Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 40/2000/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 15/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40/2000/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 40/2000/TT/BTC NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 176/1999/QĐ-TTG NGÀY 26/8/1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI NGUYÊN VẬT LIỆU

Căn cứ Nghị định số 10/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 29/1998/QĐ-TTg ngày 9/2/1998 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp hỗ trợ phát triển một số lĩnh vực thuộc ngành cơ khí;
Căn cứ Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu;
Sau khi trao đổi ý kiến với các Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện chế độ miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu, bán thành phẩm nhập khẩu phục vụ sản xuất như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG MIỄN THUẾ:

Các dự án thuộc danh mục dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư; dư án đầu tư vào vùng núi, vùng sâu, vùng xa được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng để phục vụ sản xuất của dự án trong thời hạn 5 (năm) năm (tính theo năm dương lịch) kể từ khi bắt đầu sản xuất và được áp dụng chung cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam, cụ thể:

1- Các dự án đầu tư thuộc Danh mục dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư và các dự án đầu tư vào vùng núi, vùng sâu, vùng xa quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định số 10/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam và theo Điều 11 Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam;

Các dự án khuyến khích đầu tư theo Danh mục A và địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Danh mục C ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10;

2- Dự án sản xuất linh kiện, phụ tùng cơ khí, điện, điện tử có giá trị gia tăng cao, sử dụng nhiều nguyên liệu vật tư trong nước;

3- Dự án đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ để sản xuất xe đạp, quạt điện, máy động lực nhỏ 6-15 CV, đóng tàu biển quy định tại Điều 3 Quyết định số 29/1998/QĐ-TTg ngày 9/2/1998 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp hỗ trợ phát triển một số lĩnh vực thuộc ngành cơ khí;

Trường hợp một dự án thuộc hai hoặc ba đối tượng miễn thuế nêu trên thì doanh nghiệp được quyền lựa chọn hưởng ưu đãi miễn thuế chỉ một trong ba đối tượng miễn thuế đó.

Về thời hạn miễn thuế:

+ Đối với các dự án tính đến hết ngày 09/9/1999 (trước ngày Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg nêu trên có hiệu lực thi hành) đã đưa vào sản xuất được trên 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất thì không được hưởng ưu đãi miễn thuế trên đây.

+ Đối với các dự án tính đến hết ngày 09/9/1999 đã đưa vào sản xuất thời hạn dưới 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất hoặc dự án đang hoạt động đã được xét hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu chưa đủ 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất thì sẽ được cơ quan có thẩm quyền xét cấp ưu đãi miễn thuế nhập khẩu cho thời gian còn lại (cho đủ thời hạn 5 năm) tính theo năm dương lịch.

+ Đối với các dự án có thời điểm bắt đầu sản xuất kể từ ngày 10/9/1999 trở đi sẽ thực hiện thời hạn miễn thuế là 5 (năm) năm tính theo năm dương lịch kể từ khi bắt đầu sản xuất.

II. THỦ TỤC HỒ SƠ MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU:

1/ Đối tượng miễn thuế quy định tại điểm 1, mục I và điểm 2, mục I Thông tư này thực hiện như sau:

- Công văn đề nghị miễn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu, bán thành phẩm phục vụ sản xuất gửi Bộ Thương mại trong đó có ghi rõ đối tượng miễn thuế, danh mục mặt hàng miễn thuế và cam kết sử dụng đúng mục đích được miễn thuế.

- Kế hoạch nhập khẩu và định mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm để sản xuất sản phẩm phục vụ trực tiếp sản xuất trong năm do doanh nghiệp xây dựng và có ý kiến xác nhận của cơ quan chủ quản cấp trên đối với doanh nghiệp nhà nước hoặc ý kiến xác nhận của cơ quan quản lý chuyên ngành kinh tế kỹ thuật đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh (kế hoạch nhập khẩu vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm phải phù hợp với định mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm; năng lực sản xuất; công xuất thiết kế);

- Giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó ghi rõ đối tượng được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu, bán thành phẩm nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng; thời gian miễn thuế.

