Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 18/2001/TT-BTM hướng dẫn thực hiện hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định 32/1999/NĐ-CP

Số hiệu: 18/2001/TT-BTM Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 12/07/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/2001/TT-BTM

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2001

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 18/2001/TT-BTM NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 32/1999/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM 1999 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KHUYẾN MẠI, QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 tháng 1999 của Chính phủ về khuyến mại, quảng cáo thương mại và hội chợ, triển lãm thương mại, dưới đây gọi tắt là Nghị định số 32/1999/NĐ-CP;
Sau khi trao đổi ý kiến với một số cơ quan có liên quan và được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (văn bản số 501/CP-KTTH ngày 08 tháng 6 tháng 2001 của Chính phủ về việc hướng dẫn Nghị định số 32/1999/NĐ-CP), Bộ Thương mại hướng dẫn cụ thể về hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại để thực hiện thống nhất như sau:

I. QUYỀN TỔ CHỨC, THAM GIA HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

1. Thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại (thương nhân Việt Nam, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam) được quyền tổ chức hoặc tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam, tại nước ngoài khi có đủ các điều kiện sau:

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc Giấy phép đầu tư đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Giấy phép thành lập đối với Chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, có ngành nghề kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại.

2. Thương nhân không kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại (thương nhân Việt Nam, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam) theo phạm vi kinh doanh của mình, được quyền tự tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam, tại nước ngoài hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại thực hiện.

3. Thương nhân nước ngoài được quyền tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

4. Văn phòng đại diện của thương nhân Việt Nam, của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, được trực tiếp tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam về hàng hóa, dịch vụ mà thương nhân kinh doanh khi được uỷ quyền của thương nhân.

II. HÀNG HÓA THAM GIA HỘI CHỢ, TRIỂN LĂM THƯƠNG MẠI

1. Hàng hóa sản xuất tại Việt Nam, hàng hóa đã được nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam

a) Các loại hàng hóa, trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm lưu thông và Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật, đều được tham gia hội chợ, triển lãm thương mại.

b) Hàng hóa được tham gia hội chợ, triển lãm thương mại theo khoản a Mục này khi tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phải tuân thủ các quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa.

2. Hàng hóa tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại lại Việt Nam

a) Các loại hàng hóa, trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu và Danh mục hàng hóa cấm lưu thông theo quy định của pháp luật, đều được tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

b) Hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành.

c) Về số lượng hàng hóa tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại, thương nhân chỉ cần khai báo khi làm thủ tục tạm nhập khẩu tại cơ quan Hải quan cửa khẩu mà không cần có sự chấp thuận của Bộ Thương mại.

d) Hàng hóa tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phải được tái xuất khẩu trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm. Nếu không tái xuất khẩu trong thời hạn nói trên thì trước khi hết thời hạn, thương nhân phải có văn bản đề nghị gia hạn gửi Sở Thương mại nơi tổ chức hội chợ, triển lãm. Thời gian gia hạn cho mỗi lần không được quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày hết hạn và không được gia hạn quá 03 (ba) lần.

Trường hợp đã hết 03 (ba) lần gia hạn mà thương nhân vẫn chưa tái xuất khẩu, thương nhân phải có văn bản đề nghị gia hạn gửi Bộ Thương mại. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị gia hạn của thương nhân, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời cho thương nhân bằng văn bản việc chấp thuận hoặc không chấp thuận (có nêu rõ lý do), đồng thời gửi cho cơ quan Hải quan cửa khẩu nơi thương nhân làm thủ tục tạm nhập khẩu.

3. Hàng hóa tạm xuất khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài.

Các loại hàng hóa, trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu theo quy định của pháp luật, đều được tạm xuất khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài và được tái nhập khẩu sau khi kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại.

Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu chỉ được tạm xuất khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài khi được sự chấp thuận bằng văn bản của Thủ tướng Chính phủ.

