Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 19/2016/TT-BCT mức tiêu hao năng lượng ngành công nghiệp sản xuất bia nước giải khát

Số hiệu: 19/2016/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 14/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 19/2016/TT-BCT quy định định mức tiêu hao năng lượng và phương pháp xác định suất tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát giai đoạn đến hết năm 2020 và giai đoạn từ năm 2021 - đến hết năm 2025.

 

- Thông tư số 19/2016 ban hành Phương pháp xác định suất tiêu hao năng lượng trong công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát tại các Phụ lục I, II của Thông tư.
 
- Định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất bia và nước giải khát đến năm 2020 theo Thông tư 19/TT-BCT:
 
+ Đối với ngành bia: 140 MJ/hl (với quy mô công suất > 100 triệu lít); 215 MJ/hl (với quy mô công suất từ 20 – 100 triệu lít); 306 MJ/hl (với quy mô công suất < 20 triệu lít);
 
+ Đối với sản xuất nước giải khát: 55 MJ/hl (với nước có ga hoặc cả hai loại sản phẩm có ga và không ga); 111 MJ/hl (với nước không ga).
 
- Định mức tiêu hao năng lượng ngành bia và nước giải khát từ năm 2021 đến hết năm 2025, theo Thông tư số 19, như sau:
 
+ Đối với ngành bia: 129 MJ/hl (với quy mô công suất > 100 triệu lít); 196 MJ/hl (với quy mô công suất từ 20 – 100 triệu lít); 286 MJ/hl (với quy mô công suất < 20 triệu lít);
 
+ Đối với sản xuất nước giải khát: 52 MJ/hl (với nước có ga hoặc cả hai loại sản phẩm có ga và không có ga); 107 MJ/hl (với nước không ga).
 
- Suất tiêu hao năng lượng của cơ sở sản xuất bia và nước giải khát từ nay hết năm 2025 không được vượt quá định mức tiêu hao năng lượng ở trên.
 
Nếu vượt định mức thì cơ sở sản xuất phải lập và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.
 
Các dự án đầu tư mới hoặc dự án cải tạo mở rộng không được vượt quá định mức tiêu hao năng lượng của giai đoạn từ 2021 - đến hết 2025.
 
- Thông tư 19/2016 hướng dẫn các giải pháp về quản lý và kỹ thuật công nghệ để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát như:
 
+ Tăng cường quản lý các hoạt động sử dụng năng lượng tại cơ sở;
 
+ Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý năng lượng tại cơ sở;
 
+ Tối ưu hóa quy trình công nghệ;
 
+ Sử dụng các thiết bị sử dụng hiệu quả năng lượng.
 
 
Thông tư 19/2016/TT-BCT có hiệu lực ngày 01/11/2016.

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2016/TT-BCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2016

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và giải pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về:

1. Định mức tiêu hao năng lượng cho các cơ sở sản xuất ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát trong giai đoạn đến hết năm 2020 và giai đoạn từ năm 2021 - đến hết năm 2025.

2. Phương pháp xác định suất tiêu hao năng lượng trong các cơ sở sản xuất ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát.

3. Thông tư này không áp dụng đối với các sản phẩm nước tinh khiết và nước khoáng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ sở sản xuất, tổ chức và cá nhân hoạt động trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Suất tiêu hao năng lượng (SEC) là tổng mức năng lượng tiêu hao để sản xuất một đơn vị sản phẩm.

2. Định mức tiêu hao năng lượng là chỉ số suất tiêu hao năng lượng (SEC) tiến tiên ứng với từng giai đoạn do Bộ Công Thương quy định trong Thông tư này.

3. 01 hecto lít (1hl) là đơn vị đo thể tích bằng 100 lít (100l).

Chương II

ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT

Điều 4. Xác định suất tiêu hao năng lượng

1. Suất tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia được xác định theo phương pháp tại Phụ lục I.

2. Suất tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất nước giải khát được xác định theo phương pháp tại Phụ lục II.

Điều 5. Định mức tiêu hao năng lượng ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát giai đoạn đến năm 2025

1. Định mức tiêu hao năng lượng giai đoạn đến hết năm 2020

TT

Ngành công nghiệp

Định mức
(MJ/hl)

Quy mô công suất
(triệu lít)

1

Bia

> 100

140

20 - 100

215

< 20

306

Loại hình sản xuất

2

Nước giải khát

Có ga hoặc cả hai loại sản phẩm có ga và không có ga

55

Không có ga

111

2. Định mức tiêu hao năng lượng giai đoạn từ năm 2021 - đến hết năm 2025

TT

Ngành công nghiệp

Định mức
(MJ/hl)

Quy mô công suất
(triệu lít)

1

Bia

> 100

129

20 - 100

196

< 20

286

Loại hình sản xuất

2

Nước giải khát

Có ga hoặc cả hai loại sản phẩm có ga và không có ga

52

Không có ga

107

Điều 6. Yêu cầu về đảm bảo định mức tiêu hao năng lượng giai đoạn đến hết năm 2025

1. Suất tiêu hao năng lượng của cơ sở sản xuất ngành công nghiệp bia và nước giải khát giai đoạn từ nay hết năm 2025 không được vượt quá định mức tiêu hao năng lượng theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

2. Trường hợp suất tiêu hao năng lượng của cơ sở sản xuất ngành công nghiệp bia và nước giải khát cao hơn định mức tiêu hao năng lượng tương ứng với từng giai đoạn thì cơ sở sản xuất phải lập và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng để đáp ứng các yêu cầu quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

3. Suất tiêu hao năng lượng của các dự án đầu tư mới hoặc các dự án cải tạo mở rộng không được vượt quá định mức tiêu hao năng lượng quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

Điều 7. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát

1. Các giải pháp về quản lý bao gồm:

a. Tăng cường quản lý các hoạt động sử dụng năng lượng tại các cơ sở;

b. Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý năng lượng tại các cơ sở.

2. Các giải pháp về kỹ thuật công nghệ bao gồm:

a. Tối ưu hóa quy trình công nghệ;

b. Sử dụng các thiết bị sử dụng hiệu quả năng lượng.

3. Khuyến khích tổ chức, cá nhân áp dụng các giải pháp cải thiện nâng cao hiệu suất năng lượng theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 7 và Phụ lục III (đối với ngành công nghiệp sản xuất bia) hoặc Phụ lục IV (đối với ngành sản xuất nước giải khát) ban hành kèm theo Thông tư này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của Tổng cục Năng lượng

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các nội dung của Thông tư này.

