Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 21/2017/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giới hạn formaldehyt sản phẩm dệt may

Số hiệu: 21/2017/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 23/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Đã có QCVN về giới hạn formaldehyt trong sản phẩm dệt may

Thông tư 21/2017/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2017/BCT về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may. Theo đó:

- Mức giới hạn hàm lượng formaldehyt trong sản phẩm (SP) dệt may không được vượt quá các giá trị sau:

+ 30mg/kg với SP dành cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi;

+ 75mg/kg với SP tiếp xúc trực tiếp với da;

+ 300mg/kg cho SP không tiếp xúc trực tiếp với da.

- Mức giới hạn về hàm lượng amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo không vượt quá 30mg/kg.

- Các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy phù hợp, theo một trong các hình thức:

+ Tự công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân.

+ Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận/giám định của tổ chức chứng nhận/ giám định đã được chỉ định.

Thông tư 21/2017/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/5/2018.

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2017/TT-BCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MỨC GIỚI HẠN HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ CÁC AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyn hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (QCVN: 01/2017/BCT)

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2018.

Điều 3. Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân t
i cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cộng báo VPCP;
- Tổng Cục Hải quan;
- Cổng TTĐT Bộ Công Thương,
- Lưu: VT, KHCN.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

QCVN 01: 2017/BCT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ MỨC GIỚI HẠN HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ CÁC AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY

National technical regulation on contents of formaldehyde and certain aromatic amines derived from azo colourants in textile products.

Lời nói đầu

QCVN 01: 2017/BCT do Tổ soạn thảo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyn hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may” biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt, Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ MỨC GIỚI HẠN HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ CÁC AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY

National technical regulation on contents of formaldehyde and certain aromatic amines derived from azo colourants in textile products.

1.  QUY ĐỊNH CHUNG

1.1.  Phạm vi điều chỉnh

1.1.1.  Quy chuẩn này quy định về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may trước khi đưa ra thị trường Việt Nam. Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn này được quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy chuẩn này.

1.1.2.  Sản phẩm không chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn này bao gồm:

a) Hành lý của người nhập cảnh; tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân trong định mức miễn thuế;

b) Hàng hóa của các tổ chức, cá nhân ngoại giao, tổ chức quốc tế trong định mức miễn thuế;

c) Hàng mẫu để quảng cáo không có giá trị sử dụng; để nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phục vụ sản xuất;

d) Hàng hóa tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại; hàng hóa tạm nhập - tái xuất; hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển; hàng đưa vào kho ngoại quan (không áp dụng đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa vào nội địa để tiêu thụ);

đ) Quà biếu, tặng trong định mức miễn thuế;

e) Hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới trong định mức miễn thuế;

g) Vải và các sản phẩm dệt may chưa được tẩy trắng hoặc chưa nhuộm màu.

1.2.  Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may trước khi đưa ra thị trường Việt Nam, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhân khác có liên quan.

1.3.  Giải thích từ ngữ

1.3.1  Đưa ra thị trường Việt Nam: là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may thực hiện hành vi mua bán, trao đổi, tiếp thị với tổ chức, cá nhân khác.

1.3.2.  Vật liệu dệt: là các loại xơ, sợi tự nhiên hoặc nhân tạo.

1.3.3.  Sản phẩm dệt may: là sản phẩm có nguồn gốc từ vật liệu dệt đã qua các công đoạn gia công (sợi, vải dệt thoi, vải dệt kim, vải không dệt, vải tráng phủ, vải giả da tổng hợp, các sản phẩm sản xuất từ sản phẩm nêu trên tùy thuộc vào mục đích sử dụng) hoặc là sản phẩm dệt may có cùng nguyên liệu, kiểu dệt, quy trình xử lý hoàn tất và được sản xuất tại cùng một cơ sở.

1.3.4.  Lô hàng hóa đăng ký công b hợp quy: là tập hợp các mặt hàng dệt may đăng ký công bố hp quy trong cùng một đợt.

1.3.5.  Phân nhóm sản phẩm dệt may: Sản phẩm dệt may chia thành 03 nhóm:

a) Nhóm số 01: Sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi; hoặc có chiều dài ≤100 cm đối với bộ liền.

b) Nhóm s 02: Sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da: là sản phẩm khi sử dụng có bề mặt sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da của người sử dụng.

c) Nhóm số 03: Sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da: là sản phẩm khi sử dụng có bề mặt sản phẩm không tiếp xúc trực tiếp với da của người sử dụng.

2.  QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1.  Mức giới hạn hàm lượng

2.1.1.  Mức giới hạn về hàm lượng formaldehyt

Hàm lượng formaldehyt trong sản phẩm dệt may không được vượt quá các giá trị quy định nêu tại bảng sau:

TT

Nhóm sản phẩm dệt may

Mức giới hạn tối đa (mg/kg)

1

Sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi

30

2

Sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da

75

3

Sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da

300

2.1.2.  Mức giới hạn về hàm lượng các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo

Hàm lượng mỗi amin thơm không được vượt quá 30 mg/kg. Danh mục các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo quy định tại Phụ lục II kèm theo Quy chuẩn này.

2.2.  Phương pháp thử

2.2.1.  Hàm lượng formaldehyt trong sản phẩm dệt may được xác định theo một trong các tiêu chuẩn phương pháp thử sau:

a) TCVN 7421-1:2013, Vật liệu dệt - Xác định formaldehyt - Phần 1: Formaldehyt tự do và thủy phân (phương pháp chiết trong nước);

b) ISO 14184-1:2011, Textiles - Determination of formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized formaldehyde (water extraction method).

2.2.2.  Hàm lượng amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may được xác định theo một trong các tiêu chuẩn phương pháp thử sau:

a) ISO 24362-1:2014, Vật liệu dệt - Phương pháp xác định các amin thơm chuyển hóa từ các chất màu azo - Phần 1: Phát hiện việc sử dụng các chất màu azo bằng cách chiết và không cần chiết xơ (Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting the fibres và ISO 24362-3:2014, Vật liệu dệt - Phương pháp xác định các amin thơm chuyển hóa từ các chất màu azo - Phần 3: Phát hiện việc sử dụng một số chất màu azo có thể giải phóng ra 4-aminoazobenzen (Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 3: Detection of the use of certain azo colorants, which may release 4-aminoazobenzene) hoặc;

b) EN 14362-1:2012, Vật liệu dệt - Phương pháp xác định các amin thơm chuyển hóa từ các chất màu azo - Phần 1: Phát hiện việc sử dụng các chất màu azo bằng cách chiết và không cần chiết xơ (Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting the fibres) và EN 14362-3:2012, Vật liệu dệt - Phương pháp xác định các amin thơm chuyển hóa từ các chất màu azo - phần 3: Phát hiện việc sử dụng một số chất màu azo có thể giải phóng ra 4-aminoazobenzen (Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 3: Detection of the use of certain azo colorants, which may release 4-aminoazobenzene).