Thời hạn tạm xuất khẩu hàng hóa để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài là 01 (một) năm kể từ ngày hàng hóa được tạm xuất khẩu. Nếu quá thời hạn trên mà chưa được tái nhập khẩu thì hàng hóa đó phải chịu thuế và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam.

III. VIỆC BÁN HÀNG HÓA THAM GIA HỘI CHỢ, TRIỂN LĂM THƯƠNG MẠI

1. Việc bán hàng hóa tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

a) Hàng hóa tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam được phép bán trong và sau thời gian tổ chức hội chợ, triển lãm.

Đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo Giấy phép của Bộ Thương mại thì chỉ được bán sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Thương mại. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của thương nhân, Bộ Thương mại có trách nhiệm trả lời cho thương nhân việc chấp thuận hoặc không chấp thuận (có nêu rõ lý do), đồng thời gửi văn bản trả lời cho cơ quan Hải quan cửa khẩu nơi thương nhân làm thủ tục tạm nhập khẩu để có căn cứ làm thủ tục theo dõi, thanh khoản.

Đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành, trừ hàng hóa chưa được lưu thông hợp pháp tại Việt Nam phải tái xuất khẩu, các hàng hoá khác được bán mà không cần có sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Thương mại.

b) Hàng hóa tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại được bán, biếu, tặng trong và sau thời gian tổ chức hội chợ, triển lãm phải chịu thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Việc bán hàng hóa tạm xuất khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài.

Hàng hóa tạm xuất khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài nếu bán ở nước ngoài, thì phải chịu thuế và các nghĩa vụ tài chích khác (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam.

IV. THỦ TỤC TỔ CHỨC, THAM GIA HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

1. Tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm thương mại tại Việt Nam

a) Thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại chỉ cần gửi văn bản Đăng ký kế hoạch tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại hàng năm theo nội dung hướng dẫn tại mục 3 Phần này đến Sở Thương mại nơi tổ chức hội chợ, triển lãm trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm kế hoạch.

Sở Thương mại gửi văn bản xác nhận hoặc không xác nhận (có nêu rõ lý do) việc đăng ký kế hoạch tổ chức hội chợ, triển lãm cho thương nhân chậm nhất trước ngày 01 tháng 11 của năm trước năm kế hoạch.

Trường hợp thay đổi chủ đề, thời gian tổ chức, bổ sung số lượng hội chợ, triển lãm thương mại so với kế hoạch đã được xác nhận, thương nhân phải gửi văn bản Đăng ký bổ sung đến Sở Thương mại tỉnh, thành phố nơi tổ chức hội chợ, triển lãm chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm.

Sở Thương mại gửi văn bản xác nhận hoặc không xác nhận (có nêu rõ lý do) việc thay đổi, bổ sung nói trên cho thương nhân trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản Đăng ký.

Trường hợp không tổ chức hội chợ, triển lãm hoặc thay đổi quy mô, hàng hóa tham dự hội chợ, triển lãm so với kế hoạch đã được xác nhận, thương nhân chỉ cần thông báo cho Sở Thương mại nơi đã đăng ký kế hoạch tổ chức hội chợ, triển lãm chậm nhất 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm.

b) Thương nhân không kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại tự tổ chức hội chợ, triển lãm hàng hóa mà thương nhân kinh doanh chỉ cần gửi văn bản Đăng ký theo nội dung hướng dẫn tại mục 3 phần này đến Sở Thương mại tỉnh, thành phố nơi tổ chức hội chợ, triển lãm chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm.

Sở Thương mại gửi văn bản xác nhận hoặc không xác nhận (có nêu rõ lý do) việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại cho thương nhân trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản Đăng ký.

Trường hợp thay đổi nội dung hội chợ, triển lãm đã được xác nhận, thương nhân phải thông báo cho Sở Thương mại tỉnh, thành phố nơi tổ chức hội chợ, triển lãm chậm nhất 05 (năm) ngày trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm.

c) Thương nhân nước ngoài khi tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam phải thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam thực hiện.

Thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại được thương nhân nước ngoài thuê tổ chức hội chợ, triển lãm phải gửi văn bản Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm theo nội dung hướng dẫn tại mục 3 phần này đến Sở Thương mại tỉnh, thành phố nơi tổ chức hội chợ, triển lãm chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm.

Sở Thương mại gửi văn bản xác nhận hoặc không xác nhận (có nêu rõ lý do) việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại cho thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký.

Trường hợp không tổ chức hoặc thay đổi nội dung hội chợ, triển lãm đã được xác nhận, thương nhân phải thông báo cho Sở Thương mại tỉnh, thành phố nơi tổ chức hội chợ, triển lãm chậm nhất 05 (năm) ngày trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm.

2. Tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài

a) Thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm thương mại tổ chức hoặc tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài phải gửi văn bản Đăng ký kế hoạch hàng năm theo nội dung hướng dẫn tại mục 3 Phần này đến Bộ Thương mại chậm nhất trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm kế hoạch.

Bộ Thương mại gửi văn bản xác nhận hoặc không xác nhận (có nêu rõ lý do) việc đăng ký kế hoạch tổ chức hoặc tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài cho thương nhân chậm nhất trước ngày 01 tháng 11 của năm trước năm kế hoạch.

Trường hợp bổ sung số lượng hội chợ, triển lãm thương mại so với kế hoạch đã được xác nhận, thương nhân phải đăng ký bổ sung tại Bộ Thương mại chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm. Bộ Thương mại gửi văn bản xác nhận hoặc không xác nhận (có nêu rõ lý do) việc bổ sung kế hoạch đã đăng ký cho thương nhân trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản Đăng ký.

Trường hợp không tổ chức hội chợ, triển lãm hoặc thay đổi nội dung hội chợ, triển lãm so với kế hoạch đã được xác nhận, thương nhân chỉ cần thông báo cho Bộ Thương mại chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm.

b) Thương nhân không kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại tự tổ chức hoặc trực tiếp tham gia hội chợ, triển lãm hàng hóa mà thương nhân kinh doanh tại nước ngoài chỉ cần gửi văn bản Đăng ký theo nội dung hướng dẫn tại mục 3 Phần này đến Bộ Thương mại chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm.

Bộ Thương mại gửi văn bản xác nhận hoặc không xác nhận (có nêu rõ lý do) việc đăng ký tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài cho thương nhân trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản Đăng ký.

Trường hợp thay đổi nội dung hội chợ, triển lãm đã được xác nhận, thương nhân phải thông báo cho Bộ Thương mại chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm.

3. Nội dung Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

a) Tên, địa chỉ của thương nhân;

b) Chủ đề hội chợ, triển lãm; quy mô tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triển lãm;

c) Hàng hóa dự kiến tham gia hội chợ, triển lãm;

d) Thời gian, địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

1. Trong thời hạn không quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm, thương nhân đăng ký tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phải gửi báo cáo cho cơ quan xác nhận đăng ký.

Nội dung chủ yếu của báo cáo gồm:

- Việc thực hiện những nội dung đã đăng ký;

- Kết quả của việc tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triển lãm thương mại, trong đó có doanh số bán, số lượng hợp đồng ký kết.

- Các kiến nghị cụ thể (nếu có).

2. Thương nhân có hành vi vi phạm các quy định tại Nghị định số 32/1999/NĐ-CP và Thông tư này, tuỳ theo mức độ vi phạm, bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 05-TM/XNK ngày 25 tháng 2 năm 1995 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quy chế hội chợ và triển lãm thương mại.

