Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 15/2020/TT-BTC in phát hành quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ

Số hiệu: 15/2020/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 23/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 15/2020/TT-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TEM ĐỐI VỚI RƯỢU SẢN XUẤT ĐỂ TIÊU THỤ TRONG NƯỚC VÀ RƯỢU NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định s 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 ca Chính phủ quy định về kinh doanh rượu;

Căn cứ Nghị định s 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chc của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tng cục trưởng Tng cục Hải quan;

Bộ trưng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đi với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nưc và rượu nhập khẩu như sau.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết Điều 35 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về việc in, phát hành, qun lý, sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu (sau đây gọi là tem rượu).

Điều 2. Trường hợp phải dán tem và không phải dán tem trên bao bì sản phẩm

1. Rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu phải dán tem trên bao bì sản phẩm.

2. Các trường hp không phải dán tem trên bao bì sản phẩm

- Rượu sản xuất thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại rượu.

- Rượu bán thành phẩm theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP nhập khẩu.

- Rượu nhập khẩu quy định tại Điều 31 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ.

Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 1 quy định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Mẫu tem và quy định về dán tem

1. Nguyên tắc

Rượu nhập khẩu và rượu sản xuất trong nước phải được đóng thành chai (bao gồm cả hũ, bình, lọ, can, túi, hộp, thùng), dưới đây gọi chung là chai. Mỗi chai được dán một (01) con tem. Trường hợp chai rượu có sử dụng màng bóng kính bọc bên ngoài thì tem phải được dán vào chai trước khi được đóng màng bóng kính phủ bên ngoài.

2. Mẫu tem

Mu tem rượu nhập khẩu do Bộ Tài chính thống nhất quy định được trình bày tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

Mẫu tem rượu sản xuất trong nước do Bộ Tài chính thống nhất quy định được trình bày tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Vị trí dán tem

Tem rượu được dán vt qua nơi rượu có thể được lấy ra trên bao bì chứa sản phẩm rượu (nắp chai, nắp hũ, nắp bình, vòi rượu hoặc vị trí tương tự) đảm bảo khi mở nắp thì tem sẽ rách và không th sử dụng li.

Trường hợp nhập khẩu thùng, téc lớn v chiết ra chai hoặc sản xuất rượu thành phẩm thì thùng, téc không phải dán tem.

4. Đơn vị thực hiện dán tem

Đi với rượu đóng chai nhập khẩu qua các cửa khẩu: Doanh nghiệp thực hiện và tự chịu trách nhiệm việc dán tem rượu nhập khẩu tại cơ sở của doanh nghiệp và báo cáo với cơ quan Hải quan nơi đăng ký làm thủ tục nhập khẩu s lượng thực sử dụng (ghi rõ số sêri tem) trước khi thông quan.

Đối với rượu thành phẩm dạng thùng, téc nhập khẩu về đóng chai trong nước: Doanh nghiệp thực hiện và tự chịu trách nhiệm việc dán tem rượu nhập khẩu tại cơ sở đóng chai trước khi đưa ra thị trường để tiêu thụ.

Đối với rượu sản xuất trong nước: tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu (bao gm Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp) để tiêu thụ trong nưc, sau đây gọi chung là t chức, cá nhân sản xuất rượu trong nước phải thực hiện n tem đóng quy định cho sản phẩm rượu sản xuất tại địa điểm sản xuất sau khi rượu được đóng chai và trước khi đưa sản phẩm rượu đi tiêu thụ trong nưc.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý tem

Tổng cục Hải quan thực hiện in, phát hành tem rượu nhập khẩu.

Tổng cục Thuế thực hiện in, phát hành tem rượu sản xuất trong nước.

Việc in, phát hành, quản và s dụng tem rượu được thực hiện theo quy định hiện hành về quản sử dụng n chỉ thuế.

