Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 30/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 25/2016/TT-BCT 39/2015/TT-BCT hệ thống điện phân phối

Số hiệu: 30/2019/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 18/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2019/TT-BCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 25/2016/TT-BCT NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN TRUYỀN TẢI VÀ THÔNG TƯ SỐ 39/2015/TT-BCT NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN PHÂN PHỐI

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đi, b sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu t chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đi, b sung một s điều của Luật Điện lực;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, b sung một s điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải và Thông tư s 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phi.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải

1. Bổ sung Khoản 5a sau Khoản 5, Khoản 6a sau Khoản 6 Điều 3 như sau:

“5a. Công suất định mức của nhà máy điện là tổng công suất định mức của các t máy trong nhà máy điện ở chế độ vận hành n định, bình thường và được nhà sản xuất công bố theo thiết kế của tổ máy. Đối với nhà máy điện mặt trời, công suất định mức của nhà máy điện mặt trời là công suất điện xoay chiu ti đa có thể phát được của nhà máy được tính toán và công bố, phù hợp với công suất điện một chiều của nhà máy điện mặt trời theo quy hoạch.

6a. DIM (viết tắt theo tiếng Anh: Dispatch Instruction Management) là hệ thống quản lý thông tin lệnh điều độ giữa cấp điều độ có quyền điều khiển với nhà máy điện hoặc Trung tâm Điều khiển các nhà máy điện.”

2. Sửa đổi Khoản 10, Khoản 35, Khoản 49, Khoản 53 Điều 3 như sau:

“10. Điều khiển tần s trong hệ thống điện (sau đây viết tắt là điều khiển tần số) là quá trình điều khiển trong hệ thống điện để duy trì sự vận hành ổn định của hệ thống, bao gồm điều khiển tần số sơ cấp, điều khin tn s thứ cp và điều khiển tần số cấp 3:

a) Điều khiển tần số sơ cấp là quá trình điều khiển tức thời tần số hệ thống điện được thực hiện tự động bởi số lượng lớn các tổ máy phát điện có trang bị hệ thống điều tốc;

b) Điều khiển tần số thứ cấp là quá trình điều khiển tiếp theo của điều khiển tần số sơ cấp được thực hiện thông qua tác động của hệ thống AGC nhằm đưa tần số về dải làm việc lâu dài cho phép.

c) Điều khiển tần số cấp 3 là quá trình điều khiển tiếp theo của điều khiển tần số thứ cấp được thực hiện bằng lệnh điều độ để đưa tần số hệ thống điện vận hành ổn định theo quy định hiện hành và đảm bảo phân b kinh tế công suất phát các tổ máy phát điện.

35. Mức nhấp nháy điện áp ngắn hạn (Pst) và mức nhấp nháy điện áp dài hạn (Plt) là giá trị đo theo tiêu chuẩn quốc gia hiện hành. Trường hợp giá trị đo Pst và Plt chưa có trong tiêu chuẩn quốc gia, đo theo Tiêu chuẩn IEC hiện hành do Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế công bố.

49. Thiết bị n định hệ thng điện PSS (viết tắt theo tiếng Anh: Power System Stabilizer) là thiết bị đưa tín hiệu bổ sung tác động vào bộ tự động điều chỉnh điện áp (AVR) để làm suy giảm mức dao động công suất trong hệ thống điện.

53. Sa thải phụ tải tự động là tác động cát tải tự động của rơ le theo tín hiệu tần số, điện áp, mức công suất truyền tải của hệ thống điện khi tần số, điện áp, mức công suất truyền tải ra ngoài ngưỡng cho phép theo tính toán của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.”.

3. Sửa đổi Điều 7 như sau:

Điều 7. Cân bằng pha

1. Trong chế độ vận hành bình thường, thành phần thứ tự nghịch của điện áp pha không được vượt quá 3% điện áp danh định đối với các cấp điện áp danh định trong lưới điện truyền tải.

2. Cho phép thành phần thứ tự nghịch của điện áp pha trên lưới điện truyền tải trong một số thời điểm vượt quá giá trị quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng phải đảm bảo 95% các giá trị đo với thời gian đo ít nhất 01 tuần và tần suất lấy mẫu 10 phút/lần không được vượt quá giới hạn quy định.”.

4. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 và bổ sung Khoản 6 Điều 8 như sau:

1. Sóng hài điện áp

a) Tng biến dạng sóng hài điện áp là tỷ lệ giữa giá trị hiệu dụng của sóng hài điện áp với giá trị hiệu dụng của điện áp bậc cơ bản được tính theo công thức sau:

Trong đó:

- THD: Tổng biến dạng sóng hài điện áp;

-Vi: Giá trị hiệu dụng của sóng hài điện áp bậc i và N là bậc cao nhất của sóng hài cần đánh giá;

-Vl: Giá trị hiệu dụng của điện áp bậc cơ bản (tần số 50 Hz).

b) Giá trị cực đại cho phép của tổng biến dạng sóng hài điện áp do các thành phần sóng hài bậc cao gây ra đối với các cấp điện áp 220 kV và 500 kV phải nhỏ hơn hoặc bằng 3%.

2. Sóng hài dòng điện

a) Tổng biến dạng sóng hài dòng điện là tỷ lệ giữa giá trị hiệu dụng của sóng hài dòng điện với giá trị hiệu dụng của dòng điện bậc cơ bản ở chế độ phụ tải, công suất phát cực đại được tính theo công thức sau:

Trong đó:

- TDD: Tổng biến dạng sóng hài dòng điện;

- Ii: Giá trị hiệu dụng của sóng hài dòng điện bậc i và N là bậc cao nhất của sóng hài cần đánh giá;

- IL: Giá trị hiệu dụng của dòng điện bậc cơ bản (tần số 50 Hz) ở phụ tải, công suất phát cực đại (phụ tải, công suất phát cực đại là giá trị trung bình của 12 phụ tải, công suất phát cực đại tương ứng với 12 tháng trước đó, trường hợp đối với các đấu nối mới hoặc không thu thập được giá trị phụ tải, công suất phát cực đại tương ứng với 12 tháng trước đó thì sử dụng giá trị phụ tải, công suất phát cực đại trong toàn bộ thời gian thực hiện phép đo).

b) Giá trị cực đại cho phép của tổng biến dạng sóng hài dòng điện do các thành phần sóng hài bậc cao gây ra đối với các cấp điện áp 220 kV và 500 kV phải nhỏ hơn hoặc bằng 3%.

6. Cho phép đỉnh nhọn bt thường của sóng hài trên lưới điện truyền tải vượt quá tổng biến dạng sóng hài quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này nhưng phải đảm bảo 95 % giá trị đo sóng hài điện áp và sóng hài dòng điện với thời gian đo ít nht 01 tun và tn sut ly mu 10 phút/ln không được vượt quá giới hạn quy định”.

5. Sửa đổi Điều 12 như sau:

“Điều 12. Dòng điện ngắn mạch và thời gian loại trừ sự cố

1. Dòng điện ngắn mạch lớn nhất cho phép

a) Trị số dòng điện ngắn mạch lớn nhất cho phép và thời gian tối đa loại trừ sự c bằng bảo vệ chính trong hệ thống điện truyền tải được quy định tại Bảng 6 như sau:

Bảng 6

Dòng điện ngn mạch lớn nhất cho phép và thời gian tối đa loại trừ sự cố bằng bảo vệ chính

Cấp điện áp

Dòng điện ngắn mạch lớn nhất cho phép (kA)

Thời gian tối đa loại trừ s cố bằng bảo v chính

(ms)

500 kV

50

80

220 kV

50

100

b) Bảo vệ chính trang thiết bị điện là bảo vệ chủ yếu và được lp đặt, chỉnh định để thực hiện tác động trước tiên, đảm bảo các tiêu chí về độ chọn lọc, độ tin cậy tác động và thời gian tác động của hệ thống bảo vệ khi có sự cố xảy ra trong phạm vi bảo vệ đối với trang thiết bị được bảo vệ;

c) Thanh cái 110 kV của các trạm biến áp 500 kV, 220 kV trong lưới điện truyền tải được áp dụng dòng điện ngắn mạch lớn nhất cho phép là 40 kA.

2. Thiết bị đóng cắt trên lưới điện truyền tải phải có đủ khả năng cắt dòng điện ngắn mạch lớn nhất qua thiết bị đóng cắt trong ít nhất 10 năm tiếp theo kể từ thời điểm dự kiến đưa thiết bị vào vận hành và chịu đựng được dòng điện ngn mạch này trong thời gian ti thiu từ 01 giây trở lên.

3. Đối với tổ máy thủy điện và nhiệt điện có công suất lớn hơn 30 MW, tổng giá trị điện kháng siêu quá độ chưa bão hòa của tổ máy phát điện (Xd’’-%) và điện kháng ngắn mạch của máy biến áp đầu cực (Uk-%) tính trong hệ đơn vị tương đi (đơn vị pu quy về công suất biểu kiến định mức của tổ máy phát điện) không được nhỏ hơn 40%.

Trường hp không đáp ứng được yêu cầu trên, chủ đầu tư có trách nhiệm tính toán, đầu tư và lắp đặt thêm kháng điện để tổng giá trị của Xd’’, Uk và kháng điện tính trong hệ đơn vị tương đối (đơn vị pu quy về công suất biểu kiến định mức của tổ máy phát điện) không được nhỏ hơn 40%.

4. Các công trình điện đấu nối vào hệ thống điện truyền tải có giá trị dòng điện ngắn mạch tại điểm đấu nối theo tính toán mà lớn hơn giá trị dòng điện ngắn mạch lớn nhất cho phép quy định tại Bảng 6 thì chủ đu tư các công trình điện có trách nhiệm áp dụng các biện pháp để dòng điện ngắn mạch tại điểm đấu nối xuống thấp hơn hoặc bằng giá trị dòng điện ngắn mạch lớn nhất cho phép quy định tại Bảng 6. 5.

5. Đơn vị truyền tải điện có trách nhiệm thông báo giá trị dòng điện ngắn mạch lớn nhất tại điểm đấu nối tại thời điểm hiện tại và theo tính toán trong ít nhất 10 năm tiếp theo để Khách hàng sử dụng lưới điện truyền tải phối hợp trong quá trình đu tư, lp đặt thiết bị, đảm bảo thiết bị đóng cắt có đủ khả năng đóng cắt dòng điện ngắn mạch lớn nhất tại điểm đấu nối trong ít nhất 10 năm tiếp theo kể từ thời điểm dự kiến đưa thiết bị vào vận hành.”.

6. Sửa đổi Khoản 3 Điều 28 như sau:

“3. Trường hợp phương án đấu nối đề nghị của khách hàng không phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt, Đơn vị truyền tải điện có trách nhiệm thông báo cho khách hàng có nhu cầu đấu nối biết để thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo quy định.”.

7. Sửa đổi Khoản 1 Điều 31 như sau:

“1. Khách hàng sử dụng lưới điện truyền tải có trách nhiệm đầu tư, lắp đặt, quản lý vận hành hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý của mình và đảm bảo kết nối hệ thống này với hệ thống thông tin của Đơn vị truyền tải điện và cấp điều độ có quyền điều khin; đảm bảo thông tin liên lạc, truyền dữ liệu (bao gồm cả dữ liệu của hệ thống SCADA, PMU, giám sát ghi sự cố) đầy đủ, tin cậy và liên tục phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện. Các phương tiện thông tin liên lạc tối thiu phục vụ công tác điều độ, vận hành trong hệ thống điện truyền tải gồm kênh trực thông, điện thoại, fax và DIM phải hoạt động tin cậy và liên tục.”.

8. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 32 như sau:

“1. Trạm biến áp có cấp điện áp từ 220 kV trở lên, nhà máy điện có công suất lắp đặt trên 30 MW và nhà máy điện đấu nối vào lưới điện truyền tải chưa kết nối đến Trung tâm điều khiển phải được trang bị Gateway hoặc RTU và thiết lập hai kết nối độc lập về mặt vật lý với hệ thống SCADA của cấp điều độ có quyền điều khin.

