Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 15/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 16/2012/TT-NHNN

Số hiệu: 15/2021/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Đoàn Thái Sơn
Ngày ban hành: 30/09/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2021/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2012/TT-NHNN NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2012/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối ngày 13 tháng 12 năm 2005 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối ngày 18 tháng 3 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;

Căn cứ Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (sau đây gọi là Thông tư 16/2012/TT-NHNN).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN

1. Bổ sung khoản 1b vào sau khoản 1a Điều 15 như sau:

“1b. Đối với trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ đề nghị cấp phép theo cơ chế một cửa quốc gia thì gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 12 Thông tư này đến cổng thông tin một cửa quốc gia để được cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu.”.

2. Bổ sung khoản 5 vào Điều 15 như sau:

“5. Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ theo cơ chế một cửa quốc gia được thực hiện như sau:

a) Nguyên tắc khai, gửi, tiếp nhận, trả kết quả, trao đổi, phản hồi thông tin về hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ:

- Hồ sơ điện tử được sử dụng chữ ký số gửi trên cổng thông tin một cửa quốc gia. Việc khai, gửi, tiếp nhận, trả kết quả, trao đổi, phản hồi thông tin, sử dụng chữ ký số trên cổng thông tin một cửa quốc gia và hệ thống xử lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện theo quy định tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);

- Trường hợp hệ thống cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc hệ thống xử lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gặp sự cố hoặc có lỗi không thể tiếp nhận, trao đổi thông tin điện tử, việc khai, gửi, tiếp nhận, trả kết quả, trao đổi, phản hồi thông tin được thực hiện qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Các tài liệu trong hồ sơ điện tử là bản điện tử quét từ bản gốc hoặc bản chính (tập tin định dạng PDF, TIF, JPG), trừ văn bản đề nghị cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu được khai trên cổng thông tin một cửa quốc gia. Các tài liệu nộp dưới hình thức hồ sơ giấy là bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu. Trong trường hợp người nộp hồ sơ nộp bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu, người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

b) Trình tự, thủ tục cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ:

- Khi có nhu cầu thực hiện nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, doanh nghiệp lập và gửi 01 (một) bộ hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Khoản 1b và điểm a Khoản này;

- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 12 Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét cấp hoặc từ chối cấp phép (ghi rõ lý do) Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư này và gửi cho doanh nghiệp theo quy định tại điểm a Khoản này. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thông báo cho doanh nghiệp.”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 16 như sau:

“6. Đối với thủ tục điều chỉnh Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái sản xuất sản phẩm, căn cứ hợp đồng điều chỉnh và các quy định tại Thông tư này, trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố cấp hoặc từ chối cấp (ghi rõ lý do) Quyết định điều chỉnh Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm (theo mẫu tại Phụ lục 21 Thông tư này). Trong trường hợp điều chỉnh thời hạn Giấy phép, thời hạn điều chỉnh được xác định căn cứ theo hợp gia công điều chỉnh và tối đa là 12 (mười hai) tháng kể từ ngày cấp Giấy phép điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh khối lượng vàng nguyên liệu nhập khẩu, khối lượng điều chỉnh được xác định căn cứ hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng và kế hoạch sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ của doanh nghiệp.”.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 18 như sau:

“ 1. Các văn bản, tài liệu trong hồ sơ quy định tại Mục 3 Thông tư này, trừ trường hợp hồ sơ cấp phép theo cơ chế một cửa quốc gia, phải là bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu. Trong trường hợp người nộp hồ sơ nộp bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu, người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.”.

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1a Điều 20 như sau:

“1a. Định kỳ hằng quý, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng có thực hiện thay đổi nội dung về thông tin doanh nghiệp trên Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng hoặc điều chỉnh địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng (bao gồm thay đổi tên, địa chỉ của địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng, bổ sung địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng, chấm dứt hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng tại địa điểm đã được cấp phép hoặc báo cáo với Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Thông tư này) gửi báo cáo về các nội dung thay đổi, điều chỉnh nêu trên phát sinh trong kỳ báo cáo (theo Phụ lục số 10b Thông tư này), cụ thể như sau:

a) Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng gửi báo cáo của toàn hệ thống cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp, tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính;

b) Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng gửi báo cáo của chi nhánh, phòng giao dịch có phát sinh thay đổi cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn có chi nhánh, phòng giao dịch đó.”.

Điều 2. Thay thế một số cụm từ, Phụ lục của Thông tư 16/2012/TT-NHNN

1. Thay thế cụm từ “phiếu trừ lùi có xác nhận của Hải quan” bằng cụm từ “Phiếu trừ lùi in từ hệ thống thông tin nghiệp vụ Hải quan có xác nhận của doanh nghiệp về tính chính xác của tài liệu này” tại khoản 4 Điều 10, khoản 4 Điều 11, khoản 3 Điều 11a, khoản 3 Điều 12, khoản 5 Điều 13, khoản 4 Điều 14, Phụ lục 6, Phụ lục 7, Phụ lục 8, Phụ lục 9 Thông tư 16/2012/TT-NHNN .