2.3.  Phương pháp lấy mẫu - Phục vụ đánh giá sự phù hợp

2.3.1.  Phân loại mẫu: Mu gồm 02 loại

a) Mu ngẫu nhiên: là mẫu được lấy ngẫu nhiên từ một mặt hàng trong lô hàng hóa đăng ký công bố hợp quy.

b) Mu đại diện: là tập hợp các mẫu ngẫu nhiên của lô hàng hóa đăng ký công bố hp quy đảm bảo tính đại diện cho lô hàng hóa đăng ký công bố hp quy.

2.3.2.  Quy cách mẫu: Mu được lấy phục vụ thử nghiệm để xác định hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may là mẫu không bị dính bẩn (đất, dầu, mỡ...) và được thực hiện như sau:

a) Đối với vải: Chiều dài mẫu 0,5 (không phẩy năm) m; chiều rộng là cả khổ vải và cách đầu tấm vải ít nhất bằng chu vi của cuộn vải.

b) Đối với sản phẩm là thảm, rèm, đệm giường, đệm sofa, ghế và sản phẩm đặc thù có bề mặt làm bằng vật liệu dệt, da tổng hợp: Lấy mẫu sản phẩm từ lô hàng, hoặc;

Mu vật liệu dệt để sản xuất các sản phẩm trên được cung cấp kèm theo sản phẩm.

c) Sản phẩm dệt may được cấp Giấy chứng nhận sinh thái không phải thực hiện việc lấy mẫu thử nghiệm hàm lượng formaldehyt và các amin thơm:

Giấy chứng nhận sinh thái phải gồm đầy đủ các thông tin: Tên, địa chỉ của nhà sản xuất; tên sản phẩm; thành phần nguyên liệu phù hợp với sản phẩm; tên và chữ ký của đại diện tổ chức cấp Giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận được sử dụng để công bố hp quy. Danh mục nhãn sinh thái được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Quy chuẩn này.

2.3.3.  Bảo quản mẫu

Mẫu được bao gói trong túi hoặc màng polyetylen và bảo quản trong điều kiện thích hợp để không ảnh hưởng tới bản chất ban đầu của mẫu và được niêm phong theo quy định của pháp luật.

2.3.4.  Thời điểm lấy mẫu

Mẫu được lấy vào thời điểm phù hợp và đảm bảo nguyên tắc hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy.

3.  QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1.  Đối với sản phẩm, hàng hóa

Các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy phù hợp với quy định tại Quy chuẩn này; gắn dấu hợp quy (dấu CR) theo các quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (sau đây gọi tắt là Thông tư 28) và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Thông tư 02).

3.1.1.  Các hình thức công bố hợp quy

3.1.1.1.  Tự công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân (bên thứ nhất)

a) Phương thức đánh giá phục vụ công bố hợp quy là phương thức 7 được quy định tại Thông tư 28 và Thông tư 02.

b) Việc thử nghiệm phục vụ công bố hợp quy được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp (sau đây gọi tắt là Nghị định 107).

3.1.1.2.  Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận/ giám định của tổ chức chứng nhận/ giám định đã được chỉ định (bên thứ ba)

a) Phương thức đánh giá phụ vụ công bố hợp quy là phương thức 5 hoặc phương thức 7 được quy định tại Thông tư 28 và Thông tư 02;

b) Việc thử nghiệm phục vụ công bố được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Nghị định 107.

3.1.2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục công bố hợp quy

3.1.2.1. Hồ sơ công bố hợp quy

Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập 02 (hai) bộ hồ sơ công bố hợp quy, trong đó 01 (một) bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc cổng thông tin một cửa của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Sở Công Thương) và 01 (một) bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. Thành phần hồ sơ được quy định như sau:

1. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân (bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục V kèm theo Quy chuẩn này);

b) Báo cáo tự đánh giá gồm các thông tin sau:

- Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại, fax;

- Tên sản phẩm, hàng hóa;

- Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật;

- Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật;

- Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật này và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và kết quả tự đánh giá.

- Đối với hàng hóa nhập khẩu bổ sung thêm các thông tin sau: nhãn hiệu, kiểu loại; đặc tính kỹ thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; khối lượng, số lượng; cửa khẩu nhập; thời gian nhập; hợp đồng (Contract); danh mục hàng hóa (Packing list); hóa đơn (Invoice); vận đơn (Bill of Lading) hoặc chứng từ vận tải tương đương (trong trường hợp không có vận tải đơn); tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

2. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận/ giám định của tổ chức chứng nhận/ giám định đã được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục V kèm theo Quy chuẩn này);

b) Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật này kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận/ giám định đã được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

3.1.2.2.  Trình tự công b hợp quy

a) Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại 3.1.2.1 Quy chuẩn này cho Sở Công Thương;

- Sau khi gửi hồ sơ công bố hợp quy đến Sở Công Thương, tổ chức, cá nhân được phép đưa ra thị trường Việt Nam.

- Số công bố hợp quy (số trong Bản công bố hợp quy)

Số công bố hợp quy được ký hiệu như sau X/Y, trong đó:

X là mã số doanh nghiệp;

Y là số vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương (trong trường hợp không có vận tải đơn) đối với sản phẩm nhập khẩu hoặc mã số quản lý lô hàng của doanh nghiệp đối với sản xuất trong nước.

b) Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận/ giám định được chỉ định (sau đây viết tắt là tổ chức chứng nhận/ giám định)

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại 3.1.2.1 Quy chuẩn này cho Sở Công Thương;

- Sau khi gửi hồ sơ công bố hợp quy đến Sở Công Thương, tổ chức, cá nhân được phép đưa ra thị trường Việt Nam.

- Số công bố hợp quy (số trong Bản công bố hợp quy)

Số công bố hợp quy được ký hiệu như sau X/Y/Z, trong đó:

X là mã số doanh nghiệp;

Y là số vận đơn đối với sản phẩm nhập khẩu hoặc mã số quản lý lô hàng của doanh nghiệp đối với sản xuất trong nước;

Z là mã số của tổ chức đánh giá.

3.2.  Đối với Tổ chức đánh giá sự phù hợp

3.2.1.  Đối với tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam

3.2.1.1.  Đối với tổ chức chứng nhận/ giám định

- Tổ chức chức nhận/ giám định phải có đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định 107 và được Bộ Công Thương chỉ định;

- Việc chỉ định tổ chức chứng nhận/ giám định được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

3.2.2.  Đối với tổ chức thử nghiệm

Tổ chức thử nghiệm phải có đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định 107.

3.2.2.  Đối với tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài không hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam

Việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài không hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về yêu cầu, trình tự và thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

4.  TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1.  Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Công Thương

4.1.1.  Vụ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm rà soát, thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động của các tổ chức chứng nhận, giám định, thử nghiệm; đề xuất Lãnh đạo Bộ phê duyệt Giấy chứng nhận, giám định, thử nghiệm và Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận, giám định; phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn và tổ chức việc thực hiện Quy chuẩn này;

4.1.2.  Tng cục Quản lý thị trường có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định tại Quy chuẩn này;

4.1.3.  Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Tiếp nhận công bố hợp quy và đăng trên cổng thông tin của Sở;

- Báo cáo Bộ Công Thương số lượng sản phẩm công bố hợp quy vào tuần cuối cùng của quý II và quý IV hàng năm. (theo mẫu báo cáo số 02 quy định tại Phụ lục IV kèm theo Quy chuẩn này).