2. Trạm biến áp có cấp điện áp từ 220 kV trở lên, nhà máy điện có công suất lắp đặt trên 30 MW và các nhà máy điện đấu nối vào lưới điện truyền tải đã kết nối và được điều khiển, thao tác xa từ Trung tâm điều khiển phải được trang bị Gateway hoặc RTU và thiết lập một kết nối với hệ thống SCAD A của Cấp điều độ có quyền điều khiển và hai kết nối với hệ thống điều khiển tại Trung tâm điều khiển.”.

9. Sửa đổi Điều 36 như sau:

“Điều 36. Hệ thống sa thải phụ tải tự động

1. Khách hàng sử dụng lưới điện truyền tải có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan đ thống nhất lắp đặt thiết bị và đảm bảo hoạt động của hệ thng sa thải phụ tải tự động trong hệ thống điện của mình theo tính toán và yêu cầu của Cấp điều độ có quyền điều khiển.

2. Hệ thống sa thải phụ tải tự động phải được thiết kế, chỉnh định đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Độ tin cậy không nhỏ hơn 99%;

b) Việc sa thải không thành công của một phụ tải nào đó không làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ hệ thống điện;

c) Trình tự sa thải và lượng công suất sa thải phải tuân thủ mức phân bổ của Cấp điều độ có quyền điều khiển, không được thay đổi trong bất kỳ trường hợp nào nếu không có sự cho phép của cấp điều độ có quyền điều khiển.

3. Trình tự khôi phục phụ tải điện phải tuân thủ theo lệnh điều độ của cấp điều độ có quyền điều khiển.”.

10. Sửa đổi Khoản 2 Điều 37 như sau:

“2. Yêu cầu kết nối của Trung tâm điều khiển

a) Yêu cầu về kết nối hệ thống thông tin

- Có một đường truyền dữ liệu kết nối với hệ thống thông tin của cấp điều độ có quyền điều khiển. Trường hợp có nhiều cấp điều độ có quyền điều khiển, các cấp điều độ có trách nhiệm thống nhất phương thức chia sẻ thông tin;

- Có hai đường truyền dữ liệu (một đường truyền làm việc, một đường truyền dự phòng) kết nối với hệ thống điều khiển và thông tin của nhà máy điện, trạm điện do Trung tâm điều khin thực hiện điều khiển từ xa;

- Các phương tiện thông tin liên lạc tối thiểu phục vụ công tác điều độ gồm trực thông, điện thoại, fax, DIM và mạng máy tính phải hoạt động tốt.

b) Yêu cầu về kết nối hệ thống SCADA

- Có một kết nối với hệ thống SCADA của Cấp điều độ có quyền điều khiển. Trường hợp có nhiều cấp điều độ có quyền điều khiển, các cấp điều độ có trách nhiệm chia sẻ thông tin;

- Có hai kết nối với thiết bị đầu cuối RTU/Gateway, hệ thống điều khiển của nhà máy điện, trạm điện và thiết bị đóng cắt trên lưới điện do Trung tâm điều khiển thực hiện điều khiển từ xa;

c) Trung tâm điều khiển phải trang bị màn hình giám sát và kết nối với hệ thống camera giám sát an ninh tại nhà máy điện, trạm điện và thiết bị đóng cắt trên lưới điện về Trung tâm điều khiển.”.

11. Sửa đổi Khoản 3 Điều 38 như sau:

“3. Tổ máy phát điện của nhà máy điện phải có khả năng tham gia vào việc điều khiển tần số sơ cấp khi tần số lệch ra khỏi dải chết của hệ thống điều tốc và đáp ứng toàn bộ công suất điều khiển tần số sơ cấp của tổ máy trong 15 giây và duy trì công suất này tối thiểu 15 giây. Công suất điều khiển tần số sơ cấp ca tổ máy được tính toán theo độ lệch tn s thực tế và các thông s cài đặt do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện yêu cầu.”.

12. Sửa đổi Điều 42 như sau:

“Điều 42. Yêu cầu kỹ thuật đối với nhà máy điện gió, nhà máy điện mt trời

1. Nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời phải có khả năng duy trì vận hành phát công suất tác dụng theo các chế độ sau:

a) Chế độ phát tự do: Vận hành phát điện công suất lớn nhất có thể theo sự biến đi của nguồn năng lượng sơ cấp (gió hoặc mặt trời);

b) Chế độ điều khiển công suất phát:

Nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời phải có khả năng giới hạn công suất phát theo lệnh điều độ trong các trường hợp sau:

- Trường hợp nguồn năng lượng sơ cấp biến thiên thấp hơn giá trị giới hạn theo lệnh điều độ thì phát công suất lớn nhất có thể;

- Trường hợp nguồn năng lượng sơ cấp biến thiên bằng hoặc lớn hơn giá trị giới hạn theo lệnh điều độ thì phát công suất đúng giá trị giới hạn theo lệnh điều độ với sai số trong dải ±01% công suất định mức.

2. Nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời tại mọi thời điểm đang nối lưới phải có khả năng duy trì vận hành phát điện trong thời gian tối thiểu tương ứng với các dải tần số vận hành theo quy định tại Bảng 8 như sau:

Bảng 8

Thời gian tối thiểu duy trì vận hành phát điện của nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời tương ng với các dải tần s của hệ thống điện

Di tn s của hệ thng đin

Thời gian duy trì tối thiểu

Từ 47,5 HZ đến 48,0 Hz

10 phút

Trên 48 Hz đến dưới 49 Hz

30 phút

Từ 49 Hz đến 51 Hz

Phát liên tc

Trên 51 Hz đến 51,5 Hz

30 phút

Trên 51,5 Hz đến 52 Hz

01 phút

3. Khi tần số hệ thống điện lớn hơn 50,5 Hz, nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời có khả năng giảm công suất tác dụng theo độ dốc tương đối của đường đặc tuyến tĩnh (droop characteristics) trong dải từ 2% đến 10%. Giá trị cài đặt độ dc tương đối của đường đặc tuyến tĩnh do cấp điều độ có quyền điều khiển tính toán và xác định.

4. Nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời phải có khả năng điều chỉnh công suất phản kháng theo đặc tính như hình vẽ dưới đây và mô tả tại Điểm a, Điểm b Khoản này:

a) Trường hợp nhà máy điện phát công suất tác dụng lớn hơn hoặc bng 20% công suất tác dụng định mức và điện áp tại điểm đấu nối trong dải ± 10% điện áp danh định, nhà máy điện phải có khả năng điều chỉnh liên tục công suất phản kháng trong dải hệ số công suất 0,95 (ứng với chế độ phát công suất phản kháng) đến 0,95 (ứng với chế độ nhận công suất phản kháng) tại điểm đấu nối ứng với công suất định mức;

b) Trường hợp nhà máy điện phát công suất tác dụng nhỏ hơn 20% công suất định mức, nhà máy điện có th giảm khả năng nhận hoặc phát công suất phản kháng phù hợp với đặc tính của nhà máy điện.

5. Chế độ điều khiển điện áp và công suất phản kháng:

a) Nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời có khả năng điều khiển điện áp và công suất phản kháng theo các chế độ sau:

- Chế độ điều khiển điện áp theo đặc tính độ dốc điều chỉnh điện áp (đặc tính quan hệ điện áp/công suất phản kháng);

- Chế độ điều khin theo giá trị đặt công suất phản kháng;

- Chế độ điều khiển theo hệ số công suất.

b) Nếu điện áp tại điểm đấu nối trong dải ± 10% điện áp danh định, nhà máy điện gió và nhà máy điện mặt trời phải có khả năng điều chỉnh điện áp tại phía hạ áp máy biến áp tăng áp với độ sai lệch không quá ± 0,5% điện áp định mức (so với giá trị đặt điện áp) bất cứ khi nào công suất phản kháng của tổ máy phát điện còn nằm trong dải làm việc cho phép và hoàn thành trong thời gian không quá 05 giây.

6. Nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời tại mọi thời điểm đang nối lưới phải có khả năng duy trì vận hành phát điện tương ứng với dải điện áp tại điểm đu ni trong thời gian như sau:

a) Điện áp dưới 0,3 pu, thời gian duy trì tối thiểu là 0,15 giây;

b) Điện áp từ 0,3 pu đến dưới 0,9 pu, thời gian duy trì tối thiểu được tính theo công thức sau:

Tmin = 4 x U - 0,6

Trong đó:

- Tmin (giây): Thời gian duy trì phát điện tối thiểu;

- U (pu): Điện áp thực tế tại điểm đấu nối tính theo đơn vị pu (đơn vị tương đối).

c) Điện áp từ 0,9 pu đến dưới 1,1 pu, nhà máy điện gió và nhà máy điện mặt trời phải duy trì vận hành phát điện liên tục;

d) Điện áp từ 1,1 pu đến dưới 1,15 pu, nhà máy điện gió và nhà máy điện mặt trời phải duy trì vận hành phát điện trong thời gian 03 giây;

đ) Điện áp từ 1,15 pu đến dưới 1,2 pu, nhà máy điện gió và nhà máy điện mặt trời phải duy trì vận hành phát điện trong thời gian 0,5 giây.

7. Độ mất cân bằng pha, tổng biến dạng sóng hài và mức nhấp nháy điện áp do nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời gây ra tại điểm đấu nối không được vượt quá giá trị quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Thông tư này.

8. Nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời phải đầu tư các trang thiết bị, hệ thống điều khiển, tự động đảm bảo kết nối ổn định, tin cậy và bảo mật với hệ thống điều khiển công suất tổ máy (AGC) của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phục vụ điều khiển từ xa công suất nhà máy theo lệnh điều độ của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện”.

13. Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 59 như sau:

“a) Mức dự phòng điều tần thứ cấp, dự phòng khởi động nhanh thấp hơn mức yêu cầu ở chế độ vận hành bình thường”.

14. Sửa đổi Điểm b Khoản 3 Điều 64 như sau:

“b) Sa thải phụ tải theo từng tuyến đường dây bằng rơ le tự động sa thải hoc sa thải ph tải theo lnh điều đ.”

15. Bổ sung Khoản 2a sau Khoản 2 Điều 69 như sau:

“2a. Cung cấp thông tin về nguồn năng lượng sơ cấp (thông tin về thủy văn đối với nhà máy thủy điện, than - dầu - chất đốt đối vi nhà máy nhiệt điện, thông tin quan trắc khí tượng đối với nhà máy điện gió, mặt trời), dự báo công suất, sản lượng của nhà máy và truyền số liệu về Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.”

16. Sửa đổi Điều 72 như sau:

“Điều 72. Các loi dch v ph tr

Các loại dịch vụ phụ trợ trong hệ thống điện bao gồm:

1. Điều khiển tần số thứ cấp (Điều tần thứ cấp).

2. Khởi động nhanh.

3. Điều chỉnh điện áp.

4. Dự phòng vận hành phải phát để đảm bảo an ninh hệ thống điện.

5. Khởi động đen.

17. Sửa đổi Điều 73 như sau:

“Điều 73. Yêu cầu kỹ thut đối với các dịch vụ ph tr

1. Điều tần thứ cấp: Tổ máy phát điện cung cấp dịch vụ điều tần thứ cấp phải có khả năng bắt đầu cung cấp công suất điều tần trong vòng 20 giây kể từ khi nhận được tín hiệu AGC từ Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và cung cấp toàn bộ công suất điều tần thứ cấp đã đăng ký trong vòng 10 phút và duy trì mức công suất này tối thiểu 15 phút.

2. Khởi động nhanh: T máy phát điện cung cấp dự phòng khởi động nhanh phải có khả năng tăng đến công suất định mức trong vòng 25 phút và duy trì ở mức công suất này tối thiểu 08 giờ.

3. Điều chỉnh điện áp: Tổ máy phát điện cung cấp dịch vụ điều chỉnh điện áp phải có khả năng thay đổi công suất phản kháng ngoài dải điều chỉnh quy định tại Khoản 2 Điều 38 Thông tư này, đáp ứng yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

4. Dự phòng vận hành phải phát để đảm bảo an ninh hệ thống điện: Tổ máy phát điện cung cấp dịch vụ dự phòng vận hành phải phát để đảm bảo an ninh hệ thống điện phải có khả năng tăng đến công suất định mức trong vòng 01 giờ và duy trì mức công suất định mức ti thiểu trong 08 giờ (không bao gồm thời gian khởi động).