2/ Đối tợng miễn thuế quy định tại điểm 3. mục I Thông tư này thực hiện như sau:

- Công văn của doanh nghiệp gửi Bộ Thương mại xin miễn thuế nhập khẩu cho vật tư, thiết bị nhập khẩu của dự án đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ để sản xuất xe đạp, quạt điện, máy động lực nhỏ 6-15 CV, đóng tàu biển; trong đó nêu rõ số lượng, trị giá vật tư, thiết bị nhập khẩu và cam kết sử dụng đúng mục dích được miễn thuế.

- Dự án đầu tư hoặc phương án đầu tư, hoặc phương án kinh doanh (dưới đây gọi tắt là dự án đầu tư) sản xuất xe đạp, quạt điện, máy động lực nhỏ 6-15 CV, đóng tàu biển bằng nguồn vốn hỗ trợ đầu tư quốc gia. Đối với dự án mà Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng (ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ) quy định phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt thì gửi kèm theo bản sao hợp lệ Quyết định đầu tư.

- Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có ghi rõ đối tượng được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu, bán thành phẩm nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng; Thời gian miễn thuế.

- Xác nhận sử dụng vốn vay của Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia;

- Kế hoạch nhập khẩu vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm và định mức tiêu hao vật tư, tiết bị để sản xuất sản phẩm phục vụ trực tiếp sản xuất trong năm do doanh nghiệp xây dựng và có ý kiến xác nhận của cơ quan chủ quản cấp trên đối với doanh nghiệp nhà nước hoặc ý kiến xác nhận của sở quản lý chuyên ngành kinh tế kỹ thuật đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh (kế hoạch nhập khẩu vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm phải phù hợp với năng lực sản xuất, công suất thiết kế);

3/ Trên cơ sở quy định tại điểm 1 và điểm 2 mục II nêu trên và đối chiếu với danh mục nguyên vật liệu trong nước đã sản xuất được hiện hành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thương mại xét duyệt danh mục mặt hàng nhập khẩu miễn thuế (trong đó ghi rõ mặt hàng, số lượng, trị giá) phục vụ sản xuất cho từng dự án.

Căn cứ danh mục mặt hàng nhập khẩu miễn thuế của Bộ Thương mại cấp cho từng dự án cụ thể, Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đơn vị đăng ký làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá sẽ theo dõi làm thủ tục miễn thuế nhập khẩu cho từng chuyến hàng cụ thể. Định kỳ hàng quý các Cục Hải quan phải tập hợp báo cáo tổng kim ngạch hàng hoá nhập khẩu và số lượng các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu miễn thuế của các doanh nghiệp gửi về Tổng Cục Hải quan, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại.

III. KÊ KHAI, QUYẾT TOÁN THUẾ NHẬP KHẨU VÀ XỬ LÝ VI PHẠM:

Nguyên vật liệu, bán thành phẩm nhập khẩu miễn thuế của các doanh nghiệp phải được sử dụng theo đúng mục đích đã được miễn thuế, nếu sử dụng vào mục đích khác với mục đích được miễn thuế nhập khẩu thì phải truy thu đủ số thuế nhập khẩu đã được miễm. Thời hạn kê khai truy nộp thuế là 02 (hai) ngày kể từ ngày thay đổi mục đích sử dụng ghi trên các văn bản, chứng từ, hoá đơn có liên quan. Trường hợp không có các chứng từ để xác định ngày thay đổi mục đích sử dụng, thì ngày xác định để truy thu thuế là ngày đăng ký Tờ khai hàng hoá xuất nhập khẩu.

Hàng hoá sử dụng vào mục đích khác với mục đích được miễn thuế nhập khẩu, các doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan Hải quan nơi nhượng bán hàng hoá hoặc khai báo với cơ quan Hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hoá. Quá thời hạn trên mà các doanh nghiệp không khai báo thì sẽ bị xử phạt về hành vi trốn lậu thuế theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các quy định hiện hành khác.

