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

(*) Only applied to organizations or individuals importing scrap subject to the cases specified in Clause 6, Article 5 of this Circular.

III. Committed contents:

1. We undertake to import the scrap only when knowing its origin, components and content of impurities accompanied with scrap and meeting the requirements and regulations of Vietnam.

2. We undertake that in the sale contract or transaction agreement with the importer, there is a provision requiring the exporter to get back its scrap if it fails to meet the environmental technical regulations and current regulations of Vietnam on environmental protection upon which both parties have agreed.

3. We undertake to store, transport and use scrap which meets the environmental protection conditions in import of scrap for use as raw production materials in accordance with regulations of law.

4. We undertake to only deliver the imported scrap to the organizations or individuals entrusting their import.

5. If there is any breach of environmental protection in import of scrap, we shall re-export all batches of imported scrap and bear all financial expenses to remedy the consequences of causing environmental pollution.

6. In case of re-export failure, we shall take responsibility for handling such batch of imported scrap with the following contents:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To prepare the detailed plan for handling the batch of imported scrap in breach of law and submit it to the environmental management organ for consideration and decision.

- To bear all expenses for the handling of batch of imported scrap in breach of regulations on environmental protection for re-export failure.

 


Sent to:

- As above;
- ....

COMPETENT REPRESENTATIVE OF COMPETENT REPRESENTATIVE OF (1)
<Signature and seal>

Note:

(1) Organization or individual importing scrap

(2) Competent organ issuing the Certification

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FORM OF DECISION ON ESTABLISHMENT OF INSPECTION TEAM FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION CONDITIONS IN IMPORT OF SCRAP FOR USE AS RAW PRODUCTION MATERIALS
(Issued with Circular No. 41/2015/TT-BTNMT dated 09/09/2015 of the Minister of Natural Resources And Environment)

... (1) ...
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

----------------

No.: .....

Place,  date....month...year....

 

DECISION

... (3) ...

On establishing an inspection team for environmental protection conditions in import of scrap for use as raw production materials of “... (2) ...”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Law on environmental protection dated 23/06/2014;

Pursuant to Decree No. 38/2015/ND-CP dated 24/04/2015 of the Government on management of waste and scrap;

Pursuant to Decision No. .../QD...dated of the........stipulating the functions, duties and organizational structure of ... (1) ...;

Pursuant to Circular No. 41/2015/TT-BTNMT dated 09/09/2015 of the Minister of Natural Resources and Environment on environmental protection in import of scrap for use as raw production materials;

Considering the request of... (2) ...in the document No..........dated..........on requesting the isssuance of Certification of eligibility for environmental protection in import of scrap for use as raw production materials;

At the request of... (4) ...,

DECIDES:

Article 1. Establishing an inspection team for environmental protection conditions in import of scrap for use as raw production materials of “... (2) ...” including the mesdames and messieurs named as follows

1. Mr/Mrs....., Head of team;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Mr/Mrs....., member;

....

Mr/Mrs....., member and secretary;

Article 2. The inspection team shall inspect the environmental protection conditions in import of scrap for use as raw production materials of “... (2) ...” as a basis for issuin the Certification of eligibility for environmental protection in import of scrap for use as raw production materials

Article 3. The inspection must be completed before date......month......year.........

Article 4. The expenses of the inspection team’s activities shall comply with the current regulations of law

Article 5. This Decision takes efffect from its signing date.

The Head (4), mesdames and messieurs named in Article 1, organizations or individuals “... (2)...” are liable to execute this Decision./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

...(3)...
(Specify position, full name, signature and seal)

Note:

(1) The organ with authority to issue the decision on establishment of inspection team (the Vietnam Environment Administration shall issue the decision on establishment of inspection team to organizations or individuals under the authority ot issue Certification of the Ministry of Natural Resources and Environment).

(2) Organization or individual importing scrap.

(3) Head of organ issuing decision

(4) Head of organ assigned for inspection.

(5) Sent to other organs (if any).

 

ANNEX 6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
----------------

COMMENT ON ENVIRONMENTAL PROTECTION IN IMPORT OF SCRAP FOR USE AS RAW PRODUCTION MATERIALS

OF.................................

