Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 35/2005/TT-BTC hướng dẫn quản lý giá dịch vụ chuyên ngành hàng không không thuộc danh mục phí lệ phí

Số hiệu: 35/2005/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 12/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 35/2005/TT-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2005

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 35/2005/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNG KHÔNG KHÔNG THUỘC DANH MỤC PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3941/VPCP-KTTH ngày 30 tháng 7 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ về quản lý giá dịch vụ tại cảng hàng không và dịch vụ điều hành bay;
Căn cứ đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 1294/GTVT-VT ngày 10 tháng 3 năm 2005 về ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không;
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không không thuộc danh mục phí và lệ phí như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này hướng dẫn về nguyên tắc quản lý giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không có tính độc quyền không thuộc phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh phí và lệ phí; trình tự lập, trình, thẩm định phương án giá và quyết định giá các dịch vụ do nhà nước định giá.

2. Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài (sau đây gọi là đơn vị) được phép cung ứng và sử dụng các dịch vụ hàng không tại Việt Nam.

Trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với hướng dẫn tại Thông tư này thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC 1. DỊCH VỤ DO NHÀ NƯỚC ĐỊNH GIÁ

1. Nguyên tắc, căn cứ xác định giá:

Thực hiện theo Quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ ban hành kèm theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BTC ngày 18/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Trình tự lập, trình phương án giá và quyết định giá:

2.1. Giá cước vận chuyển hành khách tuyến Hà Nội-TP. Hồ Chí Minh và ngược lại:

Thực hiện theo quy định tại điểm 3.4 mục II thông tư số 15/2004/TT-BTC ngày 9 tháng 3 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá.

2.2. Giá dịch vụ điều hành bay đi đến, hạ cất cánh tàu bay, cung cấp dịch vụ bổ sung điều hành bay quá cảnh, soi chiếu an ninh và phục vụ hành khách tại cảng hàng không:

Đơn vị cung cấp dịch vụ lập, trình phương án giá để Bộ Giao thông vận tải (Cục Hàng không Việt Nam) xem xét và có ý kiến bằng văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định. Hồ sơ phương án giá thực hiện theo quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

Kể từ ngày nhận được phương án giá đã có ý kiến thẩm định của Cục Hàng không Việt Nam, trong thời gian 10 ngày (ngày làm việc) Cục trưởng Cục Quản lý giá thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định (hoặc thông báo) mức giá theo mẫu quy định tại Phụ lục Thông tư này. Trường hợp không đủ điều kiện hoặc không đủ hồ sơ quy định phải trả lời trong vòng 7 ngày (ngày làm việc).

MỤC 2. DỊCH VỤ THỰC HIỆN HIỆP THƯƠNG GIÁ

1. Điều kiện tổ chức hiệp thương giá, cơ quan tổ chức hiệp thương giá, kết quả hiệp thương giá, hồ sơ và thủ tục hiệp thương giá thực hiện theo quy định tại Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và Thông tư số 15/2004/TT-BTC ngày 9 tháng 3 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP.

2. Bộ Giao thông vận tải (Cục Hàng không Việt Nam) xem xét cụ thể các dịch vụ cần hiệp thương giá để hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo quy định hiện hành.

MỤC 3. DỊCH VỤ DO CÁC ĐƠN VỊ QUY ĐỊNH GIÁ

1. Nguyên tắc, căn cứ xác định giá dịch vụ:

1.1. Giá dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay đối với các chuyến bay quốc tế (không phân biệt tàu bay của hãng hàng không Việt Nam hay nước ngoài): được xác định trên cơ sở chi phí hợp lý, đảm bảo thu hồi vốn đầu tư và tạo tích lũy cho đơn vị, phù hợp với chất lượng dịch vụ và mức giá trung bình của cùng loại dịch vụ trong Khu vực.

1.2. Giá dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay đối với các chuyến bay nội địa:

Được xác định trên cơ sở chi phí hợp lý; có lợi nhuận hợp lý; phù hợp với chất lượng dịch vụ và giá cả thị trường trong nước; có tính đến quan hệ tổng hòa giữa giá trong nước và quốc tế của cùng loại dịch vụ; phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

1.3. Giá cước vận chuyển hành khách trên tuyến Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh và ngược lại:

Căn cứ giá cước vận chuyển hành khách tuyến Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh và ngược lại hạng phổ thông (hạng Y) do Bộ Tài chính quy định, các doanh nghiệp vận tải hàng không được phép quy định và áp dụng các mức giá cụ thể theo đối tượng, thời vụ, điều kiện vận chuyển… phù hợp với chính sách giá của doanh nghiệp nhằm thu hút khách, tận dụng năng lực vận chuyển nhưng không được vượt quá mức giá cước do Bộ Tài chính quy định.