Hàng năm chậm nhất đến ngày 31 tháng 3 doanh nghiệp phải báo cáo với cơ quan Hải quan và cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp tình hình số lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm nhập khẩu miễn thuế; định mức tiêu hao nguyên vật liệu thực tế; số lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm đã sử dụng vào sản xuất; số lượng sản phẩm đã sản xuất; số lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm đã sử dụng vào mục đích khác của năm trước; số lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm còn tồn chuyển sang năm sau. Cục thuế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm quyết toán việc sử dụng số nguyên liệu vật tư được miễn thuế nhập khẩu đưa vào sản xuất của doanh nghiệp.

Thuế nhập khẩu truy thu được xác định trên cơ sở các căn cứ tính thuế gồm thuế suất, tỷ giá, giá tính thuế tại thời điểm thay đổi mục đích sử dụng hàng hoá miễn thuế theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hoá tại thời điểm truy thu thuộc mặt hàng phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì ngoài việc phải truy thu nộp thuế nhập khẩu còn bị truy nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đến năm thứ 5 (năm miễn thuế cuối cùng) trên cơ sở định mức tiêu hao nguyên vật liệu, báo cáo tình hình số lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm còn tồn năm trước chuyển sang trong thời hạn 2 (hai) ngày sau khi quyết toán toàn bộ số nguyên vật liệu, bán thành phẩm nhập khẩu vượt quá nhu cầu sản xuất còn tồn sẽ phải kê khai, truy thu nộp đủ thuế nhập khẩu.

Trong quá trình quản lý thu thuế của các doanh nghiệp, cơ quan quản lý thu thuế của doanh nghiệp có trách nhiệm giám sát việc sử dụng hàng hoá nhập khẩu đã được miễm thuế, khi phát hiện các trường hợp nhượng bán hàng hoá hoặc sử dụng sai mục đích miễn thuế thì ngoài việc truy thu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, thành phố được quyền ra quyết định truy thu thuế nhập khẩu và phạt theo các quy định hiện hành của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế các quy định tại Điểm 1.3, mục III, phần B Thông tư số 63/1998/TT-BTC ngày 13/5/1998; điểm 1.b, mục II, phần thứ hai Thông tư số 89/1999/TT-BTC ngày 16/7/1999 của Bộ Tài chính. Những quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh về Bộ Tài chính để kịp thời giải quyết.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 40/2000/TT-BTC

Hanoi, May 15, 2000

 

CIRCULAR

GUIDING THE IMPLEMEN-TATION OF THE PRIME MINISTERS DECISION No. 176/1999/QD-TTg OF AUGUST 26, 1999 ON IMPORT TAX EXEMPTION FOR MATERIALS AND RAW MATERIALS

Pursuant to the Governments Decree No. 10/1998/ND-CP of January 23, 1998 on a number of measures to encourage and guarantee foreign direct investment activities in Vietnam;
Pursuant to the Prime Minister
s Decision No. 29/1998/QD-TTg on solutions to support the development of a number of sectors of the mechanical engineering industry;
Pursuant to the Prime Minister
s Decision No. 53/1999/QD-TTg of March 26, 1999 on a number of measures to encourage foreign direct investment;
Pursuant to the Prime Minister
s Decision No. 176/1999/QD-TTg of August 26, 1999 on import tax exemption for materials and raw materials;
After consulting the Ministry of Trade, the Ministry of Industry, the Ministry of Planning and Investment and the General Department of Customs, the Ministry of Finance hereby guides the implementation of the regime on import tax exemption for materials, raw materials and semi-finished products imported in service of production, as follows:

I. SUBJECTS AND SCOPE OF TAX EXEMPTION:

Projects on the list of projects where investment is specially encouraged and investment projects in mountainous, deep-lying and remote areas shall enjoy import tax exemption for materials, raw materials and semi-finished products, which have not yet been domestically manufactured or have been domestically manufactured but fail to meet the required quality standards, in service of their production for a period of 5 (five) years (calculated according to the calendar year) starting from the time of commencement of production, which shall be applicable to both foreign-invested enterprises and Vietnamese enterprises. Specifically, these project include:

1. Investment projects on the list of projects where investment is specially encouraged and investment projects in mountainous, deep-lying and remote areas specified in Appendix I attached to the Governments Decree No. 10/1998/ND-CP of January 23, 1998 on a number of measures to encourage and guarantee foreign direct investment activities in Vietnam and Article 11 of the Prime Ministers Decision No. 53/1999/QD-TTg of March 26, 1999 on a number of measures to encourage foreign direct investment in Vietnam;

Projects where investment is encouraged on List A and in geographical areas with extremely difficult socio-economic conditions specified on List C issued together with the Governments Decree No. 51/1999/ND-CP of July 3, 1999 detailing the implementation of Domestic Investment Promotion Law (amended) No. 03/1998/QH10;

2. Projects on manufacturing mechanical, electric and electronic components and parts of high added value, using large amounts of local raw materials and supplies;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Where a project concurrently falls into two or three tax exemption objects mentioned above, the enterprises shall be entitled to choose only one type of tax exemption offered to one of these three tax exemption objects.

Regarding the tax exemption duration:

+ Projects which had been put into production for more than five years from the time of commencement of production up to September 9, 1999 (prior to the effective date of above-said Decision No. 176/1999/QD-TTg) shall not be eligible for the tax exemption mentioned above.

+ Projects which had been put into production for less than five years from the time of commencement of production up to September 9, 1999 or on-going projects which have been considered for and just enjoyed import tax exemption for less than five years from the time of commencement of production, shall be considered by the competent authorities for import tax exemption for the remaining time (for full five years) calculated according to the calendar year.

+ Projects which have commenced production as from September 10, 1999 shall be entitled to tax exemption for a period of 5 (five) years, calculated according to the calendar year, starting from the time of commencement of production.

II. DOSSIER FORMALITIES FOR TAX EXEMPTION

1. For projects eligible for tax exemption specified at Point 1, Section I and Point 2, Section I of this Circular, the following documents are required:

- An official dispatch addressed to the Ministry of Trade requesting the import tax exemption for materials, raw materials and/or semi-finished products in service of production, which clearly indicates the tax exemption subjects, the list of duty-free goods items and the commitment to use such goods for the right purposes of tax exemption;

- The import plan and the waste norms for supplies, raw materials, semi-finished products in direct service of production in the year, which are elaborated by the enterprises and certified by the superior managing agencies, with regard to State enterprises, or by the provincial/municipal specialized economic-technical management services, with regard to non-State enterprises (the plan on import of supplies, raw materials and/or semi-finished products; the production capacity and designed capacity);

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The investment preference certificate issued by the competent authorities, which clearly indicates that the subjects are entitled to import tax exemption for materials, raw materials and/or semi-finished products, which have not yet been domestically manufactured or have been domestically manufactured but fail to meet the required quality standards; the tax exemption duration.

2. For subjects eligible for tax exemption specified at Point 3, Section I of this Circular, the following documents are required:

- The enterprises official dispatch addressed to the Ministry of Trade applying for import tax exemption for supplies and/or equipment of projects on renewal of equipment and technologies for manufacturing bicycles, electric fans, engines with a small capacity of 6 - 15 CV or building sea-going ships, which clearly indicates the quantity and value of the supplies and equipment to be imported and the commitment to use these supplies and equipment for the right purposes of tax exemption;

- The investment project or plan, or business plan (hereunder called investment project for short) on manufacturing bicycles, electric fans, engines with a small capacity of 6 - 15 CV or building sea-going ships, which is funded with the source of national investment support capital. For projects which are required by the Regulation on Investment and Construction Management (issued together with the Governments Decree No. 52/1999/ND-CP of July 8, 1999) to be approved by the agencies competent to decide investment, a valid copy of the investment decision must be also enclosed therewith;

- The investment license or business registration certificate issued by the competent authorities;

- The investment preference certificate issued by the competent authorities, which clearly indicates that the subject is entitled to import tax exemption for materials, raw materials and/or semi-finished products, which have not yet been domestically manufactured or have been domestically manufactured but fail to meet the required quality standards; the tax exemption duration;

- The certification of the use of capital borrowed from the National Investment Support Fund;

- The import plan and the waste norms for supplies, raw materials, semi-finished products in direct service of production in the year, which are elaborated by the enterprises and certified by the superior managing agencies, with regard to State enterprises, or by the provincial/municipal specialized economic-technical management services, with regard to non-State enterprises (the plan on import of supplies, raw materials and/or semi-finished products must be compatible with the production capacity and designed capacity).