2. Trên phạm vi cả nước, Tổng cục Năng lượng phối hợp với Sở Công Thương các địa phương kiểm tra tình hình thực hiện định mức năng lượng, tính khả thi của các kế hoạch nhằm đảm bảo định mức năng lượng theo lộ trình (khi cần thiết).

3. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Tổng cục Năng lượng báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương đối với những trường hợp không thực hiện đúng quy định tại Điều 5 Thông tư này và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Phối hợp với Tổng cục Năng lượng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo các nội dung của Thông tư này.

2. Hàng năm, chủ trì thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện định mức năng lượng, tính khả thi của các kế hoạch nhằm đảm bảo định mức năng lượng theo lộ trình (đối với các cơ sở sản xuất chưa đạt định mức) của các cơ sở sản xuất ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát tại các địa phương.

3. Tổng hợp tình hình thực hiện định mức năng lượng ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát tại địa phương và báo cáo Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương trước ngày 31 tháng 01 hàng năm theo quy định tại Phụ lục V Thông tư này.

Điều 10. Trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, tổ chức, cá nhân

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát phải có kế hoạch để đáp ứng các quy định tại Điều 5 tại Thông tư này.

2. Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, các cơ sở sản xuất trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương thông qua Sở Công Thương địa phương, Tổng cục Năng lượng về tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng của đơn vị theo quy định tại Phụ lục VI Thông tư này.

3. Các cơ sở không đạt định mức tiêu hao năng lượng tại thời điểm quy định và không đưa ra được các kế hoạch khả thi để đảm bảo các định mức theo lộ trình quy định tại Điều 5 của Thông tư này sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2016.

2. Các dự án có Quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền sau ngày Thông tư này có hiệu lực phải đáp ứng Khoản 2 Điều 5 của Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Thông tư./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website: Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, TCNL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

PHỤ LỤC I

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SUẤT TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT BIA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BCT ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Phạm vi đánh giá: khu vực sản xuất sản phẩm bia, không bao gồm khu vực hành chính và khu vực sản xuất các sản phẩm khác.

2. Thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng của đối tượng đánh giá là một năm (từ tháng 01/01 tới tháng 31/12). Trong trường hợp cần kiểm định suất tiêu hao, thời gian kiểm định được quyết định là thời gian cần thiết để thực hiện hết một chu trình sản xuất.

3. Các thông số để xác định suất tiêu hao năng lượng trong các cơ sở sản xuất bia:

Bảng 1.1 Các dữ liệu cần để xác định suất tiêu hao năng lượng cho cơ sở sản xuất bia

Thông số

Ý nghĩa

Đơn vị

e1

Lượng điện tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

kWh

e

Lượng điện tiêu thụ toàn cơ sở sản xuất (khi không thể xác định được e1) đối với cơ sở sản xuất chỉ có khu vực sản xuất và hành chính (không có thêm các khu vực tiêu thụ năng lượng khác)

kWh

t1

Nhiên liệu tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

Xem dưới đây

t1-than

Lượng than tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

Tấn và loại

t1 (dầu FO)

Lượng dầu FO tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

Tấn hoặc 1000 lít

t1 (dầu diesel)

Lượng dầu diesel tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

Tấn hoặc 1000 lít

t1 (khí hóa lỏng)

Lượng khí hóa lỏng tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

Tấn

t1 (hơi)

Lượng hơi tiêu thụ (không phải do công ty sản xuất mà mua từ bên ngoài) tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

Tấn và áp suất

t1 (nhiên liệu khác)

Lượng các nhiên liệu khác như củi hoặc sinh khối tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng. Không bao gồm năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, khí sinh học, gió…)

Tấn và loại nhiên liệu

p

Sản lượng bia các loại trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

hl

p1

Sản lượng bia chai trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

Hl

p2

Sản lượng bia lon trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

hl

p3

Sản lượng bia hơi trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

hl

4. Sản phẩm quy đổi: sản phẩm quy đổi trong các cơ sở sản xuất bia là sản phẩm bia chai, các sản phẩm khác sẽ được quy đổi về sản phẩm bia chai khi cần thiết để tính toán suất tiêu hao năng lượng.

5. Suất tiêu hao năng lượng (SEC) của các cơ sở sản xuất ngành công nghiệp sản xuất bia được xác định theo công thức 1.1 dưới đây:

SECcơ sở sản xuất = +     [MJ/hl]              (Công thức 1.1)

Trong đó:

- E1: năng lượng điện quy đổi tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian khảo sát, MJ;

- T1: năng lượng nhiệt quy đổi tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian khảo sát, MJ;

- P(e): sản lượng của sản phẩm quy đổi theo thành phần điện, hl;

- P(t): sản lượng của sản phẩm quy đổi theo thành phần nhiệt, hl.

6. Xác định các giá trị E1, T1, P(e) và P(t):

a) Xác định năng lượng điện E1

Năng lượng điện tiêu thụ tại khu vực sản xuất (e1) trong thời gian khảo sát được quy đổi ra đơn vị đo MJ như sau:

E1 = e1 x 3,6                [MJ]                              (Công thức 1.2)

Trong đó:

- E1: năng lượng điện quy đổi tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian khảo sát (MJ);

- e1: lượng điện tiêu thụ tại khu vực sản xuất của sản phẩm trong thời gian khảo sát (kWh);

- 3,6 (MJ/kWh) là hệ số chuyển đổi theo IPCC.

Trường hợp cơ sở sản xuất không có số liệu e1, không có các hoạt động vận chuyển, căng tin và không sản xuất các sản phẩm khác ngoài bia thì e1 có thể được tính theo lượng điện toàn cơ sở sản xuất e như sau:

e1 = 0,95 x e                 [kWh]                            (Công thức 1.3)

Trong đó:

- e1: năng lượng điện tiêu thụ quy đổi tại khu vực sản xuất trong thời gian khảo sát (kWh);

- e: năng lượng điện tiêu thụ toàn cơ sở sản xuất trong thời gian khảo sát (kWh);

- 0,95 là hệ số chuyển đổi.

b) Xác định năng lượng nhiệt T1

Năng lượng nhiệt tiêu thụ cho khu vực sản xuất (T1) trong thời gian khảo sát được quy đổi ra đơn vị đo MJ như sau:

T1 = Σt1(nhiên liệu i) x k(nhiên liệu i)       [MJ]      (Công thức 1.4)

Trong đó:

- T1: lượng nhiệt năng tiêu thụ quy đổi tại khu vực sản xuất thời gian khảo sát(MJ);

- t1 (nhiên liệu i): lượng nhiên liệu tiêu thụ tại khu vực sản xuất thời gian khảo sát;

- k (nhiên liệu i): hệ số chuyển đổi quy định trong bảng 1.2.

