Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 17/2005/TT-BTM điều chỉnh danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2005 sửa đổi 04/2005/TT-BTM

Số hiệu: 17/2005/TT-BTM Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 06/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17/2005/TT-BTM

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2005 

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 04/2005/TT-BTM NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2005 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC HÀNG NHẬP KHẨU ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM 2005

Căn cứ Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 46/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan;
Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính,
Bộ Thương mại sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2005/TT-BTM ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh Danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2005 như sau:

1. Điều chỉnh Hạn ngạch thuế quan năm 2005 đối với mặt hàng thuốc lá nguyên liệu tại Phần I Thông tư số 04/2005/TT-BTM ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Bộ Thương mại như sau:

STT

Mã số HS

Mô tả hàng hóa

Số lượng cho năm 2005

2

2401

Thuốc lá nguyên liệu

38.204 tấn

 

2. Các nội dung khác của Thông tư số 04/2005/TT-BTM ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Bộ Thương mại giữ nguyên hiệu lực thi hành.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Sở Thương mại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Thương mại;
- Lưu: VT, XNK, PC.

K/T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Phan Thế Ruệ

 

THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No.17/2005/TT-BTM

Hanoi, October 06, 2005

 

CIRCULAR

04/2005/TT-BTM DATED MARCH 24, 2005 OF THE MINISTRY OF TRADE ADJUSTING THE 2005 LIST OF IMPORT GOODS SUBJECT TO TARIFF QUOTAS

Pursuant to the Prime Ministers Decision No. 91/2003/QD-TTg dated May 9, 2003 on the application of duty quotas to goods imported into Vietnam;
Pursuant to the Prime Ministers Decision No. 46/2005/QD-TTg dated March 3, 2005 adjusting the list of import goods subject to duty quotas;
After reaching agreement with the Ministry of Industry and the Ministry of Finance,
The Ministry of Trade hereby amends and supplements its Circular No. 04/2005/TT-BTM dated March 24, 2005 adjusting the 2005 list of import goods subject to tariff quotas, as follows:

1. To adjust the 2005 tariff quota for raw material

Ordinal number

HS code

Description

The 2005 volume

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2401

Raw material tobacco

38,204 tons

2. Other contents of Circular No. 04/2005/TT-BTM dated March 24, 2005 of the Ministry of Trade shall remain effective.

3. This Circular takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO".

 

 

FOR THE MINISTER OF TRADE
VICE MINISTER
Phan The Rue

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 17/2005/TT-BTM sửa đổi Thông tư 04/2005/TT-BTM về điều chỉnh Danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan ngày 06/10/2005 do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.811

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.2.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!