4.2.  Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm dệt may

- Phải công bố hợp quy theo quy định tại Quy chuẩn này;

- Chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các thông tin cung cấp theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư 28 và Thông tư 02.

4.3.  Trách nhiệm của các tổ chức đánh giá sự phù hợp

- Thực hiện đánh giá hợp quy cho sản phẩm dệt may;

- Cấp số công bố hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa được đánh giá sự phù hợp theo phương thức 7. Công bố số công bố hợp quy trên trang thông tin điện tử của đơn vị mình.

- Hàng Quý báo cáo Bộ Công Thương kết quả đánh giá sự phù hợp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định tại Quy chuẩn này vào trước ngày 15 tháng đầu tiên của Quý kế tiếp (theo mẫu báo cáo số 03 quy định tại Phụ lục IV kèm theo Quy chuẩn này). Trong trường hợp đột xuất, báo cáo Bộ Công Thương theo yêu cầu.

- Thực hiện theo quy định tại Nghị định 107.

4.4.  Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn được viện dẫn tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./.

PHỤ LỤC I

DANH MỤC SẢN PHẨM DỆT MAY CHỊU SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA QUY CHUẨN
(Ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia s: 01 ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

5007

Vải dệt thoi dệt từ tơ tằm hoặc từ phế liệu tơ tằm

5111

Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải thô hoặc từ sợi lông động vật loại mịn chải thô

5112

Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải kỹ hoặc từ sợi lông động vật loại mịn chải kỹ

5113.00.00

Vải dệt thoi từ sợi lông động vật loại thô hoặc sợi lông đuôi hoặc bờm ngựa

5208

Vải dệt thoi từ bông có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng không quá 200 g/m2

5209

Vải dệt thoi từ bông có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng trên 200g/m2

5210

Vải dệt thoi từ bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng không quá 200g/m2

5211

Vải dệt thoi từ bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng trên 200g/ m2

5212

Vải dệt thoi khác từ sợi bông

5309

Vải dệt thoi từ sợi lanh

5310

Vải dệt thoi từ sợi đay hoặc từ các loại xơ libe dệt khác thuộc nhóm 53.03

5311

Vải dệt thoi từ các loại sợi dệt gốc thực vật khác; vải dệt thoi từ sợi giấy

5407

Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp, kể cả vải dệt thoi từ các loại sợi thuộc nhóm 54.04

5407.10

---Vải dệt thoi từ sợi có độ bền cao bằng ni lông hoặc các polyamit hoặc các polyeste khá

5407.41.10

---Vải lưới ni lông dệt thoi từ sợi filament không xoắn thích hợp để sử dụng như vật liệu gia cố cho vải sơn dầu

5408

Vải dệt thoi bằng sợi filament tái tạo, kể cả vải dệt thoi từ các loại nguyên liệu thuộc nhóm 54.05

5512

Các loại vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này từ 85% trở lên

5513

Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng không quá 170 g/m2

5514

Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng trên 170g/m2

5515

Các loại vải dệt thoi khác từ xơ staple tổng hợp

5516

Vải dệt thoi từ xơ staple tái tạo

5601

Mền xơ bằng vật liệu dệt và các sản phẩm của nó; các loại xơ dệt, chiều dài không quá 5 mm (xơ vụn), bụi xơ và kết xơ (neps)

5602

Phớt, nỉ đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp

5603

Các sản phẩm không dệt, đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng phủ hoặc ép lớp

5701

Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, thắt nút, đã hoặc chưa hoàn thiện

5702

Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, dệt thoi, không chần sợi vòng hoặc phủ xơ vụn, đã hoặc chưa hoàn thiện, kể cả thảm “Kelem”, “Schumacks”, “Karamanie” và các loại thảm dệt thủ công tương tự.

5703

Thảm và các loại hàng dệt hải sn khác, được chn, đã hoặc chưa hoàn thiện

5704

Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, từ phớt, không chần hoặc phủ xơ vụn, đã hoặc chưa hoàn thiện

5705

Các loại thảm khác và các loại hàng dệt trải sàn khác, đã hoặc chưa hoàn thiện

5801

Các loại vải dệt nổi vòng và các loại vải sơnin (chenille), trừ các loại vải thuộc nhóm 58.02 hoặc 58.06

5802

Vải khăn lông và các loại vải dệt thoi tạo vòng lông tương tự, trừ các loại vải khổ hẹp thuộc nhóm 58.06; các loại vải dệt chần sợi nổi vòng trừ các sản phẩm thuộc nhóm 57.03

5803

Vải dệt quấn, trừ các loại vải khổ hẹp thuộc nhóm 58.06

5804

Các loại vải tuyn và các loại vải dệt lưới khác, không bao gồm vải dệt thoi, dệt kim hoặc móc; hàng ren dạng mảnh, dạng dải hoặc dạng mẫu hoa văn, trừ các loại vải thuộc các nhóm từ 60.02 đến 60.06

5806.10

Vải dệt thoi có tạo vòng lông (kể cả vải khăn lông và các loại vải dệt nổi vòng tương tự) và vải dệt từ sợi sơnin (chenille)

5806.20

Vải dệt thoi khác, có chứa sợi đàn hồi (elastomeric) hoặc sợi cao su từ 5% trở lên tính theo trọng lượng

5811

Các sản phẩm dệt đã chần dạng chiếc, bao gồm một hay nhiều lớp vật liêu dệt kết hợp với lớp đệm bng cách khâu hoặc cách khác, trừ hàng thêu thuộc nhóm 58.10

5903

Vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép với plastic, trừ các loại thuộc nhóm 59.02

5905

Các loại vải dệt phủ tường.

6001

Vải có tạo vòng lông, kể cả các loại vải “vòng lông dài” và vải khăn lông, dệt kim hoặc móc

6002

Vải dệt kim hoặc móc có khổ rộng không quá 30 cm, có tỷ trọng sợi đàn hồi hoặc sợi cao su từ 5% trở lên, trừ loại thuộc nhóm 60.01.

6003

Vải dệt kim hoặc móc có khổ rộng không quá 30 cm, trừ loại thuộc nhóm 60.01 hoặc 60.02.

6004

Vải dệt kim hoặc móc có khổ rộng hơn 30 cm, có tỷ trọng sợi đàn hồi hoặc sợi cao su từ 5% trở lên, trừ các loại thuộc nhóm 60.01

6005

Vải dệt kim sợi dọc (kể cả các loại làm trên máy dệt kim dệt dải trang trí), trừ loại thuộc các nhóm 60.01 đến 60.04

6006

Vải dệt kim hoặc móc khác

6101

Áo khoác dài, áo khoác mặc khi đi xe (carcoat), áo khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ (kể cả áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các loại tương tự, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc, trừ các loại thuộc nhóm 61.03

6102

Áo khoác dài, áo khoác mặc khi đi xe (carcoat), áo khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ trùm (kể cả áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các loại tương tự, dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc, trừ các loại thuộc nhóm 61.04

6103

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và qun soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc

6104

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân(1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, qun dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc

6105

Áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc

6106

Áo blouse, sơ mi và sơ mi cách điệu (shirtblouse), dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc

6107

Quần lót, quần sịp, áo ngủ, bộ pyjama, áo choàng tắm, áo choàng dài mặc trong nhà và các loại tương tự, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc

6108

Váy lót, váy lót bồng (petticoats), quần xi líp, quần đùi bó, váy ngủ, bộ pyjama, áo ngủ của phụ nữ bng vải mỏng và trong sut (negligees), áo choàng tắm, áo choàng dài mặc trong nhà và các loại tương tự, dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc móc

6109

Áo phông, áo ba lỗ (singlet) và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc móc

6110

Áo bó, áo chui đầu, áo cardigan, gi-lê và các mặt hàng tương tự, dệt kim hoặc móc

6111

Quần áo và hàng may mặc phụ trợ dùng cho trẻ em, dệt kim hoặc móc.