I. Commentator

1. Full name: ...............................................................................................................

2. Academic title, degree, working position : ...............................................................

3. Place of work (name of organ, address, Tel, Fax, e-mail):......

4. Title in inspection team: ..........................................................................................

II. Comment about content of report on environmental protection conditions in import of scrap for use as raw production materials.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Unsatisfactory contents in need of modification or addition (detailed and specific comments in order of chapters and sections of the report).

3. Other comments.

III. Result of actual inspection

1. Storage of imported scrap.

2. Open storage of imported scrap.

3. Measures to collect, store and treat waste generating during the preparation and preliminary processing of imported scrap before putting it in the production and recycling line.

4. Works and equipment of waste treatment during the production, recyling and reuse of scrap.

5. Other environmental protection works and measures.

IV. Conclusion and recommendation:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Place, date...month...year........
COMMENTATOR
(Signature and full name)

 

ANNEX 7

FORM OF INSPECTION RECORD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION CONDITIONS IN IMPORT OF SCRAP FOR USE AS RAW PRODUCTION MATERIALS
(Issued with Circular No. 41/2015/TT-BTNMT dated 09/09/2015 of the Minister of Natural Resources And Environment)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
----------------

INSPECTION RECORD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION CONDITIONS IN IMPORT OF SCRAP FOR USE AS RAW PRODUCTION MATERIALS

Pursuant to the Law on environmental protection dated 23/06/2014;

The inspection team under the Decision No. .../QD-...dated ........20....of (name of organ issuing the Decision on establishment of team) concerning the inspection of environmental protection conditions in import of scrap for use as raw production materials of (name of facility) shall conduct its inspection at:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Name of facility ..............................................................................................................

Address: ........................................................................................................................

Tel: ............................................... Fax: ........................................................................

I. Participants of inspection team: (specify full name of the present Head and all members of the inspection team)

II. Facility’s representative ((specify full name and position of the present persons)

III. Contents of inspection

- Inspecting the actual environmental protection conditions in import of scrap for use as raw production materials of (name of facility) in accordance with regulations of law as a basis for issuance of Certification under regulations.

- Taking sample for verification of data of waste sources of the facility (if any).

IV. Comment: Give detailed comments about the reality of operation and environmental protection of the facility, particularly:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Storage of imported scrap;

c) Measures to collect, store and treat waste generating during the preparation and preliminary processing of imported scrap before putting it in the production and recycling line.

d) Works and equipment of waste treatment during the production, recyling and reuse of scrap.;

dd) Other works and measures for environmental protection;

2. Comments about the contents of report on environmental protection condtions in import of scrap for use as raw production materials.

3. Sampling and analysis of waste sample (if any).

V. Conclusion

1. Result achieved.

2. Shortcomings of dossier

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VI. Opinions of organization or individual

The record is made at ......o’clock on date.....at and is read carefully to the participants.

 

Competent representative of organizations or individuals
(Signature, full name and position)

Secretary of inspection team
(Signature, full name)

Head of inspection team
(Signature, full name)

----------------------------------

Note: The Head of inspection team and the representative of organization or individual shall initial at the boNo.om left corner of each page of record (except for the last page).

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FORM OF CERTIFICATION OF ELIGIBILITY FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION IN IMPORT OF SCRAP FOR USE AS RAW PRODUCTION MATERIALS
 (To be applied to the cases of issuance and re-issuance to organizations or individuals directly using scrap imported for use as raw production materials)
(Issued with Circular No. 41/2015/TT-BTNMT dated 09/09/2015 of the Minister of Natural Resources And Environment)

................(1).................

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
----------------

No.: .................

Place, date....month...year........

 

CERTIFICATION OF ELIGIBILITY FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION IN IMPORT OF SCRAP FOR USE AS RAW PRODUCTION MATERIALS

Issued to: ........................................(2).............................................................................

Address of head office: ....................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Information for sending notice of batch of imported scrap for checking and customs clearance: Tel: ............................; Fax: .................................; Email: ........................

.................... (1) .................

