Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 18/2014/TT-NHNN hướng dẫn nhập khẩu hàng hóa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Số hiệu: 18/2014/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đào Minh Tú
Ngày ban hành: 01/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Được ủy thác nhập khẩu hàng hóa thuộc quản lý của NHNN

Ngày 01/8/2014, NHNN ban hành Thông tư 18/2014/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của NHNN Việt Nam.

Nếu như trước đây, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép NK cho doanh nghiệp trực thuộc NHNN giống như tổ chức, thương nhân thông thường thì nay mẫu hồ sơ được áp dụng giống với đơn vị khác thuộc NHNN.

Các đối tượng được phép NK có thể ủy thác cho đơn vị khác để NK nếu hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định.

Hiệu lực giấy phép NK cũng kéo dài hơn, trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp, thay vì đến cuối tháng của tháng mà đơn vị dự kiến nhập khẩu theo quy định cũ. Tuy nhiên việc gia hạn giấy phép NK không được nhắc đến trong thông tư này.

Ngoài ra, hồ sơ đề nghị này có thể gửi gián tiếp qua đường bưu điện, trước đây không quy định.

Thông tư này thay thế thông tư 04/2006/TT-NHNN và có hiệu lực từ ngày 15/9/2014.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 18/2014/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2014

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài (sau đây gọi tắt là Nghị định số 187/2013/NĐ-CP);

Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về cấp phép nhập khẩu hàng hóa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ,

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này công bố Danh mục hàng hóa kèm theo mã số HS của hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước); hướng dẫn điều kiện, thủ tục cấp phép nhập khẩu và điều kiện, thủ tục chỉ định doanh nghiệp được phép nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP .

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cục Phát hành và Kho quỹ, Cục Quản trị, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước.

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các cơ sở in, đúc tiền.

3. Các cơ quan, tổ chức và thương nhân có liên quan đến hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3. Hình thức quản lý

1. Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Ngân hàng Nhà nước thực hiện quản lý nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành bằng một trong hai hình thức: cấp giấy phép nhập khẩu và chỉ định doanh nghiệp được phép nhập khẩu.

Chương II

QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Mục 1: QUY ĐỊNH VỀ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THEO HÌNH THỨC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

Điều 4. Hàng hóa nhập khẩu

1. Ngân hàng Nhà nước thực hiện quản lý bằng hình thức cấp giấy phép nhập khẩu đối với mặt hàng cửa kho tiền.

2. Yêu cầu kỹ thuật của cửa kho tiền: Cửa kho tiền nhập khẩu phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật cửa kho tiền do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Điều 5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu cửa kho tiền

1. Đối với Cục Phát hành và Kho quỹ, Cục Quản trị, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu cửa kho tiền: 01 (một) bản chính theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Văn bản có ý kiến của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho trang bị cửa kho tiền nhập khẩu: 01 (một) bản sao;

c) Tài liệu kỹ thuật cửa kho tiền: 01 (một) bản sao và 01 (một) bản dịch Tiếng Việt.

2. Đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các cơ sở in, đúc tiền (trừ cơ sở in, đúc tiền là doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước); các cơ quan, tổ chức và thương nhân có nhu cầu nhập khẩu cửa kho tiền, hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu cửa kho tiền: 01 (một) bản chính theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 01 (một) bản sao có chứng thực;

c) Tài liệu kỹ thuật cửa kho tiền: 01 (một) bản sao có chứng thực và 01 (một) bản dịch Tiếng Việt.

3. Trường hợp các đối tượng được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này ủy thác cho đơn vị khác để nhập khẩu cửa kho tiền ngoài các giấy tờ được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này cần bổ sung các giấy tờ như sau:

a) Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của đơn vị nhận ủy thác: 01 (một) bản sao có chứng thực;

b) Văn bản ủy thác theo quy định pháp luật về hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa: 01 (một) bản gốc hoặc 01 (một) bản sao có xác nhận của đơn vị ủy thác.

Điều 6. Quy trình và thời hạn giải quyết việc cấp giấy phép nhập khẩu cửa kho tiền

1. Đơn vị đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu cửa kho tiền gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước (Cục Phát hành và Kho quỹ), địa chỉ: số 47-49 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Sau 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu, Cục Phát hành và Kho quỹ sẽ có ý kiến yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ.

Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Phát hành và Kho quỹ xem xét, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định cấp giấy phép nhập khẩu cửa kho tiền.

3. Chậm nhất sau 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép nhập khẩu cửa kho tiền (theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp từ chối cấp giấy phép, trong thời hạn nêu trên Ngân hàng Nhà nước có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Điều 7. Hiệu lực của giấy phép nhập khẩu cửa kho tiền

Giấy phép nhập khẩu cửa kho tiền có hiệu lực trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày cấp.

Mục 2: QUY ĐỊNH VỀ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THEO HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH DOANH NGHIỆP ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU

Điều 8. Hàng hóa nhập khẩu

1. Các mặt hàng quy định tại Mục 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Phụ lục I kèm theo Thông tư này là những mặt hàng do Ngân hàng Nhà nước quản lý theo hình thức chỉ định doanh nghiệp được phép nhập khẩu.

2. Ngân hàng Nhà nước chỉ định cơ sở in, đúc tiền là doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 9. Căn cứ và thủ tục nhập khẩu

1. Căn cứ kế hoạch in tiền hàng năm, kế hoạch mua giấy, mực in tiền và kế hoạch mua sắm trang thiết bị được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, cơ sở in, đúc tiền là doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước tổ chức thực hiện nhập khẩu hàng hóa phục vụ việc in, đúc tiền.

2. Cơ sở in, đúc tiền gửi Ngân hàng Nhà nước (Cục Phát hành và Kho quỹ) văn bản đề nghị cho phép tổ chức tiếp nhận các lô hàng nhập khẩu kèm theo hồ sơ nhập khẩu hàng hóa bao gồm các giấy tờ sau: 01 (một) bản sao hợp đồng, vận đơn, hóa đơn thương mại và phiếu đóng gói có xác nhận của cơ sở in, đúc tiền.

Căn cứ hồ sơ nhập khẩu hàng hóa của cơ sở in, đúc tiền, Cục Phát hành và Kho quỹ xem xét, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định cho phép cơ sở in, đúc tiền tiếp nhận các lô hàng nhập khẩu.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với những giấy phép nhập khẩu và văn bản cho phép tiếp nhận các lô hàng nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước được cấp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, tiếp tục thực hiện theo giấy phép nhập khẩu và văn bản tiếp nhận các lô hàng nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 11. Trách nhiệm của Cục Phát hành và Kho quỹ

1. Kiểm tra, theo dõi và quản lý việc sử dụng hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước theo đúng mục đích.

2. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định tại Thông tư này.

Điều 12. Trách nhiệm của đơn vị nhập khẩu hoặc đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu (nếu có)

1. Thực hiện việc nhập khẩu đúng số lượng, chất lượng và chủng loại hàng hóa, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật do Ngân hàng Nhà nước quy định, tuân thủ các quy định của pháp luật về nhập khẩu hàng hóa.

2. Đơn vị nhập khẩu hàng hóa phải sử dụng đúng mục đích hàng hóa đã nhập khẩu.

3. Trong thời gian 03 (ba) tháng kể từ ngày thông quan, đơn vị nhập khẩu phải báo cáo bằng văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước (Cục Phát hành và Kho quỹ) về tình hình sử dụng hàng hóa đã nhập khẩu.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2014.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 04/2006/TT-NHNN ngày 03/7/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài đối với hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 14. Trách nhiệm tổ chức thi hành

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) cơ sở in, đúc tiền; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 14;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công thương;
- Phòng Công báo - VPCP;
- Lưu: VP, PC, PHKQ (5 bản).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đào Minh Tú

PHỤ LỤC I

DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2014)

I. Hàng hóa xuất khẩu: không có

II. Hàng hóa nhập khẩu

STT

MÃ HÀNG

MÔ TẢ HÀNG HÓA

DANH MỤC HÀNG HÓA PHẢI CÓ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

Chương

Nhóm

Phân nhóm

1

83

03

00

00

Cửa kho tiền (theo tiêu chuẩn kỹ thuật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định)

DANH MỤC HÀNG HÓA CHỈ ĐỊNH ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU

2

72

24

90

00

Phôi kim loại sử dụng để đúc, dập tiền kim loại

72

18

99

00

72

06

90

00

3

Giấy in tiền:

48

02

69

00

- Giấy in nền cotton

39

20

99

90

- Giấy in nền polymer

4

32

15

19

00

Mực in tiền

32

15

11

90

32

15

11

10

5

49

11

99

90

Phôi chống giả để sử dụng cho tiền, ngân phiếu thanh toán và các loại ấn chỉ, giấy tờ có giá khác thuộc ngành Ngân hàng phát hành và quản lý

6

84

79

89

30

Máy ép phôi chống giả

7

Máy in tiền (theo tiêu chuẩn kỹ thuật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố):

84

43

39

90

- Máy phủ Vamish

84

43

13

00

- Máy in số

84

43

14

00

- Máy in Flexo

84

43

19

00

- Máy Intaglio

84

43

39

90

- Máy Simultan

8

84

62

49

10

Máy đúc, dập tiền kim loại (theo tiêu chuẩn kỹ thuật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố)

PHỤ LỤC II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-NHNN, ngày 01 tháng 8 năm 2014)

(Tên tổ chức/đơn vị đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:

………, ngày tháng năm 20…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU CỬA KHO TIỀN

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Phát hành và Kho quỹ)

1. Tên tổ chức/đơn vị đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu [tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài và tên viết tắt (nếu có)]:

- Thuộc cơ quan chủ quản (nếu có):

- Địa chỉ:

- Điện thoại: Fax:

- Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp(*) số:

Nơi cấp: Ngày cấp:

- Mã số thuế (nếu có):

2. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xét cấp Giấy phép nhập khẩu cửa kho tiền, cụ thể như sau:

Stt

Tên sản phẩm

Mã HS

Ký hiệu

Xuất xứ - Hãng sản xuất, lắp ráp

Số lượng

Năm sản xuất

3. Mục đích nhập khẩu:

4. Hình thức nhập khẩu:

- Tên đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu [tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài và tên viết tắt (nếu có)]:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại: Fax:

- Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:

Nơi cấp: Ngày cấp:

- Mã số thuế (nếu có):

5. Thời gian dự kiến nhập khẩu:

6. Hồ sơ kèm theo:

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Nhà nước và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành; cam kết sử dụng đúng mục đích hàng hóa xin nhập khẩu./.

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- ………
- Lưu.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC III

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-NHNN, ngày 01 tháng 8 năm 2014)

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: /GP-NHNN

Hà Nội, ngày tháng năm 20

GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU CỬA KHO TIỀN
(Có giá trị đến hết ngày …../…../…..)

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về cấp phép nhập khẩu hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số /2014/TT-NHNN ngày tháng năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu cửa kho tiền số ……… ngày ......... và hồ sơ liên quan về việc cấp giấy phép nhập khẩu cửa kho tiền;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ,

NAY CHO PHÉP

1. Tên đơn vị:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Số ĐT: Fax:

- Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp(*) số:

Nơi cấp: Ngày cấp:

- Mã số thuế (nếu có):

được phép nhập khẩu cửa kho tiền (theo mẫu đính kèm):

STT

Tên sản phẩm

Mã HS

Ký hiệu

Xuất xứ - Hãng sản xuất, lắp ráp

Số lượng

Năm sản xuất

2. Đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu (nếu có):

- Tên đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu [tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài và tên viết tắt (nếu có)]:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại: Fax:

- Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:

- Nơi cấp: Ngày cấp:

- Mã số thuế (nếu có):

3. Mục đích nhập khẩu:…

Đơn vị nhập khẩu hàng hóa có trách nhiệm khai thác, sử dụng đúng mục đích và thực hiện các quy định có liên quan của Nhà nước về nhập khẩu hàng hóa.

Trong thời gian 03 tháng kể từ ngày thông quan, đơn vị nhập khẩu phải báo cáo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước (Cục Phát hành và Kho quỹ) về tình hình sử dụng hàng hóa đã nhập khẩu./.

Nơi nhận:
- Đơn vị nhập khẩu;
- Đơn vị nhận UTNK (nếu có);
- Lưu: VP, PHKQ.

THỐNG ĐỐC


(*) Nội dung này không áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước.