6112

Bộ quần áo thể thao, bộ quần áo trượt tuyết và bộ quần áo bơi, dệt kim hoặc móc

6113.00.40

Quần áo được may từ các loại vải dệt kim hoặc móc thuộc nhóm 59.03, 59.06 hoặc 59.07

6114

Các loại quần áo khác, dệt kim hoặc móc.

6115

Quần tất, quần nịt, bít tất dài (trên đầu gối), bít tất ngắn và các loại hàng bít tất dệt kim khác, kể cả nịt chân (ví dụ, dùng cho người giãn tĩnh mạch) và giày, dép không đế, dệt kim hoặc móc

6115.10.10

- - Vớ cho người giãn tĩnh mạch, từ sợi tổng hợp

6116

Găng tay, găng tay hở ngón và găng tay bao, dệt kim hoặc móc

6117

Hàng phụ kiện may mặc đã hoàn chỉnh khác, dệt kim hoặc móc; các chi tiết dệt kim hoặc móc của quần áo hoặc của hàng may mặc phụ trợ

6201

Áo khoác ngoài, áo choàng mặc khi đi xe (carcoats), áo khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ trùm (k cả áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các loại tương tự, dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, trừ các loại thuộc nhóm 62.03.

6202

Áo khoác ngoài, áo choàng mặc khi đi xe (carcoats), áo khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ (kể cả áo jacket trượt tuyết), áo gió, áo jacket chống gió và các loại tương tự, dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, trừ loại thuộc nhóm 62.04

6203

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai

6204

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, váy liền thân(1), chân váy (skirt), chân váy dạng quần, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái.

6205

Áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em trai

6206

Áo blouse, sơ mi và sơ mi cách điệu (shirtblouses) dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái

6207

Áo ba lỗ (singlet) và các loại áo lót khác, quần lót, quần đùi, quần sịp, áo ngủ, bộ pyjama, áo choàng tắm, áo choàng dài mặc trong nhà và các loại tương tự dùng cho nam gii hoặc trẻ em trai

6208

Áo ba lỗ (singlet) và các loại áo lót khác, váy lót, váy lót bồng (petticoats), quần xi líp, quần đùi bó, váy ngủ, bộ pyjama, áo ngủ của phụ nữ bằng vải mỏng và trong sut (negligees), áo choàng tm, áo choàng dài mặc trong nhà và các loại tương tự dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái

6209

Quần áo may sẵn và phụ kiện may mặc cho trẻ em

6210

Quần áo may từ các loại vải thuộc nhóm 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 hoặc 59.07.

6211

Bộ quần áo thể thao, bộ quần áo trượt tuyết và quần áo bơi; quần áo khác

6212

Xu chiêng, gen, áo nịt ngực (corset), dây đeo quần, dây móc bít tất, nịt tất, các sản phẩm tương tự và các chi tiết của chúng, được làm hoặc không được làm từ dệt kim hoặc móc

6213

Khăn tay và khăn vuông nhỏ quàng cổ

6214

Khăn choàng, khăn quàng cổ, khăn choàng rộng đội đầu, khăn choàng vai, mạng che và các loại tương tự

6215

Cà vạt, nơ con bướm và cravat

6216

Găng tay, găng tay hở ngón và găng tay bao

6217

Hàng phụ kiện may mặc đã hoàn chỉnh khác; các chi tiết của quần áo hoặc của phụ kiện may mặc, trừ các loại thuộc nhóm 62.12

6301

Chăn và chăn du lịch

6302

Vỏ ga, vỏ gối, khăn trải giường (bed linen), khăn trải bàn, khăn trong phòng vệ sinh và khăn nhà bếp

6303

Màn che (kể cả rèm trang trí) và rèm mờ che phía trong; diềm màn che hoặc diềm giường

6304

Các sản phẩm trang trí nội thất khác, trừ các loại thuộc nhóm 94.04

6307.10

--Khăn lau sàn, khăn lau bát đĩa, khăn lau bụi và các loại khăn lau tương tự

6308

Bộ vải bao gồm vải dệt thoi và chỉ, có hoặc không có phụ kiện, dùng để làm chăn, thảm trang trí, khăn trải bàn hoặc khăn ăn đã thêu, hoặc các sản phẩm dệt tương tự, đóng gói sẵn để bán lẻ

6404.11

- - Giày, dép thể thao, giày tennis, giày bóng rổ, giày thể dục, giày luyện tập và các loại tương tự

6501.00.00

Các loại thân mũ hình nón, hình chuông bằng phớt (nỉ, dạ), chưa dựng theo khuôn, chưa làm vành; thân mũ chóp bằng và thân mũ hình tr(kể cả thân mũ hình trụ đa giác), bằng phớt (nỉ, dạ)

6502.00.00

Các loại thân mũ, được làm bằng cách tết hoặc ghép các dải làm bằng vật liệu bất kỳ, chưa dựng theo khuôn, chưa làm vành, chưa có lót, chưa có trang trí

6504.00.00

Các loại mũ và các vật đội đầu khác, được làm bằng cách tết hoặc ghép các dải làm bằng chất liệu bất kỳ, đã hoặc chưa có lót hoặc trang trí

6505

Các loại mũ và các vật đội đầu khác, dệt kim hoặc móc, hoặc làm từ ren, nỉ hoặc vải dệt khác, ở dạng mảnh (trừ dạng dải), đã hoặc chưa lót hoặc trang trí; lưới bao tóc bằng vật liệu bất kỳ, đã hoặc chưa có lót hoặc trang trí

9404

Khung đệm; các mặt hàng thuộc bộ đồ giường và các loại tương tự (ví dụ, đệm, chăn quilt, chăn nhồi lông, nệm, đệm ghế loại dài và gối) có gắn lò xo hoặc nhồi hoặc lắp bên trong bằng vật liệu bất kỳ hoặc bằng cao su xốp hoặc plastic xốp, có hoặc không bọc

9619

Băng (miếng) và nút bông vệ sinh (tampons), khăn và tã lót cho trẻ và các vật phẩm tương tự, bằng mọi vật liệu.

*Mã hàng: là mã của sản phẩm thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính


PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO
(Ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số: 01 ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Tên chung tiếng Việt

Tên chung tiếng Anh

Số CAS

1.

Biphenyl-4-ylamin/ 4-aminobiphenyl xenylamin

Biphenyl-4-ylamine/ 4-aminobiphenyl xenylamine

92-67-1

2.