CERTIFIES:

1. The environmental protection conditions of (3):

1.2. Open storage of imported scrap.

1.3. Measures to collect, store and treat waste generating during the preparation and preliminary processing of imported scrap before putting it in the production and recycling line.

1.4. Works and equipment of waste treatment during the production, recyling and reuse of scrap.

1.5. Other environmental protection works and measures.

 (For sections from 1,1 to 1,5, specify the satisfaction of environmental protection conditions for each item and condition).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. ...(2)... have the commitment to re-export or handling of scrap in case of failure to meet the environmental protection requirements in import of scrap No.....dated........

4. The scrap permitted for import within duration of vailidity of Certification:

NO.

Type of imported scrap

Quantity of scrap requested for import within 6 months after the issuance of Certification (ton) (*)

Quantity of scrap requested for import within the duration of Certification (ton)

Name of scrap

 HS code

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

...

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Other requirements:

5.1. Only permitted to import the quantity of scrap to ensure the capacity of storage (or open storage)  .................

5.2. .........................................................................................

6. The duration of validity of Certification: from date.....month.....year.... to date.....month.....year....

 

 

Head of (1)
<Signature and seal>


Sent to:
- As above;
- The Ministry of Natural Resources and Environment (if the Certification is issued by the Department of Natural Resources and Environment);
- The Department of Natural Resources and Environment of province.... (if the Certification is issued by the Department of Natural Resources and Environment);
- ...

Note:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(2) Name of organization or individual directly using scrap as raw production materials.

(3) The facility using the scrap imported for production of organization or individual (2).

 

ANNEX 8B

FORM OF CERTIFICATION OF ELIGIBILITY FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION IN IMPORT OF SCRAP FOR USE AS RAW PRODUCTION MATERIALS
(To be applied to the cases of issuance and re-issuance to the organizations or individuals importing scrap with entrustment)
(Issued with Circular No. 41/2015/TT-BTNMT dated 09/09/2015 of the Minister of Natural Resources And Environment)

................(1).................

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
----------------

No.: .................

Place, date....month...year....

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CERTIFICATION OF ELIGIBILITY FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION IN IMPORT OF SCRAP FOR USE AS RAW PRODUCTION MATERIALS

Issued to: .....................................(2)................................................................................

Address of head office: ....................................................................................................

Address of storage or open storage of imported scrap (2) .........................................................................

Information to send notice of batch of imported scrap for checking and customs clearance: Tel: ............................; Fax: ...............................; Email: ................................

................ (1) ................

CERTIFIES:

1. The environmental protection conditions of (2): (in case (2) has storage or open storage for storing the imported scrap).

1.2. Open storage of imported scrap.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 (For sections from 1,1 to 1,2, specify the satisfaction of environmental protection conditions for each item and condition. For section 1,3, specify the name of unit signing contract and information about contract).

2 ... (2)... has the commitment to re-export or handling of scrap in case of failure to meet the environmental protection requirements in import of scrap No.....dated.......

3. The scrap is permitted for entrusted import within the duration of validity of the Certification:

NO.

Type of imported scrap

Quantity of scrap requested for import within 6 months after the issuance of Certification (ton) (*)

Quantity of scrap requested for import within the duration of Certification (ton)

Organizations or individuals importing scrap with entrustment

Name of scrap

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

1

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

...

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

(*) Only applied to organizations or individuals importing scrap subject to the cases specified in Clause 6, Article 5 of this Circular.

 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

5. The duration of validity of Certification: from date....month....year......... to date....month....year.........

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sent to:
- As above;
- The Ministry of Natural Resources and Environment (if the Certification is issued by the Department of Natural Resources and Environment);
- The Department of Natural Resources and Environment of province.... (if the Certification is issued by the Department of Natural Resources and Environment);
- ...

Note:

(1) Competent organ issuing the Certification.

(2) Name of organization or individual importing scrap with entrustment.

 

ANNEX 9

FORM OF WRITTEN REQUEST FOR IMPORT OF SAMPLE OF SCRAP FOR ANALYSIS AND TESTING
(Issued with Circular No. 41/2015/TT-BTNMT dated 09/09/2015 of the Minister of Natural Resources And Environment)

(1)
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
----------------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Place, date....month...year....