Bảng 1.2 Hệ số chuyển đổi k (nhiên liệu i)

Nhiên liệu

Loại

Đơn vị

Hệ số chuyển đổi, MJ/đơn vị

t1 (than)

Than cám 1,2

Tấn

29.309

Than cám 3,4

Tấn

25.122

Than cám 5,6

Tấn

20.935

t1 (DO)

Dầu diesel (DO)

Tấn

42.707

1000 lít

36.846

t1 (FO)

Dầu nhiên liệu (FO)

Tấn

41.451

1000 lít

39.358

t1 (LPG)

Khí hóa lỏng

Tấn

45.638

t1 (hơi)

Hơi (áp suất tuyệt đối 6 bar)

Tấn

3.674

Hơi (áp suất tuyệt đối 7 bar)

Tấn

3.681

Hơi (áp suất tuyệt đối 8 bar)

Tấn

3.690

Hơi (áp suất tuyệt đối 9 bar)

Tấn

3.696

t1 (nhiên liệu khác)

Gỗ/trấu/sinh khối

Tấn

15.600

Sinh khối khác

Tấn

11.600

c) Xác định sản lượng sản phẩm quy đổi P(e), P(t)

Sản lượng quy đổi P(e) được tính như sau:

P(e) = p1 + p2x0,72 + p3x0,91               [hl]        (Công thức 1.5)

Trong đó:

- P(e): sản lượng quy đổi theo thành phần điện năng về sản phẩm quy đổi trong thời gian khảo sát (hl);

- p1: sản lượng bia chai trong thời gian khảo sát (hl);

- p2: sản lượng bia lon trong thời gian khảo sát (hl);

- p3: sản lượng bia hơi trong thời gian khảo sát (hl);

- 0,72: hệ số chuyển đổi theo thành phần điện năng từ bia lon sang bia chai;

- 0,91: hệ số chuyển đổi theo thành phần điện năng từ bia hơi sang bia chai.

Sản lượng quy đổi P(t) được tính như sau:

P(t) = p1 + p2x0,59 + p3x0,88                [hl]        (Công thức 1.6)

Trong đó:

- P(t): sản lượng quy đổi theo thành phần nhiệt năng về sản phẩm quy đổi trong thời gian khảo sát (hl);

- p1: sản lượng bia chai trong thời gian khảo sát (hl);

- p2: sản lượng bia lon trong thời gian khảo sát (hl);

- p3: sản lượng bia hơi trong thời gian khảo sát (hl);

- 0,59: hệ số chuyển đổi theo thành phần nhiệt năng từ bia lon sang bia chai;

- 0,88: hệ số chuyển đổi theo thành phần nhiệt năng từ bia hơi sang bia chai.

PHỤ LỤC II

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SUẤT TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP NƯỚC GIẢI KHÁT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BCT ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Phạm vi đánh giá: khu vực sản xuất sản phẩm nước giải khát (NGK), không bao gồm khu vực hành chính và khu vực sản xuất các sản phẩm khác.

2. Thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng của đối tượng đánh giá là một năm (từ tháng 01/01 tới tháng 31/12). Trong trường hợp cần kiểm định suất tiêu hao, thời gian kiểm định được quyết định là thời gian cần thiết để thực hiện hết một chu trình sản xuất.

3. Các thông số để xác định suất tiêu hao năng lượng trong các cơ sở sản xuất NGK:

Bảng 2 Các dữ liệu cần để xác định suất tiêu hao năng lượng cho cơ sở sản xuất NGK

Thông số

Ý nghĩa

Đơn vị

e1

Lượng điện tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

kWh

e

Lượng điện tiêu thụ toàn cơ sở sản xuất (khi không thể xác định được e1) đối với cơ sở sản xuất chỉ có khu vực sản xuất và hành chính (không có thêm các khu vực tiêu thụ năng lượng khác)

kWh

t1

Nhiên liệu tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

Xem dưới đây

t1-than

Lượng than tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

Tấn và loại

t1 (dầu FO)

Lượng dầu FO tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

Tấn hoặc 1000 lít

t1 (dầu diesel)

Lượng dầu diesel tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

Tấn hoặc 1000 lít

t1 (khí hóa lỏng)

Lượng khí hóa lỏng tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

Tấn

t1 (hơi)

Lượng hơi tiêu thụ (không phải do công ty sản xuất mà mua từ bên ngoài) tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

Tấn và áp suất

t1 (nhiên liệu khác)

Lượng các nhiên liệu khác như củi hoặc sinh khối tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng. Không bao gồm năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, khí sinh học, gió…)

Tấn và loại nhiên liệu

p

Sản lượng NGK các loại trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

hl

p1

Sản lượng NGK có ga trong thời gian xác định suất tiêu hao

hl

p2

Sản lượng NGK không ga trong thời gian xác định suất tiêu hao

hl

p3

Sản lượng NGK được đóng chai không thu hồi trong thời gian xác định suất tiêu hao

hl

p4

Sản lượng NGK được đóng chai có thu hồi trong thời gian xác định suất tiêu hao

hl

p5

Sản lượng NGK được đóng lon trong thời gian xác định suất tiêu hao

hl

p6

Sản lượng NGK được đóng gói dưới các hình thức khác trong thời gian xác định suất tiêu hao

hl

4. Sản phẩm quy đổi: sản phẩm quy đổi trong các cơ sở sản xuất NGK là sản phẩm nước đóng chai không thu hồi. Sản phẩm nước đóng chai có ga sẽ được chọn để quy đổi trong trường hợp cơ sở sản xuất sản xuất cả hai sản phẩm NGK có ga và không có ga.

5. Suất tiêu hao năng lượng (SEC) của các cơ sở sản xuất ngành công nghiệp sản xuất NGK được xác định theo công thức 2.1 dưới đây:

SECcơ sở sản xuất = +     [MJ/hl]              (Công thức 2.1)

Trong đó:

- E1: năng lượng điện quy đổi tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian khảo sát, MJ;

- T1: năng lượng nhiệt quy đổi tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian khảo sát, MJ;

- P(e): sản lượng của sản phẩm quy đổi theo thành phần điện, hl;

- P(t): sản lượng của sản phẩm quy đổi theo thành phần nhiệt, hl.