5. Khởi động đen: Tổ máy phát điện cung cấp dịch vụ khởi động đen phải có khả năng tự khởi động từ trạng thái nguội mà không cần nguồn cấp từ hệ thng điện quc gia và phải có khả năng kết nối, cấp điện cho hệ thống điện sau khi đã khởi động thành công.”

18. Sửa đổi Điều 74 như sau:

“Điều 74: Xác định nhu cầu và vận hành dịch vụ phụ trợ

1. Nguyên tắc chung để xác định nhu cầu dịch vụ phụ trợ, bao gồm:

a) Đảm bảo duy trì mức d phòng điện năng và công suất của hệ thống điện để đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành và an ninh hệ thống điện;

b) Đảm bảo chi phí tối thiểu phù hợp với các điều kiện, ràng buộc trong hệ thống điện quốc gia.

2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán và trình Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhu cầu dịch vụ phụ trợ cho hệ thống điện quốc gia theo Quy trình xác định nhu cầu và vận hành dịch vụ phụ trợ do Cục Điều tiết điện lực ban hành.

3. Trước ngày 01 tháng 11 hàng năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm trình Cục Điều tiết điện lực thông qua nhu cầu dịch vụ phụ trợ cho hệ thống điện quốc gia năm tới để làm cơ sở lập kế hoạch mua và huy động các dịch vụ phụ trợ trong kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia năm tới.”

19. Sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 85 như sau:

“b) Khi xảy ra trạng thái mất cân bằng trên hệ thống điện, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện huy động các t máy phát điện cung cấp dịch vụ phụ trợ và điều chỉnh công suất phát của các tổ máy phát điện căn cứ vào thứ tự huy động của các tổ máy phát điện trong hệ thống để đưa hệ thống điện trở lại trạng thái cân bằng và duy trì mức dự phòng theo quy định.”

20. Bổ sung Khoản 4 Điều 90 như sau:

“4. Đơn vị truyền tải điện có trách nhiệm báo cáo theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này bng văn bản theo đường văn thư và thư điện tử (email).”.

21. Bổ sung Khoản 5 Điều 91 như sau:

“5. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường có trách nhiệm báo cáo theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này bằng văn bản theo đường văn thư và thư điện tử (email).”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối

1. Bổ sung Khoản 3a sau Khoản 3 Điều 3 như sau:

“3a. Công suất định mức của nhà máy điện là tng công suất định mức của các tổ máy trong nhà máy điện ở chế độ vận hành ổn định, bình thường và được nhà sản xuất công bố theo thiết kế của tổ máy. Đối với nhà máy điện mặt trời, công suất định mức của nhà máy điện mặt trời là công suất điện xoay chiều tối đa có thể phát được của nhà máy được tính toán và công bố trong thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt, phù hợp với công suất điện một chiều của nhà máy điện mặt trời theo quy hoạch.”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

“Điều 5. Điện áp

1. Các cấp điện áp danh định trong hệ thống điện phân phi bao gm 110 kV, 35 kV, 22 kV, 15 kV, 10 kV, 06 kV và 0,38 kV.

2. Độ lệch điện áp vận hành cho phép trên lưới điện phân phối trong chế độ vận hành bình thường:

a) Độ lệch điện áp vận hành cho phép tại thanh cái trên lưới điện phân phối của Đơn vị phân phối điện so với điện áp danh định là + 10% và - 05%;

b) Độ lệch điện áp vận hành cho phép tại điểm đấu nối so với điện áp danh định như sau:

- Tại điểm đấu nối với Khách hàng sử dụng điện là ± 05%;

- Tại điểm đấu nối với nhà máy điện là + 10% và - 05%;

- Trường hợp nhà máy điện và khách sử dụng điện đu ni vào cùng một thanh cái, đường dây trên lưới điện phân phối thì điện áp tại điểm đấu nối do Đơn vị phân phối điện quản lý vận hành lưới điện khu vực quyết định đảm bảo phù hợp với yêu cầu kỹ thuật vận hành lưới điện phân phối và đảm bảo chất lượng điện áp cho khách hàng sử dụng điện theo quy định.

3. Đối với lưới điện chưa ổn định sau sự cố, cho phép độ lệch điện áp tại điểm đấu nối với Khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng trực tiếp do sự cố trong khoảng + 5% và - 10% so với điện áp danh định.

4. Trong chế độ sự cố hệ thống điện hoặc khôi phục sự cố, cho phép mức dao động điện áp trên lưới điện phân phối trong khoảng ± 10% so với điện áp danh định.

5. Trong thời gian sự cố, điện áp tại nơi xảy ra sự cố và vùng lân cận có thể giảm quá độ đến giá trị bằng 0 ở pha bị sự cố hoặc tăng quá 110% điện áp danh định ở các pha không bị sự cố cho đến khi sự cố được loại trừ.

6. Dao động điện áp tại điểm đấu nối trên lưới điện phân phối do phụ tải của khách hàng sử dụng điện dao động hoặc do thao tác thiết bị đóng cắt trong nội bộ nhà máy điện gây ra không được vượt quá 2,5% điện áp danh định và phải nằm trong phạm vi giá trị điện áp vận hành cho phép được quy định tại Khoản 2 Điều này.

7. Trường hợp Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối có yêu cầu chất lượng điện áp cao hơn so với quy định tại Khoản 2 Điều này, Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối có thể thỏa thuận với Đơn vị phân phối điện hoặc Đơn vị phân phối và bán lẻ điện. Đơn vị phân phối điện hoặc Đơn vị phân phối và bán lẻ điện có trách nhiệm lấy ý kiến của cấp điều độ có quyền điều khiển trước khi thỏa thuận thống nhất với khách hàng”.

3. Sửa đổi Điều 6 như sau:

“Điều 6. Cân bằng pha

1. Trong chế độ làm việc bình thường, thành phần thứ tự nghịch của điện áp pha không vượt quá 03 % điện áp danh định đối với cấp điện áp 110 kV hoặc 05 % điện áp danh định đối với cấp điện áp trung áp và hạ áp.

2. Cho phép thành phần thứ tự nghịch của điện áp pha trên lưới điện phân phối trong một số thời điểm vượt quá giá trị quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng phải đảm bảo 95% các giá trị đo với thời gian đo là ít nhất 01 tuần và tần suất lấy mẫu 10 phút/lần không được vượt quá giới hạn quy định”.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

“Điều 7. Sóng hài

1. Sóng hài điện áp:

a) Tổng biến dạng sóng hài điện áp là tỷ lệ giữa giá trị hiệu dụng của sóng hài điện áp với giá trị hiệu dụng của điện áp bậc cơ bản được tính theo công thức sau:

Trong đó:

- THD: Tổng biến dạng sóng hài điện áp; Vi: Giá trị hiệu dụng của sóng hài điện áp bậc i và N là bậc cao nhất của sóng hài cần đánh giá;

- Vl: Giá trị hiệu dụng của điện áp bậc cơ bản (tần số 50 Hz).

b) Độ biến dạng sóng hài điện áp tối đa cho phép trên lưới điện phân phối quy định trong Bảng 1a như sau:

Bảng 1a

Độ biến dạng sóng hài điện áp ti đa cho phép

Cấp điện áp

Tổng biến dạng sóng hài (THD)

Biến dạng riêng l

110kV

3,0%

1,5%

Trung áp

5%

3,0%

Hạ áp

8%

5%

2. Sóng hài dòng điện:

a) Tổng biến dạng sóng hài dòng điện là tỷ lệ giữa giá trị hiệu dụng của sóng hài dòng điện với giá trị hiệu dụng của dòng điện bậc cơ bản ở phụ tải/công suất phát cực đại được tính theo công thức sau:

Trong đó:

- TDD: Tổng biến dạng sóng hài dòng điện;

- Ii: Giá trị hiệu dụng của sóng hài dòng điện bậc i và N là bậc cao nhất của sóng hài cần đánh giá;

- IL: Giá trị hiệu dụng của dòng điện bậc cơ bản (tần số 50 Hz) ở phụ tải, công suất phát cực đại (phụ tải, công suất phát cực đại là giá trị trung bình của 12 giá trị phụ tải, công suất phát cực đại tương ứng với 12 tháng trước đó, trường hợp đối với các đấu nối mới hoặc không thu thập được giá trị phụ tải, công suất cực đại tương ứng với 12 tháng trước đó thì sử dụng giá trị phụ tải, công suất phát cực đại trong toàn bộ thời gian thực hiện phép đo).

b) Nhà máy điện đấu nối vào lưới điện phân phối phải đảm bảo không gây ra biến dạng sóng hài dòng điện vượt quá giá trị quy định tại Bảng 1b như sau:

Bảng 1b

Độ biến dạng sóng hài dòng điện tối đa cho phép đối với nhà máy điện

Cấp điện áp

Tổng biến dạng

Biến dạng riêng lẻ

110kV

3%

2%

Trung áp, hạ áp

5%

4%

c) Phụ tải điện đấu nối vào lưới điện phân phối phải đảm bảo không gây ra biến dạng sóng hài dòng điện vượt quá giá trị quy định tại Bảng 1c như sau:

Bảng 1c

Biến dạng sóng hài dòng điện tối đa cho phép đi với phụ tải điện

Cấp điện áp

Tổng biến dạng

Biến dạng riêng l

110 kV

4%

3,5%

Trung áp

8%

7%

Hạ áp

12% nếu phụ tải 50 kW

20% nếu phụ tải <50 kW

10% nếu phụ tải 50 kW

15% nếu phụ tải <50 kW

3. Cho phép đỉnh nhọn bất thường của sóng hài trên lưới điện phân phối vượt quá tổng biến dạng sóng hài quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này nhưng phải đảm bảo 95% các giá trị đo sóng hài điện áp và sóng hài dòng điện với thời gian đo ít nhất 01 tuần và tần suất lấy mẫu 10 phút/lần không được vượt quá giới hạn quy định.”.

5. Sửa đổi Điều 8 như sau:

“Điều 8. Nhấp nháy điện áp

1. Trong điều kiện vận hành bình thường, mức nhấp nháy điện áp tại mọi điểm đấu nối không được vượt quá giới hạn quy định trong Bảng 2 như sau:

Bảng 2

Mức nhp nháy điện áp

Cấp điện áp

Mức nhấp nháy cho phép

110kV

Pst95% = 0,80

Plt95% = 0,60

Trung áp

Pst95% = 1,00

Plt95% = 0,80

Hạ áp

Pst95% = 1,00

Plt95% = 0,80

2. Mức nhp nháy điện áp ngn hạn (Pst) và mức nhp nháy điện áp dài hạn (Plt) là giá trị đo theo tiêu chuẩn quốc gia hiện hành. Trường hợp giá trị đo Pst và Plt chưa có trong tiêu chuẩn quốc gia, đo theo Tiêu chun IEC hiện hành do y ban Kỹ thuật điện quốc tế công bố. ”.

6. Sửa đổi Điều 9 như sau:

“Điều 9. Dòng điện ngắn mạch và thời gian loại trừ sự cố

1. Dòng điện ngắn mạch lớn nhất cho phép trên lưới điện phân phối và thời gian tối đa loại trừ sự cố của bảo vệ chính được quy định trong Bảng 3 như sau:

Bảng 3

Dòng điện ngắn mạch lớn nht cho phép và thời gian ti đa loại trừ sự c

Điện áp

Dòng điện ngắn mạch lớn nhất cho phép

(kA)

Thời gian tối đa loại trừ sự cố của bảo v chính

(ms)

110kV

31,5

150

Trung áp

25

500

2. Thiết bị đóng ct trên lưới điện phân phối phải có đủ khả năng ct dòng điện ngắn mạch lớn nhất qua thiết bị đóng cắt trong ít nhất 10 năm tiếp theo kể từ thời điểm dự kiến đưa thiết bị vào vận hành và chịu đựng dòng điện ngắn mạch này trong thời gian tối thiểu 01 giây trở lên.

3. Đối với đường dây trung áp có nhiều phân đoạn, khó phối hợp bảo vệ gia các thiết bị đóng cắt trên lưới điện, cho phép thời gian loại trừ sự cố của bảo vệ chính tại một số vị trí đóng cắt lớn hơn giá trị quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng phải nhỏ hơn 01 giây và phải đảm bảo an toàn cho thiết bị và lưới điện.

