Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 335/2016/TT-BTC quản lý sử dụng phí đấu giá tài sản phí tham gia đấu giá tài sản

Số hiệu: 335/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 27/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 335/2016-TT-BTC quy định phí đấu giá tài sản đối với người có tài sản bán đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản đối với người tham gia đấu giá.

 

Thông tư 335 năm 2016 của Bộ Tài chính không áp dụng đối với việc đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao, cho thuê và các trường hợp do Hội đồng bán đấu giá tài sản thực hiện.
 
Thông tư 335/BTC quy định trường hợp đấu giá thành thì mức thu phí đấu giá phụ thuộc vào giá trị tài sản bán được như sau:
 
- Trường hợp giá trị tài sản đấu giá bán được dưới 50 triệu đồng thì phí đấu giá tài sản là 5% giá tài sản.
 
- Trường hợp giá trị tài sản đấu giá bán được từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng thì phí đấu giá bằng 2,5 triệu + 1,5% giá tài sản đấu giá quá 50 triệu.
 
- Trường hợp giá tài sản đấu giá bán được từ trên 1 - 10 tỷ đồng hì phí đấu giá tài sản là 16,75 triệu + 0,2% giá tài sản vượt 1 tỷ.
 
- Trường hợp giá tài sản đấu giá từ trên 10 đến 20 tỷ đồng thì thì phí đấu giá bằng 34,75 triệu + 0,15% tài sản vượt 10 tỷ.
 
- Nếu trị giá tài sản bán được trên 20 tỷ đồng thì phí đấu giá là 49,75 triệu + 0,1% giá tài sản bán được vượt 20 tỷ. Nhưng tổng phí đấu giá một cuộc đấu giá không quá 300 triệu.
 
Còn mức phí tham gia đấu giá tài sản theo Thông tư số 335/BTC thì phụ thuộc vào giá khởi điểm tài sản như sau:
 
Nếu giá khởi điểm tài sản từ 20 triệu trở xuống thì mức thu phí là 50 nghìn đồng.
 
Nếu giá khởi điểm tài sản đấu giá từ 20 - 50 triệu thì phí tham gia đấu giá là 100 nghìn. Nếu giá khởi điểm từ 50 - 100 triệu, phí tham giá là 150 nghìn. Nếu giá khởi điểm từ 100 - 500 triệu thì phí là 200 nghìn.
 
Trường hợp giá khởi điểm đấu giá trên 500 triệu thì Thông tư 335 năm 2016 quy định phí tham gia đấu giá là 500 nghìn đồng.
 
Thông tư 335 quy định Hội đồng bán đấu giá tài sản và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản được sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản thu được đê trang trải, nếu dư thì nộp vào ngân sách Nhà nước. Riêng Trung tâm dịch vụ bán đấu giá đã được ngân sách cấp kinh phí thì số phí thu được phải nộp toàn bộ vào ngân sách.
 
Phí thu được của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản là khoản thu của doanh nghiệp, không thuộc ngân sách nhà nước.
 
Thông tư 335/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 12/02/2017 đến 01/7/2017. Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản tại Thông tư này được áp dụng từ 01/01/2017.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 335/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản.

2. Tổ chức, cá nhân có tài sản bán đấu giá theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản phải nộp phí đấu giá tài sản cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, trừ trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, các trường hợp do Hội đồng bán đấu giá tài sản thực hiện.

3. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ.

Điều 2. Mức thu phí, lệ phí

1. Mức thu phí đấu giá tài sản:

a) Trường hợp bán đấu giá tài sản thành thì mức thu phí được tính trên giá trị tài sản bán được của một cuộc bán đấu giá, theo quy định như sau:

TT

Giá trị tài sản bán được của một cuộc bán đấu giá

Mức thu

1

Dưới 50 triệu đồng

5% giá trị tài sản bán được

2

Từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng

2,5 triệu + 1,5% giá trị tài sản bán được quá 50 triệu

3

Từ trên 1 tỷ đến 10 tỷ đồng

16,75 triệu + 0,2% giá trị tài sản bán được vượt 1 tỷ

4

Từ trên 10 tỷ đến 20 tỷ đồng

34,75 triệu + 0,15% giá trị tài sản bán được vượt 10 tỷ

5

Từ trên 20 tỷ đồng

49,75 triệu + 0,1% giá trị tài sản bán được vượt 20 tỷ. Tổng số phí không quá 300 triệu/cuộc đấu giá

b) Trường hợp bán đấu giá tài sản không thành thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, người có tài sản bán đấu giá, cơ quan thi hành án, cơ quan tài chính thanh toán cho tổ chức bán đấu giá tài sản, Hội đồng bán đấu giá tài sản các chi phí thực tế, hợp lý quy định tại Điều 43 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

