Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 15/2014/TT-NHNN quản lý ngoại hối kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài

Số hiệu: 15/2014/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Minh Hưng
Ngày ban hành: 24/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Quy định quản lý ngoại hối trong kinh doanh casino

Ngày 24/07 vừa qua, Thông tư 15/2014/TT-NHNN được ban hành nhằm hướng dẫn quản lý ngoại hối hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, trong đó có những điểm đáng chú ý sau:

- DN phải được cấp Giấy phép mới được thực hiện thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối.

Khi được cấp phép, DN phải mở tài khoản chuyên dùng cho từng loại ngoại tệ tại Ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi ngoại tệ

Hoạt động thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác phải thực hiện trong phạm vi Thông tư cho phép.

- Trường hợp DN trước đây đã được NHNN cho phép thực hiện thu, chi ngoại tệ phải làm thủ tục chuyển đổi văn bản chấp thuận sang Giấy phép trước 06/09/2015.

Ngân hàng Nhà nước VN là cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép này.

Ngoài ra, DN được chấp nhận thẻ tín dụng của người chơi để bán đồng tiền quy ước; và chỉ được nhận thanh toán bằng đồng VN từ ngân hàng thanh toán thẻ.

Thông tư này có hiệu lực từ 06/09/2014.
 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2014/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005 và Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối;

Căn cứ Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

Căn cứ Nghị định 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản ngoại hối;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp).

2. Cá nhân được phép chơi tại Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (sau đây gọi là người chơi).

3. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam (sau đây gọi là ngân hàng được phép).

4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Điều 3. Nhận và sử dụng tiền trả thưởng bằng ngoại tệ

Người chơi được nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ và sử dụng số ngoại tệ trả thưởng như sau:

1. Trường hợp người chơi nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt:

a) Được bán ngoại tệ cho ngân hàng được phép lấy đồng Việt Nam;

b) Được chuyển số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng ra nước ngoài qua ngân hàng được phép;

c) Được ngân hàng được phép xác nhận để mang số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư này;

d) Được nộp số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng được phép.

2. Trường hợp người chơi nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ chuyển khoản:

a) Số ngoại tệ trả thưởng được chuyển từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng được phép;

b) Số ngoại tệ trả thưởng được chuyển từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp sang tài khoản của người chơi mở tại nước ngoài.

3. Người chơi có thể ủy quyền cho doanh nghiệp liên hệ với ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch nộp ngoại tệ, chuyển ngoại tệ, xin cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài theo quy định tại Thông tư này.

Điều 4. Đồng tiền quy ước

1. Mệnh giá của đồng tiền quy ước ghi bằng đồng Việt Nam hoặc bằng một loại ngoại tệ chuyển đổi. Doanh nghiệp thực hiện quy đôi mệnh giá đồng tiền quy ước sang đồng Việt Nam hoặc các loại ngoại tệ, Tỷ giá chuyển đổi căn cứ theo tỷ giá niêm yết của ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ.

2. Người chơi được đổi đồng tiền quy ước ra ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam trong trường hợp không chơi hết hoặc trúng thưởng bằng đồng tiền quy ước tại doanh nghiệp và được sử dụng số ngoại tệ đổi từ đồng tiền quy ước để thực hiện các giao dịch quy định tại Điều 3 Thông tư này.

Điều 5. Phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác đối với doanh nghiệp

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (sau đây gọi là Giấy phép) đối với doanh nghiệp trong phạm vi dưới đây:

a) Thu ngoại tệ tiền mặt từ việc bán đồng tiền quy ước;

b) Thu ngoại tệ tiền mặt từ máy trò chơi điện tử có thưởng có chức năng thu ngoại tệ tiền mặt trực tiếp của người chơi;

c) Thu chuyển khoản từ tài khoản ở nước ngoài của người chơi chuyển vào;

d) Chi ngoại tệ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản số tiền trả thưởng cho người chơi trúng thưởng;

đ) Chi trả lại ngoại tệ tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam hoặc chuyển khoản vào tài khoản ở nước ngoài của người chơi trong trường hợp người chơi không chơi hết đồng tiền quy ước;

e) Chi trả lại ngoại tệ chuyển khoản vào tài khoản ở nước ngoài của người chơi trong trường hợp người chơi sử dụng không hết số ngoại tệ đã chuyển từ nước ngoài vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp;

g) Các hoạt động ngoại hối khác theo quy định tại Thông tư này bao gồm: mở và sử dụng tài khoản chuyên dùng ngoại tệ; tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt; xác nhận số tiền trúng thưởng của người chơi.

2. Việc thu, chi và thực hiện các hoạt động ngoại hối khác liên quan đến đồng tiền của nước có chung biên giới chỉ được thực hiện tại Khu vực biên giới, Khu kinh tế cửa khẩu giữa Việt Nam và nước có chung biên giới. Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép thu, chi và các hoạt động ngoại hối khác đối với đồng tiền của nước có chung biên giới cho doanh nghiệp theo phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này. Trình tự và thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 Thông tư này.