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF TRADE
------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-----------

No: 18/2001/TT-BTM

Hanoi, July 12, 2001

 

CIRCULAR

GUIDING TRADE FAIR AND EXHIBITION ACTIVITIES PRESCRIBED IN THE GOVERNMENT�S DECREE No. 32/1999/ND-CP OF MAY 5, 1999 ON SALE PROMOTION, COMMERCIAL ADVERTISEMENT AS WELL AS TRADE FAIRS AND EXHIBITIONS

Pursuant to the Government’s Decree No. 32/1999/ND-CP of May 5, 1999 on sale promotion, commercial advertisement as well as trade fairs and exhibitions, hereinafter called Decree No. 32/1999/ND-CP for short;

After consulting with several concerned agencies and getting the consent of the Prime Minister (the Government’s Document No. 501/CP-KTTH of June 8, 2001 guiding Decree No. 32/1999/ND-CP), the Ministry of Trade hereby guides in detail trade fair and exhibition activities for uniform implementation as follows:

I. THE RIGHT TO ORGANIZE AND PARTICIPATE IN TRADE FAIRS AND EXHIBITIONS

1. Traders providing trade fair and exhibition services (Vietnamese traders, foreign-invested enterprises in Vietnam, branches of Vietnamese traders and branches of foreign traders in Vietnam) shall have the right to organize or organize the participation in trade fairs and/or exhibitions in Vietnam or foreign countries if they fully meet the following conditions:

a) Being enterprises established under the provisions of law;

b) Their business registration certificates, for traders, investment licenses, for foreign-invested enterprises in Vietnam, or establishment licenses, for branches of foreign traders in Vietnam, prescribe the business line of providing trade fair and exhibition services.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Foreign traders may participate in trade fairs and exhibitions in Vietnam.

4. Representatives offices of Vietnamese traders, foreign-invested enterprises in Vietnam and foreign traders in Vietnam may directly organize or participate in trade fairs and exhibitions in Vietnam for the goods and/or services dealt in by such traders, if they are so authorized.

II. GOODS PARTICIPATING IN TRADE FAIRS AND/OR EXHIBITIONS

1. Goods made in Vietnam and goods lawfully imported into Vietnam

a) Goods of various types, except those on the list of goods banned from circulation and the list of goods banned from import as prescribed by law, may participate in trade fairs and/or exhibitions.

b) Goods entitled to participate in trade fairs and/or exhibitions as defined in Clause a of this Section, when participating therein, shall have to comply with the provisions of the legislation on goods labeling.

2. Goods temporarily imported for participation in trade fairs and/or exhibitions in Vietnam

a) Goods of various types, except those on the list of goods banned from import and the list of goods banned from circulation as prescribed by law, may be temporarily imported for participation in trade fairs and/or exhibitions in Vietnam.

b) Goods subject to specialized management, which are temporarily imported for participation in trade fairs and/or exhibitions, shall comply with the regulations of the specialized management ministries.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d) Goods temporarily imported for participation in trade fairs and/or exhibitions must be re-exported within 30 (thirty) days as after the end of such fairs and/or exhibitions. If, within the above-said time limit, goods are not re-exported, traders shall have to send a written extension application to the provincial/municipal Trade Services of the localities where the fairs and/or exhibitions are held. Each extension shall not exceed 30 (thirty) days as from the expiry date, and such time limit shall not be extended for more than 3 (three) times.

In cases where all the 3 (three) extensions have been granted and expired, but the traders still fail to re-export the goods, they shall have to send a written extension application to the Ministry of Trade.

Within 5 (five) working days as from the date of receiving the extension application from traders, the competent agencies shall have to reply them in writing whether they approve or not (clearly stating the reasons therefor), and at the same time, send such reply to the border-gate customs offices where traders carry out the procedures for temporary import.

3. Goods temporarily exported for participation in trade fairs and/or exhibitions in foreign countries

Goods of various types, except those on the list of goods banned from export as prescribed by law, may be temporarily exported for participation in trade fairs and/or exhibitions in foreign countries and re-imported when such fairs and/or exhibitions end.