 

To: The Ministry of Natural Resource and Environment

Name of requesting organization or individual: ............................................................

Certificate of business registration No.: .......................................................................

Date of issue: .......................................... Place of issue: ............................................

Address of head office: ................................................................................................

Tel: ........................................Fax....................................Email....................................

Certification of eligibility for environmental protection in import of scrap No. .....dated.........issued by......(if any).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

We enclose this document with information about the sample of scrap planned for import not included in the List of scrap permitted for import into Vietnam for analysis.

Kindly request the Ministry of Natural Resources and Environment to consider and permit the import of ......kg of such scrap into Vietnam for analysis to serve the assessment of production testing of such scrap in Vietnam. We undertake that such quantity of scrap shall not adversely affect the environment and public health.

 


Sent to:
- As above;
- ....

COMPETENT REPRESENTATIVE OF (1)
<Signature and seal>

Note:

(1) Name of requesting organization or individual.

 

ANNEX 10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1)
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
----------------

No.: ..................
Subject: Request for import of scrap not included in the list of scrap permitted for import for testing as raw production materials

Place, date....month...year....

 

To: Ministry of Natural Resources and Environment

1. Name of requesting organization or individual: ........................................................

Certificate of business registration No.: .......................................................................

Date of issue: .......................................................... Place of issue: ............................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Full name of competent representative of organization or individual: .....................

Tel: .......................................Fax...........................................Email.............................

4. The issued Certification of eligibility for environmental protection in import of scrap for use as raw production materials No...........dated.........., issuing organ.......(if any).

5. We enclose this document with dossier to request the permission for import of scrap not included in the List of scrap permitted for testing as raw production materials.

6. Type and quantity of imported scrap:

NO.

Name of imported scrap

Quantity of scrap requested for import during the time of testing (ton)

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2

 

 

....

 

 

7. We undertake to abide by properly and with full responsibility the regulations and requirements for environmental protection in import of scrap for testing as raw production materials.

Kindly request the Ministry of Natural Resources and Environment to consider and report to the Prime Minister to permit....(1)...........to import scrap .......(2)........from foreign countries for testing as raw production materials.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66


Sent to:
- As above;
- ....

COMPETENT REPRESENTATIVE OF (1)
<Signature and seal>

Note:

(1) Name of requesting organization or individual.

(2) Name of type of scrap requested for import

 

ANNEX 11

FORM OF WRITTEN NOTICE OF BATCH OF IMPORTED SCRAP
(Issued with Circular No. 41/2015/TT-BTNMT dated 09/09/2015 of the Minister of Natural Resources And Environment)

(1)
--------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.: ..................
Subject: Notice of batch of imported scrap

Place, date....month...year....

 

To: ...................(2)......................

A. Information about the organization or individual importing scrap:

1. Name of importing organization or individual :...........

Has been issued with Certification of eligibility for environmental protection in import of scrap for use as raw production materials No. .........dated ..........issued by.............(specify form of direct import of scrap for production or import with entrustment).

2. Address of head office: ................................................................................................

3. Information for sending notice of batch of imported scrap for checking and customs clearance:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Tel: ............................................ Fax: ......................................... Email:........................

B. Information about batch of imported scrap:

1. Name of imported scrap: ..............................................................................................

2. Origin of batch of imported scrap: ................................................................................

3. Name and address of exporting organization or individual: ..........................................

4. Name of exporting port: ................................................................................................

5. Name of scrap importing border gate: ..........................................................................

6. Estimated time of arrival of batch of scrap to importing border gate: ...........................

7. List the quantity of imported scrap by each batch of scrap before the time of import (from the time of validity of Certification) according to the following table:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Time of import (Date/month/year)

Importing border gate

Quantity of imported scrap

1. Name of scrap and total quantity permitted for import, HS code

Batch 1

 

 

 

Batch 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

...

 

 

 

Batch of imported scrap as requested in this document

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The remaining quantity of imported scrap according to the Certification

 

2. Name of scrap and total quantity permitted for import, HS code

Batch 1

 

 

 

Batch 2

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

...