Điều 6. Mở và sử dụng tài khoản chuyên dùng ngoại tệ

Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép phải mở 01 (một) tài khoản chuyên dùng cho từng loại ngoại tệ tại 01 (một) ngân hàng được phép và được thực hiện các giao dịch thu, chi ngoại tệ như sau:

1. Thu:

a) Nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản trong trường hợp nguồn thu ngoại tệ tiền mặt từ việc bán đồng tiền quy ước, từ máy trò chơi điện tử có thưởng vượt mức tồn quỹ theo quy định tại Điều 8 Thông tư này;

b) Thu chuyển khoản từ tài khoản ở nước ngoài của người chơi chuyển vào;

c) Thu chuyển khoản từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 7 để đáp ứng nhu cầu chi trả thưởng hoặc nhu cầu chi rút ngoại tệ tiền mặt quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Chi:

a) Chi trả vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài trong trường hợp người chơi trúng thưởng hoặc chơi không hết đồng tiền quy ước;

b) Chi trả số ngoại tệ còn lại vào tài khoản ở nước ngoài của người chơi trong trường hợp người chơi không sử dụng hết số ngoại tệ đã chuyển từ tài khoản ở nước ngoài của người chơi vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp;

c) Chi rút tiền mặt để duy trì lượng ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này;

d) Chi bán cho ngân hàng được phép;

đ) Chi chuyển sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này.

Điều 7. Điều chuyển ngoại tệ giữa tài khoản thanh toán và tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp được chuyển ngoại tệ từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép.

2. Trường hợp số ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ và số dư ngoại tệ trên tài khoản chuyên dùng ngoại tệ không đủ để đáp ứng nhu cầu chi trả hoặc nhu cầu chi rút ngoại tệ tiền mặt quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 6 Thông tư này, doanh nghiệp được chuyển ngoại tệ từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ sang tài khoản chuyên dùng ngoại tệ.

Điều 8. Tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt

1. Doanh nghiệp được duy trì một lượng ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ hàng ngày (theo quy định tại Giấy phép) trên cơ sở tính toán số ngoại tệ tiền mặt cần thiết để đáp ứng nhu cầu chi trả thưởng và nhu cầu chi trả lại ngoại tệ tiền mặt cho người chơi trong trường hợp không chơi hết đồng tiền quy ước.

2. Vào ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày có nguồn thu ngoại tệ tiền mặt từ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng vượt mức tồn quỹ, doanh nghiệp phải nộp số ngoại tệ tiền mặt vượt mức tồn quỹ vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Điều 9. Thanh toán bằng thẻ tín dụng

Doanh nghiệp được chấp nhận thẻ tín dụng của người chơi để bán đồng tiền quy ước khi tham gia các trò chơi điện tử có thưởng. Doanh nghiệp chỉ được nhận thanh toán bằng đồng Việt Nam từ ngân hàng thanh toán thẻ.

Chương II

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC

Điều 10. Thủ tục cấp Giấy phép

1. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, doanh nghiệp có nhu cầu thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác quy định tại Thông tư này gửi 02 (hai) bộ hồ sơ bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố) trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép (theo mẫu tại Phụ lục số 01);

b) Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

c) Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng;

d) Quy chế quản , kiểm soát nội bộ đối với nguồn thu, chi ngoại tệ do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

2. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của bộ hồ sơ và gửi 01 (một) bộ hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) kèm theo ý kiến đánh giá bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về thành phần hồ sơ.

3. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước xem xét và cấp Giấy phép (theo mẫu tại Phụ lục số 02). Trong trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối gửi doanh nghiệp.

4. Thời hạn của Giấy phép phù hợp với thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng của doanh nghiệp và tối đa không quá 10 năm kể từ ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng có hiệu lực thi hành.

Điều 11. Thủ tục cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép

1. Cấp lại Giấy phép

a) Trường hợp Giấy phép bị mất, thất lạc, hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do các nguyên nhân khách quan khác, doanh nghiệp phải gửi 02 (hai) bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép, trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp lại (theo mẫu tại Phụ lục số 03);

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng;

- Bản sao chứng thực Giấy phép đã được cấp còn hiệu lực (nếu có);

- Văn bản, giấy tờ chứng minh về việc Giấy phép đã bị mất, thất lạc, bị hư hỏng (nếu có);

b) Thủ tục gửi hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) thực hiện theo quy định khoản 2 Điều 10 Thông tư này;

c) Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư này;

d) Thời hạn của Giấy phép được cấp lại là thời hạn còn lại của Giấy phép đã cấp tại thời điểm gần nhất.

2. Điều chỉnh Giấy phép

a) Doanh nghiệp được điều chỉnh Giấy phép trong các trường hợp sau đây:

- Thay đổi tên doanh nghiệp;

- Thay đổi ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ;

- Thay đổi mức tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt.

b) Doanh nghiệp có nhu cầu điều chỉnh nội dung Giấy phép gửi 02 (hai) bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép, trong đó nêu rõ lý do đề nghị điều chỉnh (theo mẫu tại Phụ lục số 03);

- Bản sao chứng thực Giấy phép đã được cấp còn hiệu lực;

- Văn bản, giấy tờ chính minh nội dung điều chỉnh phù hợp với quy định tại điểm a khoản 2 Điều này (nếu có);

c) Thủ tục gửi hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) thực hiện theo quy định khoản 2 Điều 10 Thông tư này;

d) Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư này;

đ) Thời hạn của Giấy phép được điều chỉnh là thời hạn còn lại của Giấy phép đã cấp tại thời điểm gần nhất;

e) Trường hợp thay đổi ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi được điều chỉnh Giấy phép, doanh nghiệp phải mở tài khoản chuyên dùng mới và chuyển số dư ngoại tệ còn lại từ tài khoản chuyên dùng cũ sang tài khoản chuyên dùng mới hoặc tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ, đồng thời làm thủ tục đóng tài khoản chuyên dùng cũ và báo cáo Ngân hàng Nhà nước (theo mẫu tại Phụ lục số 04);

g) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi được điều chỉnh Giấy phép, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy phép đã được cấp cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối).

