Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 21/2016/TT-BCT xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam Liên minh Á Âu

Số hiệu: 21/2016/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 20/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Ngày 20/9/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 21/2016/TT-BCT về thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á – Âu.

Thông tư số 21/2016 ban hành các phụ lục sau để hướng dẫn thực hiện các Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (Hiệp định VN – EAEU FTA):
 
+ Quy tắc xuất sứ hàng hóa;
 
+ Quy tắc cụ thể mặt hàng;
 
+ Danh sách các quốc đảo;
 
+ Mẫu Giấy chứng nhận xuất sứ hàng hóa mẫu EAV; Tờ khai bổ sung Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu EAV và hướng dẫn khai báo Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa;
 
+ Danh sách các Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam;
 
Thủ tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu EAV thực hiện theo Phụ lục I của Thông tư 21/2016; Thông tư 06/2011/TT-BCT và Thông tư 01/2013/TT-BCT.
 
Thông tư 21/2016/TT-BCT có hiệu lực ngày 05/10/2016.

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2016/TT-BCT

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH KINH TẾ Á - ÂU

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;

Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu, đã ký chính thức tại Ca-dắc-xtan ngày 29 tháng 5 năm 2015.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (sau đây gọi tắt là Hiệp định VN - EAEU FTA).

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia các hoạt động có liên quan đến xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định VN - EAEU FTA.

Điều 2. Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định VN - EAEU FTA

Ban hành kèm theo Thông tư này các Phụ lục để hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định VN - EAEU FTA:

1. Quy tắc xuất xứ hàng hóa (Phụ lục I);

2. Quy tắc cụ thể mặt hàng (Phụ lục II);

3. Danh sách các quốc đảo theo Điều 10 Phụ lục I (Phụ lục III);

4. Mu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu EAV, Tờ khai bổ sung Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu EAV và hướng dẫn khai báo Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Phụ lục IV);

5. Danh sách các Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam (Phụ lục V).

Điều 3. Thủ tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu EAV

Thủ tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa thực hiện theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 03 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi và Thông tư số 01/2013/TT-BCT ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 03 năm 2011.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Th tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Tổng bí thư
, Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Công Thương các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Viện KSND tối cao;
- T
òa án ND tối cao;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);
- Tổng cục Hải quan;
- Công báo;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các website: Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Bộ Công Thương: Bộ
trưởng; các Thứ trưng; các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ; các Phòng QLXNK khu vực (20);
- BQL các KCN v
à CX Hà Nội;
-
Lưu: VT, XNK (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần
Quốc Khánh

 

 

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 
---------------

No.: 21/2016/TT-BCT

Hanoi, September 20, 2016

 

CIRCULAR

PROVIDING FOR THE IMPLEMENTATION OF RULES OF ORIGIN PROVIDED FOR IN THE FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN VIETNAM AND EURASIAN ECONOMIC UNION

Pursuant to the Government’s Decree No. 95/2012/ND-CP dated November 12, 2012 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Government’s Decree No. 19/2006/ND-CP dated February 20, 2006 elaborating the Commercial Law with respect to origin of goods;

In implementation of the Free Trade Agreement between Vietnam and Eurasian Economic Union officially signed in Kazakhstan on May 29, 2015.

At the request of Director of the Export-Import Department,

Minister of Industry and Trade promulgates this Circular to provide for the implementation of Rules of origin provided for in the Free Trade Agreement between Vietnam and Eurasian Economic Union.

Article 1. Scope and regulated entities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. This Circular applies to authorities, organizations and individuals participating in activities in connection with origin of goods as regulated in the VN - EAEU FTA.

Article 2. Rules of origin provided for in the VN - EAEU FTA

The following annexes are enclosed to this Circular to provide guidelines for implementing Rules of origin provided for in the VN - EAEU FTA:

1. Rules of origin (Annex I);

2. Product specific rules (Annex II);

3. List of offshore countries or territories as provided for in Article 10 Annex I (Annex III);

4. Forms of Certificate of Origin (Form EAV), additional sheets of Certificate of Origin (Form EAV), and guidelines for declaring Certificate of Origin (Annex IV);

5. List of Certificate of Origin issuing organizations in Vietnam (Annex V).

Article 3. Issuance procedures and inspection of Certificate of Origin (Form EAV)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Implementation

This Circular takes effect as of October 05, 2016./.

 

 

PP MINISTER
DEPUTY MINISTER
Tran Quoc Khanh

 

ANNEX I

RULES OF ORIGIN
(Enclosed to the Circular No. 21/2016/TT-BCT dated September 20, 2016 by Ministry of Industry and Trade providing for the implementation of Rules of origin provided for in the Free Trade Agreement between Vietnam and Eurasian Economic Union)

SECTION I. GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The rules of origin provided for in this Circular shall be applied only for the purposes of granting preferential tariff treatment in accordance with the VN - EAEU FTA.