Điều 5. Quản lý tem rượu nhập khẩu

1. Thông báo phát hành tem rượu

Tổng cục Hải quan thông báo phát hành tem rượu nhập khẩu gửi cho Cục Hải quan các tỉnh, thành ph trực thuộc trung ương trước khi cấp tem cho Cục Hải quan các tnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tờng hợp mẫu tem đang sử dụng thay đổi về kích thước, nội dung, hình thức thì Tng cục Hải quan phải có Thông báo phát hành mới thay thế Thông báo phát hành cũ.

Nội dung Thông báo phát hành phải thể hiện: Hình thức, nội dung, kích thước và đặc điểm từng mẫu tem.

Thông báo phát hành tem rượu nhập khẩu được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Tng cục Hải quan trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày Thông báo phát hành tem rượu nhập khẩu mới được ban hành.

2. Cấp tem rượu nhập khu

Tem sản phẩm rượu nhập khẩu ch được bán cho các t chc, cá nhân có Giấy phép phân phối rượu còn hiệu lực.

Tổng cục Hi quan chịu trách nhiệm cấp tem rượu cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố sử dụng theo nhu cầu của các đơn vị đã đăng ký theo định kỳ hàng năm.

Căn c s lượng rượu nhập khẩu do người khai hải quan khai, cơ quan Hải quan nơi đăng ký m thủ tục nhập khẩu có trách nhiệm bán tem cho doanh nghiệp nhập khẩu và ghi số lượng, số sêri tem thực sử dụng vào t khai Hải quan nhập khẩu rượu.

Công chc Hi quan làm nhiệm vụ bán tem, giám sát việc dán tem có trách nhiệm quyết toán tem rượu nhập khẩu với đơn vị cấp tem chậm nhất không quá hai (02) ngày làm việc k t ngày hàng hóa được thông quan.

Cơ quan Hải quan các cp thực hin việc cấp, bán tem rượu nhập khẩu phải mở sổ sách theo dõi chi tiết số tem tồn đầu kỳ, s tem nhn, s tem bán cho doanh nghiệp nhập khẩu, số tem mất, hỏng trong kỳ, s tem tần cuối kỳ và thực hiện báo cáo quý, 6 tháng, năm về tình hình sử dụng tem của đơn vị mình, gửi cơ quan Hải quan cp trên theo quy định.

Điều 6. Quản lý tem rượu sản xuất trong nước

1. Thông báo phát hành tem rượu

Tổng cục Thuế thông báo phát hành tem rượu sản xuất trong nước bằng văn bản gửi cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước khi bán tem. Trưng hợp mẫu tem đang sử dụng có thay đổi về kích thước, nội dung, hình thức thì Tổng cục Thuế phải có Thông báo phát hành mới thay thế Thông báo phát hành cũ.

Nội dung Thông báo phát hành phải thể hiện: hình thức, nội dung, kích thước và đặc điểm từng mẫu tem.

Thông báo phát hành tem rượu sản xuất trong nước được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể tờ ngày Thông báo phát hành tem rượu sản xuất trong nước có hiệu lực.

2. Bán tem rượu

Tem sản phẩm rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước ch được bán cho t chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu còn hiệu lực.

Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm cp tem rượu cho Cục Thuế các tnh, thành phố trực thuộc trung ương. Cục Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế có trách nhiệm tổ chức bán tem rượu sản xuất trong nước cho các t chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu (bao gồm Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp) để tổ chức, cá nhân tự dán tem rượu sản xuất trong nước theo quy định.

Các t chức, cá nhân không được chuyển nhượng, bán (trừ cơ quan Thuế), vay, mượn và cho vay, cho mượn tem rượu.

Cơ quan Thuế các cấp thực hiện việc mở s theo dõi chi tiết s tem tồn đầu kỳ, số tem nhận, số tem bán cho tổ chc, cá nhân sản xuất để tiêu thụ trong nước, s tem mất, hủy trong kỳ, số tem tồn cuối kỳ và thực hiện báo cáo thanh quyết toán tiền bán tem theo quý, năm với cơ quan Thuế cấp trên.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Về kinh phí in tem

Cơ quan Hải quan thực hiện bán tem rượu nhập khẩu cho các doanh nghiệp nhập khẩu rượu khi đến làm thủ tục hải quan. Cơ quan Thuế bán tem rượu sản xuất trong nước cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu (bao gồm Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp).