6. Xác định các giá trị E1, T1, P(e) và P(t)

a) Xác định năng lượng điện E1

E1 được tính theo các công thức 1.2 và 1.3 trong Phụ lục I.

b) Xác định năng lượng nhiệt T1

T1 được tính theo công thức 1.4 trong Phụ lục I.

c) Xác định sản lượng sản phẩm quy đổi P(e), P(t)

Trường hợp cơ sở sản xuất chỉ sản xuất một loại nước giải khát có ga hoặc không có ga:

Sản lượng quy đổi P(e) được tính như sau:

P(e) = p3 + p4 + p5x0,99 + p6               [hl]        (Công thức 2.2)

Trong đó:

- P(e): sản lượng quy đổi theo thành phần điện năng về sản phẩm quy đổi trong thời gian khảo sát (hl);

- p3: sản lượng nước ngọt được đóng chai không thu hồi trong thời gian khảo sát (hl);

- p4: sản lượng nước ngọt được đóng chai có thu hồi trong thời gian khảo sát (hl);

- p5: sản lượng nước ngọt được đóng lon trong thời gian khảo sát (hl);

- p6: sản lượng nước ngọt được bao gói dưới hình thức khác trong thời gian khảo sát (hl);

- 0,99: hệ số chuyển đổi điện từ đóng lon sang đóng chai không thu hồi.

Sản lượng quy đổi P(t) được tính như sau:

P(t) = p3 + p4x3,89 + p5 + p6                [hl]        (Công thức 2.3)

Trong đó:

- P(t): sản lượng quy đổi theo thành phần nhiệt năng về sản phẩm quy đổi trong thời gian khảo sát (hl);

- p3: sản lượng nước ngọt được đóng chai không thu hồi trong thời gian khảo sát (hl);

- p4: sản lượng nước ngọt được đóng chai có thu hồi trong thời gian khảo sát (hl);

- p5: sản lượng nước ngọt được đóng lon trong thời gian khảo sát (hl);

- p6: sản lượng nước ngọt được bao gói dưới hình thức khác trong thời gian khảo sát (hl);

- 3,89: hệ số chuyển đổi nhiệt từ chai thu hồi sang chai không thu hồi.

Trường hợp cơ sở sản xuất sản xuất cả hai loại nước giải khát có ga và không ga:

Sản lượng quy đổi P(e) được tính như sau:

P(e) = 0,5 x (p1 + p2x1,31 + p3 + p4 + p5x0,99 + p6)     [hl]        (Công thức 2.4)

Trong đó:

- P(e): sản lượng quy đổi theo thành phần điện năng về sản phẩm quy đổi trong thời gian khảo sát (hl);

- p1: sản lượng NGK có ga trong thời gian khảo sát;

- p2: sản lượng NGK không ga trong thời gian khảo sát;

- p3: sản lượng nước ngọt được đóng chai không thu hồi trong thời gian khảo sát (hl);

- p4: sản lượng nước ngọt được đóng chai có thu hồi trong thời gian khảo sát (hl);

- p5: sản lượng nước ngọt được đóng lon trong thời gian khảo sát (hl);

- p6: sản lượng nước ngọt được bao gói dưới hình thức khác trong thời gian khảo sát (hl);

- 1,31: hệ số chuyển đổi điện từ nước ngọt không ga sang nước giải khát có ga;

- 0,99: hệ số chuyển đổi điện từ nước ngọt đóng lon sang nước ngọt đóng chai không thu hồi.

Sản lượng quy đổi P(t) được tính như sau:

P(t)= 0,5x (p1+ p2x0,96 + p3 + p4x3,89 + p5 + p6)         [hl]        (Công thức 2.5)

Trong đó:

- P(t): sản lượng quy đổi theo hệ số nhiệt về sản phẩm quy đổi trong thời gian khảo sát (hl);

- p1: sản lượng NGK có ga trong thời gian khảo sát;

- p2: sản lượng NGK không ga trong thời gian khảo sát;

- p3: sản lượng nước ngọt được đóng chai không thu hồi trong thời gian khảo sát (hl);

- p4: sản lượng nước ngọt được đóng chai có thu hồi trong thời gian khảo sát (hl);

- p5: sản lượng nước ngọt được đóng lon trong thời gian khảo sát (hl);

- p6: sản lượng nước ngọt được bao gói dưới hình thức khác trong thời gian khảo sát (hl);

- 0,96: hệ số chuyển đổi nhiệt từ nước ngọt không ga sang có ga;

- 3,89: hệ số chuyển đổi nhiệt từ nước ngọt trong chai thu hồi sang nước ngọt trong chai không thu hồi.

PHỤ LỤC III

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐIỂN HÌNH CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT BIA
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 19 /2016/TT-BCT ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Lắp đặt bảo ôn cho đường ống dẫn hơi và đường ống dẫn lạnh.

2. Mua hơi từ các đơn vị dịch vụ bên ngoài.

3. tiết kiệm năng lượng với đèn hiệu suất cao.

4. Sử dụng biến tần và các giải pháp tiết kiệm điện.

5. Tối ưu hóa quá trình làm lạnh dịch nha từ 1 bước thành 2 bước.

6. Sử dụng hệ thống lạnh phân tầng.

7. Sử dụng khí nén thiên nhiên, trấu, viên củi nén, trấu nén để thay thế dầu DO làm nhiên liệu lò hơi.

8. Sử dụng bơm nhiệt công nghiệp để cung cấp nước nóng cho thời gian thanh trùng.

9. Thu hồi nhiệt từ quá trình nấu hoa.

10. Kiểm soát/tận dụng khí dư từ nồi hơi.

11. Lắp đặt máy nén hơi cho nồi nấu.

12. Thu hồi dịch nha loãng.

13. Sử dụng khí sinh học từ công trình xử lý nước thải để chạy máy phát điện hoặc đốt lò.

14. Các giải pháp điển hình cho các cơ sở công suất dưới 20 triệu lít:

a) Lắp đặt bình tích cho máy nén khí.

b) Thay thế hệ thống chiết rót cũ.

PHỤ LỤC IV

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐIỂN HÌNH CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP NƯỚC GIẢI KHÁT
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BCT ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

I. Một số giải pháp tiết kiệm năng lượng điển hình đối với sản xuất nước giải khát có ga:

1. Điều chỉnh vận hành của hệ thống làm lạnh siro.