Article 2. Interpretation of terms

For the purposes of this Circular, these terms are construed as follows:

1. “Aquaculture” means farming of aquatic organisms including fish, molluscs, crustaceans, other aquatic invertebrates and aquatic plants, from feedstock such as eggs, fry, fingerlings and larvae, by intervention in the rearing or growth processes to enhance production such as regular stocking, feeding, or protection from predators;

2. “Authorised body” means the competent authority designated by a Party to issue a Certificate of Origin under the VN - EAEU FTA;

3. “CIF value” means the value of the goods imported and includes the cost of freight and insurance up to the port or place of entry into the country of importation;

4. “Consignment” means goods that are sent simultaneously covered by one or more transport documents to the consignee from the exporter, as well as goods that are sent over a single post-invoice or transferred as a luggage of the person crossing the border;

5. “Exporter” means a person registered in the territory of a Party where the goods are exported from by such person;

6. “FOB value” means the free-on-board value of the goods, inclusive of the cost of transport to the port or site of final shipment abroad;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. “Material” means any matter or substance including ingredient, raw material, component or part used or consumed in the production of goods or physically incorporated into goods or subjected to a process in the production of other goods;

9. “Non-originating goods” or “non-originating materials” means goods or materials that do not fulfill the origin criteria of this Annex.

10. “Originating goods” or “originating materials” means goods or materials that fulfill the origin criteria of this Annex.

11. “Producer” means a person who carries out production in the territory of a Party;

12. “Production” means methods of obtaining goods including growing, mining, harvesting, raising, breeding, extracting, gathering, capturing, fishing, hunting, manufacturing, processing or assembling such goods;

13. “Verification authority” means the competent governmental authority designated by a Party to conduct verification procedures; and

14. “Parties” means Viet Nam, of the one part, and the Member States of the Eurasian Economic Union and the Eurasian Economic Union acting jointly or individually within their respective areas of competence as derived from the Treaty on the EAEU, of the other part.

Article 3. Origin criteria

For the purposes of this Circular, goods shall be considered as originating in a Party if they are:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) produced entirely in one or both Parties, exclusively from originating materials from one or both Parties; or

c) produced in a Party using non-originating materials and satisfy the requirements of product specific rules specified in Annex II to this Circular.

Article 4. Wholly Obtained or Produced Goods

For the purposes of Article 3 of this Circular, the following goods shall be considered as wholly obtained or produced in a Party:

1. Plants and plant goods, including fruits, berries, flowers, vegetables, trees, seaweed, fungi and live plants, grown, harvested, or gathered in the territory of a Party;

2. Live animals born and raised in the territory of a Party;

3. Goods obtained from live animals in the territory of a Party;

4. Goods obtained from gathering, hunting, capturing, fishing, growing, raising and aquaculture in the territory of a Party;

5. Minerals and other naturally occurring substances extracted or taken from the air, soil, waters or seabed and subsoil in the territory of a Party;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Goods manufactured exclusively from goods referred to in Clause 6 of this Article, on board a factory ship registered or recorded in a Party and flying its flag;

8. Waste and scrap resulting from production and consumption conducted in the territory of a Party provided that such goods are fit only for the recovery of raw materials;

9. Used goods collected in the territory of a Party provided that such goods are fit only for the recovery of raw materials;

10. Goods produced in outer space on board a spacecraft provided that the same spacecraft is registered in a Party; and

11. Goods produced or obtained in the territory of a Party solely from goods referred to in Point 1 through 10. of this Article.

Article 5.Value Added Content

For the purposes of this Circular and product specific rules specified in Annex II to this Circular, the formula for calculating value added content (hereinafter referred to as “VAC”) shall be:

       FOB value - Value of Non-Originating Materials

------------------------------------------------------------------------------- x 100%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

where the value of non-originating materials shall be:

a) CIF value of the materials at the time of importation to a Party; or

b) The earliest ascertained price paid or payable for non-originating materials in the territory of the Party where the working or processing takes place.

When, in the territory of a Party, the producer of the goods acquires non-originating materials within such Party, the value of such materials shall not include freight, insurance, packing costs and any other costs incidental to the transport of those materials from the location of the supplier to the location of production.