4. Các công trình điện đấu nối vào hệ thống điện phân phối có giá trị dòng điện ngắn mạch tại điểm đấu nối theo tính toán mà lớn hơn giá trị dòng điện ngắn mạch lớn nhất cho phép quy định tại Bảng 3, chủ đầu tư các công trình điện có trách nhiệm áp dụng các biện pháp để dòng điện ngắn mạch tại điểm đấu nối xuống thấp hơn hoặc bằng giá trị dòng điện ngắn mạch lớn nhất cho phép quy định tại Bảng 3.

5. Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm thông báo giá trị dòng điện ngắn mạch lớn nhất tại điểm đấu nối để Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối phối hp trong quá trình đầu tư, lắp đặt thiết bị, đảm bảo thiết bị đóng cắt có đủ khả năng đóng cắt dòng điện ngắn mạch lớn nhất tại điểm đấu nối trong ít nhất 10 năm tiếp theo kể từ khi dự kiến đưa thiết bị vào vận hành.”.

7. Bổ sung Điều 17a sau Điều 17 như sau:

“Điều 17a. Công bố thông tin về độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng

1. Trước ngày 10 hàng tháng, Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm công bố trên Trang thông tin điện tử của đơn vị các thông tin về độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng của tháng trước liền kề.

2. Trước ngày 31 tháng 01 hàng năm, Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm công bố trên Trang thông tin điện tử của đơn vị các thông tin về độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng của năm trước liền kề.”.

8. Sửa đổi Khoản 2 Điều 28 như sau:

“2. Trường hợp phương án đấu nối đề nghị của khách hàng không phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt, Đơn vị phân phối điện hoặc Đơn vị phân phối và bán lẻ điện có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối biết đ thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo quy định.”.

9. Sửa đổi Điều 32 như sau:

“Điều 32. Yêu cầu về biến dạng sóng hài

Biến dạng sóng hài cho phép tại điểm đấu nối với lưới điện phân phối phải đảm bảo các yêu cu quy định tại Điều 7 Thông tư này.”.

10. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 38 như sau:

“1. Nhà máy điện đấu nối vào lưới điện phân phối có công suất từ 10 MW trở lên (không phân biệt cấp điện áp đấu nối) và các trạm biến áp 110 kV chưa kết ni đến Trung tâm điều khiển phải được trang bị Gateway hoặc RTU và thiết lập hai kết ni độc lập v mặt vật lý với hệ thống SCADA của cấp điều độ có quyn điều khiển. Trường hợp nhà máy điện, trạm biến áp có nhiều cấp điều độ có quyền điều khiển, các cấp điều độ có trách nhiệm chia sẻ thông tin phục vụ phối hợp vận hành hệ thống điện.

2. Nhà máy điện đấu nối vào lưới điện phân phối có công suất từ 10 MW trở lên, các trạm biến áp 110 kV đã kết nối đến Trung tâm điều khiển phải được trang bị Gateway hoặc RTU được thiết lập một kết nối với hệ thống SCADA ca Cấp điều độ có quyền điều khiển và hai kết nối với hệ thống điều khiển tại Trung tâm điều khiển.”.

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 40 như sau:

“Điều 40. Yêu cầu đối với nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt tri đấu ni vào lưi điện phân phối từ cấp điện áp trung áp trở lên

1. Nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời phải có khả năng duy trì vận hành phát công suất tác dụng theo các chế độ sau:

a) Chế độ phát tự do: Vận hành phát điện công suất lớn nhất có thể theo sự biến đi của nguồn năng lượng sơ cấp (gió hoặc mặt trời);

b) Chế độ điều khiển công suất phát:

Nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời phải có khả năng giới hạn công suất phát theo lệnh điều độ trong các trường hợp sau:

- Trường hợp nguồn năng lượng sơ cấp biến thiên thấp hơn giá trị giới hạn theo lệnh điều độ thì phát công suất lớn nhất có thể;

- Trường hợp nguồn năng lượng sơ cấp biến thiên bằng hoặc lớn hơn giá trị giới hạn theo lệnh điều độ thì phát công sut đúng giá trị gii hạn theo lệnh điều độ với sai s trong dải ± 01% công suất định mức.

2. Nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời tại mọi thời điểm đang nối lưới phải có khả năng duy trì vận hành phát điện trong thời gian tối thiểu tương ứng với các dải tn số vận hành theo quy định tại Bảng 8 như sau:

Bảng 8

Thời gian ti thiu duy trì vận hành phát điện của nhà máy điện gió nhà máy điện mặt trời tương ứng với các dải tần số của hệ thống điện

Di tn s của h thng điện

Thời gian duy trì tối thiểu

Từ 47,5 HZ đến 48,0 Hz

10 phút

Trên 48 Hz đến dưới 49 Hz

30 phút

Từ 49 Hz đến 51 Hz

Phát liên tc

Trên 51 Hz đến 51,5 Hz

30 phút

Trên 51,5 Hz đến 52 Hz

01 phút

3. Khi tần số hệ thống điện lớn hơn 50,5 Hz, nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời có khả năng giảm công suất tác dụng theo độ dốc tương đối của đường đặc tuyến tĩnh (droop characteristics) trong dải từ 2% đến 10%. Giá trị cài đặt độ dc tương đối của đường đặc tuyến tĩnh do cấp điều độ có quyền điều khin tính toán và xác định.

4. Nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời phải có khả năng điều chỉnh công suất phản kháng theo đặc tính như hình vẽ dưới đây và mô tả tại Điểm a, Điểm b Khoản này:

a) Trường hợp nhà máy điện phát công suất tác dụng lớn hơn hoặc bằng 20% công suất tác dụng định mức và điện áp tại điểm đấu nối trong dải ± 10% điện áp danh định, nhà máy điện phải có khả năng điều chỉnh liên tục công suất phản kháng trong dải hệ số công suất 0,95 (ứng với chế độ phát công suất phản kháng) đến 0,95 (ứng với chế độ nhận công suất phản kháng) tại điểm đấu nối ứng vi công suất định mức;

b) Trường hợp nhà máy điện phát công suất tác dụng nhỏ hơn 20% công suất định mức, nhà máy điện có th giảm khả năng nhận hoặc phát công suất phản kháng phù hợp với đặc tính của nhà máy điện.

5. Chế độ điều khiển điện áp và công suất phản kháng:

a) Nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời có khả năng điều khiển điện áp và công suất phản kháng theo các chế độ sau:

- Chế độ điều khiển điện áp theo đặc tính độ dốc điều chỉnh điện áp (đặc tính quan hệ điện áp/công suất phản kháng);

- Chế độ điều khiển theo giá trị đặt công suất phản kháng;

- Chế độ điều khiển theo hệ số công suất.

b) Nếu điện áp tại điểm đấu nối trong dải ± 10% điện áp danh định, nhà máy điện gió và nhà máy điện mặt trời phải có khả năng điều chỉnh điện áp tại phía hạ áp máy biến áp tăng áp với độ sai lệch không quá ± 0,5% điện áp định mức (so với giá trị đặt điện áp) bất cứ khi nào công suất phản kháng của tổ máy phát điện còn nm trong dải làm việc cho phép và hoàn thành trong thời gian không quá 05 giây.

6. Nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời tại mọi thời điểm đang nối lưới phải có khả năng duy trì vận hành phát điện tương ứng với dải điện áp tại điểm đấu nối trong thời gian như sau:

a) Điện áp dưới 0,3 pu, thời gian duy trì tối thiểu là 0,15 giây;

b) Điện áp từ 0,3 pu đến dưới 0,9 pu, thời gian duy trì tối thiểu được tính theo công thức sau:

Tmin = 4 x U - 0,6

Trong đó:

- Tmin (giây): Thời gian duy trì phát điện tối thiểu;

- U (pu): Điện áp thực tế tại điểm đấu nối tính theo đơn vị pu (đơn vị tương đi).

c) Điện áp từ 0,9 pu đến dưới 1,1 pu, nhà máy điện gió và nhà máy điện mặt trời phải duy trì vận hành phát điện liên tục;

d) Điện áp từ 1,1 pu đến dưới 1,15 pu, nhà máy điện gió và nhà máy điện mặt trời phải duy trì vận hành phát điện trong thời gian 03 giây;

đ) Điện áp từ 1,15 pu đến dưới 1,2 pu, nhà máy điện gió và nhà máy điện mặt trời phải duy trì vận hành phát điện trong thời gian 0,5 giây.

7. Độ mất cân bằng pha, tng biến dạng sóng hài và mức nhấp nháy điện áp do nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời gây ra tại điểm đấu nối không được vượt quá giá trị quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Thông tư này.

8. Nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời phải đầu tư các trang thiết bị, hệ thống điều khiển, tự động đảm bảo kết nối ổn định, tin cậy và bảo mật với hệ thống điều khiển công suất tổ máy (AGC) của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phục vụ điều khiển từ xa công suất nhà máy theo lệnh điều độ của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.”.

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 41 như sau:

“Điều 41. Yêu cầu đối với hệ thống điện mặt trời đấu nối vào lưới điện phân phối cấp điện áp hạ áp

Hệ thống điện mặt trời được phép đấu nối với lưới điện hạ áp khi đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Công suất đấu nối

a) Tổng công suất đặt của hệ thống điện mặt trời đấu nối vào cấp điện áp hạ áp của trạm biến áp hạ thế không được vượt quá công suất đặt của trạm biến áp đó;

b) Hệ thống điện mặt trời có công suất dưới 20 kWp trở xuống được đấu ni vào lưới điện 01 pha hoặc 03 pha theo thỏa thuận với Đơn vị phân phối điện, Đơn vị phân phối và bán lẻ điện;

c) Hệ thống điện mặt trời có công suất từ 20 kWp trở lên phải đấu nối vào lưới điện 03 pha.

2. Tại mọi thời điểm đang nối lưới, hệ thống điện mặt trời được phép đấu ni với lưới điện hạ áp phải có khả năng duy trì vận hành phát điện trong thời gian ti thiu tương ứng với các dải tần số vận hành theo quy định tại Bảng 5a như sau:

Bảng 5a

Thời gian tối thiểu duy trì vận hành phát điện tương ứng với các dải tần s của hệ thống điện

Di tn s của h thng đin

Thời gian duy trì tối thiểu

48 Hz đến 49 Hz

30 phút

49 Hz đến 51 Hz

Phát liên tc

51Hz đến 51,5 Hz

30 phút

3. Khi tần s hệ thống điện lớn hơn 50,5 Hz, hệ thống điện mặt trời có công suất từ 20 kWp trở lên phải giảm công suất tác dụng xác định theo công thức sau:

Trong đó:

- P: Mức giảm công suất phát tác dụng (MW);

- Pm: Công suất tác dụng tương ứng với thời điểm trước khi thực hiện giảm công suất (MW);

- fn: Tần số hệ thống điện trước khi thực hiện giảm công suất (Hz).

4. Hệ thống điện mặt trời phải có khả năng duy trì vận hành phát điện liên tục trong các dải điện áp tại điểm đấu nối theo quy định tại Bảng 5b như sau:

Bảng 5b

Thời gian ti thiu duy trì vận hành phát điện tương ứng với các dải điện áp tại điểm đu nối

Đin áp tại điểm đấu nối

Thời gian duy trì tối thiểu

Nhỏ hơn 50% điện áp danh định

Không yêu cầu

50% đến 0,85 điện áp danh định

2 giây

85% đến 110% điện áp danh định

Vn hành liên tục

110% đến 120% điện áp danh định

2 giây

Lớn hơn 120% điện áp danh định

Không yêu cầu

5. Hệ thống điện mặt trời đấu nối vào lưới điện hạ áp không được phát công suất phản kháng vào lưới điện và hoạt động ở chế độ tiêu thụ công suất suất phản kháng với hệ số công suất (cosφ) lớn hơn 0,98.

6. Hệ thống điện mặt trời không được gây ra sự xâm nhập của dòng điện một chiu vào lưới điện phân phối vượt quá giá trị 0,5% dòng định mức tại điểm đấu nối.

7. Hệ thống điện mặt trời đấu nối vào lưới điện hạ áp phải tuân theo các quy định v điện áp, cân bng pha, sóng hài, nhấp nháy điện áp và chế độ nối đất quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 10 Thông tư này.