Tiền thu được từ việc bán tem bảo đảm bù đắp chi phí gồm đặt in và phí phát hành tem theo quy định.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 5 năm 2020.

2. Đối với tem được phát hành theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính còn tồn trưc ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng tem đến hết.

3. Trong quá trình thực hiện nếu cóng mắc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, các t chức, cá nhân phản ánh kịp thi về Bộ Tài chính để xem xét hướng dẫn sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban ca Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội;
- Hội đồng
n tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Ch
ính ph;
- Viện Kiểm sát nh
ân dân tối cao;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Kiểm
toán nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các Đoàn th;
- HĐND, UB
ND, S TC, Cục thuế, Cục Hải quan các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- C
ông báo;
- Cục Kiểm tra v
ăn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính ph
;
- Các
đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ Tài chính;
-
Lưu: VT; TCT (VT, CS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

PHỤ LỤC 1

QUY ĐỊNH VỀ MẪU TEM RƯỢU NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm Thông tư s: 15/2020/TT-BTC ngày 23/3/2020 của Bộ Tài chính)

I. Các mẫu tem rượu nhập khẩu

1. Các mẫu tem rượu nhập khẩu

Tem rượu nhập khẩu gồm hai mẫu:

- Tem rượu nhập khẩu dán vào loại rượu có độ cồn dưới 30 độ (độ cồn <30°).

- Tem rượu nhập khẩu dán vào loại rượu có độ cồn bằng hoặc ln hơn 30 độ (độ cồn >=30°),

2. Mô t

Kích thước: 13mm ± 1,5mm x 120mm ± 1,5mm

Chất liệu giấy in: In bằng giấy xi bóc vở, định lượng (cả đế): (300 ± 12)g/m2, khi dán chắc bốc ra s bị vỡ; một mặt có tráng keo sẵn.

Màu in: 08 màu (trong đó có 02 màu mực in bảo an không màu phát quang dưới ánh sáng đèn UV và ánh sáng đến laser hồng ngoại) và 01 màu in s seri.

Kỹ thuật in tem phải đảm bảo tính bo an, trong đó:

- Bảo an bằng thiết kế: Thiết kế bảo an có kỹ thuật đánh dấu, vân nền hoa văn trang trí được sử dụng trên phần mềm bảo an đặc biệt, gồm nhiều tầng lớp vân đan xem có độ tinh xảo cao.

- Bảo an bằng mực in: 02 mực in bảo an không màu phát quang dưi ánh sáng đèn UV và ánh sáng đèn laser hồng ngoại) và 01 màu in số seri bằng mực đỏ, phát quan dưới ánh sáng đèn UV. Việc kiểm tra bảo an bằng mực in được thực hiện dưới 03 cấp độ:

+ Cấp độ một: Sử dụng đèn UV

+ Cấp độ hai: S dụng thiết bị đèn laser hồng ngoại

+ Cấp độ ba: Kiểm tra bằng phương pháp hóa

II. Mu tem

1. Tem rượu nhập khẩu đ cn nhỏ hơn 30°

2. Tem rượu nhập khu độ cồn bằng hoặc lớn hơn 30°

PHỤ LỤC 2

QUY ĐỊNH VỀ MẪU TEM RƯỢU SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC
(Ban hành kèm Thông tư s: 15/2020/TT-BTC ngày 23/3/2020 của Bộ Tài chính)

Mô tả tem

Tên tem: Tem rượu sản xuất trong nước.

Tem có 02 loại như sau:

1. Tem rượu sản xuất trong nước dán vào loại rượu có đ cn bằng hoặc lớn hơn 20 độ

- Kích thước tem: 11cm x 1.3cm

- Tem in trên giấy bóc vỡ phủ sẵn cồn đối với tem sử dụng dán bằng tay; dán bằng máy.