STATE BANK OF VIETNAM
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

----------------

No: 18/2014/TT-NHNN

Hanoi, August 01, 2014

 

CIRCULAR

PROVIDING GUIDANCES ON IMPORTATION OF GOODS UNDER THE MANAGEMENT OF THE STATE BANK OF VIETNAM

Pursuant to the Law on the State bank of Vietnam No. 46/2010/QH12 dated June 16, 2010;

Pursuant to the Government's Decree No. 156/2013 / ND-CP dated November 11, 2013 on defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

Pursuant to the Government's Decree No. 187/2013 / ND-CP dated November 20, 2013, detailing the implementation of the Law on Commerce on the international commodity trading and operations of agency purchasing, selling , processing and transitting goods with foreign countries (hereinafter referred to as Decree No. 187/2013 / ND-CP);

Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 41/2005 / QD-TTg of March 2, 2005, promulgating the Regulation on licensing the importation of goods;

At the request of the Director of the Department of Issuance and Vault,

The Governor of the State bank of Vietnam promulgates this Circular, providing guidance on the import of goods under the management of the State Bank of Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

This Circular promulgates the list of goods enclosed with HS codes of goods under the management of the State Bank of Vietnam (hereinafter referred to as the State Bank); provides guidance on conditions and procedures for import licensing and for designating enterprises to import goods under the management of the State Bank as stipulated in Decree No. 187/2013 / ND CP.

Article 2. Regulated entities

1. Department of Issuance and Vault, Department of Administration, State Bank Exchange, branches of the State bank in central-affiliated cities and provinces and other enterprises under the State bank.

2. Credit institutions, branches of foreign banks, money-printing and money-minting facilities

3. Agencies, organizations and traders involved in the importation of goods under the management of the State Bank.

Article 3. Management

1. The list of goods under the management of the State Bank shall be specified in Appendix I enclosed herewith this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter II

PROVISIONS ON IMPORTATION OF GOODS UNDER THE MANAGEMENT OF THE STATE BANK OF VIETNAM

Section 1: PROVISIONS ON GOODS IMPORTATION IN THE FORM OF GRANTING IMPORT LICENCES

Article 4. Imported goods

1. The State Bank shall manage in the form of granting licenses to import bank vault doors.

2. Technical requirements of bank vault doors: Imported bank vault doors must conform to technical standards of the bank vault doors imposed by the State Bank.

Article 5. Applications for licensing import of bank vault doors

1. With regard to the Department of Issuance and Vault, Department of Administration, State Bank Exchange, branches of the State bank in central-affiliated cities and provinces and other enterprises affiliated to the State bank, the application shall include:

a) Written request for permission to import the bank vault door : 01 (an) original in Appendix II enclosed herewith this Circular;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Technical documentation of the bank vault door: 01 (a) copy, and 01 (a) Vietnamese translation.

2. With regard to credit institutions, branches of foreign banks, money-printing and money-minting facilities (except for ones affiliated to the State Bank); agencies, organizations and traders wishing to import the bank vault door, the application shall include:

a) Written request for permission to import the bank vault door: 01 (an) original in Appendix II enclosed herewith this Circular;

b) Establishment Decision, Investment certificate or Certificate of Business registration, Certificate of Enterprise registration : 01 (a) certified true copy.

c) Technical documentation of the bank vault door: 01 (a) certified true copy, and 01 (a) Vietnamese translation.

3. If any of the entities mentioned in clauses 1 and 2 of this Article entrusts another entity to import the bank vault door, in addition to the documents specified in Clauses 1 and 2 of this article, the following documents are also required:

b) Establishment Decision, Investment certificate or Certificate of Business registration, Certificate of Enterprise registration : 01 (a) certified true copy.

b) Letter of entrustment conformable with the laws of the entrusting goods trade :01 (an) original or 01 (a) copy certified by the entrusting party/entity.

Article 6. Procedures and time limits for granting licence to import bank vault door

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. After 02 (two) working days since receiving the application for import license, the Department of Issuance and Vault shall request such unit to complete the application if it is not satisfactory.

When receiving the satisfactory application, the Department of Issuance and Vault shall consider and request the Governor of the State Bank to consider granting the license to import the bank vault door .

3. Within 07 days after receiving a valid application, the State bank shall grant the import lisence of the bank vault door( using the form in Appendix III enclosed herewith this Circular). If the application is rejected, within the above-mentioned time limit, the State Bank shall make a reply in writing stating clearly the reasons.