1.4. Giá cước vận chuyển hành khách trên các tuyến bay nội địa (trừ tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh và ngược lại giá vé hạng phổ thông - hạng Y); giá cước vận chuyển hàng hóa trên các tuyến bay nội địa:

Được xác định trên cơ sở chi phí hợp lý, có lợi nhuận hợp lý; phù hợp với chất lượng dịch vụ và chính sách phát triên kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ; đối với cước vận chuyển hành khách còn phải đảm bảo mối tương quan với giá cước vận chuyển tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.

2. Các đơn vị căn cứ nguyên tắc trên đây để xác định giá dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay và dịch vụ vận tải hàng không (trừ các dịch vụ quy định tại Mục 1 và Mục 2 trên đây), đồng thời báo cáo Bộ Giao thông vận tải (Cục Hàng không Việt Nam) và Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá) trước khi văn bản có hiệu lực.

III . TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ:

1.1. Thực hiện các quy định về giá dịch vụ quy định tại Thông tư này và các văn bản pháp luật có liên quan.

1.2. Thực hiện việc niêm yết giá dịch vụ tại nơi giao dịch mua bán, cung cấp dịch vụ. Đối với dịch vụ do Nhà nước định giá phải niêm yết đúng giá quy định. Đối với giá dịch vụ do đơn vị ban hành thì niêm yết theo mức đã quy định.

1.3. Trong trường hợp cần thiết, theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải (Cục Hàng không Việt Nam) hoặc Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá), đơn vị phải lập và gửi báo cáo về tình hình thực hiện giá dịch vụ tại đơn vị. Đối với giá dịch vụ của các đơn vị là doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, việc báo cáo tình hình thực hiện giá theo các quy định của Thông tư này được thực hiện tập trung qua Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

2. Thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện giá dịch vụ:

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) tổ chức thanh tra, kiểm tra độc lập hoặc phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành mức giá và các quy định của nhà nước về quản lý giá tại các đơn vị; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Những quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo kịp thời về Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết.

PHỤ LỤC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN GIÁ

Tên dịch vụ :............................................................................................

..................................................................................................................

Đơn vị cung ứng dịch vụ:.......................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Năm 200....

Tên đơn vị

(cung ứng giá dịch vụ)

Số.........../...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày...... tháng....... năm 200.....

Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam

Thực hiện quy định tại Thông tư số 35/2005/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không; căn cứ các chế độ chính sách của nhà nước và mặt bằng giá hiện hành, ........(tên đơn vị cung ứng dịch vụ đề nghị định giá, điều chỉnh giá) đã xây dựng phương án giá dịch vụ.... (tên dịch vụ).

Kính đề nghị Cục Hàng không Việt Nam xem xét, có ý kiến về phương án giá nói trên trình các cơ quan chức năng quyết định để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của..... (đơn vị đề nghị) (xin gửi kèm theo phương án giá dịch vụ....).

Thủ trưởng đơn vị đề nghị định giá (hoặc điều chỉnh giá)
(Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Quản lý Giá
- Lưu:

Tên đơn vị

(cung ứng giá dịch vụ)

Số.........../...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày...... tháng....... năm 200.....

 

PHƯƠNG ÁN GIÁ

Tên dịch vụ: ...........................................................................

Đơn vị cung ứng:......................................................................................

I. Bảng tổng hợp giá dịch vụ:

STT

Khoản mục chi phí

Đơn vị tính

Thành tiền

1

Chi phí nguyên, nhiên, vật liệu..........