8. Hệ thống điện mặt trời phải trang bị thiết bị bảo vệ đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Tự ngắt kết nối với lưới điện phân phối khi xảy ra sự cố nội bộ hệ thống đin mt trời;

b) Tự ngắt kết nối khi xảy ra sự cố mất điện từ lưới điện phân phối và không phát điện lên lưới khi lưới điện phân phối đang mất điện;

c) Không tự động kết nối lại lưới điện khi chưa đảm bảo các điều kiện sau:

- Tần số của lưới điện duy trì trong dải từ 48Hz đến 51Hz trong thời gian tối thiểu 60 giây;

- Điện áp tất cả các pha tại điểm đấu nối duy trì trong dải từ 85% đến 110% điện áp định mức trong thời gian tối thiểu 60 giây.

d) Đối với hệ thống điện mặt trời đấu nối vào lưới điện hạ áp 03 pha, khách hàng có đề nghị đấu nối phải thỏa thuận, thống nhất các yêu cầu về hệ thống bảo vệ với Đơn vị phân phối điện nhưng tối thiểu bao gồm các bảo vệ quy định tại các Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản này, bảo vệ quá áp, thấp áp và bảo vệ theo tần số”.

13. Sửa đổi Khoản 2 Điều 42 như sau:

“2. Yêu cầu kết nối của Trung tâm điều khiển

a) Yêu cầu về kết nối hệ thống thông tin:

- Có một đường truyền dữ liệu kết nối với hệ thống thông tin của cấp điều độ có quyn điều khiển. Trường hợp có nhiều cấp điều độ có quyền điều khiển, các cấp điều độ có trách nhiệm thng nhất phương thức chia sẻ thông tin;

- Có hai đường truyền dữ liệu (một đường truyền làm việc, một đường truyền dự phòng) kết ni với hệ thống điều khiển và thông tin của nhà máy điện, trạm điện do Trung tâm điều khiển thực hiện điều khiển từ xa;

- Các phương tiện thông tin liên lạc tối thiểu phục vụ công tác điều độ gồm trực thông, điện thoại, fax và mạng máy tính phải hoạt động tốt.

b) Yêu cầu về kết nối hệ thống SCADA:

- Có một kết nối với hệ thống SCADA của cấp điều độ có quyền điều khin. Trường hợp có nhiều cấp điều độ có quyền điều khiển, các cấp điều độ có trách nhiệm chia sẻ thông tin;

- Có hai kết nối với thiết bị đầu cuối RTU/Gateway, hệ thống điều khiển của nhà máy điện, trạm điện và thiết bị đóng cắt trên lưới điện do Trung tâm điều khiển thực hiện điều khiển từ xa.

c) Trung tâm điều khiển phải trang bị màn hình giám sát và kết nối với hệ thống camera giám sát an ninh tại nhà máy điện, trạm điện và thiết bị đóng cắt trên lưới điện về Trung tâm điều khiển.”.

14. Bổ sung Khoản 3 Điều 43 như sau:

“3. Trường hợp tại thời điểm làm hồ sơ đề nghị đấu nối vào cấp điện áp trung áp và 110 kV mà chưa có đy đủ các thông tin, tài liệu quy định tại Khoản 2 Điều này, Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối có trách nhiệm thỏa thuận với Đơn vị phân phối điện về việc cung cấp thông tin, tài liệu và ghi rõ trong thỏa thuận đấu ni.”.

15. Sửa đổi tên Điều 44 như sau:

“Điều 44. Trình tự thỏa thuận đấu nối đối với Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối có đề nghị đấu nối ở cấp điện áp 110 kV và khách hàng sở hữu t máy phát điện có đề nghị đấu nối vào lưới điện trung áp”

16. Sửa đổi Điểm c Khoản 2 Điều 44 như sau:

c) Lấy ý kiến của cấp điều độ có quyền điều khiển và các đơn vị có liên quan đến đấu nối về ảnh hưởng của việc đấu nối đối với hệ thống điện, lưới điện khu vực, yêu cầu kết nối với hệ thống thông tin và hệ thống SCADA của cấp điều độ có quyền điều khiển, các yêu cầu về rơ le bảo vệ, tự động hóa và các ni dung liên quan đến yêu cầu kỹ thuật với thiết bị tại điểm đấu nối;”.

17. Sửa đổi Khoản 2 Điều 45 như sau:

“2. Đi với khách hàng sử dụng điện có trạm điện riêng đấu nối vào lưới điện trung áp: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của khách hàng, Đơn vị phân phối điện hoặc Đơn vị phân phối và bán lẻ điện có trách nhiệm khảo sát hiện trường, thỏa thuận và ký Thỏa thuận đấu nối với khách hàng sử dụng điện có trạm điện riêng đấu nối vào lưới điện trung áp.”.

18. Sửa đổi Khoản 2 Điều 51 như sau:

“2. Đối với Khách hàng sử dụng điện có trạm điện riêng đấu nối vào lưới điện trung áp: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đóng điện điểm đấu nối hợp lệ của Khách hàng sử dụng điện có trạm điện riêng đấu nối vào lưới điện trung áp theo quy định tại Điều 48 Thông tư này, Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm phối hợp với khách hàng hoàn thành đóng điện chạy thử, nghiệm thu và đóng điện vận hành chính thức cho khách hàng có đề nghị đấu nối.”.

19. Sửa đổi Khoản 2, Khoản 6 Điều 52 như sau:

“2. Trường hợp hai bên không thống nhất về kết quả kiểm tra và nguyên nhân gây ra vi phạm, hai bên phải thỏa thuận về phạm vi kiểm tra để khách hàng thuê Đơn vị thí nghiệm độc lập tiến hành kim tra, thí nghiệm lại. Trường hợp kết quả kim tra của Đơn vị thí nghiệm độc lập cho thấy các vi phạm gây ra do thiết bị của khách hàng mà khách hàng không chấp nhận các giải pháp khắc phục hoặc không hoàn thành việc khắc phục theo thời gian đã cam kết với Đơn vị phân phối điện, Đơn vị phân phối điện có quyền tách đấu nối các thiết bị của khách hàng ra khỏi lưới điện phân phối. Thời gian khc phục do hai bên thỏa thuận, trường hợp hai bên không thống nhất được thời gian khc phục, các bên giải quyết tranh chấp theo Quy định v kiểm tra hoạt đng điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chp hp đng mua bán điện do Bộ Công Thương ban hành.”.

6. Trong quá trình vận hành, nếu tại điểm đấu nối phát hiện nguy cơ không đảm bảo vận hành an toàn cho hệ thống điện do các thiết bị thuộc sở hữu của khách hàng gây ra, Đơn vị phân phối điện phải thông báo ngay cho cấp điều độ có quyền điều khiển, Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối có trạm điện riêng đ khắc phục, loại trừ nguy cơ không đảm bảo vận hành an toàn cho hệ thống điện. Trường hợp nguyên nhân kỹ thuật không khắc phục được hoặc có nghi ngờ thiết bị của Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối gây ảnh hưởng xu đến lưới điện phân phối, Đơn vị phân phối điện có quyền yêu cầu khách hàng tiến hành kiểm tra, thí nghiệm lại các thiết bị thuộc phạm vi quản lý của khách hàng theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.”.

20. Bổ sung Điểm d Khoản 2 Điều 64 như sau:

“d) Đơn vị phát điện có trách nhiệm cung cấp thông tin về nguồn năng lượng sơ cấp (thông tin v thủy văn đi với nhà máy thủy điện, than - dầu - chất đt đi với nhà máy nhiệt điện, thông tin quan trắc khí tượng đối với nhà máy điện gió, mặt trời), dự báo công suất, sản lượng của nhà máy và truyền số liệu về Cấp điều độ điều khiển theo Quy trình lập kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia do Cục Điều tiết điện lực ban hành.”

21. Sửa đổi Điều 79 như sau:

“Điều 79. Điều khiển phụ tải điện

1. Điều khiển phụ tải điện trong hệ thống điện bao gồm các biện pháp:

a) Ngừng, giảm mức cung cấp điện;

b) Sa thải phụ tải điện;

c) Điều chỉnh phụ tải điện của khách hàng sử dụng điện khi tham gia vào các chương trình quản lý nhu cầu điện.

2. Cấp điều độ có quyền điều khiển và Đơn vị phân phối điện thực hiện điều khiển phụ tải điện theo quy định tại Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và Quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện do Bộ Công Thương ban hành.”.

22. Sửa đổi Khoản 1 Điều 82 như sau:

“1. Sa thải phụ tải tự động là sa thải do rơ le tần số, điện áp và mức công suất tác động để cắt có chọn lọc phụ tải nhằm giữ hệ thống điện vận hành trong giới hạn cho phép, tránh mất điện trên diện rộng.”.

23. Bổ sung Khoản 4 Điều 99 như sau:

“4. Tổng công ty Điện lực và Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm báo cáo theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này bằng văn bản theo đường văn thư và thư điện tử (email).”.

Điều 3. Bãi bỏ một số điều, khoản của Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải và Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối

1. Bãi bỏ Khoản 8, Khoản 9, Khoản 36 Điều 3Chương IV Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải.

2. Bãi bỏ Chương IVĐiều 101 Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 01 năm 2020.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị có liên quan phản ánh v Cục Điều tiết điện lực để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo về Bộ Công Thương để giải quyết./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Ki
m sát Nhân dân Tối cao;
- T
òa án Nhân dân Tối cao;
- Ki
m toán Nhà nước;
- Bộ trư
ng, các Thứ trưởng;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website: Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Điện
lực Việt Nam;
- Tập đoàn D
u khí Việt Nam;
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;
- Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;
- Các Tổng Công ty phát điện;
- Công ty Mua bán điện;
- Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia;
- Lưu: VT, PC,
ĐTĐL.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 30/2019/TT-BCT

Hanoi, November 18, 2019

 

CIRCULAR

AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO SEVERAL ARTICLES OF CIRCULAR NO. 25/2016/TT-BCT DATED NOVEMBER 30, 2016 OF MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE ON ELECTRICITY TRANSMISSION SYSTEM AND CIRCULAR NO. 39/2015/TT-BCT DATED NOVEMBER 18, 2015 OF MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE ON ELECTRICITY DISTRIBUTION SYSTEM

Pursuant to the Law on Electricity dated December 3, 2004 and the Law on Amendment to certain Articles of the Law on Electricity dated November 20, 2012;

Pursuant to the Government's Decree No. 98/2017/ND-CP dated August 18, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Government’s Decree No. 137/2013/ND-CP dated October 21, 2013 elaborating on the implementation of certain articles of the Law on Electricity and the Law on Amendments to certain Articles of the Law on Electricity;

Upon the request of the Director of the Electricity Regulatory Authority,

The Minister of Industry and Trade hereby promulgates the Circular on amendments and supplements to several Articles of Circular No. 25/2016/TT-BCT dated November 30, 2016 of Minister of Industry and Trade on electricity transmission system and Circular No. 39/2015/TT-BCT dated November 18, 2015 of Minister of Industry and Trade on electricity distribution system.

Article 1. Amendments and supplements to several Articles of the Circular No. 25/2016/TT-BCT dated November 30, 2016 of the Minister of Industry and Trade on electricity transmission system

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 “5a. Power plant’s rated capacity refers to total rated capacity of machine sets within a power plant which is determined when these machine sets are running at the steady and normal operation mode, and is announced by the manufacturer of these machine sets based on their design. The rated capacity of a solar power plant refers to the maximum generatable output of alternating current of the plant which is calculated, announced and commensurate with the direct current output of the solar power plant according to a planning scheme. 

6a. DIM (Dispatch Instruction Management) refers to an information system for management of dispatch instructions between a dispatch unit having controlling authority and a power plant or the control center of power plants.”

2. Clause 10, 35, 49 and 53 of Article 3 shall be amended as follows:

 “10. Frequency control in a power system (hereinafter referred to as frequency control) refers to the process of controlling a power system to maintain its stable operation, including primary, secondary and tertiary frequency control:

a) Primary frequency control refers to the process of instantly controlling electricity system frequency by a large number of generator sets equipped with a governor;

b) Secondary frequency control refers the control process following the primary frequency control carried out through the impact of AGC system in order to bring frequency back to the permanent permissible range of operation.

c) Tertiary frequency control refers to the control process following the secondary control carried out by using dispatch instructions to restore system frequency according to regulations currently in force and ensure economic distribution of generating capacity of generator sets.