- Tem in trên giấy dai dán bằng cồn lạnh đối vi tem sử dụng dán bằng máy.

- Trên tem có in dòng chữ TEM RƯỢU (SXTN20º)

- Bên trái tem in dòng chữ TR01C đi với rượu sản xuất trong nước >20° dùng cho dán bằng máy, TR01R rượu sản xuất trong nước ≥20° dùng cho dán bng máy (tem cắt ri) hoặc TR01T rượu sản xuất trong nước ≥20° ng cho dán bng tay, mã vạch hai chiều; bên phải tem in ký hiệu, s thứ tự từ số 0000001 đến s 9999999 bằng mực màu đen.

2. Tem rượu sản xuất trong nước dán vào loại rượu có độ cồn nh hơn 20 độ

- Kích thước tem: 11cm x 13cm

- Tem in trên giấy bóc vỡ phủ sẵn cồn đối vi tem s dụng dán bằng tay; dán bằng máy.

- Tem in trên giấy dai dán bằng cồn lạnh đối với tem sử dụng dán bằng máy.

- Trên tem có in dòng chữ TEM RƯỢU (SXTN<20°)

- Bên trái tem in dòng chữ TR02C đối với rượu sản xuất trong nước <20° dùng cho dán bng máy hoặc TR02T rượu sản xuất trong nước <20° dùng cho dán bằng tay, mã vạch hai chiều: bên phải tem in ký hiệu, số thứ tự từ số 0000001 đến số 9999999 bằng mực màu đen.

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 15/2020/TT-BTC

Hanoi, March 23, 2020

 

CIRCULAR

PROVIDING GUIDELINES FOR PRINTING, ISSUANCE, MANAGEMENT AND USE OF STAMPS FOR ALCOHOL PRODUCED FOR DOMESTIC SALE AND IMPORTED ALCOHOL

Pursuant to the Government’s Decree No. 105/2017/ND-CP dated September 14, 2017 on alcohol business;

Pursuant to the Government’s Decree No. 87/2017/ND-CP dated July 26, 2017 on functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;  

At the request of the Director General of the General Department of Taxation and Director General of the General Department of Vietnam Customs;

The Minister of Finance hereby promulgates a Circular providing guidelines for Decree No. 105/2017/ND-CP on printing, issuance, management and use of stamps for alcohol produced for domestic sale and imported alcohol.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular elaborates Article 35 of the Government’s Decree No. 105/2017/ND-CP dated September 14, 2017 on printing, issuance, management and use of stamps for alcohol produced for domestic sale (hereinafter referred to as “domestic alcohol”) and imported alcohol (hereinafter referred to as “stamps”).

Article 2. Cases requiring affixing of stamps on wrapping

1. Domestic alcohol and imported alcohol must have stamps affixed on their wrapping.

2. Stamps are not required for the following cases:

- Alcohol produced manually and sold to enterprises issued with the license for mass production of alcohol for further processing.

- Semi-finished alcohol that is provided for in Article 3 of the Decree No. 105/2017/ND-CP and is imported.

- Alcohol imported as prescribed in Article 31 of the Government’s Decree No. 105/2017/ND-CP.

This Circular is not applicable to the cases mentioned in Clause 2 Article 1 of the Government’s Decree No. 105/2017/ND-CP.

Chapter II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Stamp specimens and regulations on stamp affixing

1. Rules

Imported and domestic alcohol must be packed into bottles, jars, cans, bags, boxes or containers (hereinafter collectively referred to as “bottles”). Each bottle must bear a stamp. If the bottle is wrapped in cellophane paper, the stamp must be affixed onto the bottle before it is wrapped in cellophane paper.

2. Stamp specimens

Specimens of stamps for imported alcohol are provided for by the Ministry of Finance in Appendix 1 enclosed therewith.

Specimens of stamps for domestic alcohol are provided for by the Ministry of Finance in Appendix 2 enclosed therewith.