Article 6. Insufficient Working or Processing

1. The following operations undertaken exclusively by themselves or in combination with each other are considered to be insufficient to meet the requirements of Article 3 of this Annex:

a) Preserving operations to ensure that a product retains its condition during transportation and storage;

b) Freezing or thawing;

c) Packaging and re-packaging;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Ironing or pressing of textiles;

e) Colouring, polishing, varnishing, oiling;

g) Husking, partial or total bleaching, polishing and glazing of cereals and rice;

h) Operations to colour sugar or form sugar lumps;

i) Peeling and removal of stones and shells from fruits, nuts and vegetables;

k) Simple sharpening, grinding;

l) Cutting;

m) Sifting, screening, sorting, classifying;

n) Placing in bottles, cans, flasks, bags, cases, boxes, fixing on surface and all other simple packaging operations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

p) Simple mixing of products (components) which does not lead to a sufficient difference of product from the original components;

q) Simple assembly of a product or disassembly of products into parts; and

r) Slaughter of animals, sorting of meat.

2. For the purposes of Clause 1 of this Article, “simple” describes activities which do not require special skills or machines, apparatus or equipment especially designed for carrying out such activities.

Article 7. Accumulation of Origin

Without prejudice to Article 3 of this Annex, the goods or materials originating in a Party, which are used as material in the manufacture of a product in the other Party, shall be considered as originating in such Party where the last operations other than those referred to in Clause 1 Article 6 of this Annex have been carried out. The origin of such material shall be confirmed by a Certificate of Origin (Form EAV) issued by an authorised body.

Article 8. De Minimis

1. Goods that do not undergo a change in tariff classification pursuant to Annex II to this Circular are nonetheless considered originating if:

a) the value of all non-originating materials that are used in the production of the goods and do not undergo the required change in tariff classification, does not exceed 10 percent of the FOB value of such goods; and

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The value of materials referred to in Point a Clause 1 of this Article shall be included in the value of non-originating materials for any applicable VAC requirement.

Article 9. Direct consignment

1. Preferential tariff treatment in accordance with this Circular shall be granted to originating goods provided that such goods are transported directly from the territory of the exporting Party to the territory of the importing Party.

2. Notwithstanding Clause 1 of this Article, originating goods may be transported through the territory of one or more third countries, provided that:

a) transit through the territory of a third country is justified for geographical reasons or related exclusively to transport requirements;

b) the goods have not entered into trade or consumption there; and

c) the goods have not undergone any operation there other than unloading, reloading, storing or any necessary operation designed to preserve their condition.

3. A declarant shall submit appropriate documentary evidence to the customs authorities of the importing Party confirming that the conditions set out in Clause 2 of this Article have been fulfilled. Such evidence shall be provided to the customs authorities of the importing Party by submission of:

a) the transport documents covering the passage from the territory of a Party to the territory of the other Party containing:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ii) the dates of unloading and reloading of the goods (if the transport documents do not contain the dates of unloading and reloading of the goods, other supporting document containing such information shall be submitted in addition to transport documents); and

iii) where applicable:

- the names of the ships or other means of transport used;

- the containers’ numbers;

- the conditions under which the goods remained in the country of transit in proper condition;

- the marks of the customs authorities of the country of transit;

b) the commercial invoice in respect of the goods.

4. A declarant may submit other supporting documents to prove that the requirements of Clause 2 of this Article are fulfilled.

5. If the transport documents cannot be provided, a document issued by the customs authorities of the country of transit containing all the information referred to in Point a Clause 3 of this Article shall be submitted.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Direct purchase

1. The importing Party shall grant preferential tariff treatment for originating goods in cases where the invoice is issued by a person registered in a third country, provided that such goods meet the requirements of this Circular.

2. Notwithstanding Clause 1 of this Article the importing Party shall not grant preferential tariff treatment in cases where the invoice is issued by a person registered in a third country included in the list of offshore countries to be established in a joint protocol. The respective competent authorities of the Parties shall be entitled to adopt such protocol by mutual consent and shall make it publicly available.

3. Without prejudice to Clause 2 of this Article before the joint protocol referred to in Clause 2 of this Article is adopted, the list of offshore countries or territories specified in Annex III to this Circular shall apply.

Article 11. Packaging Materials for Retail Sale

1. Packaging materials and containers in which goods are packaged for retail sale, if classified with the goods, shall be disregarded in determining whether all the non-originating materials used in the production of those goods have undergone the applicable change in tariff classification set out in Annex II to this Circular.

2. Notwithstanding Clause 1 of this Article in determining whether the goods fulfill the VAC requirement, the value of the packaging used for retail sale will be counted as originating or non-originating materials, as the case may be, in calculating the VAC of the goods.