2. Thay thế cụm từ “nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện” bằng cụm từ “nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính” tại khoản 1 Điều 15, khoản 1, khoản 2 Điều 16, khoản 1 Điều 17 Thông tư 16/2012/TT-NHNN.

3. Thay thế Phụ lục 10b ban hành kèm theo Thông tư 16/2012/TT-NHNN (đã được bổ sung bởi Thông tư số 29/2019/TT-NHNN ngày 27/12/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN , sau đây gọi là Thông tư 29/2019/TT-NHNN) bằng Phụ lục 10b ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh vàng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2021.

2. Thông tư này bãi bỏ:

a) Khoản 17 Điều 1 Thông tư số 38/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN .

b) Khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 1 Thông tư 29/2019/TT-NHNN.

c) Phụ lục 10b ban hành kèm theo Thông tư 29/2019/TT-NHNN ./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu: VP, PC, QLNH (05).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đoàn Thái Sơn

PHỤ LỤC 10b

TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG/ DOANH NGHIỆP

Số: .../...

Điện thoại: ... Fax:...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

..., ngày ... tháng... năm...

Kính gửi: ........................................................

BÁO CÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG THÔNG TIN TRÊN GIẤY PHÉP KINH DOANH MUA, BÁN VÀNG MIẾNG VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH MUA, BÁN VÀNG MIẾNG

(Quý ... năm ...)

Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng số ... ngày ...

1. Báo cáo nội dung thay đổi thông tin trên Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng

STT

Nội dung thông tin trên Giấy phép

Trước thay đổi

Sau thay đổi

Số, ngày đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp

1

Tên TCTD/doanh nghiệp

2

Địa chỉ trụ sở chính

3

Vốn điều lệ

2. Báo cáo mạng lưới kinh doanh mua, bán vàng miếng

STT

Nội dung

Số lượng

1

Tổng số địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng quý trước

2

Số địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng thay đổi tên, địa chỉ

3

Số địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng bổ sung trong quý báo cáo

4

Số địa điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng trong quý báo cáo

5

Tổng số địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng đến hết quý báo cáo

3. Danh sách địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng thay đổi tên, địa chỉ

STT

Trước thay đổi

Sau thay đổi

Số, ngày đăng ký kinh doanh của địa điểm thay đổi

Tên

Địa chỉ

Tên

Địa chỉ

1

4. Danh sách địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng bổ sung

STT

Tên địa điểm

Địa chỉ

Số, ngày đăng ký kinh doanh của địa điểm bổ sung

1

5. Danh sách địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng chấm dứt hoạt động

STT

Tên địa điểm

Địa chỉ

Số, ngày đăng ký kinh doanh của địa điểm chấm dứt

1

...

Người lập biểu
(Ký, họ tên, số điện thoại)

Đại diện có thẩm quyền
của tổ chức tín dụng/doanh nghiệp

(Ký, họ tên, đóng dấu)

STATE BANK OF VIETNAM
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 15/2021/TT-NHNN

Hanoi, September 30, 2021

 

CIRCULAR

AMENDMENT TO CIRCULAR NO. 16/2012/TT-NHNN DATED MAY 25, 2012 OF THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM (SBV) PROVIDING GUIDELINES FOR SOME ARTICLES OF THE GOVERNMENT’S DECREE NO. 24/2012/ND-CP DATED APRIL 03, 2012 ON GOLD BUSINESS

Pursuant to the Law on State Bank of Vietnam dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on Credit Institutions dated Jun 16, 2010 and the Law dated November 20, 2017 on amendments to the Law on Credit Institutions;

Pursuant to the Ordinance on Foreign Exchange Control dated December 13, 2005 and the Ordinance dated March 18, 2013 on amendments to the Ordinance on Foreign Exchange Control;

Pursuant to the Government's Decree No. 24/2012/ND-CP dated April 03, 2012 on management of gold business;

Pursuant to he Government's Decree No. 85/2019/ND-CP dated November 14, 2019 on handling of administrative procedures via National Single Window and ASEAN Single Window and specialized inspection for exports and imports;

Pursuant to the Government's Decree No. 16/2017/ND-CP dated February 17, 2017 on functions, tasks, entitlements and organizational structure of SBV;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Governor of SBV promulgates a Circular on amendment to Circular No. 16/2012/TT-NHNN dated May 25, 2012 of the Governor of the State Bank of Vietnam (SBV) providing guidelines for some Articles of the Government’s Decree No. 24/2012/ND-CP dated April 03, 2012 on gold business (hereinafter referred to as “Circular No. 16/2012/TT-NHNN”).

Article 1. Amendments to some Articles of Circular No. 16/2012/TT-NHNN

1. Clause 1b below is added after Clause 1a Article 15:

 “1b. In case a foreign-invested enterprise wishes to import gold material for manufacture of jewellery and applies for licensing using the national single-window system, the application for licensing import of gold material prescribed in Article 12 of this Circular shall be sent to the National Single-window Information Portal.”.