Goods on the list of those banned from export may be temporarily exported for participation in trade fairs and/or exhibitions in foreign countries only after so approved in writing by the Prime Minister.

The duration of temporary export of goods for participation in trade fairs and/or exhibitions in foreign countries shall be 1 (one) year as from the date such goods are temporarily exported. If past the above-said time limit, goods are not re-imported, they shall be liable to tax and other financial obligations (if any) as prescribed by Vietnamese laws.

III. SALE OF GOODS PARTICIPATING IN TRADE FAIRS AND/OR EXHIBITIONS

1. Sale of goods temporarily imported for participation in trade fairs and/or exhibitions in Vietnam

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.For goods on the list of those imported under the Trade Ministry’s permits, they may be sold only after so permitted in writing by the Trade Ministry. Within 5 (five) working days as from the date of receiving written request from traders, the Trade Ministry shall have to reply them in writing whether it approves or not (clearly stating the reasons therefor), and at the same time, send such written reply to the border-gate customs offices where traders carry out the procedures for temporary import for them to have grounds for supervision and liquidation.

For goods on the list of import goods subject to specialized management, except those not yet allowed to be lawfully circulated in Vietnam which must be re-exported, they may be sold without written approval of the Ministry of Trade.

b) Goods temporarily imported for participation in trade fairs or exhibitions, which are sold, presented or donated during and after the fairs and/or exhibitions, shall be liable to tax and other financial obligations as prescribed by Vietnamese laws.

2. Sale of goods temporarily exported for participation in trade fairs or exhibitions in foreign countries

Goods temporarily exported for participation in trade fairs or exhibitions in foreign countries, if they are sold in foreign countries, shall be liable to tax and other financial obligations (fi any) as prescribed by Vietnamese laws.

IV. PROCEDURES FOR ORGANIZING AND PARTICIPATING IN TRADE FAIRS OR EXHIBITIONS

1. Organizing and participating in trade fairs or exhibitions in Vietnam

a) Traders providing trade fair and exhibition services shall only have to send the written registration of annual plans on organizing trade fairs and/or exhibitions made under the guidance in Section 3 of this Part to the provincial/municipal Trade Services of the localities where the fairs and exhibitions shall be held before December 1 of the preceeding year.

The provincial/municipal Trade Services shall send written reply, certifying or refusing to certify the registration of plans on organizing trade fairs and/or exhibitions to traders no later than December 1 of the year preceeding the planned year.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Within 5 (five) working days as from the date of receiving written registration, the provincial/municipal Trade Services shall send to such traders a written reply, certifying or refusing to certify such changes and/or supplements (clearly stating the reasons therefor).

In cases where the fairs or exhibitions shall not be organized, or there are changes in scope or goods participating therein as compared with the certified plans, traders shall only have to notify such to the provincial/municipal Trade Services where they have registered the plans on organizing fairs or exhibitions at least 10 (ten) days before the opening of the fairs or exhibitions.

b) Traders not providing trade fair and exhibition services, if organizing by themselves fairs or exhibitions for goods they deal in, shall only have to send the written registration, made under the guidance in Section 3 of this Part, to the provincial/municipal Trade Services of the localities where the fairs or exhibitions shall be held at least 30 (thirty) days before the opening of the fairs or exhibitions.

Within 5 (five) working days as from the date of receiving the registration, the provincial/municipal Trade Services shall send to traders a written reply, certifying or refusing to certify the registration for organization of fairs or exhibitions (clearly stating the reasons therefor).

In cases where there are changes in the contents of the fairs or exhibitions already certified, traders shall have to notify such to the provincial/municipal Trade Services of the localities where the fairs and/or exhibitions shall be held at least 5 (five) days before the opening of the fairs or exhibitions.

c) Foreign traders, when organizing trade fairs or exhibitions in Vietnam, shall have to hire traders providing trade fair and exhibition services in Vietnam to do so.