2. Lắp đặt thiết bị thu hồi nhiệt từ nồi hơi.

3. Tối ưu hóa vận hành hệ thống nén khí.

4. Thay thế dây chuyền chiết rót thủ công.

5. Thay thế nồi hơi.

6. Cải tiến hệ thống chiếu sáng.

7. Thu hồi nước ngưng.

8. Bảo ôn ống dẫn hơi.

9. Sử dụng biến tần và các giải pháp tiết kiệm điện.

10. Sử dụng bơm nhiệt công nghiệp để sản xuất nước nóng cho quá trình sản xuất, CIP.

11. Sử dụng hệ thống lạnh phân tầng.

12. Thay thế máy nén khí Piston NH3 bằng máy nén khí trục vít hiệu suất cao.

II. Một số giải pháp tiết kiệm năng lượng điển hình đối với sản xuất nước giải khát không có ga:

1. Thu hồi nước ngưng.

2. Cải tiến hệ thống chiếu sáng.

3. Sửa chữa và thay thế bẫy hơi.

4. Lắp đặt thiết bị kiểm soát khí dư cho nồi hơi.

5. Bảo ôn ống dẫn hơi.

6. Sử dụng biến tần và các giải pháp tiết kiệm điện.

7. Lắp đặt thiết bị đun nước sơ bộ từ khí thải.

PHỤ LỤC V

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT
(Dùng cho Sở Công Thương)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BCT ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NĂM 20…

Kính gửi: Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương

Thực hiện quy định của Thông tư số …/…/TT-BCT ngày…. tháng.... năm 2016 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát, Sở Công Thương.... báo cáo tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát thuộc địa bàn quản lý như sau:

I. Tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia:

- Số cơ sở báo cáo:

- Số cơ sở không báo cáo:

TT

Tên cơ sở

1

2

3

- Số cơ sở chưa đạt định mức tiêu hao năng lượng:

TT

Tên cơ sở

Suất tiêu hao năng lượng (MJ/tấn)

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và thời gian thực hiện

1

2

3

II. Tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp nước giải khát:

- Số cơ sở báo cáo:

- Số cơ sở không báo cáo:

TT

Tên cơ sở

1

2

3

- Số cơ sở chưa đạt định mức tiêu hao năng lượng:

TT

Tên cơ sở

Suất tiêu hao năng lượng (MJ/tấn)

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và thời gian thực hiện

1

2

3

Ngày báo cáo […/../….]

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
(ký, ghi rõ h tên và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC VI

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT
(Dùng cho các cơ sở sản xuất trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BCT ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG NĂM 20…

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố…

 [Tên cơ sở] báo cáo kế hoạch năm [xxxx]         Ngày lập báo cáo [../../……]

Ngày tháng năm nhận báo cáo

[Dành cho Sở Công Thương ghi]

Ngày tháng năm xử lý, xác nhận

[Dành cho Sở Công Thương ghi]

Phân ngành:...............................................................................................

Tên cơ sở: ……………………………........……………………………..........

Địa chỉ:...………………………..............[Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..]

Điện thoại:..........................Fax: …............................, Email:.…….......……

Trực thuộc (tên công ty mẹ):...............................................................................

Địa chỉ:...……………………………….[Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..]

Điện thoại:.......................... Fax: …............................, Email:.…….......…

Chủ sở hữu: (Nhà nước/thành phần kinh tế khác)

I. Thông tin về cơ sở và sản phẩm

Năm đưa cơ sở vào hoạt động

Năng lực sản xuất của cơ sở

(chọn đơn vị đo phù hợp với loại sản phẩm là tấn/năm; m/năm; m2/năm; m3/giờ v.v…)

Năng lực SX

Tên sản phẩm

Đơn vị đo

Sản lượng theo thiết kế

Sản lượng năm báo cáo

……

Mức tiêu thụ năng lượng hiện tại (Số liệu báo cáo thực hiện trong năm trước)

Loại nhiên liệu

Khối lượng

Đơn vị

Sử dụng cho mục đích gì

Điện

kWh

Than đá

tấn

Dầu FO

tấn

Dầu Diezen

tấn

Xăng

tấn

Khí đốt

M3

Than cốc

tấn

Khí than

m3

Hơi nước mua ngoài

tấn

II. Tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng năm 201….. [xxxx]

a) Suất tiêu hao năng lượng (SEC) (tính toán theo các công thức 1.1 trong Phụ lục I, hoặc công thức 2.1 trong Phụ lục II tùy theo ngành công nghiệp).

b) Tỷ lệ cải thiện suất tiêu hao năng lượng so với năm trước: (= [(SECnăm trước - SEChiện tại)/SECnăm trước] x100%).

III. Báo cáo việc lập kế hoạch và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng để đạt định mức tiêu hao năng lượng tại giai đoạn hiện hành (nếu phải thực hiện)

a) Đề xuất giải pháp và kế hoạch thực hiện để đạt được định mức tiêu hao năng lượng.

b) Dự kiến SECdự kiến năm tiếp theo.

c) Xác định thời gian đạt được định mức tiêu hao năng lượng theo kế hoạch thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng do Doanh nghiệp đề xuất.

Ngày báo cáo […/../….]

Người lập báo cáo
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Giám đốc đơn vị
(ký, ghi r
õ họ tên và đóng dấu)

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

---------------

No. 19/2016/TT-BCT

Hanoi, September 14, 2016

 

CIRCULAR

ENERGY CONSUMPTION NORMS IN BEER AND BEVERAGE PRODUCTION INDUSTRY

Pursuant to the Government's Decree No. 95/2012/ND-CP dated November 12, 2012, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade

Pursuant to the Law on Economical and Efficient Use of Energy dated June 28, 2010;

Pursuant to the Government’s Decree No. 21/2011/ND-CP dated March 29, 2011 detailing the implementation of the Law on Economical and Efficient Use of Energy;

At the request of general director of General Directorate of Energy;

The Minister of Industry and Trade promulgates regulations on energy consumption norms for beer and beverage production industry as follows:

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Governing scope

This Circular stipulates:

1. Energy consumption norms in beer and beverage production facilities in the period to the end of 2020 and the period from 2021 to the end of 2025.

2. Method for determination of specific energy consumption in beer and beverage production facilities.

3. This Circular is inapplicable to purified and mineral water products.

Article 2. Regulated entities

1. Facilities, organizations and/or individuals engaging in beer and beverage production industry.

2. Other relevant agencies, organizations, and individuals.

Article 3. Interpretation of terms

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Energy consumption norms refer to specific energy consumption index in proportion to each period stipulated by the Ministry of Industry and Trade in this Circular.

3. One hectoliter (1 hl) is a unit of capacity equal to 100 liters (100 l).

Chapter II

ENERGY CONSUMPTION NORMS AND MEASURES OF INCREASING EFFICIENCY IN ENERGY USE IN BEER AND BEVERAGE PRODUCTION INDUSTRY

Article 4. Determination of specific energy consumption

1. SEC in beer production industry shall be determined according to the method mentioned in Annex I.

2. SEC in beverage production industry shall be determined according to the method mentioned in Annex II.

Article 5. Energy consumption norms for beer and beverage production industry in the period to 2025

1. Period to the end of 2020:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Industry

 

Norms (MJ/hl)

 

Capacity (million liters)

 

1

Beer

> 100

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20 - 100

215

< 20

306

 

Type of production

 

2

Beverage

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

55

Still

111

2. Period from 2021 to the end of 2025:

No.