 

 

 

Batch of imported scrap as requested in this document

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8. The copies of bill of lading of goods and contracts related to the batch of imported scrap according to this written request enclosed with:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

9. Other enclosed papers (if any)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 


Sent to:
- As above;
- ....

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Note:

(1) Organization or individual importing scrap

(2) The pollution control Department directly under the Vietnam Environment Administration in case the Ministry of Natural Resources and Environment issues the Certification; Department of Natural Resources and Environment.

 

ANNEX 12

FORM OF WRITTEN NOTICE OF BATCH OF IMPORTED SCRAP FOR CHECKING AND CUSTOMS CLEARANCE
(Issued with Circular No. 41/2015/TT-BTNMT dated 09/09/2015 of the Minister of Natural Resources And Environment)

(1)
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
----------------

No.: ..................
Subject: Notice of batch of imported scrap for checking and customs clearance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

To: .......................(2).....................

In response to Document No.....dated of (2), (1) Notice:

1. Name of importing organization or individual: .................................................................................................

-Certification of eligibility for environmental protection in import of scrap for use as raw production materials No. .........dated ..........issued by.........

2. Address of head office: ............................................................................................

Shall import the batches of scrap on the estimated date of.......including the following types of scrap:

NO.

Name of imported scrap

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Total quantity of scrap permitted for import as per the Certification

Imported quantity of scrap

Quantity of batch of scrap imported this time

1

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 


Sent to:
- As above;
- Customs authorities at border gate of imported batch of scrap ;
- Filed...

(1)
<signature and seal>

Note:

(1) The pollution control Department directly under the Vietnam Environment Administration in case the Ministry of Natural Resources and Environment issues the Certification; Department of Natural Resources and Environment.

(2) Organization or individual importing scrap

 

ANNEX 13A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1)
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
----------------

No.: ..................

Place, date....month...year....

 

REPORT ON ANNUAL IMPORT AND USE OF L IMPORTED SCRAP

.........................

To: .................(2).....................................

I. Information about organizations or individuals importing scrap:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Address of head office: ..............................................................................................

3. Name and address of subordinate production facilities using the imported scrap:

........................................................................................................................................

4. Type of product made of raw material as imported scrap: .........................................

5. Name of contact person: ............................................................................................

Position: .........................................................................................................................

Tel:................................................. Fax:........................................ E-mail: ...................

II. Report on annual import and use of l imported scrap

Batch of imported batch of scrap

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quantity of imported scrap

Importing border gate

Amount of deposit for security of imported scrap

Return/use of deposit for handling of violating scrap not re-exported

Type of imported scrap 1, HS code

Batch 1

Date...month...year...

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

.........

Batch 2

 

 

 

 

 

 

.......

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Total quantity of imported scrap

 

Quantity of imported scrap which has been used

 

Type of imported scrap 1, HS code

Batch 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

........

Batch 2

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

........

 

 

 

 

Total quantity of imported scrap

 

Quantity of imported scrap which has been used

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

III. Report on environmental protection:

Specific report on the contents related to:

- Conditions of storage or open storage of imported scrap.

- Reality of management, operation and handling efficiency of collection, storage and handling measures of scrap generated during the preparation and preliminary processing of imported scrap before putting it in the production and recycling line.

- Reality of operation, efficient handling of works and equipment processing waste during the production, recycling and reuse of scrap.

- Reality of implementation of functional unit hiring contract for processing waste generated from the process of using scrap as raw production materials.

- Handling of breach related to the import of scrap for use as raw production materials (if any).

IV. Recommendation:

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

COMPETENT REPRESENTATIVE OF (1)
<Signature and seal>

Note:

(1) Organization or individual importing scrap

(2) Competent organ issuing the Certification

 

ANNEX 13B

FORM OF REPORT ON IMPORT AND USE OF IMPORTED SCRAP OF ORGANIZATIONS OR INDIVIDUALS IMPORTING SCRAP WITH ENTRUSTMENT FOR USE AS RAW PRODUCTION MATERIALS
(Issued with Circular No. 41/2015/TT-BTNMT dated 09/09/2015 of the Minister of Natural Resources And Environment)

(1)
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
----------------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Place, date....month...year....