Benzidin

Benzidine

92-87-5

3.

4-clo-o-toluidin

4-chlor-o-toluidine

95-69-2

4.

2-naphtylamin

2-naphthylamine

91-59-8

5.

o-aminoazotoluen/ 4-amino-2’,3-dimetylazobenzen/ 4-o-tolylazo-o-toluidin

o-aminoazotoluene/ 4-amino-2’,3-dimethylazobenzene/ 4-o-tolylazo-o-toluidene

97-56-3

6.

5-Nitro-o-toluidin

5-nitro-o-toluidine

99-55-8

7.

4-cloanilin

4-chloraniline

106-47-8

8.

4-metoxy-m-phenylendiamin

4-methoxy-m-phenylenediainine

615-05-4

9.

4,4’-diaminobiphenylmetan/ 4,4’-metylendianilin

4,4’-diaminodiphenylmethane/ 4,4’-methylenedianiline

101-77-9

10.

3,3-diclobenzidin/ 3,3’-diclobiphenyl-4,4’-ylendiamin

3,3’-dichlorobenzidine/ 3,3’-dichlorobiphenyl-4,4’- ylenediamine

91-94-1

11.

3,3’-dimetoxybenzidin/ o-dianisidin

3,3’-dimethoxybenzidine/ o-dianisidine

119-90-4

12.

3,3’-dimetylbenzidin/4 ,4’-bi-o-toluidin

3,3’-dimethylbenzidine/ 4,4’-bi-o-toluidine

119-93-7

13.

4,4'-metylendi-o-toluidin

4,4’ -methylenedi-o-toluidine

838-88-0

14.

6-metoxy-m-toluidin/ p-cresidin

6-methoxy-m-toluidine/ p-cresidine

120-71-8

15.

4,4’-metylen-bis-(2-clo-anilin)

4,4’-methylene-bis-(2-chloro-aniline)

101-14-4

16.

4,4’-oxydianilin

4,4’-oxydianiline

101-80-4

17.

4,4’-thiodianilin

4,4’-thiodianiline

139-65-1

18.

o-toluidin/ 2-aminotoluen

o-toluidine/ 2-aminotoluene

95-53-4

19.

4-metyl-m-phenylendiamin

4-methyl-m-phenylenediamine

95-80-7

20.

2,4,5-trimetylanilin

2,4,5-trimethylaniline

137-17-7

21.

o-anisidin/ 2-metoxyanilin

o-anisidine/ 2-methoxyaniline

90-04-0

22.

4-aminoazobenzen

4-aminoazobenzene

60-09-3


PHỤ LỤC III

DANH MỤC CÁC NHÃN SINH THÁI
(Ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số: 01 ngày 23 tháng 10 năm 2017)

1 - Eco-Lable của Hàn Quốc:

2- Green Lable của Thái Lan:

3- ECO-Safe của Ấn Độ:

4- EOKO-Tex 100:

5- EU-Lable của Châu Âu:

6 - Green Mark của Đài Loan:

7 - Nhãn sinh thái của Trung Quốc:

8 - NORDIC Eco-Lable:

9 - Nhãn sản phẩm hữu cơ toàn cầu:

10 - Nhãn sinh thái của Hà Lan:

11 - Ecoliving của Australia.

12- Der Blaue Engel, Oeko-Tex® Của Cộng hoà Liên bang Đức:

PHỤ LỤC IV

CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG QUY CHUẨN
(Ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số: 01 ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Mẫu số 01:

MẪU BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số ………………………

Tên tổ chức, cá nhân: …………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………….................................

Điện thoại: …………………………….. Fax:…………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………………………….

CÔNG BỐ:

Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,...) …………………………………………………………………………………

Phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)

……………………………………………………………………………………………………………

Loại hình đánh giá:

+ Tổ chức chứng nhận đánh giá (bên thứ ba): Tên tổ chức chứng nhận /tổ chức chứng nhận được chỉ định, số giấy chứng nhận, ngày cấp giấy chứng nhận;

+ Tự đánh giá (bên thứ nhất): Ngày lãnh đạo tổ chức, cá nhân ký xác nhận Báo cáo tự đánh giá.”

Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp chuẩn/hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp...):

……………………………………………………………………………………………………………….

....(Tên tổ chức, cá nhân).... cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của.... (sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường)……. do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác.

……., ngày …. tháng ….. năm ….
Đại diện Tổ chức, cá nhân
(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)

Mẫu số 02

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN TIẾP NHẬN CÔNG BỐ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY

Kính gửi: Bộ Công Thương

(Tên cơ quan tiếp nhận công bố) gửi Báo cáo tình hình tiếp nhận Hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại QCVN……: 2017/BCT từ ngày     tháng    năm     đến ngày     tháng     năm     , như sau:

TT

THÔNG TIN CHUNG

Ghi chú

Tên tổ chức công bố hợp quy

Tên sản phẩm

Số lượng

Số công bố hợp quy

Ngày/tháng/năm cấp


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (để báo cáo);
- Lưu: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Đại diện có thẩm quyền của
Cơ quan tiếp nhận công bố
(ký tên, chức vụ, đóng dấu)

Mẫu số 03

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………….

…., ngày …. tháng ….. năm …..

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

Kính gửi: Bộ Công Thương

(Tên tổ chức, cá nhân báo cáo) gửi Báo cáo tình hình đánh giá sự phù hợp theo quy định tại QCVN……: 2017/BCT từ ngày     tháng     năm     đến ngày     tháng     năm     , như sau:

TT

THÔNG TIN CHUNG

Ghi chú

Tên tổ chức được đánh giá sự phù hợp

Tên sản phẩm

Số lượng

Kết quả đánh giá

Kết quả

Số công bố hợp quy

Ngày/tháng/ năm cấp

(đối với trường hợp đạt yêu cầu)


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (để báo cáo);
- Lưu: Tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Đại diện có thẩm quyền của
Tổ chức đánh giá sự phù hợp
(ký tên, chức vụ, đóng dấu)

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
----------------

No. 21/2017/TT-BCT

Ha Noi, October 23, 2017

 

CIRCULAR

ON PROMULGATING NATIONAL TECHNICAL REGULATIONS ON CONTENT OF FORMALDEHYDE AND CERTAIN AROMATIC AMINES DERIVED FROM AZO COLORANTS IN TEXTILE PRODUCTS

Pursuant to Law on Standards and Technical Regulations dated June 29, 2006;

Pursuant to Law on quality of products and goods dated November 21, 2007;

Pursuant to the Government’s Decree No. 98/2017/NĐ-CP dated August 18, 2017 on functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Government’s Decree No. 127/2007/NĐ-CP dated August 01, 2007 on providing guidelines for certain articles of Law on Standards and Technical Regulations;

Pursuant to the Government’s Decree No. 132/2008/NĐ-CP dated November 31, 2008 on providing guidelines for certain articles of Law on quality of products and goods;

At the request of the Director General of Department of Science and Technology,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. The national technical regulation No. QCVN: 01/2017/BCT on content of formaldehyde and certain aromatic amines derived from azo colorants in textile products is issued together with this Circular.

Article 2. This Circular comes into force from May 01, 2018.