Industry

 

Norms (MJ/hl)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

Beer

> 100

129

20 - 100

196

< 20

286

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Type of production

 

2

Beverage

Fizzy or both fizzy and still

52

Still

107

Article 6. Requirements for energy consumption norms in the period to the end of 2025

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. In case SEC of production facilities is higher than energy consumption norms in proportion to each period, the production facilities shall establish and implement measures to increase efficiency in energy use to satisfy requirements as prescribed in Clause 1, Clause 2, Article 5 herein.

3. SEC of investment projects or projects on renovation and expansion shall not be allowed to be higher than energy consumption norms as prescribed in Clause 2, Article 5 herein.

Article 7. Measures to increase efficiency in energy use in beer and beverage production industry

1. Management measures:

a. Increase management of activities of using energy in facilities;

b. Construct and maintain energy management system in facilities.

2. Technical and technological measures include:

a. Optimize technology process;

b. Use energy efficient equipment;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter III

IMPLEMENTATION

Article 8. Responsibility of General Directorate of Energy

1. Preside over and cooperate with relevant agencies in instructing and organizing supervision, inspection of implementation of this Circular;

2. General Directorate of Energy shall cooperate with the Service of Industry and Trade across the country in inspecting the implementation of energy consumption norms, feasibility of the plans to ensure energy norms as scheduled (if need be).

3. Based on the results of inspection, General Directorate of Energy shall make the report to the Minister of Industry and Trade on cases of failing to comply with Article 5 herein and propose penalties according to applicable regulations.

Article 9. Responsibility of the Service of Industry and Trade

1. Cooperate with General Directorate of Energy in instructing and speeding up inspection of economical and efficient use of energy under this Circular.

2. Annually, preside over inspection of implementation of energy consumption norms, feasibility of the plans to ensure energy norms as scheduled for production facilities in localities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Responsibility of production facilities, relevant organizations and/or individuals

1. Organizations and/or individuals engaging in beer and beverage production industry shall have plans to meet requirements as prescribed in Article 5 herein.

2. Before January 15 annually, production facilities shall be responsible for reporting the implementation of energy consumption norms as prescribed in Annex VI enclosed herewith to the Ministry of Industry and Trade through the Service of Industry and Trade, General Directorate of Energy.

3. Production facilities that fail to meet energy consumption norms as prescribed and fail to propose feasible plans to ensure the norms as scheduled in Article 5 herein shall be subject to penalties according to applicable regulations.

Article 12. Effect

1. This Circular takes effect since November 01, 2016.

2. Any project that has had the investment policy decision issued by competent agencies after the effective date of this Circular shall meet provisions set out in Clause 2, Article 5 herein.

3. Difficulties that arise during the implementation of this Circular shall be reported to the Ministry of Industry and Trade for amendments./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Hoang Quoc Vuong

 

ANNEX I

METHOD FOR DETERMINATION OF SPECIFIC ENERGY CONSUMPTION IN BEER PRODUCTION FACILITIES (Enclosed with the Minister of Industry and Trade’s Circular No. 19/2016/TT-BCT dated September 14, 2016)

1. Scope of assessment: beer production areas (not including administrative areas and other production areas).

2. The time for determination of SEC (herein ‘SEC determination time) in facilities shall be one year (from January 01 to December 31). If examination and verification of SEC is required, the time for doing so shall be equal to the time required for completion of a production cycle.

3. Parameters to determine SEC in beer production facilities:

Table 1.1 Data for determination of SEC in beer production facilities

Factors

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Unit

e1

Amount of electricity consumed in production areas during SEC determination time

kWh

e

Amount of electricity consumed throughout the facility (in case e1 cannot be determined) for facilities with production and administrative areas only (without other energy consumption areas)

kWh

t1

Amount of fuel consumed in production areas during SEC determination time

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

t1 - coal

Amount of coal consumed in production areas during SEC determination time

Tonne and type

t1 (FO)

Amount of fuel oil consumed in production areas during SEC determination time

Tonne or 1,000L

t1 (Diesel)

Amount of diesel consumed in production areas during SEC determination time

Tonne or 1,000L

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Amount of LPG consumed in production areas during SEC determination time

Tonne

t1 (steam)

Amount of steam consumed (sought from outside sources) in production areas during SEC determination time

Tonne and pressure

t1 (other types of fuel)

Amount of other types of fuel (fire wood or biomass) consumed in production areas during SEC determination time Not including renewable energy (solar energy, biogas, wind energy…)

Tonne and type of fuel

p

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

hl

p1

Output of bottled beer during SEC determination time

hl

p2

Output of canned beer during SEC determination time

hl

p3

Output of draught beer during SEC determination time

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Equivalent product: equivalent product in beer production facilities are bottled beer products. Other beer products shall be converted to bottled beer products in order to calculate SEC.

5. SEC in beer production facilities shall be determined in Formula 1.1 as follows:

SEC production facilities = +  [MJ/hl]                          (Formula 1.1)

Where:

- E1: Equivalent electrical energy consumed in production areas during the period of survey, MJ;

- T1: Equivalent thermal energy consumed in production areas during the period of survey, MJ;

- P (e): Output of equivalent product (electricity-based), hl;

- P (t): Output of equivalent product (heat-based), hl;

6. Determination of E1, T1, P(e) and P(t):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electrical energy consumed in production areas (e1) during the period of survey shall be converted to unit of measurement (MJ) as follows:

E1 = e1 x 3.6                 [MJ]                                          (Formula 1.2)

Where:

- E1: Equivalent electrical energy consumed in production areas during the period of survey (MJ);

- e1: Amount of electricity consumed in production areas during the period of survey (MJ);

- 3.6 (MJ/kWh): conversion factor.