3. Gia hạn Giấy phép

a) Khi hết thời hạn Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp, doanh nghiệp phải gửi 02 (hai) bộ hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép bao gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép (theo mẫu tại Phụ lục số 03);

- Bản sao có chứng thực Giấy phép còn hiệu lực tối thiểu là 01 (một) tháng trước khi làm đơn xin gia hạn;

- Các giấy tờ quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 10 Thông tư này;

b) Thủ tục gửi hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) thực hiện theo quy định khoản 2 Điều 10 Thông tư này;

c) Thủ tục gia hạn Giấy phép thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư này;

d) Thời hạn của Giấy phép được gia hạn phù hợp với thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng;

đ) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày được gia hạn Giấy phép, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy phép đã được cấp cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối).

Điều 12. Thu hồi Giấy phép

Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy phép của doanh nghiệp trong những trường hợp sau đây:

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép có thông tin gian lận để có đủ điều kiện được cấp Giấy phép.

2. Doanh nghiệp không triển khai hoạt động thu chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác sau 12 (mười hai) tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép.

3. Doanh nghiệp bị chia, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật.

4. Doanh nghiệp bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

5. Doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính từ 03 (ba) lần trở lên đối với hành vi vi phạm hành chính về quản lý ngoại hối.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Điều 13. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố

1. Hướng dẫn ngân hàng được phép và các doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành đầy đủ các quy định tại Thông tư này.

2. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp trên địa bàn đã được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm quy định tại Giấy phép và quy định tại Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Trách nhiệm của ngân hàng được phép

1. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát các giấy tờ, chứng từ do người chơi, doanh nghiệp xuất trình để thực hiện các giao dịch nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản, chuyển ngoại tệ, xác nhận về số ngoại tệ mang ra nước ngoài của người chơi (theo mẫu tại Phụ lục số 05).

Giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài chỉ có giá trị sử dụng trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát hành.

2. Lưu giữ các giấy tờ, chứng từ liên quan đến các giao dịch ngoại hối theo quy định tại Thông tư này và theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Phát hiện các hành vi vi phạm các quy định tại Thông tư này của doanh nghiệp hoặc của người chơi, kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài để có biện pháp xử lý.

4. Chấp hành đúng các quy định tại Thông tư này, các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 15. Trách nhiệm của doanh nghiệp

1. Niêm yết, thông báo công khai tỷ giá chuyển đổi giữa mệnh giá đồng tiền quy ước với đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ.

2. Thực hiện xác nhận trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước cho người chơi (theo mẫu tại Phụ lục số 06), cung cấp giấy tờ, chứng từ có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của số tiền trúng thưởng, trả thưởng, số tiền đổi từ đồng tiền quy ước do người chơi không chơi hết làm cơ sở để ngân hàng được phép xác nhận việc mang, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, nộp ngoại tệ vào tài khoản của người chơi theo quy định tại Điều 3 Thông tư này.

Giấy xác nhận chỉ có giá trị sử dụng 01 (một) lần trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát hành.

3. Xuất trình đầy đủ giấy tờ, chứng từ cho ngân hàng được phép khi thực hiện giao dịch nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ và giao dịch bán, chuyển ngoại tệ.

4. Thực hiện chế độ ghi chép, thống kê, lưu giữ chứng từ theo quy định liên quan của pháp luật.

5. Xây dựng Quy chế quản lý, kiểm soát nội bộ đối với nguồn thu, chi ngoại tệ trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung sau: quy trình thu, chi ngoại tệ; quy trình kiểm soát nguồn thu, chi ngoại tệ đảm bảo quy định về phòng chống rửa tiền, bảo đảm an toàn đối với lượng tiền mặt thu được trong quá trình kinh doanh; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận, cá nhân có liên quan.

6. Chấp hành đúng các quy định tại Giấy phép, các quy định tại Thông tư này, các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và các quy định của pháp luật có liên quan.

7. Hàng quý, trước ngày 10 (mười) tháng đầu quý sau, doanh nghiệp phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài về tình hình thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (theo mẫu tại Phụ lục số 07).

Điều 16. Trách nhiệm của người chơi

Người chơi chịu trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Điều khoản chuyển tiếp

1. Thời hạn chuyển tiếp

Trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các doanh nghiệp trước đây đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện thu, chi ngoại tệ tiền mặt đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài phải làm thủ tục để chuyển đổi văn bản chấp thuận trước đây sang Giấy phép. Quá thời hạn nêu trên, doanh nghiệp không làm thủ tục chuyển đổi phải chấm dứt việc thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

2. Phạm vi chuyển tiếp

Các hoạt động thu, chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hối khác đang được doanh nghiệp thực hiện theo văn bản chấp thuận trước đây của Ngân hàng Nhà nước được chuyển đổi tương ứng sang Giấy phép trong phạm vi quy định tại Điều 5 Thông tư này.

3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển đổi

a) Doanh nghiệp nộp 02 (hai) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bằng hình thức nộp trực tiếp Hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị chuyển đổi Giấy phép (theo mẫu tại Phụ lục số 08);

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng;

- Quy chế quản lý, kiểm soát nội bộ đối với nguồn thu, chi ngoại tệ do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

- Văn bản chấp thuận hoạt động thu chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hối khác đã được cấp;

- Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng kể từ khi được Ngân hàng Nhà nước cấp văn bản chấp thuận (theo mẫu tại Phụ lục số 09);

b) Thủ tục gửi hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản ngoại hối) thực hiện theo quy định khoản 2 Điều 10 Thông tư này;

c) Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư này.

Điều 18. Tổ chức thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 9 năm 2014.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng được phép, Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 18;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu VP, Vụ PC; Vụ QLNH.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Lê Minh Hưng

Phụ lục số 01

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ………………..