Article 3. Relevant organizations and individuals shall take responsibility for implementation of this Circular.

 MINISTER
Tran Tuan Anh

 

QCVN 01: 2017/BCT

NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON CONTENT OF FORMALDEHYDE AND CERTAIN AROMATIC AMINES DERIVED FROM AZO COLORANTS IN TEXTILE PRODUCTS.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The national technical regulations No. 01: 2017/BCT on content of formaldehyde and certain aromatic amines derived from azo colourants in textile products is compiled by the drafting group, submitted for approval by the Department of Science and Technology and promulgated together with the Circular No. 21/2017/TT-BCT dated October 23, 2017 by the Ministry of Industry and Trade.

 

NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON CONTENTS OF FORMALDEHYDE AND CERTAIN AROMATIC AMINES DERIVED FROM AZO COLORANTS IN TEXTILE PRODUCTS.

1.  GENERAL PROVISIONS

1.1. Scope

1.1.1. This document deals with content of formaldehyde and certain aromatic amines derived from azo colorants in textile products before they are traded in the Vietnam market. The list of textile products regulated by this document is specified in Appendix I of this document.

1.1.2. Products that are not regulated by this document include:

a) Luggage of people on entry and personal belongings of organizations and individuals within the duty-free allowance;

b) Goods of diplomatic organizations and individuals, international organizations within the duty-free allowance;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Temporary imports exhibited and introduced in fairs, commercial exhibitions; temporary imports; goods under transit, merchanting trade or transshipment; goods sent to bonded warehouses (excluding goods sent from bonded warehouses to domestic market for trading);

dd) Presents within the duty-free allowance;

e) Goods exchanged by residents of bordering areas within the duty-free allowance;

g) Unbleached or undyed fabrics and textile products.

1.2. Regulated entities

This document applies to producers, importers and traders of textile products before they are put on the Vietnam market, regulatory authorities and other relevant organizations and individuals.

1.3. Definitions

1.3.1. “put textile products on Vietnam market” means a producer, an importer or a trader of textile products trades in, exchanges the goods or does marketing with other organizations and individuals.

1.3.2. “textiles” means natural or artificial fibres.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.3.4. “the batch” means all of the textile products referred to in a declaration of conformity.

1.3.5. Classification of textile products: Textile products are classified into 3 groups:

a) Group 1 including textile products for children under 3 year olds or jump-suits whose length is 100 cm or less.

b) Group 2 including textile products in direct contact with skin which are products whose surfaces are in direct contact with users’ skin.

c) Group 3 including textile products not in direct contact with skin which are products whose surfaces are not in direct contact with users’ skin.

2.  TECHNICAL REGULATIONS

2.1. Content limits

2.1.1. Limit on content of formaldehyde

Content of formaldehyde in textile products shall not exceed the limits prescribed in the following table:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Group of textile products

Maximum limit (mg/kg)

1

Textile products for children under 3 years old

30

2

Textile products in direct contact with skin

75

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

300

2.1.2. Limits on content of aromatic amines derived from azo colorants

Content of each aromatic amine shall not exceed 30 mg/kg. The list of aromatic amines derived from azo colorants is specified in Appendix II of this document.

2.2. Test method

2.2.1. Content of formaldehyde in textile products shall be determined according to one of the following standards:

a) TCVN 7421-1:2013 on textiles - determination of formaldehyde - Part 1: Free and hydrolyzed formaldehyde (water extraction method);

b) ISO 14184-1:2011, Textiles - Determination of formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized formaldehyde (water extraction method).

2.2.2. Content of aromatic amines derived from azo colorants in textile products shall be determined according to one of the following standards:

a) ISO 24362-1:2014 (Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting the fibres) and ISO 24362-3:2014 (Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 3: Detection of the use of certain azo colorants, which may release 4-aminoazobenzene), or:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.3. Methods for taking samples for conformity assessment

2.3.1. Samples are classified into 2 types:

a) Random samples that are taken from a product in the batch.

b) Representative samples that include all of random samples of the batch and ensure its representation.

2.3.2. Sample specifications: Testing samples for determining content of formaldehyde and aromatic amines derived from azo colorants in textile products shall not be contaminated with soil, oil, grease, etc. and specified as follows:

a) Regarding fabrics: A sample shall be 0.5m in length; its width shall equal to the entire width of the fabric and keep a minimum distance equal to the circumference of the fabric.

b) Regarding carpets, blinds, bed cushions, cushions of sofas, chairs and specialized products whose surfaces are made of textiles or synthetic leathers, samples shall be taken from a batch or:

Samples of textiles used for produced the abovementioned products and enclosed with these products.

c) A textile product that is issued with certificate of eco-label is not required to be sampled for determining content of formaldehyde and aromatic amines therein;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.3.3. Maintenance of samples

Samples shall be wrapped by polyethylene bags or film, maintained in appropriate conditions to avoid impacts on their initial characteristics and sealed in accordance with regulations of law.

2.3.4 Sampling time

The samples shall be taken at suitable time and the declaration of conformity of which must be provided before they are traded on the Vietnam market.

3.  REGULATIONS ON MANAGEMENT

3.1. Regarding products and goods;

Products and goods shall have their conformity declared before being traded on the Vietnam market in accordance with regulations of this document and bear conformity markings in accordance with regulations of the Circular No. 28/2012/TT-BKHCN and the Circular No. 02/2017/TT-BKHCN.

3.1.1 Forms of declaration of conformity

3.1.1.1. Self-declaration of conformity based on results of self-assessment made by the applicant (the first party)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The testing for declaration of conformity shall be carried out by a testing organization that has obtained a certificate of registration of testing operation in accordance with the Decree No. 107/2016/NĐ-CP.

3.1.1.2. Declaration of conformity based on results of certification or assessment made by the appointed certifying organization (the third party)

a) The assessment methods for declaration of conformity shall be the method 5 or method 7 prescribed in the Circular No. 28/2012/TT-BKHCN and the Circular No. 02/2017/TT-BKHCN;

b) The testing for declaration of conformity shall be carried out by a testing organization that has obtained a certificate of registration of testing operation in accordance with the Decree No. 107/2016/ND-CP.

3.1.2 Applications and procedures for registration of the declaration of conformity

3.1.2.1. Applications for registration of declaration of conformity

The product owner shall make 2 applications for registration of declaration of conformity and submit an application in person, by post or single-window portal to the Department of Industry and Trade of a province or a central-affiliated city (hereinafter referred to as “Department of Industry and Trade) and retain the other one. An application shall consist of:

1. If the declaration of conformity is made according to results of self-assessment, an application shall consist of:

a) A declaration of conformity using the specimen 1 prescribed in Appendix V of this document;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Name, address, phone number and fox of the applicant;

- Name of products or goods;

- Number of the applied technical regulations;

- Conclusion that the products or goods are compliant;

- A statement that the quality of products or goods is conformable with this document and the applicant shall take legal responsibility for quality of products or goods and results of self-assessment.