Article 12. Packaging materials for shipment

Packing materials and containers in which goods are packed exclusively for transport shall not be taken into account for the purposes of establishing whether the goods are originating.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. In determining whether the goods fulfill the change in tariff classification requirements specified in Annex II to this Circular, accessories, spare parts, tools and instructional or other information materials, which are part of the normal equipment and included in its FOB price, or which are not separately invoiced, shall be considered as part of the goods in question and shall not be taken into account in determining whether the goods qualify as originating.

2. Notwithstanding Clause 1 of this Article in determining whether the goods fulfill the VAC requirement, the value of accessories, spare parts, tools and instructional or other information materials shall be taken into account as originating materials or non-originating materials, as the case may be, in calculating VAC of the goods.

3. This Clause shall apply only where:

a) accessories, spare parts, tools and instructional or other information materials presented with the goods are not invoiced separately from such goods; and

b) the quantities and value of accessories, spare parts, tools and instructional or other information materials presented with the goods are customary for such goods.

Article 14. Sets

Sets, as defined in Article 3 of the General Rules of the interpretation of the Harmonized System, shall be regarded as originating when all component products are originating. Nevertheless, when a set is composed of originating and non-originating products, the set as a whole shall be regarded as originating, provided that the value of the non-originating products does not exceed 15 percent of the FOB value of the set.

Article 15. Indirect materials

In order to determine the origin of goods, the origin of the following indirect materials which might be used in the production of such goods and not be incorporated into such goods shall not be taken into account:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) tools, dies and moulds;

c) spare parts and materials used in the maintenance of equipment and buildings;

d) lubricants, greases, compounding materials and other materials used in the production or used to operate equipment and buildings;

dd) gloves, glasses, footwear, clothing, safety equipment;

e) equipment, devices used for testing or inspecting the goods;

g) catalyst and solvent; and

h) any other goods that are not incorporated into such goods but the use of which in the production of such goods can be demonstrated to be a part of that production.

Section II. DOCUMENTARY PROOF OF ORIGIN

Article 16. Claim for preferential tariff treatment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The Certificate of Origin submitted to the customs authorities of the importing Party shall be an original, valid and in conformity with the format as set out in Annex IV to this Circular.

3. The authorised body of the exporting Party shall ensure that Certificates of Origin are duly completed in accordance with the requirements set out in Annex IV to this Circular.

4. The Certificate of Origin shall be valid for a period of 12 months from the date of issuance and must be submitted to the customs authorities of the importing Party within that period but not later than the moment of the submission of the import customs declaration, except in circumstances stipulated in Clause 2 Article 20 of this Annex.

5. Where the central customs authorities and the authorised bodies of the Parties have developed and implemented the Electronic Origin Certification and Verification System (hereinafter referred to as “EOCVS”) referred to in Article 29 of this Annex, the customs authorities of the importing Party in accordance with its respective domestic laws and regulations may not require the submission of the original Certificate of Origin if the customs declaration is submitted by electronic means. In this case, the date and number of such Certificate of Origin shall be specified in the customs declaration. Where the customs authorities of the importing Party have a reasonable doubt as to the origin of the goods for which preferential tariff treatment is claimed and/or there is a discrepancy with the information containing in the EOCVS, the customs authorities of the importing Party may require the submission of the original Certificate of Origin.

Article 17. Circumstances when Certificate of Origin is not required

A Certificate of Origin is not required in order to obtain preferential tariff treatment for commercial or non-commercial importation of originating goods where the customs value does not exceed the amount of 200 (two hundred) US dollars or the equivalent amount in the importing Party’s currency or such higher amount as such importing Party may establish, provided that the importation does not form part of one or more consignments that may reasonably be considered to have been undertaken or arranged for the purposes of avoiding the submission of the Certificate of Origin.

Article 18. Issuance of Certificate of Origin

1. The producer or exporter of the goods or its authorised representative shall apply to an authorised body of the exporting Party for a Certificate of Origin in writing or by electronic means if applicable.

2. The Certificate of Origin shall be issued by the authorised body of the exporting Party to the producer or exporter of the goods or its authorised representative prior to or at the time of exportation whenever the goods to be exported can be considered originating in a Party within the meaning of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Each Certificate of Origin shall bear a unique reference number separately given by the authorised body.

5. If all goods covered by the Certificate of Origin cannot be listed on one page, additional sheets, as set out in Annex IV to this Agreement, shall be used.

6. The Certificate of Origin (Form EAV) shall be done in hard copy and shall comprise one original and two copies.

7. One copy shall be retained by the authorised body of the exporting Party. The other copy shall be retained by the exporter.

8. Without prejudice to Clause 4 Article 16 of this Annex, in exceptional cases, where a Certificate of Origin (Form EAV) has not been issued prior to or at the time of exportation it may be issued retroactively and shall be marked “ISSUED RETROACTIVELY”.