3. Stamp location

Every stamp must be affixed over the opening of the alcohol bottle (lid, faucet or a similar location) to ensure that the stamp will break when the bottle is opened and cannot be reused.

Alcohol imported in large containers/tanks for bottling or production of finished products does not require stamps.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

For bottled alcohol imported via border checkpoints, the importer shall affix imported alcohol stamps onto these bottles at its establishment, take responsibility for this task and report the number of stamps actually used (with the serial number of each stamp) to the customs authority with which the import procedures are registered before customs clearance.

For alcohol imported in large containers/tanks for domestic bottling, the importer shall affix imported alcohol stamps onto the bottles at its bottling establishment before these bottles are on sale and take responsibility for this task.

For domestic alcohol, holders of the license to produce alcohol (including license to produce commercial alcohol manually and license for mass production of alcohol) must affix stamps onto their bottled products at the manufacturing sites before these products are on sale.

Article 4. Stamp management rules

General Department of Vietnam Customs has the power to print and issue imported alcohol stamps.

General Department of Taxation has the power to print and issue domestic alcohol stamps.

Stamps shall be printed, issued, managed and used in accordance with existing regulations on management and use of written tax records.

Article 5. Management of imported alcohol stamps

1. Notification of stamp issuance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The notification must include the design, contents, size and characteristics of each stamp specimen.

Every notification of imported alcohol stamp issuance must be posted on the website of General Department of Vietnam Customs for 15 working days starting from the date on which the notification is issued.

2. Issuance of imported alcohol stamps

Imported alcohol stamps shall only be sold to holders of effective licenses for sale of alcohol.

General Department of Vietnam Customs shall provide stamps for Departments of Customs in requested amounts on an annual basis.

Based on the amount of imported alcohol declared, the customs authority with which the import procedures are registered shall sell stamps to the importer and specify the quantity of stamps actually sold and serial numbers thereof in the customs declaration for imported alcohol.

The customs official in charge of selling stamps and supervising affixing thereof shall settle the payment for the purchased stamps with the importer within 02 working days from the date customs clearance is completed.

When selling imported alcohol stamps, customs authorities must keep written records of opening stock, amounts of stamps received, sold, lost and damaged within the accounting period and closing stock, and submit quarterly, semiannual and annual reports on use of stamps to supervisory customs authorities according to regulations.

Article 6. Management of domestic alcohol stamps

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

General Department of Taxation shall notify issuance of domestic alcohol stamps to Departments of Taxation before the stamps are on sale. If there is any change to the size, contents or design of a current stamp specimen, General Department of Taxation must issue a new notification of stamp issuance.

The notification must include the design, contents, size and characteristics of each stamp specimen.

Every notification of issuance of domestic alcohol stamps must be posted on the website of the General Department of Taxation for 15 working days starting from the date on which the notification comes into force.

2. Stamp sale

Stamps for domestic alcohol shall only be sold to holders of effective alcohol production licenses.

General Department of Taxation shall provide domestic alcohol stamps for Departments of Taxation. Departments of Taxation shall sell these stamps to holders of alcohol production license (including license to produce commercial alcohol manually and license for mass production of alcohol), who shall affix these stamps by themselves as regulated.

Organizations and entities may not transfer, sell (excluding tax authorities), borrow or lend stamps.

Tax authorities shall keep written records of opening stock, amounts of stamps received, sold, lost or damaged within the accounting period and closing stock, and submit quarterly and annual reports on settlement of stamp payments to supervisory tax authorities.

Chapter III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Funding for stamp printing

Customs authorities shall sell imported alcohol stamps to alcohol importers when these importers carry out customs procedures. Tax authorities shall sell domestic alcohol stamps to holders of the license to produce alcohol (including license to produce commercial alcohol manually and license for mass production of alcohol).

Costs of stamp printing and issuance shall be covered by revenues from sale of stamps as regulated.