- Regarding imports, the following information shall be added: trademarks and types, technical characteristics, origins, producers, volume and quantity of imports; border checkpoint of import; time of import; contracts; packing lists; invoices; B/L or equivalent transportation documents if there is no B/L; declaration of imports;

2. If the declaration of conformity is made according to results of certification or assessment by the appointed certifying organization (the third party), an application shall consist of:

a) A declaration of conformity using the specimen 1 prescribed in Appendix V of this document;

b) A certified copy of the certificate of conformity with these technical regulations and specimen of the conformity marking issued to the applicant by the appointed certifying organization.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Regarding declaration of conformity based on results of self-assessment

- The product owner shall submit an application for registration of declaration of conformity as prescribed in 3.1.2.1 of this document to the Department of Industry and Trade;

- After submitting the application to the Department of Industry and Trade; the applicant is allowed to put the products on the Vietnam market.

- Regarding number of the declaration of conformity

A number of the declaration of conformity shall be written in the form of X/Y, in which:

X is number of the ERC;

Y is number of B/L or the equivalent transportation document (if there is no B/L) in case of imports or management code of the batch in case of domestic products.

b) Regarding declaration of conformity based on results of assessment made by appointed certifying organization (hereinafter referred to as “certifying organization”)

- The product owner shall submit an application for registration of declaration of conformity as prescribed in 3.1.2.1 of this document to the Department of Industry and Trade;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Regarding number of the declaration of conformity

A number of the declaration of conformity shall be written in the form of X/Y/Z, in which:

X is number of the ERC;

Y is number of B/L in case of imports or management code of the batch in case of domestic products.

Z is code of the certifying organization.

3.2. Regarding conformity-assessing organizations

3.2.1. Conformity-assessing organizations operating in Vietnam

3.2.1.1. Certifying organizations

- Certifying organizations shall register their operation in accordance with the Decree No. 107/2016/ND-CP and appointed by the Ministry of Industry and Trade;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.2. Testing organizations

Testing organizations shall register their operation in accordance with the Decree No. 107/2016/ND-CP.

3.2.3. Foreign conformity-assessing organizations not operating in Vietnam

Foreign conformity-assessing organizations not operating in Vietnam shall be appointed in accordance with regulations in the Circular No. 26/2013/TT-BKHCN.

4.  RESPONSIBILITIES AND IMPLEMENTATION

4.1. Responsibilities of affiliated entities of the Ministry of Industry and Trade

4.1.1. Department of Science and Technology shall take responsibility for monitoring and verifying applications for operation registration submitted by certifying or testing organizations; request the Ministry to approve certificates of assessment or testing and decisions on appointing certifying organizations; cooperate with relevant authorities in providing instructions on and organize the implementation of this document;

4.1.2. The General Department of Market Management shall take responsibility for directing Departments of market management of provinces and central-affiliated cities in inspecting, controlling and taking actions against violations of quality of goods and products prescribed in this document;

4.1.3. The Department of Industry and Trade of each province shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Submit reports on quantity of products whose conformity is declared to the Ministry of Industry and Trade in the last week of the second quarter and fourth quarter every year using the specimen 02 prescribed in Appendix IV of this document.

4.2. Responsibility of producers and traders of textile products

- Make declarations of conformity in accordance with regulations of this document;

- Take responsibility for legality of provided information in accordance with regulation of this law;

- Comply with regulations in Article 16 of the Circular No. 28/2012/TT-BKHCN and the Circular No. 02/2017/TT-BKHCN.

4.3. Responsibilities of conformity-assessing organizations

- Assess the conformity of textile products;

- Issue numbers of the declaration of conformity for products and goods whose conformity are assessed according to the method 7; publish numbers of declaration of conformity on their websites.

- Submit quarterly reports on results of conformity assessment in accordance with regulations of this document before the 15th day of the first month of the following quarter using the specimen 03 of Appendix IV of this document. Surprise reports shall be submitted at the request of the Ministry of Industry and Trade.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.4. If legislative documents and standards referred in this document are amended or replaced, regulations of amended or new documents shall be applied.

 

APPENDIX I

LIST OF TEXTILE PRODUCTS GOVERNED BY TECHNICAL REGULATIONS
(issued together with national technical regulations No. 01 dated October 23, 2017 of the Minister of Industry and Trade)

Product code

Descriptions

5007

Woven fabrics of silk or silk wastes

5111

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5112

Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal

5113.00.00

Woven fabrics of coarse animal hair or of horsehair

5208

Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing not more than 200 g/m2.

5209

Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing more than 200 g/m2.

5210

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5211

Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing more than 200 g/m2

5212

Other woven fabrics of yarn of cotton

5309

Woven fabrics of flax yarn

5310

Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres of heading 53.03.

5311

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5407

Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics of yarn mentioned in heading 54.04

5407.10

---Woven fabrics obtained from high tenacity yarn of nylon or other polyamides or of polyesters

5407.41.10

---Woven nylon mesh fabrics of untwisted filament yarn suitable for use as reinforcing material for tarpaulins

5408

Woven fabrics of artificial filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 54.05.

5512

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5513

Woven fabrics of synthetic stape fibres, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with cotton, weighing not more than 170 g/m2

5514

Woven fabrics of synthetic stape fibres, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with cotton, weighing more than 170 g/m2

5515

Other woven fabrics of synthetic staple fibres

5516

Woven fabrics of artificial staple fibres

5601

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5602

Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated

5603

Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated.

5701

Carpets and other textile floor coverings, knotted, whether or not made up.

5702

Carpets and other textile floor coverings, woven, not tufted or flocked, whether or not made up, including “Kelem”, “Schumacks”, “Karamanie” and similar hand-woven rugs.

5703

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5704

Carpets and other textile floor coverings, of felt, not tufted or flocked, whether or not made up.

5705

Other carpets and other textile floor coverings, whether or not made up.

5801

Woven pile fabrics and chenille fabrics, other than fabrics of heading 58.02 or 58.06.

5802

Terry towelling and similar woven terry fabrics, other than narrow fabrics of heading 58.06; tufted textile fabrics, other than products of heading 57.03

5803

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5804

Tulles and other net fabrics, not including woven, knitted or crocheted fabrics; lace in the piece, in strips or in motifs, other than fabrics of headings 60.02 to 60.06

5806.10

Woven pile fabrics (including terry towelling and similar terry fabrics) and chenille fabrics

5806.20

Other woven fabrics, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread

5811

Quilted textile products in the piece, composed of one or more layers of textile materials assembled with padding by stitching or otherwise, other than embroidery of heading 58.10

5903

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5905

Textile wall coverings

6001

Pile fabrics, including “long pile” fabrics and terry fabrics, knitted or crocheted.

6002

Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 60.01

6003

Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, other than those of heading 60.01 or 60.02.

6004

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6005

Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines), other than those of headings 60.01 to 60.04.

6006

Other knitted or crocheted fabrics

6101

Men’s or boys’ overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 61.03

6102

Women’s or girls’ overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 61.04.

6103

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6104

Women’s or girls’ suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted.

6105

Men’s or boys’ shirts, knitted or crocheted.

6106

Women’s or girls’ blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted.

6107

Men’s or boys’ underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted.

6108

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6109

T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted.

6110

Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted.

6111

Babies’ garments and clothing accessories, knitted or crocheted.

6112

Track suits, ski suits and swimwear, knitted or crocheted.