If beer production facilities do not have figures e1, transport activities, canteens and produce beer only, e1 shall be calculated according to the amount of electricity consumed throughout the facility e as follows:

e1 = 0.95 x e                 [kWh]                                        (Formula 1.3)

Where:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- e: Electrical energy consumed throughout the facility during the period of survey (kWh);

- 0.95: conversion factor

b) Determination of thermal energy T1

Thermal energy consumed in production areas (T1) during the period of survey shall be converted to unit of measurement (MJ) as follows:

T1 = Σt1(fuel i) x k(fuel i)             [MJ]                              (Formula 1.4)

Where:

- T1: Amount of equivalent thermal energy consumed in production areas during the period of survey (MJ);

- t1 (fuel ): amount of fuel consumed in production areas during the period of survey;

- k (fuel i): conversion factor as prescribed in Table 1.2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Fuel

Type

Unit

Conversion factor, MJ/unit

t1 (coal)

Coal dust 1.2

Tonne

29.309

Coal dust 3.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

25.122

Coal dust 5.6

Tonne

20.935

t1 (DO)

DO

Tonne

42.707

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

36.846

t1 (FO)

FO

Tonne

41.451

 

1,000L

39.358

t1 (LPG)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tonne

45.638

t1 (steam)

Steam (absolute pressure 6 bar)

Tonne

3.674

Steam (absolute pressure 7 bar)

Tonne

3.681

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tonne

3.690

Steam (absolute pressure 9 bar)

Tonne

3.696

t1 (other types of fuel)

Firewood/rice hulls/biogas

Tonne

15.600

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tonne

11.600

c) Determination of output of equivalent product P(e) and P(t)

Output of equivalent product P(e) is calculated as follows:

P(e) = p1 + p2x0.72 + p3x0.91                [hl]                    (Formula 1.5)

Where:

        - P(e): Output of equivalent product (for electrical energy) during the period of survey (hl)

- p1: Output of bottled beer during the period of survey (hl);

- p2: Output of canned beer during the period of survey (hl);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- 0.72: Conversion factor (for electrical energy) from canned beer to bottle beer;

- 0.91: Conversion factor (for electrical energy) from draught beer to bottle beer;

Output of equivalent product P(t) is calculated as follows:

P(t) = p1 + p2x0.59 + p3x0.88                 [hl]                    (Formula 1.6)

Where:

- P(t): Output of equivalent product (for thermal energy) during the period of survey (hl);

- p1: Output of bottled beer during the period of survey (hl);

- p2: Output of canned beer during the period of survey (hl);

- p3: Output of draught beer during the period of survey (hl);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- 0.88: Conversion factor (for thermal energy) from draught beer to bottle beer;

 

ANNEX II

METHOD FOR DETERMINATION OF SPECIFIC ENERGY CONSUMPTION IN BEVERAGE PRODUCTION FACILITIES (Enclosed with the Minister of Industry and Trade’s Circular No. 19/2016/TT-BCT dated September 14, 2016)

1. Scope of assessment: beverage production areas (not including administrative areas and other production areas).

2. The time for determination of SEC in facilities shall be one year (from January 01 to December 31). If examination and verification of SEC is required, the time for doing so shall be equal to the time required for completion of a production cycle.

3. Parameters to determine SEC in beverage production facilities:

Table 2 Data for determination of SEC in beverage production facilities

Parameter

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Unit

e1

Amount of electricity consumed in production areas during SEC determination time

kWh

e

Amount of electricity consumed throughout the facility (in case e1 cannot be determined) for facilities with production and administrative areas only (without other energy consumption areas)

kWh

t1

Amount of fuel consumed in production areas during SEC determination time

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

t1 - coal

Amount of coal consumed in production areas during SEC determination time

Tonne and type

t1 (FO)

Amount of FO consumed in production areas during SEC determination time

Tonne or 1,000 liters

t1 (Diesel oil)

Amount of diesel oil consumed in production areas during SEC determination time

Tonne or 1,000 liters

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Amount of LPG consumed in production areas during SEC determination time

Tonne

t1 (steam)

Amount of steam consumed (sought from outside sources) in production areas during SEC determination time

Tonnes and pressure

t1 (other types of fuel)

Amount of other types of fuel (fire wood or biomass) consumed in production areas during SEC determination time Not including renewable energy (solar energy, biogas, wind energy…)

Tonne and type

p

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

hl

p1

Output of fizzy beverage during SEC determination time

hl

p2

Output of still beverage during SEC determination time

hl

p3

Output of beverage contained in glass bottles during SEC determination time

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

p4

Output of beverage contained in glass bottles during SEC determination time

hl

p5

Output of canned beverage during SEC determination time

hl

p6

Output of packaged beverage during SEC determination time

hl

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. SEC in beverage production facilities shall be determined in Formula 2.1 as follows:

SEC production facilities = +            [MJ/hl]                          (Formula 2.1)

Where:

- E1: Equivalent electrical energy consumed in production areas during the period of survey (MJ);

- T1: Equivalent thermal energy consumed in production areas during the period of survey (MJ);

- P (e): Output of equivalent product (electrical energy), hl;

- P (t): Output of equivalent product (thermal energy), hl;

6. Determination of E1, T1, P(e) and P(t):

a) Determination of electrical energy E1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Determination of thermal energy T1

T1 shall be calculated according to Formula 1.4 in Annex I.

c) Determination of output of equivalent product P(e), P(t)

If the facility produces either fizzy product or still product:

Output of equivalent product P(e) is calculated as follows:

P(e) = p3 + p4 + p5x0.99 + p6                [hl]                    (Formula 2.2)

Where:

- P(e): Output of equivalent product (thermal energy) during the period of survey (hl);

- p3: Output of bottled soft drinks (disposable bottles) during the period of survey (hl);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- p5: Output of canned beverage during the period of survey (hl);

- p6: Output of packaged soft drinks during the period of survey (hl);

- 0.99: Conversion factor (electrical energy) from canning to bottling (disposable bottles).

Output of equivalent product P(t) is calculated as follows:

P(t) = p3 + p4x3.89 + p5 + p6                 [hl]                    (Formula 2.3)

Where:

- P(t): Output of equivalent products (thermal energy) during the period of survey (hl);

- p3: Output of bottled soft drinks (disposable bottles) during the period of survey (hl);

- p4: Output of bottled soft drinks (glass bottles) during the period (hl);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- p6: Output of packaged beverage during the period of survey (hl);

- 3.89: Conversion factor (thermal energy) from glass bottles to disposable bottles.

If the facility produces both fizzy product and still product:

Output of equivalent products P(e) is calculated as follows:

P(e) = 0.5 x (p1 + p2x1.31 + p3 + p4 + p5x0.99 + p6)      [hl]        (Formula 2.4)

Where:

- P(e): Output of equivalent products (electrical energy) during the period of survey (hl);

- p1: Output of fizzy beverage during the period of survey;

- p2: Output of still beverage during the period of survey;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- p4: Output of bottled soft drinks (glass bottles) during the period (hl);

- p5: Output of canned soft drinks during the period of survey (hl);

- p6: Output of packaged soft drinks during the period of survey (hl);

- 1.31: Conversion factor (electrical energy) from still soft drinks to fizzy beverage;

- 0.99: Conversion factor from canned soft drinks to bottled soft drinks (disposable bottles).