3. Basing itself on the provisions at Points 1 and 2 of Section II above and making reference to the Ministry of Planning and Investments current list of domestically-manufactured materials and raw materials, the Ministry of Trade shall consider and approve each projects list of duty-free import goods (which clearly indicates the goods items, quantity and value) in service of production.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.III. DECLARATION, MAKING BALANCE OF ACCOUNTS OF IMPORT TAX AND HANDLING OF VIOLATIONS

Materials, raw materials and/or semi-finished products imported duty-free by enterprises must be used for the right purposes of tax exemption; if they are used for other purposes, the exempted import tax amount shall be retrospectively collected. The time limit for tax payment declaration is 02 (two) days after the use purpose inscribed in the relevant papers, vouchers and/or invoices is changed. Where there are no vouchers for determining the date when the use purpose is changed, the date determined for retrospective tax collection is that of registration of the import/export declaration forms.

For the goods used for purposes other than those for which they are exempt from import tax, the enterprises must declare thereon to the customs offices of the localities where the goods are sold or where the enterprises register the import declaration forms. Past the above-mentioned time limit if the enterprises fail to declare, they shall be sanctioned for acts of tax evasion under the Law on Export Tax and Import Tax and other current regulations.

Not later than March 31 every year, the enterprises must report to the customs offices and the tax agencies that directly manage them on the quantities of duty-free imported materials, raw materials and/or semi-finished products; the actual waste norms for materials and raw materials; the quantities of materials, raw materials and semi-finished products already used in production; the quantities of products already manufactured; quantities of materials, raw materials and semi-finished products already used for other purposes in the previous year; quantities of unused materials, raw materials and semi-finished products carried to the subsequent year. The provincial/municipal Tax Departments shall have to make balances of accounts of the quantities of duty-free imported materials, raw materials and supplies already used in the enterprises production.

The import tax to be retrospectively collected shall be determined according to the tax calculation bases, including tax rate, exchange rate and tax calculation price at the time the use purpose of the duty-free goods is changed, in accordance with the provisions of the Law on Export Tax and Import Tax. Where such goods are also subject to special consumption tax at the time of payment of import tax, the special consumption tax must be also paid according to the Law on Special Consumption Tax.

In the fifth year (the last year of tax exemption), on the basis of the waste norms for materials and raw materials, the quantities of unused materials, raw materials and semi-finished products carried from the previous year must be reported within 2 (two) days after the balance of accounts is made; the entire volume of materials, raw materials and semi-finished products, imported in excess of the production demands and still left unused, must be declared for full payment of import tax arrears.

In the process of management of the enterprises tax payment, the agencies managing the enterprises tax payment shall have to oversee the use of duty-free imported goods; upon detecting any cases of selling such goods or using them for some purpose other than the purposes for which they are exempt from import tax, apart from collecting the value-added tax arrears as prescribed in the Value Added Tax Law, the directors of the provincial/municipal Customs Departments shall also be entitled to issue decisions to retrospectively collect import tax thereon and impose fines according to current provisions of the Law on Export Tax and Import Tax.

IV. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

This Circular takes effect 15 days after its signing and replaces the provisions at Point 1.3, Section III, Part B of Circular No. 63/1998/TT-BTC of May 13, 1998; Point 1.b, Section II, Part Two of Circular No. 89/1999/TT-BTC of July 16, 1999 of the Ministry of Finance. All previous provisions which are contrary to this Circular are hereby annulled.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Pham Van Trong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 40/2000/TT-BTC ngày 15/05/2000 hướng dẫn thực hiện Quyết định 176/1999/QĐ-TTg về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.469

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204