35. Short-term flicker perceptibility (Pst) and long-term flicker perceptibility (Plt) refers to value measured according to applicable national standards. If measurement values of Pst and Plt have not yet been prescribed in national standards, they shall be valued according to IEC standard currently in force which is announced by International Electrotechnical Commission.

49. Power system stabilizer (PSS) refers to a device added to the automatic voltage regulator (AVR) to damp power output fluctuation in the electricity system.  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Article 7 shall be amended as follows:

 “Article 7. Phase balance

1. In the normal operation mode, a negative sequence voltage component is not allowed to exceed 3% of nominal voltage with respect to specific nominal voltage grades on a transmission grid.

2. It shall be permissible that a negative sequence voltage component may exceed the value prescribed in clause 1 of this Article in certain points of time, but must ensure that the value measured for at least 1 week and at the sampling rate of 10 minutes does not exceed the prescribed limit.".

4. Clause 1 and 2 of Article 8 shall be amended and clause 6 shall be added to Article 8 as follows:

1. Voltage harmonics

a) Total harmonic distortion is a ratio of the root-sum-square value of the voltage harmonic to the root-mean-square value of the fundamental voltage, which is calculated according to the following formula: 

Where:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-Vi: Root-sum-square value of the voltage harmonic at level i and N is the highest level of the voltage harmonic in question;

-Vl: Root-mean-square value of the fundamental voltage (50 Hz frequency).

b) Permissible maximum value of total harmonic distortion caused by high-level harmonic components to the voltage level 220 kV and 500 kV is less than or equal to 3%.

2. Current harmonics

a) Total demand distortion is a ratio of the root-sum-square value of the current harmonic to the root-mean-square value of the fundamental current in the load and maximum generating capacity mode, which is calculated according to the following formula: 

Where:

- TDD: Total current demand distortion;

- Ii: Root-sum-square value of the current harmonic at level i and N is the highest level of the current harmonic in question;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Permissible maximum value of total demand distortion caused by high-level harmonic components to the voltage level 220 kV and 500 kV is less than or equal to 3%.

6. It shall be accepted that the unusual peak of harmonic on a transmission grid exceeds total harmonic distortions specified in clause 1 and 2 of this Article, but it shall be obligatory that 95% of value of voltage and current harmonic measured during at least 01 week and at the sampling rate of 10 minutes is not allowed to exceed the prescribed limit”.  

5. Article 12 shall be amended as follows:

 “Article 12. Short-circuit currents and fault clearing time

1. Permissible maximum value of short-circuit current

a) Permissible maximum values of short-circuit current and fault clearing time by main protection on the electrical power transmission system are stipulated in Table 6 below: 

Table 6

Permissible maximum value of short-circuit current and fault clearing time by main protection

Voltage level

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Maximum fault clearing time by main protection

 (ms)

500 kV

50

80

220 kV

50

100

b) Main protection for an electrical device is a major security measure, is installed and configured in order to make first response, meet criteria concerning selectivity, reliability of a response and response time in case of breakdown falling within the scope of protection for such electrical device;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Switchgears on a electricity transmission grid must be able to de-energize maximum short-circuit current running through them for at least the next 10 years from the proposed date on which an electrical device is brought into operation and withstand this short-circuit current for at least 01 second.

3. With respect to hydropower and thermopower generator sets having capacity of greater than 30 MW, Total value of unsaturated sub transient reactance of a generating set (Xd’’-%) and short-circuit reactance of a terminal transformer (Uk-%) according to the per-unit system pu (converted into rated apparent power of a generator set) are not allowed to be less than 40%.

If the aforesaid requirements cannot be met, the investor shall be responsible for installing further power reactance so that total value of Xd’’, Uk and electrical reactance according to the per-unit system pu (converted into rated apparent power of a generator set) is not less than 40%.

4. If value of short-circuit current at connection point of any electrical works to an electricity transmission system is greater than permissible maximum short-circuit as stipulated in Table 6, owners of electrical projects shall take measures to restrict the short-circuit current at connection points to a level lower or equal to permissible maximum short-circuit current as stipulated in Table 6.

5. The transmission network operator shall be responsible for informing the customer using transmission grid about maximum value of short-circuit current at connection point for coordination during the investment and installation of equipment, ensuring that the switchgears are able to de-energize maximum short-circuit current at connection point for at least the next 10 years from the proposed date on which electrical equipment is brought into operation.”.

6. Clause 3 of Article 28 shall be amended as follows:

 “3. The transmission network operator shall be responsible for making notification to the electricity customer of any connection proposed by such customer which is in opposition to the approved electricity development planning in order to make any amendment and supplement to such planning.”.

7. Clause 1 of Article 31 shall be amended as follows:

 “1. The customer using transmission grid shall be responsible for investing, installing and managing operation of the information system under their delegated authority, and ensuring it is connected to the information system under the control of the transmission network operator and the dispatch level having controlling rights; ensuring that data (including data of SCADA, PMU and fault recorder) are communicated and transmitted in a full, reliable and continuous manner for the purposes of operation of electrical power system and markets. Means of communications serving dispatching and operation activities in an electricity transmission system, including direct communication channel, telephone, facsimile and DIM, must operate in a reliable and continuous manner.”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 “1. Transformers from 220 kV and on, power plants with installed capacity greater than 30 MW and power plants connected to the transmission grid which is not yet connected to the Control Center must be equipped with a Gateway or RTU, and must be set up with two connections physically independent of the SCADA system of the dispatch level vested with controlling rights.

2. Transformers from 220 kV and on, power plants with installed capacity greater than 30 MW and power plants connected to the transmission grid which is connected to, controlled and manipulated remotely by the Control Center must be equipped with a Gateway or RTU, and must be set up with an connection to the SCADA system of the dispatch level vested with controlling rights and two connections to the control system at the Control Center.

9. Article 36 shall be amended as follows:

 “Article 36. Automatic load shedding system

1. The customer using transmission grid shall be responsible for cooperating with relevant units in unifying the installation of the automatic frequency load shedding system and ensuring that it operates in accordance with calculations and requirements of the dispatch level vested with controlling rights.

2. The system must be designed and configured to meet following requirements:

a) Reliability not less than 99%;

b) Any unsuccessful load shedding must not affect operation of the entire electricity system;

c) Load shedding procedures and amount of shed power must be in compliance with level of distribution by the dispatch level vested with controlling rights, and must not be changed in any case without consent from the dispatch level vested with controlling rights.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. Clause 2 of Article 37 shall be amended as follows:

 “2. Requirements for connection from the Control Center

a) Requirements for connection to communications system

- There is a data transmission line to be connected to the information system of the dispatch level vested with controlling rights. If multiple dispatching levels with control authority exist, an information sharing method must be agreed by all the dispatching levels;

- There are two data transmission lines (working and standby) to be connected to the control and information system of power plants or stations remotely controlled by the Control Center;

- Means of communications serving dispatching activities, inter alia, including direct communication channel, telephone, facsimile, DIM and computer network, must be in good working condition.

b) Requirements for connection to SCADA system

- There is a connection to the SCADA of the dispatch level vested with controlling rights. If multiple dispatching levels with control authority exist, all the dispatching levels shall be responsible for sharing information;

- There are two connections to RTU/Gateway, control system of power plants, electricity stations and switchgears on the electrical grid remotely controlled by the Control Center;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. Clause 3 of Article 38 shall be amended as follows:

 “3. The generating set must be capable of adjusting primary frequency which falls outside of the dead band of the governor, meeting all of its demands for capacity for controlling primary frequency within 15 seconds and maintaining such capacity for at least 15 seconds. Primary frequency controlling capacity of a generating set may vary depending on actual frequency deviations and set parameters requested by electricity system and market operator.”.

12. Article 42 shall be amended as follows:

 “Article 42. Technical requirements of wind and solar power plants

1. Wind and solar power plants must be capable of maintaining generation of active power in the following modes:

a) Free generation mode: Generating possible highest power, depending on transformation of primary energy source (wind or solar energy);

b) Generating capacity control mode:

Wind and solar power plants must be capable of restricting electric output according to dispatch instructions in the following cases:

- If primary energy source deviates to the degree lower than the value limited according to dispatch instructions, possible highest power must be generated;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Wind and solar power plants which are, at any time, connected to transmission grids must be capable of maintaining generation of power for a minimum period of time in proportion to power-generating frequency band prescribed in Table 8 below:

Table 8

Required minimum timelength for maintenance of power generation at wind and solar power generation plants in proportion to frequency bands of electricity systems

Frequency band

Required minimum timelength

From 47.5 Hz to 48.0 Hz

10 minutes

Greater than 48 Hz to less than 49 Hz

30 minutes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Continuous generation

Greater than 51 Hz to 51.5 Hz

30 minutes

Greater than 51.5 Hz to 52 Hz

01 minute

3. When the electricity system’s frequency is greater than 50.5 Hz, wind and solar power plants may reduce active power on the comparative slope of droop characteristics within the steep gradient range of between 2% and 10%. Set value of the slope of droop characteristics is calculated and determined by the dispatch level vested with controlling rights.

4. Wind and solar power plants must be capable of adjusting reactive power according to characteristics shown in the following diagram and described in point a and b of this clause:

a) If a power plant generates an active power greater or equal to 20% of rated active power and voltage at a connection point in the nominal voltage band of ± 10%, such power plant must be capable of adjusting reactive power continuously in the power factor range from 0.95 (corresponding to reactive power generation mode) to 0.95 (corresponding to reactive power receiving mode) at the connection point in proportion to rated power;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Voltage control mode and reactive power:

a) Wind and solar power generation plants must be capable of controlling voltage and reactive power in the following modes:

- Mode of controlling voltage according to voltage-adjusting droop characteristics (characteristics of the relation between voltage and reactive power);

- Mode of control according to the set value of reactive power;

- Mode of control according to power factors

b) If voltage at connection point is within the band of ± 10 % of rated voltage, a wind or solar power plant must be capable of adjusting voltage at the low-voltage side of the step-up transformer with deviation no more than ± 0.5 % of rated voltage (compared to set voltage value) whenever reactive power of the generating set is within the permissible working band for no longer than 05 seconds.

6. Wind and solar power plants which are, at any time, connected to transmission grids must be capable of maintaining generation of power commensurate with the voltage band at the connection point within the following specific time points:

a) If voltage is less than 0.3 pu, minimum maintenance time will be 0.15 seconds;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tmin = 4 x U – 0.6

Where:

- Tmin (second): Minimum time required to maintain power generation;

- U (pu): Actual voltage at connection point calculated by pu (relative value).

c) If voltage ranges from 0.9 pu to under 1.1 pu, wind and solar power plants must maintain continuous generation;

d) If voltage ranges from 1.1 pu to under 1.15 pu, wind and solar power plants must maintain power generation for 3 seconds;

dd) If voltage ranges from 1.15 pu to under 1.2 pu, wind and solar power plants must maintain power generation for 0.5 seconds.

7. The level of phase unbalance, total harmonic distortion and flicker perceptivity caused by wind or solar power plants at connection points shall not be allowed to exceed values specified in Article 7, 8 and 9 herein.

8. Wind or solar power plants must invest in control and automatic equipment and systems to ensure stable, reliable and confidential connection to Automatic Generation Control (AGC) of the electricity system and market operator serving remote control of their power generation capacity according to the dispatch instruction received from the electricity system and market operator”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 “a) Secondary frequency regulation reserve and quick-start reserve levels are lower than required in normal operation mode”.

14. Point b of clause 3 of Article 64 shall be amended as follows:

 “b) Carry out load shedding on each line through an automatic shedding relay or under dispatch instruction.”

15. Clause 2a shall be inserted after clause 2 of Article 69 as follows:

 “2a. Provide information about primary energy source (hydrographical information necessary for hydropower plants, information about coal – oil – combustible substances necessary for thermopower plants, meteorological monitoring information necessary for wind or solar power plants), forecast power generation plant’s capacity and output, and transmitting data to the electricity system and market operator.”