 

 

2

Chi phí khấu hao tài sản cố định

 

 

3

Chi phí tiền lương, BHXH, KFCĐ

 

 

4

Các khoản chi phí chung

 

 

5

Chi phí khác

 

 

6

Giá thành

 

 

7

Lợi nhuận

 

 

8

Giá dịch vụ chưa có thuế VAT

 

 

9

Giá dịch vụ đã có VAT

 

 

II. Giải trình các khoản mục chi phí (cơ sở tính toán, phương pháp phân bổ để xác định từng khỏan mục chi phí):

1. Chi phí nguyên, nhiên, vật liệu...... (chưa có VAT)

2. Chi phí tiền lương, bảo hiểm xã hội

3. Chi phí khấu hao tài sản cố định

4. Các khoản chi phí chung

5. Chi phí khác

6. Giá thành

7. Lợi nhuận

8. Giá dịch vụ chưa có VAT

9. Giá dịch vụ đã có VAT

III. So sánh mức giá đề nghị với mức giá trung bình của cùng dịch vụ của một số nước trong Khu vực.

IV. Tính tác động của mức giá đề nghị.

Với mức giá dự kiến đề nghị của đơn vị, tổng doanh thu của đơn vị tăng (giảm)... tỷ đồng/năm (bằng...%) so với giá hiện hành.

 

Bộ Giao thông vận tải

Số.........../...........

Vv: Về giá dịch vụ…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày...... tháng....... năm 200.....

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Sau khi nghiên cứu, xem xét phương án giá (điều chỉnh giá) kèm theo văn bản đề nghị định giá (điều chỉnh giá) số......./.........., ngày........ tháng......... năm 200... của .... (tên đơn vị cung ứng dịch vụ), Cục Hàng không Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Về hồ sơ phương án giá ( hoặc điều chỉnh giá):

2. Tính khả thi của mức giá được quy định (hoặc điều chỉnh giá):

3. Kiến nghị: đồng ý hay không đồng ý trong việc định giá (hoặc điều chỉnh giá)....

Trên đây là ý kiến của Cục Hàng không Việt Nam về phương án giá (hoặc điều chỉnh giá) của....... (tên đơn vị cung ứng dịch vụ), đề nghị Bộ Tài chính xem xét, quyết định.

TUQ/ BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam
(Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:
- Như trên
-.........
- Lưu:

 

 

Trần Văn Tá

(Đã Ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE

---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence Freedom Happiness

--------

No. 35/2005/TT-BTC

Hanoi, May 12, 2005

CIRCULAR

PROVIDING GUIDELINES ON CONTROL OF PRICES OF A NUMBER OF SPECIALIZED AVIATION SERVICES NOT COVERED BY THE LIST OF CHARGES AND FEES

Pursuant to Decree 170/2003/ND-CP of the Government dated 25 December 2003 providing detailed regulations on the implementation of a number of articles of the Ordinance on Prices;
Pursuant to Decree 77/2003/ND-CP of the Government dated 1 July 2003 regulating the functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
To implement the directive of the Prime Minister of the Government in Official Letter 3941/VPCP-KTTH of the Office of the Government dated 30 July 2004 on control of prices of services at airports and of flight control services;
Based on the proposal of the Ministry of Communications and Transportation in Official Letter 1294/GTVT-VT dated 10 March 2004 for promulgation of a circular providing guidelines for control of prices of a number of specialized aviation services;
The Minister of Finance hereby provides the following guidelines for control of prices of a number of specialized aviation services not covered by the list of charges and fees:

I. GENERAL PROVISIONS

1. Governing scope:

This Circular provides guidelines on principles of control of prices of a number of specialised aviation services which are non-exclusive and are not subject to the governing scope of the Ordinance on Charges and Fees; and procedures for preparation, submission and evaluation of proposals for prices and determination of prices of services which are determined by the State.

2. Applicability:

This Circular shall apply to foreign and domestic organizations and individuals (hereinafter referred to as entities) which are permitted to provide and use aviation services in Vietnam.

Where an international treaty to which the Socialist Republic of Vietnam is a signatory or participant contains provisions which conflict with the guidelines provided in this Circular, the provisions of the international treaty shall prevail.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Section I. SERVICES THE PRICES OF WHICH ARE DETERMINED BY THE STATE

1. Principles and bases for determination of prices:

The regulations on calculation of prices of assets, goods and services issued with Decision 06-2005-QD-BTC of the Minister of Finance dated 18 January 2005 shall apply.

2. Procedures for preparation and submission of proposals for prices and determination of prices:

2.1. Freight for passenger transportation on the route from Hanoi to Ho Chi Minh City and vice versa:

The provisions of paragraph 3.4 of Section II of Circular 15-2004-TT-BTC of the Ministry of Finance dated 9 March 2004 providing guidelines for the implementation of Decree 170-2003-ND-CP of the Government dated 25 December 2003 providing detailed regulations for implementation of a number of articles of the Ordinance on Prices shall apply.