6113.00.40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6114

Other garments, knitted or crocheted.

6115

Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, including graduated compression hosiery (for example, stockings for varicose veins) and footwear without applied soles, knitted or crocheted.

6115.10.10

- - Stockings for varicose veins, of synthetic fibres

6116

Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted

6117

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6201

Men’s or boys’ overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading 62.03.

6202

Women’s or girls’ overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading 62.04

6203

Men’s or boys’ suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear).

6204

Women’s or girls’ suits, ensembles, jackets, blazers, dresses(1), skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear).

6205

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6206

Women’s or girls’ blouses, shirts and shirt-blouses

6207

Men’s or boys’ singlets and other vests, underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles

6208

Women’s or girls’ singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, négligés, bathrobes, dressing gowns and similar articles

6209

Babies’ garments and clothing accessories

6210

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6211

Track suits, ski suits and swimwear; other garments.

6212

Brassières, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof, whether or not knitted or crocheted

6213

Handkerchiefs

6214

Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like.

6215

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6216

Gloves, mittens and mitts

6217

Other made up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other than those of heading 62.12.

6301

Blankets and travelling rugs

6302

Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen

6303

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6304

Other furnishing articles, excluding those of heading 94.04.

6307.10

--Floor-cloths, dish-cloths, dusters and similar cleaning cloths

6308

Sets consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered table cloths or serviettes, or similar textile articles, put up in packings for retail sale.

6404.11

- - Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like

6501.00.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6502.00.00

Hat-shapes, plaited or made by assembling strips of any material, neither blocked to shape, nor with made brims, nor lined, nor trimmed.

6504.00.00

Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmed.

6505

Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed; hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed.

9404

Mattress supports; articles of bedding and similar furnishing (for example, mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, pouffes and pillows) fitted with springs or stuffed or internally fitted with any material or of cellular rubber or plastics, whether or not covered

9619

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

*Product code is THE code of products included in the list of exports and imports of Vietnam prescribed in Appendix I of the Circular No. 65/2017/TT-BTC dated June 27, 2017 of the Minister of Ministry of Finance

 

APPENDIX II

LIST OF AROMATIC AMINES DERIVED FROM AZO COLORANTS
(issued together with national technical regulations No. …dated October 23, 2017 of the Minister of Industry and Trade)

No.

Name

CAS Number

1.

Biphenyl-4-ylamine/ 4-aminobiphenyl xenylamine

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.

Benzidine

92-87-5

3.

4-chlor-o-toluidine

95-69-2

4.

2-naphthylamine

91-59-8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

o-aminoazotoluene/ 4-amino-2’,3-dimethylazobenzene/ 4-o-tolylazo-o-toluidene

97-56-3

6.

5-nitro-o-toluidine

99-55-8

7.

4-chloraniline

106-47-8

8.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

615-05-4

9.

4,4’-diaminodiphenylmethane/ 4,4’-methylenedianiline

101-77-9

10.

3,3’-dichlorobenzidine/ 3,3’-dichlorobiphenyl-4,4’- ylenediamine

91-94-1

11.

3,3’-dimethoxybenzidine/ o-dianisidine

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12.

3,3’-dimethylbenzidine/ 4,4’-bi-o-toluidine

119-93-7

13.

4,4’ -methylenedi-o-toluidine

838-88-0

14.

6-methoxy-m-toluidine/ p-cresidine

120-71-8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4,4’-methylene-bis-(2-chloro-aniline)

101-14-4

16.

4,4’-oxydianiline

101-80-4

17.

4,4’-thiodianiline

139-65-1

18.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

95-53-4

19.

4-methyl-m-phenylenediamine

95-80-7

20.

2,4,5-trimethylaniline

137-17-7

21.

o-anisidine/ 2-methoxyaniline

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

22.

4-aminoazobenzene

60-09-3

 

APPENDIX III

LIST OF ECO-LABELS
(issued together with the national technical regulations No.01 dated October 23, 2017)

1 - Korea eco-label

2- Thai Green Labels

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3 – India eco-Safe

4- EOKO-Tex 100:

5- EU ecolabel

6- Taiwan green mark

7 – Ecolabel of China

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8 - Nordic Swan eco-label

9-Global organic textile standard

10 – Ecolabel of Netherland

11 – Ecoliving of Australia

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12 - Der Blaue Engel, Oeko-Tex® of German Federal Republic

 

APPENDIX IV

SPECIMENS USED IN TECHNICAL REGULATIONS
(issued together with national technical regulations No. 01 dated October 23, 2017 of the Minister of Industry and Trade)

Specimen 01

SPECIMEN OF DECLARATION OF CONFORMITY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Name of the product owner:

Address:

Phone number:  Fax:

Email:

DECLARATION:

Products, goods, process, services or environment (name, type, trademark, technical characteristics, etc.) …………………………………………………………………………………

Conformity with standards and technical regulations (number, symbol, name)

……………………………………………………………………………………………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Assessment made by a certifying organization (the third party): Name of the certifying organization or appointed certifying organization, number of its certificate and date of issuance thereof;

+ Self-assessment (the first party): the day on which the applicant signs the report on self-assessment.

Additional information (bases for declaration of conformity, methods for conformity assessment, etc.):

……………………………………………………………………………………………………………….

....[Name of the product owner] shall take responsibility for the conformity of  [name of product, goods, process, services or environment] produced, traded, maintained, transported or used by [name of the applicant].

 

 

[Place and time]
LEGAL REPRESENTATIVE OF PRODUCT OWER
(Signature, position and seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Specimen 02

SPECIMEN OF REPORT ON RECEIPT OF APPLICATIONS FOR REGISTRATION OF DECLARATION OF CONFORMITY

[NAME OF SUPERVISORY AUTHORITY]
[NAME OF AUTHORITY RECEIVING APPLICATIONS FOR REGISTRATION OF DECLARATION]

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

 

REPORT ON RECEIPT OF APPLICATIONS FOR REGISTRATION OF DECLARATION OF CONFORMITY

To: The Ministry of Industry and Trade

[Name of authority receiving applications for registration of declaration] submits a report on receipt of applications for registration of declaration of conformity in accordance with regulations in the national technical regulation No. 2017/BCT from [date] to [date]. To be specific:

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Note

Name of the product owner

Name of product

Quantity

Number of declaration of conformity

Date of issuance

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Competent representative of authority receiving applications
(Signature, position and seal)

 

Specimen 03

SPECIMEN OF REPORT ON CONFORMITY ASSESSMENT

[NAME OF SUPERVISORY AUTHORITY] (if any)
[NAME OF CONFORMITY-ASSESSING ORGANIZATION]

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

No.

[Place and time]

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To: The Ministry of Industry and Trade

[Name of conformity-assessing organization] submits a report on conformity assessment in accordance with regulations in the national technical regulation No. 2017/BCT from [date] to [date]. To be specific:

No.

GENERAL INFORMATION

Note

[Name of organization subject to conformity assessment]

Name of product

Quantity

Results of assessment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Number of the declaration of conformity

Date of issuance

(In case of passing)

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 Competent representative of conformity-assessing organization
(Signature, position and seal)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


70.166

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!