……., ngày …. tháng …. năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THU, CHI NGOẠI TỆ
VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối);
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố...

Căn cứ Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số.../2014/TT-NHNN ngày ...tháng ...năm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

(Tên doanh nghiệp) đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác theo các nội dung sau:

I. Thông tin chung về doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………

3. Số điện thoại ………………………………………… Fax: ……………………...

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép đầu tư số... ngày...

5. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng số...ngày...

II. Nội dung xin cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác:

1. Phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác:

Thu, chi (nêu rõ các nhu cầu thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác quy định tại Điều 5 Thông tư số.../2014/TT-NHNN)

2. Ngân hàng mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ:

3. Ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ:

(Tên doanh nghiệp) xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực, chính xác của nội dung trong đơn, các tài liệu kèm theo và chấp hành nghiêm túc quy định tại Thông tư số .../2014/TT-NHNN và các quy định của pháp luật có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA DOANH NGHIỆP
(ký tên, đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm: (Doanh nghiệp liệt kê cụ thể các tài liệu, hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này).

Phụ lục số 02

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./GP-NHNN

……., ngày …. tháng …. năm ….

GIẤY PHÉP

THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC
Cấp lại, điều chỉnh, gia hạn lần thứ: ...ngày...tháng...năm (nếu có)

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

Căn cứ Nghị định 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số.../2014/TT-NHNN ngày... tháng ...năm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

Xét đề nghị của ... (tên doanh nghiệp) …,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1. Cho phép ……. (tên doanh nghiệp) …..,

Địa chỉ: ……………………………………….

Điện thoại: ………………………… Fax:………………..…..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép đầu tư số.... ngày ...

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng số.... ngày....

được thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác theo các nội dung sau:

………………

2. Ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng:

3. Ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ:

Điều 2:

1. (Tên doanh nghiệp) ... chỉ được thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối theo quy định tại Điều 1 nêu trên.

2. (Tên doanh nghiệp) ... có trách nhiệm xác nhận số tiền trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước cho người chơi làm cơ sở để ngân hàng được phép xác nhận việc mang, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, nộp ngoại tệ vào tài khoản.

3. Hàng Quý, trước ngày 10 tháng đầu Quý sau, (tên doanh nghiệp)... phải báo cáo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố... về tình hình thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác trong Quý.

Điều 3:

1. Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác có thời hạn đến....và thay thế Giấy phép số...ngày...do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp (nếu có).

Việc cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép thực hiện theo quy định tại Thông tư số .../2014/TT-NHNN.

2. (Tên doanh nghiệp)… phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số.../2014/TT-NHNN và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4: Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác được lập thành 06 (sáu) bản chính: (01) một bản cấp cho (tên doanh nghiệp)...; (01) một bản gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh (thành phố) nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh; (04) bốn bản lưu tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, QLNH3 (03).

THỐNG ĐỐC

Phụ lục số 03

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ……..

……., ngày …. tháng …. năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối);
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố...

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………………. Fax: …………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép đầu tư số:….ngày ………………..

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng số... ngày ….

Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác số.... ngày ………….

(Tên doanh nghiệp)... đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác theo các nội dung sau:

1. Nội dung thu, chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hối khác tại Giấy phép đã được cấp:

a)

b)

………

2. Nội dung xin cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy phép: …………………………

3. Lý do xin cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy phép: …………………………….

(Tên doanh nghiệp)... xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung trong đơn và các tài liệu kèm theo và chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ quy định tại Thông tư số.../2014/TT-NHNN và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA DOANH NGHIỆP
(ký tên, đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm: (Doanh nghiệp liệt kê cụ thể các tài liệu, hồ sơ theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 11 Thông tư này).

Phụ lục số 04

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ……..

……., ngày …. tháng …. năm ….

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐÓNG, MỞ TÀI KHOẢN CHUYÊN DÙNG

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối);
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố...

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………….. Số Fax: ……………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép đầu tư) số…..ngày...

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng số …… ngày....

Địa chỉ: ……………………………………………………..

Điện thoại: ………………………… Fax: ………………………..

Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác số... ngày...

(Tên doanh nghiệp)….. xin báo cáo tình hình đóng, mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ phục vụ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài như sau:

1. Tài khoản chuyên dùng cũ mở tại ngân hàng ... theo quy định tại Giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác số...: Đã đóng.

2. Tài khoản chuyên dùng mới mở tại ngân hàng... theo quy định tại Giấy phép điều chỉnh số...: Đã mở.

3. Số dư ngoại tệ từ tài khoản chuyên dùng cũ chuyển sang tài khoản chuyên dùng mới:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA DOANH NGHIỆP
(ký tên, đóng dấu)

Phụ lục số 05

TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ……..

……., ngày …. tháng …. năm ….

GIẤY XÁC NHẬN MANG NGOẠI TỆ TIỀN MẶT RA NƯỚC NGOÀI

- Căn cứ Thông tư số.../2014/TT-NHNN ngày... tháng ...năm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

- Căn cứ Giấy xác nhận trúng thưởng, trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt, đổi đồng tiền quy ước số... ngày... của doanh nghiệp …

Ngân hàng .... xác nhận số ngoại tệ tiền mặt dưới đây cho Ông/Bà ....

Quốc tịch: ………………………………

Hộ chiếu số: ………………………… cấp ngày ……………….. tại ……………..

- Số tiền bằng số: ……………………………..

- Số tiền bằng chữ: ……………………………

- Nguồn gốc ngoại tệ: ………………………..