2. Clause 5 below is added to Article 15:

“5. Procedures for issuing the license to import gold material to a foreign-invested enterprise for manufacture of jewellery using the national single-window system:

Rules for declaring, sending, receiving, returning, exchanging, providing information about the application for issuing the license to import gold material to a foreign-invested enterprise for manufacture of jewellery

- Digital signature shall be used for the electronic application submitted to the National Single-window Information Portal. Information shall be sent using digital signature on the National Single-window Information Portal and the specialized processing system of SBV according to Decree No. 85/2019/ND-CP and its amending or replacing documents (if any);

- In case the National Single-window Information Portal or SBV’s specialized processing system is not functional or otherwise cannot receive or send electronic information, information shall be exchanged by post or in person at the reception department of SBV.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Procedures for issuing the license to import gold material to a foreign-invested enterprise for manufacture of jewellery:

- The enterprise shall prepare and submit 01 application to SBV according to Clause 1b and Point a of this Clause;

- Within 15 working days from the day on which the satisfactory application is received according to Article 12 of this Circular, SBV shall decide whether to issue the license or reject the application (and provide explanation) according to the form in Appendix No. 15 hereof and send it to the enterprise according to Point a of this Clause. In case the application is unsatisfactory, SBV shall notify the enterprise.”.

3. Clause 6 of Article 16 is amended as follows:

“6. Regarding procedures for revising the license for temporary import of gold material for re-export of products, on the basis of the revised contract and regulations of this Circular, within 30 working days from the receipt of the satisfactory application, the Director of SBV’s provincial branch shall decide whether to issue the decision to revise the license or reject the application (and provide explanation) according to the form in Appendix No. 21 hereof). In case of extension of the license, the revised duration shall be conformable with the revised processing contract and not exceeding 12 months from the issuance date of the revised license. In case of change to the amount of imported gold material, the revised amount shall be conformable with the processing contract, its Appendices and the enterprise’s jewellery production plan.”.

4. Clause 1 of Article 18 is amended as follows:

“1. The documents specified in Section 3 of this Circular, unless the application is submitted through the national single-window system, shall be originals or copies that are extracted from master registers or certified true copies prescribed by law or copies enclosed with originals for comparison. In case the applicant submits copies enclosed with originals for comparison, the comparing person shall be responsible for the authenticity of the copies.”.

5. Clause 1a of Article 20 is amended as follows:

“1a. Every quarter, enterprises and credit institutions that are granted the license for gold bar trading shall submit reports on the changes (according to Appendix No. 10b hereof) including: license holder’s information on the license; change of tradng location (including change of name, address of the trading location, addition of trading location, termination of gold bar trading at a licensed location). To be specific:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Enterprises and credit institutions shall submit reports of their branches and transaction offices that have changes to SBV’s provincial branches of the provinces the branches and transaction offices are located.”.

Article 2. Replacement of some phrases and appendices of Circular No. 16/2012/TT-NHNN

1. The phrase “phiếu trừ lùi có xác nhận của Hải quan” is replaced with “Phiếu trừ lùi in từ hệ thống thông tin nghiệp vụ Hải quan có xác nhận của doanh nghiệp về tính chính xác của tài liệu này” in Clause 4 Article 10, Clause 4 Article 11, Clause 3 Article 11a, Clause 3 Article 12, Clause 5 Article 13, Clause 4 Article 14, Appendices 6, 7, 8, 9 of Circular No. 16/2012/TT-NHNN.

2. The phrase “nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện” is replaced with the phrase “nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính” in Clause 1 Article 15, Clause 1 and Clause 2 Article 16, Clause 1 Article 17 of Circular No. 16/2012/TT-NHNN.

3. Appendix 10b of Circular No. 16/2012/TT-NHNN, which is amended by Circular No. 29/2019/TT-NHNN, is replaced with Appendix 10b enclosed with this Circular.

Article 3. Organization of implementation

Chief of Office, Director of Foreign Exchange Department, Chief of Banking Inspectorate, heads of units of SBV, Directors of SBV’s provincial branches, gold-trading enterprises and credit institutions are responsible for organizing the implementation of this Circular.

Article 4. Implementation clause

1. This Circular comes into force from November 20, 2021.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Clause 17 Article 1 of Circular No. 38/2015/TT-NHNN dated 31/12/2015 of the Governor of SBV on amendments to Circular No. 16/2012/TT-NHNN.

b) Clause 1, Clause 2 and Clause 4 Article 1 of Circular No. 29/2019/TT-NHNN.

c) Appendix 10b of Circular No. 29/2019/TT-NHNN./.

 

 

PP GOVERNOR
DEPUTY GOVERNOR
Doan Thai Son

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 15/2021/TT-NHNN ngày 30/09/2021 sửa đổi Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.332

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!