9. The submitted original Certificate of Origin shall be retained by the customs authorities of the importing Party except in circumstances stipulated in its respective domestic laws and regulations.

Article 19. Minor discrepancies

1. Where the origin of the goods is not in doubt, the discovery of minor discrepancies between the information in the Certificate of Origin and in the documents submitted to the customs authorities of the importing Party shall not, of themselves, invalidate the Certificate of Origin, if such information in fact corresponds to the goods submitted.

2. For multiple goods declared under the same Certificate of Origin, a problem encountered with one of the goods listed shall not affect or delay the granting of preferential tariff treatment for the remaining goods covered by the Certificate of Origin.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. In the event of theft, loss or destruction of a Certificate of Origin, the producer or exporter of the goods or its authorised representative may apply to the authorised body of the exporting Party for a certified duplicate of the original Certificate of Origin, specifying the reasons for such application. The duplicate shall be made on the basis of the previously issued Certificate of Origin and supporting documents. A certified duplicate shall bear the words “DUPLICATE OF THE CERTIFICATE OF ORIGIN NUMBER ___DATE ___”. The certified duplicate of a Certificate of Origin shall be valid no longer than 12 months from the date of issuance of the original Certificate of Origin.

2. Due to accidental errors or omissions made in the original Certificate of Origin, the authorised body shall issue the Certificate of Origin in substitution for the original Certificate of Origin. In this instance, the Certificate of Origin shall bear the words: “ISSUED IN SUBSTITUTION FOR THE CERTIFICATE OF ORIGIN NUMBER ___DATE ___”. Such Certificate of Origin shall be valid no longer than 12 months from the date of issuance of the original Certificate of Origin.

Article 21. Alterations in Certificate of Origin

Neither erasures nor superimpositions shall be allowed on the Certificate of Origin. Any alteration shall be made by striking out the erroneous data and printing any additional information required. Such alteration shall be approved by a person authorised to sign the Certificate of Origin and certified by an official seal of the appropriate authorised body.

Article 22. Record-keeping requirements

1. The producer and/or exporter of the goods shall keep all records and copies of the documents submitted for the issuance of a Certificate of Origin for the period of no less than three years from the date of issuance of the Certificate of Origin.

2. An importer who has been granted preferential tariff treatment must keep the copy of the Certificate of Origin, based on the date when the preferential tariff treatment was granted, for the period of no less than three years.

3. The application for a Certificate of Origin and all documents related to such application shall be retained by the authorised body for the period of no less than three years from the date of issuance of the Certificate of Origin.

Section III. PREFERRENTIAL TARIFF TREATMENT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Preferential tariff treatment under the VN - EAEU FTA shall be applied to originating goods that satisfy the requirements of this Circular.

2. Customs authorities of the importing Party shall grant preferential tariff treatment to originating goods of the exporting Party provided that:

a) the goods satisfy the origin criteria referred to in Article 3 of this Annex;

b) the declarant demonstrates compliance with the requirements of this Circular;

c) a valid and duly completed original Certificate of Origin has been submitted in accordance with the requirements of Section II (Documentary Proof of Origin) of this Annex to the customs authorities of the importing Party. An original Certificate of Origin may not be required to be submitted if the Parties have implemented the EOCVS as stipulated in Clause 5 Article 16 of this Annex.

3. Notwithstanding Clause 2 of this Article, where the customs authorities of the importing Party have a reasonable doubt as to the origin of the goods for which preferential tariff treatment is claimed and/or to the authenticity of the submitted Certificate of Origin, such customs authorities may suspend or deny the application of preferential tariff treatment to such goods. However, the goods can be released in accordance with the requirements of such Party’s respective domestic laws and regulations.

Article 24. Denial of preferential tariff treatment

1. Where the goods do not meet the requirements of this Circular or where the importer or exporter of the goods fails to comply with the requirements of this Circular, the customs authorities of the importing Party may deny preferential tariff treatment and recover unpaid customs duties in accordance with the respective domestic laws and regulations.

2. The customs authorities of the importing Party may deny preferential tariff treatment if:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) other requirements of this Circular are not met, including:

- the requirements of Article 9 of this Annex;

- the requirements of Article 10 of this Annex;

- the submitted Certificate of Origin has not been duly completed as specified in Annex IV to this Circular;

c) the verification procedures undertaken under Articles 30 and 31 of this Annex are unable to establish the origin of the goods or indicate the inconsistency of the origin criteria;

d) the verification authority of the exporting Party has confirmed that the Certificate of Origin had not been issued (i.e. forged) or had been annulled (withdrawn);

dd) the customs authorities of the importing Party receive no reply within a maximum of six months after the date of a verification request made to the verification authority of the exporting Party, or if the response to the request does not contain sufficient information to conclude whether the goods originate in a Party; or

e) the customs authorities of the importing Party within 60 days from the date of dispatch of the notification, stipulated in Clause 2 Article 31 of this Annex, do not receive a written consent from the verification authority, pursuant to Clause 5 Article 31 of this Annex, for conducting a verification visit or receive a refusal to conduct such verification visit.