Output of equivalent product P(t) is calculated as follows:

P(t) = 0.5x x (p1 + p2x0.96 + p3 + p4x3.89 + p5 + p6)     [hl]        (Formula 2.5)

Where:

- P(t): Output of equivalent product (thermal energy) during the period of survey (hl);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- p2: Output of still beverage during the period of survey;

- p3: Output of bottled soft drinks (disposable bottles) during the period of survey (hl);

- p4: Output of bottled soft drinks (glass bottles) during the period of survey (hl);

- p5: Output of canned soft drinks during the period of survey (hl);

- p6: Output of packaged soft drinks during the period of survey (hl);

- 0.96: Conversion factor (thermal energy) from still soft drinks to fizzy beverage;

- 3.89: Conversion factor (thermal energy) from bottled soft drinks (glass bottles) to bottled soft drinks (disposable bottles).

 

ANNEX III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Install insulation for steam piping and refrigeration piping.

2. Purchase steam from outside service companies.

3. Save energy with high-performance lights.

4. Use inverters and electricity-saving measures.

5. Optimize wort cooling process (from one-step process into two-step process).

6. Use stratified cooling system.

7. Use compressed natural gas (CNG), rice hulls, compressed wood blocks, compressed rice hulls as fuel for boilers in place of DO.

8. Use industrial heat pumps to provide hot water for pasteurization.

9. Recover heat from hops cooking

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. Install steam compressors for boilers.

12. Recover weak wort

13. Use biogas from wastewater treatment plants to operate electricity generators or stoke boilers.

14. Typical measure for facilities below 20 million liters in capacity:

a) Install pressure tanks for air compressors

b) Replace old filling systems.

 

ANNEX IV

A NUMBER OF ENERGY SAVING MEASURES IN BEVERAGE PRODUCTION INDUSTRY (Enclosed with the Ministry of Industry and Trade’s Circular No. 19/2016/TT-BCT dated September 14, 2016)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Adjust operation of syrup cooling system.

2. Install heat recovery from boilers

3. Optimize operation of air compressing system.

4. Replace old filling systems.

5. Replace boilers

6. Innovate lighting system

7. Recover condensate

8. Install insulation for steam piping.

9. Use inverters and electricity-saving measures.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. Use stratified cooling system.

12. Replace reciprocating ammonia compressors with high-performance screw compressors.

II. A number of typical energy saving measures for still beverage production:

1. Recover condensate

2. Innovate lighting system

3. Repair and replace steam traps

4. Recover excess gas from boilers

5. Install insulation for steam piping.

6. Use inverters and electricity-saving measures.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ANNEX V

SPECIMEN REPORT ON IMPLEMETATION OF ENERGY CONSUMPTION NORMS IN BEER AND BEVERAGE PRODUCTION INDUSTRY (Enclosed with the Ministry of Industry and Trade’s Circular No. 19/2016/TT-BCT)

REPORT ON IMPLEMENTATION OF ENERGY CONSUMPTION NORMS IN BEER AND BEVERAGE PRODUCTION INDUSTRY IN THE YEAR 20 ...

Respectfully addressed to: General Directorate of Energy, the Ministry of Industry and Trade

In the implementation of the Ministry of Industry and Trade’s Circular No. .../.../TT-BCT dated ... stipulating implementation of energy consumption norms in beer and beverage production industry, the Service of Industry and Trade reports the implementation of energy consumption norms in beer and beverage production industry in the administrative division as follows:

I. Implementation of energy consumption norms in beer production industry:

- Number of facilities that have made reports:

- Number of facilities failing to make reports:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Name of facilities

1

 

2

 

3

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Name of facilities

SEC (MJ/tonne)

Measures to increase efficiency in energy use and implementation period

1

 

 

 

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

3

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II. Implementation of energy consumption norm in beverage production industry:

- Number of facilities that have made reports:

- Number of facilities failing to make reports:

No.

Name of facilities

1

 

2

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

- Number of facilities failing to meet energy consumption norms:

No.

Name of facilities

SEC (MJ/tonne)

Measures to increase efficiency in energy use and implementation period

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

2

 

 

 

3

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Report date ...

 

Head of agency, unit (Signature, full name and stamp)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SPECIMEN REPORT ON IMPLEMETATION OF ENERGY CONSUMPTION NORMS IN BEER AND BEVERAGE PRODUCTION INDUSTRY (Enclosed with the Ministry of Industry and Trade’s Circular No. 19/2016/TT-BCT)

REPORTS ON IMPLEMENTATION OF ENERGY CONSUMPTION NORMS IN THE YEAR 20 ...

Respectfully addressed to: The Service of Industry and Trade of province/city ...

 [Name of facility] making the report       Report date ...

Date of receipt of report

 [This space is intended for the Service of Industry and Trade's comments]

Date of settlement and confirmation

 [This space is intended for the Service of Industry and Trade's comments]

Industry classification: ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Address: .............................................[Name of district ...] [Name of province ...]

Phone number: ....................Facsimile:..................................., Email: .............

Affiliated to (Name of parent company): ............

Address: .............................................[Name of district ...] [Name of province ...]

Phone number: ....................Facsimile: ..............................Email:

Owner: (State/other economic sectors)

I. Information about facility and product

Year of operation

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 (Select unit of measurement as tonne/year; m/year; m2/year; m3/hour ... to suit types of products)

Production capacity

Name of product

Unit of measurement

Design output

Annually reported output

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

……

 

 

 

Current energy-consumption rates

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quantity

Unit

Purposes

Electricity

 

kWh

 

Coal

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Fuel oil

 

Tonne

 

Diesel oil

 

Tonne

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Tonne

 

Gas

 

M3

 

Coke

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Coal gas

 

m3

 

Steam sought from outside service companies

 

Tonne

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

II. Implementation of energy consumption norms in the year 20 ...

a) Specific energy consumption (SEC) (Calculated according to Formula 1.1 in Annex I, or Formula 2.1 in Annex II depending on industry).

b) Ratio of improved energy consumption productivity compared with previous year: (= [(SECprevious year – SECpresent)/SECprevious year] x100%).

III. Reports on formulation of plan and measures to increase efficiency in energy use to meet energy consumption norms during present period (If any)

a) Propose measures and implementation plans to meet energy consumption norms

b) SEC expected for the next year

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Report date ...

Reported by (Signature and full name)

Director of the unit (Signature, full name and stamp)

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 19/2016/TT-BCT ngày 14/09/2016 quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.245

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!