Article 7. Effect of licences to import of bank vault door

licences to import the bank vault door shall take effect within 06(six) months after its date of issue.

Section 2: PROVISIONS ON GOODS IMPORTATION IN THE FORM OF DESIGNATING ENTERPRISES TO IMPORT

Article 8. Imports

1. The products specified in Sections 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of Appendix I enclosed with this Circular are those managed by the State Bank in the form of designating enterprises to import.

2. The State Bank shall designate the money-printing and money-minting facility affiliated to the State Bank to import products specified in clause 1 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Based on the annual plan for printing money, plan for buying paper and ink to print money and plan for purchase of equipment approved by the Governor of the State Bank , the money-printing and money-minting facility affiliated to the Bank State shall import goods for printing and minting money.

2. The money-printing and money-minting facility shall submit the written request for permission to receive the imported goods enclosed with an application as follows to the State bank (Issuance and Vault Department): 01 (a) copy of contract, bill of lading, commercial invoice and packing list certified by such facility .

Based on such application, the Department of Issuance and Vault shall consider and request the Governor of the State Bank to consider permitting the money printing and minting facility to receive the imported goods .

Chapter III

IMPLEMENTATION ORGANIZATION

Article 10. Transitional provisions

For the import licence and written permission for receiving imported goods under the management of the State Bank granted prior to the effective date of this Circular, the import licence and receipt documents of the imported goods of the State Bank are still applicable.  

Article 11. Responsibilities of the Department of Issuance and Vault

1. Inspect, monitor and manage the use of goods under the management of the State Bank under the right purposes.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 12. Responsibilities of the import units or entrusted import units (if any)

1. Import the correct quantity, quality and categories of goods, ensure the technical standards defined by the State Bank and comply with the provisions of the law on import goods.

2. Importers must use imported goods for right purposes.

3. Within three (03) months from the date of customs clearance, the importer must submit a written report to the State Bank (the Department of Issuance and Vault) on the use of imported goods.

Article 13. Effect

1. This Circular takes effect from September 15, 2014.

2. This Circular shall replace the Circular No. 04/2006 / TT-NHNN dated July 03, 2006, guiding the implementation of Decree No. 12/2006 / ND-CP dated January 23, 2006 detailing the implementation of the Law on Commerce on the international commodity trading and operations of agency purchasing, selling , processing and transitting with foreign countries goods under the management of the State Bank.

Article 14. Responsibilities of implementation organizations

Chief officers, Director of the Department of issuance and vault, Heads of affiliates of the State bank, Director of branches of the State bank of central-affiliated cities and provinces; President of the Board of Directors, President of the Member assembly, general Director (Director) of the money printing and minting facility; President of the Board of Directors, President of the Member assembly, general Director (Director) of credit institutions, branches of foreign banks shall be responsible for implementing this Circular  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PP.GOVERNOR
 DEPUTY GOVERNOR
Dao Minh Tu

 

APPENDIX I

THE LIST OF GOODS UNDER THE MANAGEMENT OF THE STATE BANK.
(Enclosed herewith the Circular No. 18/2014 / TT-NHNN dated August 1, 2014)

I. Exported goods : No

II. Imported goods

No

CODE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

LIST OF GOODS WHICH MUST HAVE IMPORT LICENCES

 

Chapter

Group

Subgroup

 

1

83

03

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

00

Bank vault door ( under the technical standards defined by the State bank of Vietnam)

LIST OF GOODS DESIGNATED TO IMPORT UNITS 

2

72

24

90

00

Metal blanks used to mint and stamp coins

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

18

99

00

 

72

06

90

00

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Money printing paper

48

02

69

00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

39

20

99

90

- Polymer background printing paper

4

32

15

19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Money printing ink

32

15

11

90

 

32

15

11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

5

49

11

99

90

Anti-counterfeit money blank, payment checks and types of certificates and other valuable papers released and managed by the bank sector

6

84

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

89

30

Anti-counterfeit bank presser

7

 

 

 

 

Money printer ( under the technical standards announced by the State bank of Vietnam)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

43

39

90

- Vamish coating machine

84

43

13

00

- Number printer

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

43

14

00

- Flexo printer

84

43

19

00

- Intaglio machine

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

43

39

90

- Simultan machine

8

84

62

49

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 18/2014/TT-NHNN ngày 01/08/2014 hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


16.111

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!