16. Article 72 shall be amended as follows:

 “Article 72. Ancillary services

Ancillary services in the electricity system shall comprise:

1. Secondary frequency control (Secondary frequency regulation).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Voltage adjustment.

4. Must-run operation reserves used for electricity system security purposes.

5. Black start.”

17. Article 73 shall be amended as follows:

 “Article 73. Technical requirements of ancillary services

1. Secondary frequency regulation: The generating sets providing secondary frequency regulation services must be capable of starting to provide frequency regulation capacity within 20 seconds of receipt of AGC signals from the electricity, providing registered secondary frequency regulation capacity within 10 minutes, and maintaining this capacity level within at least 15 minutes.

2. Quick start. Generating sets providing quick-start reserve must be capable of increasing to the rated power within 25 minutes and maintaining it for a minimum of 08 hours.

3. Voltage adjustment: Generating sets providing voltage adjustment service must be capable of changing reactive power outside the adjustment band prescribed in Clause 2, Article 38 herein, meeting requirements of the electricity system and market operator.

4. Must-run operation reserves used for electricity system security purposes: Generating sets providing must-run operation for electricity system security purposes must be capable of increasing to a rated power within one hour and maintaining such rated power for a minimum of eight hours (excluding the time of starting).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

18. Article 74 shall be amended as follows:

 “Article 74. Determination of demands and provision of ancillary services

1. General principles for determining demands for ancillary services, including:

a) Maintain electrical power and capacity reserve levels of the electricity system in order to meet power system operation and security standards;

b) Ensure minimum expenses in accordance with conditions and obligations of the national electricity system.

2. Power system and market operator shall be responsible for calculating and reporting to the Vietnam Electricity Corporation on demands for ancillary services for the national electricity system according to Procedures for determination of demands and provision of ancillary services, which are issued by the Electricity Regulatory Authority.

3. Before November 1 each year, the Vietnam Electricity Corporation shall be responsible for petitioning the Electricity Regulatory Authority to approve ancillary service demands of the national electricity system in the next year as a basis for formulation of plans to purchase and call for ancillary services in the next year’s plan for operation of the national electricity system.”

19. Point b of clause 1 of Article 85 shall be amended as follows:

 “b) In case of the unbalancing state of the power system, the electricity system and market operator must have recourse to other generating sets to provide ancillary services and adjust the existing power output, based on the mobilization sequence of generating sets in the power system, in order to restore the power system to the balanced state and maintain the prescribed reserve level.”    

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 “4. The electricity transmission system operator shall be responsible for submitting written reports under clause 1, 2 and 3 of this Article by post and electronic mail.".

21. Clause 5 shall be added to Article 91 as follows:

 “5. The power system and market operator shall be responsible for submitting written reports prescribed in clause 1, 2, 3 and 4 of this Article by post and electronic mail.".

Article 2. Amendments and supplements to several Articles of the Circular No. 39/2015/TT-BCT dated November 18, 2015 of the Minister of Industry and Trade on electricity distribution system

1. Clause 3a shall be inserted after clause 3 of Article 3 as follows:

 “3a. Power plant’s rated capacity refers to total rated capacity of machine sets within a power plant which is determined when these machine sets are running at the steady and normal operation mode, and is announced by the manufacturer of these machine sets based on their design. The rated capacity of a solar power plant refers to the maximum generatable alternating current power of the plant which is calculated, announced and commensurate with the direct current power of the solar power plant according to a planning scheme.”.

2. Article 5 shall be amended and supplemented as follows:

 “Article 5. Voltage

1. Nominal voltage levels in a power distribution system comprise 110 kV, 35 kV, 22 kV, 15 kV, 10 kV, 06 kV and 0.38 kV. 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The permissible operating voltage deviation at busbar installed on the power distribution grid of a power distributor compared to the nominal voltage ranges between + 10% and - 05%;

b) The permissible operating voltage deviation at a connection point compared to the nominal voltage shall be as follows:

- Such deviation at a connection point to a customer is ± 05%;

- Such deviation at a connection point to a factory is between + 10% and - 05%;

- If a power plant and customer are connected to the same busbar or the same line in the power distribution grid, voltage at a connection point shall be decided by the power distributor operating the regional power grid, ensuring conformance to technical requirements of operation of power distribution systems and voltage quality for customers in accordance with regulations in force.  

3. If a power grid is in the normal state after facing failure, it shall be permissible that the deviation of voltage at a connection point to a customer who is directly affected by such failure falls within the range from + 5% to - 10% in comparison to the nominal voltage.

4. In the failure or recovery mode, it shall be permissible that the deviation of voltage in a power distribution grid falls within the ± 10% range compared to the nominal voltage.

5. During the failure time, voltage at the happening site and adjacent areas is likely to decrease transiently to the zero value at the affected phase or increase by 110% of the nominal voltage at the unaffected phases until such failure is ruled out. 

6. Voltage fluctuation occurring at a connection point in an electricity distribution grid which is caused by a fluctuation arising from a load of a user or manipulation of a switchgear inside a power plant shall not exceed 2.5% of the nominal voltage and fall within the permissible operating voltage range prescribed in clause 2 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Article 6 shall be amended as follows:

 “Article 6. Phase balance

1. In normal operation mode, negative sequence voltage components are not allowed to exceed 03% of the nominal voltage with respect to the voltage level of 110 kV, or 05% of the nominal voltage with respect to the medium and low voltage level.

2. It shall be permissible that a negative sequence voltage component may, at any point of time, exceed the value prescribed in clause 1 of this Article, but must ensure that the value measured for at least 1 week and at the sampling rate of 10 minutes does not exceed the prescribed limit.".

4. Article 7 shall be amended and supplemented as follows:

 “Article 7. Harmonics

1. Voltage harmonics:

a) Total harmonic distortion is a ratio of the root-sum-square value of the voltage harmonic to the root-mean-square value of the fundamental voltage, which is calculated according to the following formula: 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- THD: Total voltage harmonic distortion; Vi: Root-sum-square value of the voltage harmonic at level i and N is the highest level of the voltage harmonic in question;

- Vl: Root-mean-square value of the fundamental voltage (50 Hz frequency).

b) The permissible maximum voltage harmonic distortion in the power distribution grid prescribed in Table 1a shall be as follows:

Table 1a

Permissible maximum voltage harmonic distortion

Voltage level

THD

Individual distortion

110kV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.5%

Medium voltage

5%

3.0%

Low voltage

8%

5%

2. Current harmonics:

a) Total demand distortion is a ratio of the root-sum-square value of the current harmonic to the root-mean-square value of the fundamental current in the load/maximum generating capacity mode, which is calculated according to the following formula: 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Where:

- TDD: Total current demand distortion;

- Ii: Root-sum-square value of the current harmonic at level i and N is the highest level of the current harmonic in question;

- IL: Root-mean-square value of the fundamental current (50 Hz frequency) in load and maximum generating capacity mode (load and maximum generating capacity are average values of 12 loads and maximum generating capacities corresponding to preceding 12 months. In case of new connection points or failure to collect values of load or maximum generating capacity corresponding to preceding 12 months, value of load and maximum generating capacity during the entire duration of measurement will be used). 

b) Power plants connected to power distribution grids shall not cause current harmonic distortion to exceed the values prescribed in Table 1b hereunder:

Table 1b

Permissible maximum current harmonic distortion of power plants

Voltage level

Total distortion

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

110kV

3%

2%

Medium and low voltage

5%

4%

c) Electrical loads connected to power distribution grids shall not cause current harmonic distortion to exceed the values prescribed in Table 1c hereunder:

Table 1c

Permissible maximum current harmonic distortion of electrical loads

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Total distortion

Individual distortion

110kV

4%

3.5%

Medium voltage

8%

7%

Low voltage

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20% with respect to a load with a power of <50 kW

10% with respect to a load with a power of ≥ 50 kW

15% with respect to a load with a power of <50 kW

3. It shall be accepted that the unusual peak of harmonic on a transmission grid exceeds total harmonic distortions specified in clause 1 and 2 of this Article, but it shall be obligatory that 95% of value of voltage and current harmonic measured during at least 01 week and at the sampling rate of 10 minutes is not allowed to exceed the prescribed limit.”. 

5. Article 8 shall be amended as follows:

 “Article 8. Voltage flicker perceptivity

1. In the normal operating mode, flicker perceptivity levels at all connections shall not be allowed to exceed the limits prescribed in Table 2 hereunder:

Table 2

Voltage flicker perceptivity

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Permissible flicker perceptivity

110kV

Pst95% = 0.80

Plt95% = 0.60

Medium voltage

Pst95% = 1.00

Plt95% = 0.80

Low voltage

Pst95% = 1.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Short-term flicker perceptivity (Pst) and long-term flicker perceptivity (Plt) are values measured according to existing national standards. If measurement values of Pst and Plt have not yet been prescribed in national standards, they shall be valued according to IEC standard currently in force which is announced by International Electrotechnical Commission.

6. Article 9 shall be amended as follows:

 “Article 9. Short-circuit currents and fault clearing time

1. Permissible maximum values of short-circuit current and fault clearing time by main protection on electrical power distribution systems are stipulated in Table 3 below: 

Table 3

Permissible maximum value of short-circuit current and fault clearing time

Voltage levels

Permissible maximum short-circuit current

 (kA)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 (ms)

110kV

31.5

150

Medium voltage

25

500

2. Switchgears on a electricity distribution grid must be able to de-energize maximum short-circuit current running through them for at least the next 10 years from the proposed date on which an electrical device is brought into operation and withstand this short-circuit current for at least 01 second.

3. As for a medium-voltage distribution line that is divided into multiple segments and is difficult to be protected by a coordination between switchgears on a power grid, it shall be permissible that timelength of elimination of failure by main protection at several switching points is greater than the timelength prescribed in clause 1 but must be less than 1 second, provided that safety for equipment and power grid must be assured.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. The distribution network operator shall be responsible for informing the customer using distribution grid about maximum value of short-circuit current at connection point for coordination during the investment and installation of equipment, ensuring that the switchgears are able to de-energize maximum short-circuit current at connection point for at least the next 10 years from the proposed date on which electrical equipment is brought into operation.”.

7. Article 17a shall be added after Article 17 as follows:

Article 17a. Dissemination of information about reliability of power supply, electrical energy loss and customer service quality

1. By the 10th day of each month, the power distribution grid operator shall be responsible for posting on its website information about reliability of power supply, electrical energy loss and customer service quality in the preceding month.

2. By the 31st day of January each year, the power distribution grid operator shall be responsible for posting on its website information about reliability of power supply, electrical energy loss and customer service quality in the preceding year.”.

8. Clause 2 of Article 28 shall be amended as follows:

 “2. If the plan for power connection proposed by a customer is not relevant to the approved power development plan, the distribution network operator or the power distribution and retailing operator shall be responsible for making notification to the electricity customer of any amendment and supplement to the planning scheme in accordance with regulations in force.”.

9. Article 32 shall be amended as follows:

 “Article 32. Harmonic distortion requirements

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. Clause 1 and 2 of Article 38 shall be amended as follows:

 “1. Power plants connected to distribution grids with the capacity of at least 10 MW (irrespective of connection voltage levels) and transformer substations of 110 kV not yet connected to the Control Center must be equipped with a Gateway or RTU, and must be set up with two connections physically independent of the SCADA system of the dispatch level vested with controlling rights. If power plants or transformer substations operate at multiple levels vested with controlling rights, dispatch levels shall be responsible for sharing information necessary for coordination in operation of the power system.

2. Power plants connected to distribution grids with the capacity of at least 10 MW and transformer substations of 110 kV already connected to the Control Center must be equipped with a Gateway or RTU, and must be set up with one connection to the SCADA system of the dispatch level vested with controlling rights, and two connections to the control system at the Control Center.”.

11. Article 40 shall be amended and supplemented as follows:

 “Article 40. Requirements of wind power plants, solar power plants connected to power distribution grids at the minimum level of medium voltage

1. Wind and solar power plants must be capable of maintaining generation of active power in the following modes:

a) Free generation mode: Generating possible highest power, depending on transformation of primary energy source (wind or solar energy);

b) Generating capacity control mode:

Wind and solar power plants must be capable of restricting electric output according to dispatch instructions in the following cases:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- If primary energy source deviates to the degree equal to or greater than the value limited according to dispatch instructions, electrical power output equaling the value limited according to dispatch instruction shall be produced provided that tolerance falls within the band ± 01% of the rated capacity.