Giấy xác nhận này chỉ có giá trị sử dụng trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát hành.

Ông/Bà ……………………………….. phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối trong việc mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài.

Nơi nhận:
- Cá nhân được cấp Giấy xác nhận;
- Lưu.

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC
(hoặc Người được ủy quyền)
(Ký tên và đóng dấu)

Phụ lục số 06

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ……..

……., ngày …. tháng …. năm ….

GIẤY XÁC NHẬN TRÚNG THƯỞNG, TRẢ THƯỞNG BẰNG NGOẠI TỆ TIỀN MẶT, ĐỔI ĐỒNG TIỀN QUY ƯỚC

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………………… Số Fax: …………………….…

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép đầu tư số.... ngày....

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng số…ngày...

Giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác số... ngày...

(Tên doanh nghiệp)... xác nhận về số ngoại tệ trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước không chơi hết của người chơi như sau:

1. Thông tin về người chơi, số tiền trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước:

- Họ tên:

- Ngày sinh:

- Quốc tịch:

- Hộ chiếu số: Ngày cấp Nơi cấp

- Số tiền trúng thưởng (quy USD) chưa khấu trừ thuế thu nhập/đã khấu trừ thuế thu nhập (nếu có):

- Số tiền trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt/chuyển khoản (quy USD) đã khấu trừ thuế thu nhập (nếu có):

- Số tiền đổi từ đồng tiền quy ước không chơi hết (quy USD) bằng tiền mặt/chuyển khoản:

- Ngày trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước:

2. Giấy xác nhận này chỉ có giá trị sử dụng 01 (một) lần trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát hành và là cơ sở để ngân hàng được phép xác nhận việc mang, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, nộp ngoại tệ vào tài khoản của người chơi theo quy định tại Thông tư số...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA DOANH NGHIỆP
(ký tên, đóng dấu)

Phụ lục số 07

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ……..

……, ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC
Quý...Năm...

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối);
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố ...

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………..

Số điện thoại: ………………………………….. Số Fax: ……………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép đầu tư số..ngày....

Giây chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng số.... ngày....

Giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác số... ngày...

(Tên doanh nghiệp)... xin báo cáo tình hình thực hiện hoạt động thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác trong Quý... Năm... như sau:

Đơn vị: USD

Chỉ tiêu

Số tiền

A. Tiền mặt:

I. Định mức tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt (1)

II. Tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt trung bình trong Quý (2)

III. Tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt đầu kỳ

IV. Tổng thu ngoại tệ tiền mặt trong kỳ:

1. Thu từ trò chơi điện tử có thưởng

2. Rút ngoại tệ tiền mặt từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ

V. Tổng chi ngoại tệ tiền mặt trong kỳ:

1. Chi trả thưởng

2. Nộp vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ

3. Chi đổi lại đồng tiền quy ước chơi không hết

4. Bán ngoại tệ tiền mặt cho ngân hàng được phép

VI. Tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt cuối kỳ

B. Tài khoản:

I. Số dư trên tài khoản chuyên dùng ngoại tệ đầu kỳ

II. Tổng thu trong kỳ:

1. Nộp nguồn thu ngoại tệ tiền mặt từ trò chơi điện tử có thưởng vào tài khoản

2. Thu chuyển khoản từ tài khoản ở nước ngoài của người chơi

3. Thu từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp

III. Tổng chi trong kỳ:

1. Chi trả thưởng

2. Chi rút ngoại tệ tiền mặt

3. Chi bán cho ngân hàng được phép

4. Chi chuyển sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp

IV. Số dư cuối kỳ

LẬP BẢNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA DOANH NGHIỆP
(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1): Là mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ quy định tại Giấy phép

- (2): Là số ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ bình quân được tính bằng tổng số ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ của các ngày trong Quý chia cho tổng số ngày làm việc trong Quý.

Phụ lục số 08

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ……..

……., ngày …. tháng …. năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI GIẤY PHÉP THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối);
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố...

Căn cứ Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số.../2014/TT-NHNN ngày... tháng...năm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

(Tên doanh nghiệp)... đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuyển đổi Giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác theo các nội dung sau:

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………

3. Số điện thoại, email liên hệ: …………………………….. Số Fax: ………………………

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép đầu tư số... ngày...

5. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng số...ngày...

6. Văn bản chấp thuận hoạt động thu chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hối khác số.... ngày...

II. Các nội dung thu, chi ngoại tệ tiền mặt tại văn bản chấp thuận đã được cấp

1.

2.

….

III. Nội dung xin cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác:

1. Phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác:

Thu, chi (nêu rõ các nhu cầu thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác quy định tại Điều 5 Thông tư số....

2. Ngân hàng mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ ...

3. Ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ:

(Tên doanh nghiệp)... xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực, chính xác của nội dung trong đơn, các tài liệu kèm theo và chấp hành nghiêm túc quy định tại Thông tư số .../2014/TT-NHNN và các quy định của pháp luật có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA DOANH NGHIỆP
(ký tên, đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm: (Doanh nghiệp liệt kê cụ thể các tài liệu, hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 17 Thông tư này).

Phụ lục số 09

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ……..

……., ngày …. tháng …. năm ….

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC
Từ năm...đến năm...

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối);
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố ...

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………………… Số Fax: …………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép đầu tư số... ngày...

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng số... ngày...

Văn bản chấp thuận hoạt động thu, chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hối khác số... ngày...