3. Where the importing Party determines through verification procedures that an exporter or producer of the goods has engaged in providing false and/or incomplete information for the purposes of obtaining Certificates of Origin, customs authorities of the importing Party may deny preferential tariff treatment to identical goods covered by the Certificates of Origin issued to that exporter or producer in accordance with its respective domestic laws and regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 25. Temporary suspension of preferential tariff treatment

1. Where a Party has found:

a) systematic fraud regarding claims of preferential tariff treatment under the VN - EAEU FTA in respect of the goods exported or produced by a person of the other Party; or

b) that the other Party systematically and unjustifiably refuses to fulfill obligations under Articles 30 and 31 of this Annex, such Party may in exceptional circumstances temporarily suspend preferential tariff treatment under the VN - EAEU FTA.

2. Temporary suspension of preferential tariff treatment referred to in Clause 1 of this Article may be applied to the goods concerned:

a) of a person where the importing Party has concluded that such person of the exporting Party has committed systematic fraud regarding claims of preferential tariff treatment under the VN - EAEU FTA;

b) of the person who is subject to verification request or verification visit request referred to in Point b) Clause 1 of this Article.

3. Where the importing Party has concluded that the already suspended preferential tariff treatment in accordance with Point a Clause 2 of this Article had not resulted in cessation of systematic fraud regarding claims of preferential tariff treatment under the VN - EAEU FTA, it may temporarily suspend preferential tariff treatment with regard to identical goods classified in the same tariff lines at 8-10 digit level of the respective domestic nomenclatures of the Parties.

4. For the purposes of this Article:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Systematic and unjustifiable refusal to fulfill obligations under Article 30 and/or Article 31 of this Annex means a systematic refusal to verify the originating status of the goods concerned and/or to carry out verification visits as requested by a Party or absence of response to verification and verification visit requests.

c) Identical goods means the goods which are the same in all respects including physical characteristics, quality and reputation.

5. A Party that has made a finding pursuant to Clause 1 or 3 of this Article, shall:

a) notify the other Party and provide the information and evidence upon which the finding was based;

b) engage in consultations with the other Party with a view to achieving a mutually acceptable solution.

6. If the Parties have not achieved a mutually acceptable solution within 30 days of the engagement into consultations pursuant to Point b) Clause 5 of this Article, the Party that has made the finding shall refer the issue to the Joint Committee.

7. . If the Joint Committee has not resolved the issue within 60 days of the referral of such issue to the Joint Committee, the Party which has made the finding may temporarily suspend preferential tariff treatment under the VN - EAEU FTA pursuant to Clauses 2 and 3 of this Article. The Party that has made a decision on temporary suspension shall immediately notify the other Party and the Joint Committee. Temporary suspension shall not apply to the goods which have already been exported on the day that the temporary suspension comes into effect. The day of such exportation shall be the date of a transport document issued by a carrier.

8. Temporary suspension of preferential tariff treatment under the VN - EAEU FTA may be applied until the exporting Party provides convincing evidence of the ability to comply with the requirements of this Circular and ensure the fulfillment of all the requirements of this Circular by producers or exporters of the goods but shall not exceed a period of four months, which may be renewed for no longer than three months.

9. Any suspension and any renewed suspension under this Article shall be subject to periodic consultations of the Parties with a view to resolving the issue.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 26. Administrative cooperation language

Any notification or communication under this Section shall be conducted between the Parties through the relevant authorities in the English language.

Article 27. Authorised body and verification authority

As of the effective date of the VN - EAEU FTA, each Government of the Parties shall designate or maintain an authorised body and a verification authority.

Article 28. Notifications

1. Prior to the issuance of any Certificate of Origin under the VN - EAEU FTA by the authorised body, each Party shall provide the other Party, through the Ministry of Industry and Trade of Viet Nam and the Eurasian Economic Commission, respectively, with the names and addresses of each authorised body and verification authority, together with the original and legible specimen impressions of their stamps, sample of the Certificate of Origin to be used and data on the security features of the Certificate of Origin.

2. Viet Nam shall provide the Eurasian Economic Commission with the original information referred to in Clause 1 of this Article in sextuplicate. The Eurasian Economic Commission may request Viet Nam to provide additional sets of such information.