2.2. Prices of control services for incoming or outgoing flights or landing or take-off of aircraft, provision of services adding to control services for flights in transit, security screening and passenger services at airports:

Service providers shall prepare a proposal for prices and submit it to the Ministry of Communications and Transportation (Vietnam Aviation Administration) for consideration and submission of its evaluation in writing to the Minister of Finance for determination. A file of the proposal for prices shall be subject to the provisions of the appendix to this Circular.

Within 10 working days from the date of receipt of the proposal for prices together with the evaluation of the Vietnam Aviation Administration, the Director of the Price Control Department shall be authorized by the Minister of Finance to determine (or notify) the prices in the form set out in the appendix to this Circular. Where [the proposal for prices] does not satisfy all conditions or contain all stipulated documents, an answer must be given within 7 working days.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Conditions to organise negotiations on prices, bodies organising negotiations on prices, results of negotiations on prices, and files and procedures for negotiations on prices shall be subject to the provisions of Decree 170/2003/ND-CP of the Government dated 25

December 2003 providing detailed regulations for the implementation of a number of articles of the Ordinance on Prices and Circular 15/2004/TT-BTC of the Ministry of Finance dated 9 March 2004 providing guidelines for the implementation of Decree 170/2003/ND-CP.

2. The Ministry of Communications and Transportation (Vietnam Aviation Administration) shall consider particularly services requiring negotiations on prices in order to provide guidelines to entities to enable them to implement in accordance with the applicable regulations.

Section III. SERVICES THE PRICES OF WHICH ARE DETERMINED BY ENTITIES

1. Principles and bases for determination of prices:

1.1. Prices of services at airports or landing areas with respect to international flights (regardless of whether the aircraft belongs to the Vietnam Airlines or to foreign airlines) shall be determined on the basis of reasonable expenses; in order to recover invested capital and generate accumulated profit for respective entities and in compliance with the quality of the services and the average prices of services of the same type in the region.

1.2. Prices of services at airports or landing areas with respect to domestic flights shall be determined on the basis of reasonable expenses; in order to generate reasonable profit; in compliance with the quality of the services and domestic market prices; taking the relation between the domestic prices and international prices of services of the same type into account; and in compliance with the policy on socio-economic development from time to time.

1.3. Freight for passenger transportation on the route from Hanoi to Ho Chi Minh City and vice versa:

The air transport enterprises shall, on the basis of the freight for passenger transportation on the route from Hanoi to Ho Chi Minh City and vice versa for the economy class (Y class) provided by the Ministry of Finance, be permitted to provide and apply specific airfares subject to each object, season, transport condition and so forth in compliance with their price policies in order to attract passengers and make use of their transport capacity but [such airfares] cannot exceed the freight provided by the Ministry of Finance.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Entities shall, on the basis of the above principles, determine prices of services at airports and landing areas and of air transport services (except for the services set out in Sections 1 and 2) at the same time, as submitting a report to the Ministry of Communications and Transportation (Vietnam Aviation Administration) and the Ministry of Finance (Price Control Department) before the prices1 become effective.

III. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. A service provider shall be obliged to:

1.1. Implement the provisions on prices of services set out in this Circular and relevant legal instruments.

1.2. Display the prices of services at the place of purchase, sale and provision of services. With respect to services the prices of which are determined by the State, it must display the stipulated prices. With respect to prices of services issued by the entity, it must display the issued prices.

1.3. Where necessary, upon the request of the Ministry of Communications and Transportation (Vietnam Aviation Administration) or of the Ministry of Finance (Price Control Department), the entity shall prepare and send a report on its implementation of prices of services. With respect to prices of services of entities being a member enterprise of the Vietnam Airlines Corporation, the reports on implementation of prices as stipulated by this Circular shall be gathered and submitted by the Vietnam Airlines Corporation.

2. Inspection and examination of the implementation of prices of services:

The Price Control Department (under the Ministry of Finance) or the Vietnam Aviation Administration (under the Ministry of Communications and Transportation) shall carry out independent or joint inspections and examinations of the compliance of prices and State regulations on price control by entities; and shall deal in a timely manner with breaches in accordance with the applicable regulations.

IV. IMPLEMENTATION PROVISIONS

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. If any problems arise during the implementation of this Circular, entities should provide a timely report on them to the Ministry of Communications and Transportation and the Ministry of Finance for consideration and resolution.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Tran Van Ta

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 35/2005/TT-BTC ngày 12/05/2005 hướng dẫn về quản lý giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không không thuộc danh mục phí và lệ phí do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.911

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!