2. Mức thu phí tham gia đấu giá tài sản

Mức thu phí tham gia đấu giá tài sản được quy định tương ứng với giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá theo quy định như sau:

TT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ 20 triệu đồng trở xuống

50.000

2

Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng

100.000

3

Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

150.000

4

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

5

Trên 500 triệu đồng

500.000

3. Tùy thuộc vào đặc điểm, điều kiện cụ thể của địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể mức thu phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản áp dụng cho phù hợp nhưng không vượt quá mức thu tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Điều 3. Quản lý và sử dụng phí

Việc quản lý và sử dụng phí được thực hiện như sau:

1. Hội đồng bán đấu giá tài sản được sử dụng số tiền phí thu được để trang trải các chi phí cho Hội đồng đấu giá tài sản, nếu thừa nộp vào ngân sách nhà nước.

2. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản thu được như sau:

Trường hợp Trung tâm dịch vụ bán đấu giá đã được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho việc bán đấu giá thì phải nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp Trung tâm dịch vụ bán đấu giá chưa được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho việc tổ chức bán đấu giá thì được để lại một phần số tiền phí thu được để trang trải cho việc bán đấu giá và thu phí theo quy định của pháp luật; phần tiền phí còn lại phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Căn cứ vào mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá áp dụng tại địa phương và tình hình hoạt động của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định tỷ lệ phần trăm trích lại trên số tiền phí đấu giá, phí tham gia đấu giá thu được cho đơn vị thu phí để trang trải cho việc tổ chức bán đấu giá và thu phí.

3. Đối với đơn vị thu phí là doanh nghiệp bán đấu giá tài sản (trừ đấu giá quyền sử dụng đất): Phí đấu giá, phí tham gia đấu giá thu được là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước. Đơn vị thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số phí thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền thu phí sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật. Hàng năm, đơn vị thu phí phải thực hiện quyết toán thuế đối với số tiền phí thu được với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

4. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật phí và lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2017 đến ngày 01 tháng 7 năm 2017.

2. Đối với các địa phương mà Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành văn bản thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính trước thời điểm Thông tư này được ban hành thì tiếp tục thực hiện theo văn bản đó cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành văn bản mới thay thế.

3. Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày quy định tại khoản 2 Điều 81 của Luật đấu giá tài sản (01/01/2017).

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung.

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Website chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 335/2016/TT-BTC

Hanoi, December 27, 2016

 

CIRCULAR

PRESCRIBING THE PROPERTY AUCTION FEES, COLLECTION, TRANSFER, MANAGEMENT AND USE THEREOF

Pursuant to the Law on fees and charges dated November 25, 2015;

Pursuant to the Law on State budget dated June 25, 2015;

Pursuant to the Law on Property Auction dated November 17, 2016;

Pursuant to Decree No. 120/2016/NĐ-CP dated August 23, 2016 by the Government in which detailed regulations and instructions on implementing some articles in the Law on fees and charges are provided;

Pursuant to Decree No. 215/2013/NĐ-CP dated December 23, 2013 by the Government on the functions, duties, scope of power and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the request of the Director General of the Department of Tax Policies,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope and regulated entities

1. This Circular prescribes the property auction fees, collection, transfer, management and use thereof.

2. Organizations and individuals whose property is sold at auction, as stated in regulations in Decree No. 17/2010/NĐ-CP dated March 04, 2010 by the Government on property auction, shall pay the fees provided for in this Circular to auctioneer organization, except for cases of auctioning levied land or auctioning the right to lease land, or the cases handled by Property Auction Council.