3. Viet Nam and the Eurasian Economic Commission shall publish on the internet the information on the names and addresses of the authorised body and verification authority of each Party.

4. Any change to the information stipulated in this Article shall be notified by the Ministry of Industry and Trade of Viet Nam and the Eurasian Economic Commission in advance and in the same manner.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Parties shall endeavour to implement an EOCVS no later than two years from the date of entry into force of the VN - EAEU FTA.

2. The purpose of the EOCVS is the creation of a web-database that records the details of all Certificates of Origin issued by an authorised body and that is accessible to the customs authorities of the other Party to check the validity and content of any issued Certificate of Origin.

3. The Parties shall establish a working group that shall endeavour to develop and implement an EOCVS.

Article 30. Verification of Origin

1. Where the customs authorities of the importing Party have a reasonable doubt about the authenticity of a Certificate of Origin and/or the compliance of the goods, covered by the Certificate of Origin, with the origin criteria, pursuant to Article 3 of this Annex, and in the case of a random check, they may send a request to the verification authority or authorised body of the exporting Party to confirm the authenticity of the Certificate of Origin and/or the compliance of the goods with the origin criteria and/or to provide, if requested, documentary evidence from the producer and/or exporter of the goods.

2. All verification requests shall be accompanied by sufficient information to identify the concerned goods. A request to the verification authority of the exporting Party shall be accompanied by a copy of the Certificate of Origin and shall specify the circumstances and reasons for the request.

3. The recipient of a request under Clause 1 of this Article shall respond to the requesting customs authorities of the importing Party within six months after the date of such verification request.

4. In response to a request under Clause 1 of this Article, verification authority of the exporting Party shall clearly indicate whether the Certificate of Origin is authentic and/or whether the goods can be considered as originating in such Party including by providing requested documentary evidence received from the producer and/or exporter of the goods. Before the response to the verification request, Clause 3 Article 23 of this Annex may be applied. The customs duties paid shall be refunded if the received results of the verification process confirm and clearly indicate that the goods qualify as originating and all other requirements of this Circular are met.

Article 31. Verification visit

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Prior to conducting a verification visit pursuant to Clause 1 of this Article, the customs authorities of the importing Party shall deliver a written notification of their intention to conduct the verification visit to the verification authority of the Party in the territory of which the verification visit is to occur.

3. The written notification referred to in Clause 2 of this Article shall be as comprehensive as possible and shall include, inter alia:

a) the name of the customs authorities of the Party issuing the notification;

b) the names of the producer and/or exporter of the goods whose premises are to be visited;

c) the proposed date of the verification visit;

d) the coverage of the proposed verification visit, including reference to the goods subject to the verification and to the doubts regarding their origin; and

e) the names and designation of the officials performing the verification visit.

4. Verification authority shall send the verification request to the producer and/or exporter of the goods whose premises are to be visited and transfer its written consent to the requesting Party within 60 days from the date of dispatch of the notification pursuant to Clause 2 of this Article.

5. Where a written consent from the verification authority is not obtained within 60 days from the date of dispatch of the notification pursuant to Clause 2 of this Article or the notifying Party receives a refusal to conduct such a verification visit, the notifying Party shall deny preferential tariff treatment to the goods referred to in the Certificate(s) of Origin that would have been subject to the verification visit.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. The authority conducting the verification visit shall, within a maximum period of 90 days from the first day the verification visit was conducted, provide the producer and/or exporter of the goods, whose goods and premises are subject to such verification, and the verification authority of the exporting Party with a written determination of the outcomes of the verification visit.

8. The verification visit including the actual visit and determination of whether the concerned goods are originating or not shall be carried out and its results sent to the authorised body within a maximum of 210 days. Before the results of the verification visit are available, Clause 3 Article 23 of the VN - EAEU FTA may be applied.

9. Any suspended or denied preferential tariff treatment shall be reinstated upon the written determination that the goods qualify as originating and the certain origin criteria under the VN - EAEU FTA are fulfilled.

10. Verification team must be formed by the central customs authority of the importing Party in accordance with the respective domestic laws and regulations.

11. The verification authority or the authorised body of the exporting Party shall assist in the verification visit conducted by the customs authorities of the importing Party.

12. The producer and/or exporter of the goods who has given consent for verification visit, shall assist in its implementation, provide access to the premises, financial (accounting) and production documents related to the subject of the verification visit and shall provide any additional information and/or documents, if so requested.

13. If there are obstacles by the authorities or entities of the inspected Party during the verification visit, which result in the absence of possibility to conduct the verification visit, the importing Party has the right to deny preferential tariff treatment to the concerned goods.