1. Tình hình thực hiện hoạt động thu, chi ngoại tệ tiền mặt từ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài từ năm...đến năm...(thời điểm đề nghị chuyển đổi) của (tên doanh nghiệp)... như sau:

Chỉ tiêu

Số tiền

A. Năm thứ nhất:

I. Tồn quỹ tiền mặt đầu kỳ (Quý 1 của năm báo cáo)

II. Tổng thu

III. Tổng chi

IV. Tồn quỹ cuối kỳ (Quý IV của năm báo cáo)

B. Năm thứ hai

I. Tồn quỹ tiền mặt đầu kỳ

II. Tổng thu

III. Tổng chi

IV. Tồn quỹ cuối kỳ

C. Năm thứ ba

D. Năm thứ tư

E. Năm thứ...

2. Dự kiến kế hoạch thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác từ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trong 03 năm tiếp theo:

Đơn vị: USD

Năm

Dự kiến thu

Dự kiến chi

Số dư

Năm thứ nhất

Tiền mặt

Chuyển khoản

Tiền mặt

Chuyển khoản

Tiền mặt

Chuyển khoản

Năm thứ hai

Năm thứ ba

LẬP BẢNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA DOANH NGHIỆP
(ký tên, đóng dấu)

THE STATE BANK OF VIETNAM
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.15/2014/TT-NHNN

Hanoi, July 24, 2014

 

CIRCULAR

INSTRUCTIONS ON THE MANAGEMENT OF FOREIGN EXCHANGE FOR THE GAMBLING BUSINESS FOR FOREIGNERS

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 46/2010/QH12 dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 47/2010/QH12 dated June 16, 2010;

Pursuant to the Ordinance on Foreign Exchange No.28/2005/PL-UBTVQH11 dated December 13, 2005 and the Ordinance No.06/2013/UBTVQH13 dated March 18, 2013 on amending a number of articles of the Ordinance on Foreign Exchange;

Pursuant to the Decree No.86/2013/NĐ-CP dated July 29, 2013 of the Government on the gambling business for foreigners;

Pursuant to the Decree No.156/2013/NĐ-CP dated November 11, 2013 of the Government on defining the functions, tasks, rights, duties and organization structure of the State Bank of Vietnam;

At the proposal of the Director General of Foreign Exchange Management Department;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Governing scope

This Circular shall provide instructions on managing the foreign exchange for the gambling business for foreigners.

Article 2. Governed entities

1. Enterprises specializing in the gambling business for foreigners (hereinafter referred to as gambling business).

2. Individuals eligible to play at the casino exclusively intended for foreigners (hereinafter referred to as gamblers).

3. Commercial banks and branches of foreign banks eligible to perform foreign currency transactions and supply foreign exchange services in Vietnam (hereinafter referred to as authorized bank).

4. Other organizations and individuals who are involved in the gambling business for foreigners.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Gamblers are entitled to receive the winnings paid in foreign currency and use this sum as follows:

1. If gamblers have won cash winnings paid in foreign currency (hereinafter referred to as foreign cash winnings), they are entitled to

a) Exchange their foreign currencies for Vietnamese dongs;

b) Transfer their foreign cash winnings overseas through authorized banks;

c) obtain the bank’s confirmation of transfer of foreign cash winnings overseas according to the regulations stated at point 1, Article 14 of this Circular;

d) Deposit their foreign cash winnings into their demand accounts opened at authorized banks.

2. If gamblers receive their foreign cash winnings by wire transfer:

a) The foreign cash winnings shall be transferred from the gambling business’s special foreign currency account to the gambler’s foreign currency demand account opened at authorized banks;

a) The amount of foreign cash winnings shall be transferred from the gambling business’s special foreign currency account to the gambler’s accounts opened in foreign countries.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Token

1. The face value of token is released in Vietnamese dong or one of convertible foreign currencies. The gambling businesses must convert face value of token into Vietnamese dong or other foreign currencies. The exchange rate must comply with the exchange rate posted by authorized banks where gambling businesses open their special foreign currency accounts.

2. Gamblers are entitled to convert their tokens into foreign currency or Vietnamese dong in case they have not used it up or won the cash prizes paid in the token money at these gambling businesses as well as to use this converted sum to perform various foreign exchange transactions as regulated in Article 3 of this Circular.

Article 5. Receipts, expenditures and other foreign exchange transactions of gambling businesses

1. Except for the case mentioned herewith in the regulations of clause 2 in this Article, the State Bank of Vietnam (hereinafter referred to as State Bank) shall grant the License for foreign currency receipts and expenditures as well as other foreign exchange transactions (hereinafter referred to as License) to gambling businesses within scope of transactions as follows:

a) Receive foreign currency cash from the sale of tokens;

b) Receive foreign currency cash from gambling machines that function as the staking tellers of foreign currency cash paid by gamblers;

c) Receive monetary sums via wire transfer from the gambler’s foreign accounts;

d) Spend foreign currency cash or send the amount of winnings via wire transfer to the winners;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Reimburse a sum of foreign currency via wire transfer to the gambler’s foreign accounts in case foreign currency amounts that gamblers have transferred to the gambling business’s special foreign currency account from overseas have not been used up;

g) Other foreign exchange transactions regulated in this Circular shall comprise the opening and use of their special foreign currency accounts; reserving their foreign currency cash balances; confirming the winnings that must be paid to gamblers.

2. Receipts, expenditures and other foreign exchange operations regarding the currency that is currently circulated in bordering countries shall be only permitted at the border areas and the border-checkpoint economic zones located in Vietnam and its bordering countries. The State Bank shall issue the License for receipts, expenditures and other foreign exchange transactions of the bordering country's currency to gambling businesses as regulated herewith at clause 1 of this Article. Processes and procedures for the issuance, reissuance, adjustment, renewal and revocation of the License shall comply with the regulations stated in Article 10, 11 and 12 of this Circular.