Traders providing trade fair and/or exhibition services, who are hired by foreign traders to organize fairs or exhibitions, shall have to send written registration for organization of fairs and/or exhibitions, made under the guidance in Section 3 of this Part, to the provincial/municipal Trade Services of the localities where the fairs or exhibitions shall be held at least 30 days before the opening of the fairs or exhibitions.

Within 5 (five) working days as from the date of receiving the written registration, the provincial/municipal Trade Services shall send the trade fair and/or exhibition service-providing traders a written reply, certifying or refusing to certify the registration for organization of trade fairs or exhibitions (clearly stating the reasons therefor).

In cases where the fairs or exhibitions shall not be organized, or there are changes in the certified contents, traders shall have to notify such to the provincial/municipal Trade Services of the localities where the fairs or exhibitions shall be held at least 5 (five) days before the opening of the fairs and/or exhibitions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a) Trade fair and/or exhibition service-providing traders, when organizing or organizing the participation in, trade fairs or exhibitions in foreign countries, shall have to send the annual plan registration, made under the guidance in Section 3 of this Part, to the Ministry of Trade no later than December 1 of the year preceeding the planned year.

The Trade Ministry shall send to traders a written reply, certifying or refusing to certify the registration of the plan on organizing or organizing the participation in, trade fairs or exhibitions in foreign countries (clearly stating the reasons therefor), no later than November 1 of the year preceeding the planned year.

In cases where the number of trade fairs or exhibitions to be held increases against the certified plans, traders shall have to make supplementary registration at the Ministry of Trade at least 30 days before the opening of the fairs or exhibitions.

Within 5 (five) working days as from the date of receiving the written registration, the Ministry of Trade shall send to traders written reply, certifying or refusing to certify the supplements to registered plans (clearly stating the reasons therefor).

In cases where the fairs or exhibitions shall not be organized, or there are changes in their contents as compared to the certified plans, traders shall only have to notify such to the Ministry of Trade at least 10 (ten) days before the opening of the fairs or exhibitions.

b) Traders not providing trade fair and exhibition services, if organizing by themselves or directly participating in fairs or exhibitions held in foreign countries for goods they deal in, shall only have to send the written registration, made under the guidance in Section 3 of this Part, to the Ministry of Trade at least 30 (thirty) days before the opening of the fairs or exhibitions at the latest.

Within 5 (five) working days as from the date of receiving the written registration, the Ministry of Trade shall send to traders a written reply, certifying or refusing to certify the registration for the organization of or participation in, trade fairs or exhibitions in foreign countries.

In cases where there are any changes in the contents of fairs and/or exhibitions already certified, traders shall have to notify such to the Ministry of Trade at least 15 (fifteen) days before the opening of the fairs or exhibitions.

3. Contents of registration for organization of trade fairs or exhibitions

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b) Fair and/or exhibition’s theme; scale of organization of or participation in the fair or exhibition.

c) Goods suggested for participation in the fair or exhibition;

d) Time and place of organization of the fair or exhibition.

V. IMPLEMENTATION ORGANIZATION AND HANDLING OF VIOLATIONS

1. Within 30 (thirty) days as from the end of the fairs or exhibitions, traders, who have registered the organization of or participation in, such fairs or exhibitions, shall have to send report thereon to the agencies certifying the registration.

Major contents of the reports include:

- The implementation of registered contents;

- The results of the organization of or participation in, trade fairs or exhibitions, including sale turnovers and the number of signed contracts.

- Specific proposals (if any).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. This Circular takes effect 15 days after its signing and replaces Circular No. 05-TM/XNK of February 25, 1995 of the Ministry of Trade guiding the implementation of the Regulation on trade fairs and exhibitions.

 

 

FOR THE MINISTER OF TRADE
VICE MINISTER
Mai Van Dau

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 18/2001/TT-BTM ngày 12/07/2001 hướng dẫn thực hiện hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại theo Nghị định 32/1999/NĐ-CP về khuyến mại, quảng cáo thương mại và hội chợ, triển lãm thương mại do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.455

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198