Article 9. Effect

1. This Circular takes effect from May 07, 2020.

2. The stamps issued in accordance with Circular No. 160/2013/TT-BTC dated November 14, 2013 by the Ministry of Finance before the effective date of this Circular may continue to be used.

3. During the implementation of this Circular, any difficulty arising should be promptly reported to the Ministry of Finance for guidance and/or amendment./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Tran Xuan Ha

 

APPENDIX 1

REGULATIONS ON SPECIMENS OF STAMPS FOR IMPORTED ALCOHOL
(Enclosed with Circular No.15/2020/TT-BTC dated March 23, 2020 by Ministry of Finance)

I. Specimens of stamps for imported alcohol

1. Specimens of stamps for imported alcohol

There are 2 types of stamps for imported alcohol:

- Stamps for imported alcohol whose alcohol content is less than 30 degrees.

- Stamps for imported alcohol whose alcohol content is equal to or greater than 30 degrees.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Size: 13mm ± 1,5mm x 120mm ± 1,5mm

Printing material: destructible vinyl with a weight of (300 ± 12)g/m2 (including backing) and adhesive on one side.

Print colors: 08 colors (02 of which are printed with UV and NIR fluorescent inks) and 01 color for the serial number.

Stamps must be printed using security printing techniques, which include:

- Security design with elaborate decorative patterns on multiple interlaced layers and markings created using special security software.

- Security inks, 02 of which are UV and NIR fluorescent inks and 01 of which is red fluorescent ink for the serial number. Security check via printing inks is conducted on 03 levels:

+ First level: use of UV light

+ Second level: use of infrared light

+ Third level: physical-chemical methods

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Stamps for imported alcohol whose alcohol content is less than 30 degrees

2. Stamps for imported alcohol whose alcohol content is equal to or greater than 30 degrees

 

APPENDIX 2

REGULATIONS ON SPECIMENS OF STAMPS FOR ALCOHOL PRODUCED FOR DOMESTIC SALE
(Enclosed with Circular No.15/2020/TT-BTC dated March 23, 2020 by Ministry of Finance)

Description

Name: “Tem rượu sản xuất trong nước” (“stamp for domestically produced alcohol”).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Stamps for domestic alcohol whose alcohol content is equal to or greater than 20 degrees

- Size: 11cm x 1.3cm

- The stamp shall be printed on destructible vinyl coated with alcohol if affixed manually/with a stamp affixing machine.

- The stamp shall be printed on durable paper if affixed with a stamp affixing machine and cold alcohol.

- The stamp shall contain the words “TEM RƯỢU (SXTN≥20º)” (“stamp for domestically produced alcohol whose alcohol content is equal to or greater than 20 degrees”).

- On the left of the stamp, if the stamp is for alcohol whose alcohol content is >20° and affixed using a stamp affixing machine, "TR01C" shall be printed; if the pre-cut stamp is for alcohol whose alcohol content is ≥20° and affixed using a stamp affixing machine, "TR01R" shall be printed; or, if the stamp is for alcohol whose alcohol content is ≥20°, affixed manually and composed of a QR code, “TR01T” shall be printed. On the right of the stamp are symbols and an ordinal number between 0000001 and 9999999 in black ink.

2. Stamps for domestic alcohol whose alcohol content is less than 20 degrees

- Size: 11cm x 13cm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The stamp shall be printed on durable paper if affixed with stamp affixing machines and cold alcohol.

- The stamp shall contain the words “TEM RƯỢU (SXTN<20°)” (“stamp for domestically produced alcohol whose alcohol content is less than 20 degrees”).

- On the left of the stamp, if the stamp is for alcohol whose alcohol content is <20° and affixed using a stamp affixing machine, "TR02C" shall be printed; or, if the stamp is for alcohol whose alcohol content is <20°, affixed manually and composed of a QR code, “TR02T” shall be printed. On the right of the stamp are symbols and an ordinal number between 0000001 and 9999999 in black ink.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 15/2020/TT-BTC ngày 23/03/2020 hướng dẫn về việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.828

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!