3. Bids shall be offered according to regulations in Decree No. 17/2010/NĐ-CP dated March 04, 2010 by the Government.

Article 2. Fees

1. Fees to be paid by property sellers:

In the cases where a piece of property is successfully sold at auction, the auction fees shall vary according to the proceeds from the auction. To be specific:

TT

The proceeds from the auction

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Less than VND 50 million

5 % of the proceeds

2

From VND 50 million to VND 1 billion

VND 2.5 million + 1.5 % of the proceeds in excess of VND 50 million

3

Exceeding VND 1 billion but not exceeding VND 10 billion

VND 16.75 million + 0.2% of the proceeds in excess of VND 1 billion

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Exceeding VND 10 billion but not exceeding VND 20 billion

VND 34.75 million + 0.15% of the proceeds in excess of VND 10 billion

5

Exceeding VND 20 billion

VND 49.75 million + 0.1% of the proceeds in excess of VND 20 billion

The total fee collected from an auction shall not exceed VND 300 million

In the cases where a piece of property is not successfully sold at auction, within the period of 7 days from the day the auction is closed, the property seller, the judgment enforcement authority, finance authority shall reimburse the auctioneer organization and the Property Auction Council for the actual and reasonable costs they incurred as prescribed in Article 43 of Decree No. 17/2010/NĐ-CP dated March 04, 2010, unless otherwise agreed by the parties or prescribed by law.

2. Fees to be paid by bidders:

Fees to be paid by bidders shall vary according to the starting price. To be specific:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The starting price of the property

 Fees (VND/application)

1

Not exceeding VND 20 million

50,000

2

Exceeding VND 20 million but not exceeding VND 50 million

100,000

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

150,000

4

Exceeding VND 100 million but not exceeding VND 500 million

200,000

5

Exceeding VND 500 million

500,000

3. With the characteristics and specific conditions of each province as the grounds, the People’s Committee of each province or the central-affiliated city (hereinafter referred to as “province”) shall set their own auction fees, which must not exceed the fees specified in Clause 1, Clause 2 of this Article.

Article 3. Managing and using fees collected

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Property Auction Council has the right to use the fees collected to cover the expenses. Any remainder shall be transferred to State Budget.

2. Auction Service Center shall manage and use the property auction fees collected as follows:

In the cases where the auction activities of the Auction Service Center are funded by State Budget, the fees collected shall be transferred in full to State Budget according to the applicable regulations of the law.

In the cases where the auction activities of the Auction Service Center are not funded by State Budget, it may retain a part of the fees collected to cover the expenses incurred in the process of holding the auction according to the regulations of the law; the remainder shall be transferred to State Budget.

Based on the fees imposed by the provincial authority and the performance of the Auction Service Center, the People's Committee of each province and the central-affiliated city shall decide the percentage of auction fees to be retained by the fee-collecting organization to cover the expenses incurred from holding the auction.

3. In the cases where the fee-collecting organization is an auctioneer organization (except for those organizing land use right auctions): The auction fees are not considered State Budget revenues. The fee-collecting organization shall be responsible for paying taxes on the fees collected and possess the right to manage and use them after having paid taxes according to the regulations of the law. Each year, the fee-collecting organization shall submit an annual declaration of tax on the fees collected to the tax authority according to the law on tax in force.

4. Other regulations related to the collection, transfer, management and use of fees, fee collecting documents, release of fee policies not mentioned in this Circular shall be implemented in compliance with the regulations in the Law on fees and charges, Decree No. 120/2016/NĐ-CP dated August 23, 2016 by the Government; Circular No. 156/2013/TT-BTC dated November 06, 2013 by the Minister of Finance on implementing some articles of the Law on Tax Management, Law Amending and Supplementing a number of articles of the Law on Tax Management and Decree No. 83/2013/NĐ-CP dated July 22, 2013 by the Government; Circular by the Minister of Finance on printing, publishing, managing and using documents regarding fees and charges considered State Budget revenues and other amendment, supplement and replacement documents (if any)

Article 4. Implementation

1. This Circular comes into force from February 12, 2017 to July 01, 2017.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The regulations on property auction fees, collection, transfer, management and use thereof prescribed in this Circular shall be applied from the date stated in Clause 2, Article 81 of the Law on Property Auction. (January 01, 2017)

4. Difficulties that arise in the process of implementation of this document should be immediately reported to the Ministry of Finance for research and amendments.

 

 

ON BEHALF OF THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Vu Thi Mai

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 335/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


17.410

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!