2. Wind and solar power plants which are, at any time, connected to transmission grids must be capable of maintaining generation of power for a minimum period of time in proportion to power-generating frequency band prescribed in Table 8 below:

Table 8

Required minimum timelength for maintenance of power generation at wind and solar power generation plants in proportion to frequency bands of electricity systems

Frequency band

Required minimum timelength

From 47.5 Hz to 48.0 Hz

10 minutes

From greater than 48 Hz to less than 49 Hz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

From 49 Hz to 51 Hz

Continuous generation

From greater than 51 Hz to 51.5 Hz

30 minutes

From greater than 51.5 Hz to 52 Hz

01 minute

3. When the electricity system’s frequency is greater than 50.5 Hz, wind and solar power plants may reduce active power on the comparative slope of droop characteristics within the steep gradient range of between 2% and 10%. Set value of the slope of droop characteristics is calculated and determined by the dispatch level vested with controlling rights.

4. Wind and solar power plants must be capable of adjusting reactive power according to characteristics shown in the following diagram and described in point a and b of this clause:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) If a power plant generates an active power less than 20% of rated power, such power plant may reduce ability to receive or generate reactive power in accordance with characteristics of the generating set.

5. Voltage control mode and reactive power:

a) Wind and solar power generation plants must be capable of controlling voltage and reactive power in the following modes:

- Mode of controlling voltage according to voltage-adjusting droop characteristics (characteristics of the relation between voltage and reactive power);

- Mode of control according to the set value of reactive power;

- Mode of control according to power factors

b) If voltage at connection point is within the band of ± 10 % of rated voltage, a wind or solar power plant must be capable of adjusting voltage at the low-voltage side of the step-up transformer with deviation no more than ± 0,5 % of rated voltage (compared to set voltage value) whenever reactive power of the generating set is within the permissible working band for no longer than 05 seconds.

6. Wind and solar power plants which are, at any time, connected to transmission grids must be capable of maintaining generation of power commensurate with the voltage band at the connection point within the following specific time points:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) If voltage ranges from 0.3 pu to under 0.9 pu, minimum maintenance time will be calculated according to the following formula:

Tmin = 4 x U – 0.6

Where:

- Tmin (second): Minimum time required to maintain power generation;

- U (pu): Actual voltage at connection point calculated by pu (relative value).

c) If voltage ranges from 0.9 pu to under 1.1 pu, wind and solar power plants must maintain continuous generation;

d) If voltage ranges from 1.1 pu to under 1.15 pu, wind and solar power plants must maintain power generation for 03 seconds;

dd) If voltage ranges from 1.15 pu to under 1.2 pu, wind and solar power plants must maintain power generation for 0.5 seconds.

7. The level of phase unbalance, total harmonic distortion and flicker perceptivity caused by wind or solar power plants at connection points shall not be allowed to exceed values specified in Article 6, 7 and 8 herein.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12. Article 41 shall be amended and supplemented as follows:

 “Article 41. Requirements of solar power plants connected to power distribution grids at the minimum level of low voltage

In order to make connection to low-voltage power grids, solar power systems must meet the following requirements:

1. Connection capacity

a) Total installed capacity of the solar power system connected to the low voltage level of the step-down transformer substation shall not be allowed to exceed the installed capacity of that transformer substation;

b) Solar power system with the maximum capacity of less than 20 kWp may be connected to the 1-phase or 3-phase power grid according to an agreement with the power distribution grid operator, the power distribution grid and retailing operator;

c) Solar power system with the minimum capacity of 20 kWp must be connected to the 3-phase power grid.

2. Solar power systems which are, at any time, connected to low-voltage power grids must be capable of maintaining generation of power for a minimum period of time in proportion to power-generating frequency band prescribed in Table 5a hereunder:

Table 5a

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Frequency band

Required minimum timelength

From 48 Hz to 49 Hz

30 minutes

From 49 Hz to 51 Hz

Continuous generation

From 51 Hz to 51.5 Hz

30 minutes

3. If frequency is greater than 50.5 Hz, the solar power system with the minimum capacity of 20 kWp must reduce active power according to the following formula:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Where:

- P: Level of reduction in active power (MW);

- Pm: Active power consistent with that determined at the time prior to power reduction (MW);

- fn: Frequency of the power system prior to power reduction (Hz).

4. Solar power systems must be capable of maintaining continuous generation of power within voltage bands at connections as prescribed in Table 5b hereunder:

Table 5b

Minimum time of maintenance of generation in proportion to voltage bands at connections

Voltage at connections

Required minimum timelength

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Not required

From 50% to 0.85 of the nominal voltage

2 seconds

From 85% to 110% of the nominal voltage

Continuous generation

From 110% to 120% of the nominal voltage

2 seconds

120% greater than the nominal voltage

Not required

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Solar power systems shall not cause invasion of direct current into power distribution grids to the extent that such current is 0.5% higher than the rated current at a connection point.

7. Solar power systems connected to low-voltage power grids must conform to regulations on voltage, phase balance, harmonics, flicker perceptivity and earthing mode prescribed in Article 5, 6, 7, 8 and 10 herein.

8. Solar power systems shall be equipped with security devices meeting the following requirements:

a) Automatically disconnect power distribution grids in case of failure occurring inside a solar power system;

b) Automatically disconnect power distribution grids in case of loss of power supplied from power distribution grids and do not generate power on power distribution grids in case of loss of electricity currently taking place on power distribution grids;

c) Do not automatically reconnect power grids due to inconformity with the following requirements:

- Power grid’s frequency is maintained within the band from 48Hz to 51Hz during the minimum period of 60 seconds;

- Voltage of all phases at connections is maintained within the band from 85% to 110% of the nominal voltage during the minimum period of 60 seconds

d) With respect to solar power systems connected to 3-phase low-voltage power grids, customers demanding connection must negotiate and agree on requirements regarding security systems with the power distribution grid operator, inter alia including at least protections specified in point a, b and c of this clause, over-voltage, low-voltage and frequency protection".  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 “2. Requirements for connection from the Control Center

a) Requirements for connection to communications systems:

- There is a data transmission line to be connected to the information system of the dispatch level vested with controlling rights. If multiple dispatching levels with control authority exist, an information sharing method must be agreed by all the dispatching levels;

- There are two data transmission lines (working and standby) to be connected to the control and information system of power plants or stations remotely controlled by the Control Center;

- Means of communications serving dispatching activities, inter alia, including direct communication channel, telephone, facsimile, DIM and computer network, must be in good working condition.

b) Requirements for connection to the SCADA system:

- There is a connection to the SCADA of the dispatch level vested with controlling rights. If multiple dispatching levels with control authority exist, all the dispatching levels shall be responsible for sharing information;

- There are two connections to RTU/Gateway, control system of power plants, electricity stations and switchgears on the electrical grid remotely controlled by the Control Center.

c) The Control Center must install a monitoring screen and make connection to closed-circuit television cameras at power plants, electricity stations and switchgears on the electrical grid to send information to the Control Center.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 “3. If there is a shortage of information and documents prescribed in clause 2 of this Article at the time of submitting application for connection to medium-voltage and 110 kV distribution grids, customers using distribution grids shall be responsible for making an agreement with the power distribution grid operator on provision of information, documents and specifying such agreement in the connection agreement.”.

15. The title of Article 44 shall be revised as follows:

 “Article 44. Steps in reaching a connection agreement with customers using power distribution grids who apply for connection at the level of 110 kV voltage and customer owning generating sets who apply for connection to medium-voltage power grids” 

16. Point c of clause 2 of Article 44 shall be amended as follows:

 “c) Collect opinions from the dispatch level vested with controlling rights and units related to connection about any impact of connection on power systems, regional power grids, requests for connection to communications systems and SCADA systems of the dispatch levels vested with controlling rights, requirements concerning protection relays, automatization and other matters regarding technical requirements of devices at connection points;".

17. Clause 2 of Article 45 shall be amended as follows:

 “2. Customers using power who install their own power substations connected to medium-voltage power grids: Within the maximum duration of 02 working days of receipt of all valid documentation from customers, the power distribution grid operator or the power distribution and retailing operator shall be responsible for surveying the site, negotiating and signing connection agreements with these customers.”.

18. Clause 2 of Article 51 shall be amended as follows:

 “2. Customers using power who install their own power substations connected to medium-voltage power grids: Within 05 working days of receipt of all application documentation for full completion of power connection at valid points of customers using power that install their own power stations connected to medium-voltage power grids in accordance with Article 48 herein, the power distribution grid operator shall be responsible for cooperating with customers in completing power connection for trial test, carrying out commissioning and completing power connection for official distribution of power to customers applying for connection.".   

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 “2. If two parties involved do not agree on test results and causes of any violation, they must negotiate on the scope of inspection in order for customers to hire independent testing bodies to carry out repeated inspection and test. If test results of independent testing bodies indicate violations are caused due to customer's devices, and customers refuse to remedial actions or fail to complete these actions within the duration agreed upon with the power distribution grid operator, this operator may disconnect customer's devices from power distribution grids. Remedial duration shall be agreed upon by two parties. If two parties do not agree on such duration, they may resolve dispute according to regulations on inspection of power activities, use of power and handling of dispute arising from power purchase agreements issued by the Ministry of Industry and Trade.”.

6. During the operation period, if there is any risk to operational safety of the power system which is caused by customer’s devices, the power distribution grid operator must immediately inform the dispatch level vested with controlling rights, customers using power distribution grids that install their own power stations in order to take remedial actions and eliminate any risk to operational safety for the power system. If such risk to operational safety is caused by technical errors which are unable to be corrected or there is any suspect that customers cause adverse impacts during use of power distribution grids, the power distribution grid operator may request customers to carry out re-inspection or retesting of devices within customer’s remit in accordance with clause 1 and 2 of this Article.”.  

20. Point d of clause 2 of Article 64 shall be amended as follows:

 “d) The power generating unit shall be responsible for providing information about primary energy source (hydrographical information necessary for hydropower plants, information about coal – oil – combustible substances necessary for thermopower plants, meteorological monitoring information necessary for wind or solar power plants), forecast power generation plant’s capacity and output, and transmitting data to the electricity system and market operator.”

21. Article 79 shall be amended as follows:

 “Article 79. Electrical load control

1. Control of electrical loads in a power system shall comprise the following measures:

a) Suspension and decrease of power supply;

b) Load shedding;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Dispatch levels vested with controlling rights and the power distribution grid operator shall take control of loads according to procedures for dispatch of the national electricity system and Regulations on contents and procedures for implementation of programs for load adjustment adopted by the Ministry of Industry and Trade.”.

22. Clause 1 of Article 82 shall be amended as follows:

 “1. Automatic load shedding is an act by a frequency, voltage and power relay to selectively get rid of a load in order to keep a power system operate within the permissible limit and prevent any large-scale losses in electricity.”.   23. Clause 4 shall be added to Article 99 as follows:

 “4. The Electricity Corporation of Vietnam and the electricity distribution system operator shall be responsible for submitting written reports under clause 1, 2 and 3 of this Article by post and electronic mail.".

Article 3. Repeal of several articles and clauses of the Circular No. 25/2016/TT-BCT dated November 30, 2016 of the Minister of Industry and Trade on electricity transmission system and Circular No. 39/2015/TT-BCT dated November 18, 2015 of Minister of Industry and Trade on electricity distribution system

1. Repealing clause 8 and 9, clause 36 of Article 3 and Chapter IV in the Circular No. 25/2016/TT-BCT dated November 30, 2016 of the Minister of Industry and Trade on electricity transmission system.

2. Repealing Chapter IV and Article 101 of Circular No. 39/2015/TT-BCT dated November 18, 2015 of the Minister of Industry and Trade on electricity distribution system.

Article 4. Entry into force

1. This Circular shall enter into force on January 3, 2020.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

MINISTER
Tran Tuan Anh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019 sửa đổi Thông tư 25/2016/TT-BCT quy định về hệ thống điện truyền tải và Thông tư 39/2015/TT-BCT quy định hệ thống điện phân phối do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


30.042

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!