 

REPORT ON IMPORT AND USE OF SCRAP IMPORTED IN YEAR........

To: ...........(2).......................................

I. Information about organization or individual importing scrap with entrustment:

1. Name of importing organization or individual: ............................................................

2. Address of head office: ...............................................................................................

3. Name and address of subordinate production facilities using the imported scrap:

.........................................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Position: ..........................................................................................................................

Tel: .......................................... Fax: .......................................Email...............................

II. Report on import and use of scrap imported in the year

Batch of imported batch of scrap

Time of import (Date/month/year)

Quantity of imported scrap

Importing border gate

Amount of deposit for security of imported scrap

Return/use of deposit for handling of violating scrap not re-exported

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Organization or individual entrusting the import of scrap

Type of imported scrap 1, HS code

 

Batch 1

date...month....year...

 

 

 

.......

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Batch 2

 

 

 

 

 

 

 

.....

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Quantity of imported scrap

 

 

Type of imported scrap 2, HS code

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

date...month....year...

 

 

 

.....

 

Batch 2

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

....

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quantity of imported scrap

 

 

III. Report on environmental protection activities:

Specific report on the contents related to:

- Conditions of storage or open storage of imported scrap (if any).

- Reality of implementation of functional unit hiring contract for processing waste generated from the process of using scrap as raw production materials (if any)..

- Handling of breach related to the import of scrap for use as raw production materials (if any).

IV. Recommendation:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66


Sent to:
- As above;
- .....

COMPETENT REPRESENTATIVE OF (1)
<Signature and seal>

Note:

(1) Organization or individual importing scrap

(2) Competent organ issuing the Certification

 

ANNEX 14

FORM OF REPORT ON IMPORT AND USE OF IMPORTED SCRAP OF THE DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
(Issued with Circular No. 41/2015/TT-BTNMT dated 09/09/2015 of the Minister of Natural Resources And Environment)

PEOPLE’S COMMITTEE OF PROVINCE/CITY......
DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
-------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.: ..................

Place, date....month...year....

 

REPORT ON IMPORT AND USE OF SCRAP IN YEAR.....

To: Ministry of Natural Resources and Environment

I. Statistics of imported and used scrap:

1. Organization or individual importing scrap 1: .....................................................

Batch of imported batch of scrap

Time of import (Date/month/year)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Importing border gate

Amount of deposit for security of imported scrap

Return/use of deposit for handling of violating scrap not re-exported

Type of imported scrap 1, HS code

Batch 1

Date...month...year...

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Batch 2

 

 

 

 

 

 

.....

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Total quantity of imported scrap

 

Quantity of imported scrap which has been used

 

Type of imported scrap 2, HS code

Batch 1

Date...month...year...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

..........

Batch 2

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

......

 

 

 

 

Total quantity of imported scrap

 

Quantity of imported scrap which has been used

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Batch of imported batch of scrap

Time of import (Date/month/year)

Quantity of imported scrap

Importing border gate

Amount of deposit for security of imported scrap

Return/use of deposit for handling of violating scrap not re-exported

Type of imported scrap 1, HS code

Batch 1

Date...month...year...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

.........

Batch 2

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

.........

 

 

 

 

Total quantity of imported scrap

 

Quantity of imported scrap which has been used

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Batch 1

Date...month...year...

 

 

 

.........

Batch 2

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

..........

 

 

 

 

Total quantity of imported scrap

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quantity of imported scrap which has been used

 

II. Reality of implementation of environmental protection activities of imported scrap

- The reality of import and use of imported scrap in the areas (environmental problems arising during import, transportation, storage and use of imported scrap as raw production materials; environmental incidents related to the scrap and handling of incident; depositing and use of deposit for security of imported scrap etc).

- Reality of breach and handling of breach of law on environmental protection in import of scrap as raw production materials, etc.

- Other issues.

III. Conclusion and recommendation: .......................................................................

.......................................................................................................................................

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DIRECTOR

<Signature and seal>

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/09/2015 về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


62.492

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!