Article 6. Opening and using the special foreign currency accounts

Gambling businesses who are granted the License by the State Bank must open 01 (one) special foreign currency account for each foreign currency at 01 (one) authorized bank and are entitled to carry out the receipts and expenditures of foreign currency as follows:

1. Receipts:

a) Deposit an amount of foreign currency cash into an account if the amount of foreign currency receipts cash earned from the sale of tokens and the gambling machines exceeds the cash balance regulated in Article 8 of this Circular;

b) Receive a monetary amount via wire transfer from gamblers’ foreign accounts;

c) Receive a monetary sum via wire transfer that is deposited into the gambling business’s foreign currency account as stipulated in clause 2 of Article 7 to afford the payment of winnings to gamblers or other cash payments and withdrawals as regulated in clause 2 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Deposit a monetary sum into the gambler’s foreign currency demand accounts opened at authorized banks in Vietnam or overseas in case gamblers have won the cash prizes or their tokens have not been used up;

e) Spend the remaining amount of foreign currency to deposit it into the gambler’s foreign accounts if the amount of foreign currency transferred from the gambler's foreign accounts to the gambling business's special foreign currency account has not been used up;

c) Withdraw an amount of foreign currency cash to serve the purpose of sustaining the sufficient amount of cash balance as regulated in clause 1 and Article 8 of this Circular;

d) Sell an amount of foreign currency cash to authorized banks;

dd) Transfer a sum of foreign currency cash to deposit it into the gambling business’s foreign currency demand account as regulated at clause 1 of Article 7 of this Circular.

Article 7. The flow of foreign currency cash between the gambling business’s foreign currency demand accounts and special accounts

1. Gambling businesses are entitled to transfer a sum of foreign currency in the special foreign currency account to the foreign currency demand account opened at authorized banks.

2. If the amount of cash in hand and cash balance in the special foreign currency account can not afford payments and withdrawals of foreign currency cash as regulated in point a, b, c, clause 2, Article 6 of this Circular, gambling businesses are entitled to transfer an amount of foreign currency cash from their foreign currency demand accounts to the special foreign currency account.

Article 8. Foreign currency cash in hand

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. In the consecutive working day from the date when an amount of receipts earned from the gambling business exceeds an amount of defined cash balance, gambling businesses are subject to depositing this surplus amount into the special foreign currency account opened at authorized banks as prescribed in Article 6 of this Circular.

Article 9. Payment by credit cards

Gambling businesses are entitled to accept the gambler's credit cards to sell out tokens to gamblers. Gambling businesses are only allowed to receive the payment in Vietnamese dong from the bank where credit cards have been granted.

Chapter II

PROCEDURES FOR THE LICENSING OF FOREIGN CURRENCY RECEIPTS, EXPENDITURES AND OTHER FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS

Article 10. Licensing procedures

1. After being granted the certificate of eligibility for the gambling business by competent agencies, gambling businesses who have the demand for their foreign currency receipts, expenditures and other foreign exchange transactions as prescribed in this Circular shall send 02 (two) sets of documentation submitted directly or sent by courier mails to the State Bank’s branches of centrally-governed cities and provinces where their gambling businesses for foreigners are located. Application documents must include:

a) A written request for the licensing (according to the form given in Annex No.01);

b) A certified true copy of the investment certificate or business registration certificate;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Internal rules and regulations on the control over foreign currency revenues and expenditures signed by the gambling business’s legally authorized representative.

2. Within the period of 15 (fifteen) working days from the receipt of gambling business's application documents, the State Bank’s branches in cities and provinces must be responsible to examine the adequacy and validity of these application documents and send 01 (one) set of documentation to the State Bank (c/o Department of Foreign Exchange Management) attached together with these branches’ valuations in writing on such documentation.

3. Within the period of 30 (thirty) working days from the receipt of entire required documentations, the State Bank must consider granting the License (following the form given in Annex No.02). In case of refusal, the State Bank must send a written notification to explain the reason for this refusal to gambling businesses.

4. The expiry date of the License must match that of the gambling business’s certificate of eligibility for the gambling business and must not exceed a maximum period of over 10 years from the effective date of this certificate.

Article 11. Procedures for the reissuance, adjustment and renewal of the License

1. License reissuance

a) Where the License has been lost, gone missing and damaged due to natural calamities, fire or other unexpected events, gambling businesses must send 02 (two) sets of documentation to apply for the reissuance of the License directly or by courier mails to the State Bank’s branches in cities and provinces where their gambling businesses for foreigners are located. Application documents must include:

- A written request for the reissuance (according to the form given in Annex No.03);

- A certified true copy of the investment certificate or business registration certificate;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- A certified true copy of the previous License that is still valid (if any);

- Any record or proof of the License that has been lost, gone missing, damaged or broken (if any);

b) Procedures for the submission of application documents to the State Bank (c/o Department of Foreign Exchange Management) shall observe the regulations mentioned in clause 2, Article 10 of this Circular;

c) Procedures for the issuance of the License shall adhere to the regulations stated at clause 3, Article 10 of this Circular;

d) The expiry date of the reissued License shall adopt the remaining expiry date of the latest License.2. License adjustment

a) Gambling businesses shall be entitled to adjust their Licenses in the following cases:

- The gambling business name that may be changed;

- Authorized banks where gambling businesses open their special foreign currency accounts that may be changed;

- The amount of foreign currency cash in hand that may be changed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- A written request for the adjustment which expresses clear reasons for the adjustment (according to the form given in Annex No.03);

- A certified true copy of the previous License that is still valid;