14. All costs relating to the conducting of the verification visit shall be borne by the importing Party.

Article 32. Confidentiality

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 33. Penalties or other measures against fraudulent acts

Each Party shall provide for criminal or administrative penalties for violations of its respective laws and regulations related to this Annex.

Article 34. Sub-Committee on Rules of Origin

1. For the purposes of effective implementation and operation of this Annex, the Parties hereby establish a Sub-Committee on Rules of Origin (hereinafter referred to as “the ROO Sub-Committee”).

2. The ROO Sub-Committee shall have the following functions:

a) Reviewing and making appropriate recommendations to the Joint Committee and the Goods Committee on:

i. Transposition of Annex II to this Circular that is in the nomenclature of the revised HS following periodic amendments of the HS. Such transposition shall be carried out without impairing the existing commitments and shall be completed in a timely manner;

ii. Implementation and operation of this Annex, including proposals for establishing implementing arrangements;

iii. Failure to fulfil the obligations by the Parties, as determined in this Section;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

v. Amendments to Annex II to this Circular;

vi. Disputes arising between the Parties during the implementation of the VN - EAEU FTA; and

vii. Any amendment to the provisions and to Annexes III, IV, V of the VN - EAEU FTA.

b) Considering any other matter proposed by a Party relating to this Annex;

c) Reporting the findings of the ROO Sub-Committee to the Goods Committee; and

d) Performing other functions as may be delegated by the Joint Committee pursuant to Article 1.5 of the VN - EAEU FTA.

3. The ROO Sub-Committee shall be composed of the representatives of the Parties and may invite representatives of other entities of the Parties with necessary expertise relevant to the issues to be discussed upon mutual agreement of the Parties.

4. The ROO Sub-Committee shall meet at such time and venue as may be agreed by the Parties but not less than once a year.

5. A provisional agenda for each meeting shall be forwarded to the Parties, as a general rule, no later than one month before the meeting.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 35. Goods in transportation or storage

Originating goods which have been in transportation from the exporting Party to the importing Party, or which have been in temporary storage in a bonded area in the importing Party for a period not exceeding one year before the entry into force of the VN - EAEU FTA, shall be granted preferential tariff treatment if they are imported into the importing Party on or after the date of entry into force of the VN - EAEU FTA, subject to the submission of a Certificate of Origin issued retroactively to the customs authorities of the importing Party and subject to the respective domestic laws and regulations or administrative practices of the importing Party.

 

ANNEX II

PRODUCT SPECIFIC RULES
(Enclosed to the Circular No. 21/2016/TT-BCT dated September 20, 2016 by Ministry of Industry and Trade providing for the implementation of Rules of origin provided for in the Free Trade Agreement between Vietnam and Eurasian Economic Union)

General notes

For the purposes of this Annex:

1. The first column of the list of product specific rules (hereinafter referred to as “PSR”) contains chapters, headings or subheadings and the second column sets out descriptions of the products. Goods in this list are determined solely by the HS codes of the goods. The names of the goods are used only for convenience.

“Chapter” means a chapter of the Harmonized System (2 digits);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“Subheading” means a subheading of the Harmonized System (6 digits);

“CTC” means change in tariff classification at HS 2, 4 or 6-digit level (CC, CTH, CTSH);

“WO” means that the good must be wholly produced or obtained entirely in a Party in accordance with Article 4 of Annex I to this Circular;

“CC” means that all non-originating materials used in the production of the final goods have undergone a change in tariff classification at HS 2-digit level (change in Chapter);

“CTH” means that all non-originating materials used in the production of the final goods have undergone a change in tariff classification at the HS 4-digit level (change in Heading);

“CTSH” means that all non-originating materials used in the production of the final goods have undergone a change in tariff classification at the HS 6-digit level (change in Subheading);

“VAC (Х)%” means that value added content which is calculated using the formula set out in Article 5 of Annex I to this Circular, is not less than (X) percent (%) and process of production of final goods has been performed in a Party;

“CTC + VAC (Х)%” means the requirement to change the tariff classification provided that value added content which is calculated using the formula set out in Article 5 of Annex 1, is not less than (X) percent and process of production of final goods has been performed in a Party;

“CTC or VAC (X)%” means either the requirement to change the tariff classification or the value added content which is calculated using the formula set out in Article 5 of Annex I to this Circular of not less than (X) percent (%) and process of production of final goods has been performed in a Party.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The origin criteria specified in the third column of the list of PSR set the minimum requirements for production operations. A greater value added content of production operation made beyond the minimum requirement shall also confer originating status.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 21/2016/TT-BCT ngày 20/09/2016 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.995

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.6.58