- Records or written evidence of the adjusted contents in conformity with the regulations stated at point a, clause 2 of this Article (if any);

c) Procedures for the dispatch of application documents to the State Bank (c/o Department of Foreign Exchange Management) shall be governed by the regulations mentioned at clause 2, Article 10 of this Circular;

d) Procedures for the issuance of the License shall adhere to the regulations stated at clause 3, Article 10 of this Circular;

dd) The expiry date of the amended License shall be the remaining expiry date of the latest License;

e) If an authorized bank where gambling businesses open their special foreign currency accounts has been changed within the period of 05 (five) working days from the completion of the License adjustment, gambling businesses must open a new special foreign currency account and carry forward the remaining amount of foreign currency from the old special foreign currency account to the new one or the special foreign currency account, concurrently follow certain procedures for terminating the old account as well as send a report to the State Bank (according to the form given in Annex No.04);

g) Within the period of 05 (five) working days from the adjustment that has been already made, a gambling business is obliged to return the original License to the State Bank (c/o Department of Foreign Exchange Management).

3. License renewal

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- A written request for the renewal (according to the form given in Annex No.03);

- A certified true copy of the previous License that is still valid within a minimum of 01 (one) month prior to submitting the application form for the renewal;

- Other required records or documents regulated at point b, c of clause 1 of Article 10 in this Circular;

b) Procedures for the dispatch of application documents to the State Bank (c/o Department of Foreign Exchange Management) shall observe the regulations mentioned at clause 2, Article 10 of this Circular;

c) Procedures for the renewal of the License shall adhere to the regulations stated at clause 3, Article 10 of this Circular;

d) The expiry date of the renewed License must correspond to the expiry date of the certificate of eligibility for the gambling business for foreigners;

dd) Within the period of 05 (five) working days from the renewal date, gambling businesses are obliged to return the original License to the State Bank (c/o Department of Foreign Exchange Management).

Article 12. License revocation

The State Bank must revoke the gambling business’s License in the following cases:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The receipts and expenditures of foreign currency as well as other foreign exchange transactions of gambling businesses have not been started after 12 (twelve) months from the licensing date.

3. Any gambling business has been separated, merged, consolidated, dissolved, or bankrupted in accordance with laws.

4. Gambling business’s investment certificate, business registration certificate or certificate of eligibility for the gambling business has been revoked by competent authorities.

5. Any gambling business has been subject to administrative punishments in 03 (three) times or more for their violations against regulations on the foreign exchange management.

Chapter III

RESPONSIBILITIES OF ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS WHO ARE INVOLED IN THE GAMBLING BUSINES FOR FOREIGNERS

Article 13. Responsibilities held by the State Bank’s branches in cities and provinces

1. Provide instructions for authorized banks and gambling businesses throughout such cities and provinces to strictly comply with regulations stated in this Circular.

2. Examine, inspect and supervise the receipts and expenditures of foreign currency as well as other foreign exchange transactions of gambling businesses that have been licensed by the State Bank to operate in such areas. Where any violation against regulations specified in the License and regulations of this Circular has been detected, the State Bank's local branches in cities and provinces shall handle it under relevant legal regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 14. Responsibilities held by authorized banks

1. Examine and control every record or document submitted by gamblers or gambling businesses to perform various foreign exchange transactions such as depositing foreign currency cash into an account, transferring foreign currency and verifying the gambler’s amount of foreign currency transferred overseas (according to the form given in Annex No.05).

The letter of confirmation of the gambler’s transfer of foreign currency cash overseas is only valid within 30 (thirty) days from the release date.

2. Retain any record and document regarding the foreign exchange transactions as prescribed in regulations of this Circular as well as relevant laws.

3. Detect any violation against regulations of this Circular that has been committed by gambling businesses and gamblers as well as send a timely report to the State Bank’s branches in cities or provinces where gambling businesses locate their gambling businesses for foreigners to seek proper solutions.

4. Strictly comply with regulations specified in this Circular and laws on prevention and fighting against the money laundering as well as relevant legislation.

Article 15. Responsibilities held by gambling businesses

1. Publicize the exchange rate between the face value of tokens and Vietnamese dong as well as other foreign currencies.

2. Confirm the winning claims, payment of winnings and conversion of tokens for gamblers (according to the form given in Annex No.06), provide any relevant record and document as well as take legal responsibility for the validation of the winnings and the amount converted from tokens that have not been used up as a basis for the authorized bank’s confirmation of the transfer of foreign currency overseas or the depositing of foreign currency into the gambler's accounts as stipulated by Article 3 of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Provide full of required documents and records for authorized banks when performing various banking transactions such as the depositing of foreign currency cash into the special account of foreign currency, the sale and transfer of foreign currency.

4. Perform proper bookkeeping, statistical operation and custody of records in accordance with relevant legal regulations.

5. Set up internal rules and regulations on controlling the receipts and expenditures of foreign currency in the gambling business for foreigners, which must at least include the contents such as processes for receipts and expenditures of foreign currency; control over receipts and expenditures of foreign currency in conformity with regulations on preventing and combating the money laundering as well as protecting safety for the cash earnings; functions, rights and duties of gambling business’s relevant divisions and individuals.

6. Strictly adhere to regulations specified in the License, this Circular and laws on the prevention and fighting against the money laundering as well as relevant legislation.

7. Gambling businesses must send a quarterly report prior to the 10th date of the first month of the successive quarter to the State Bank (c/o Department of Foreign Exchange Management) and its branches in cities, provinces where gambling businesses locate their gambling businesses for foreigners on the receipts and expenditures of foreign currency as well as other foreign exchange transactions (according to the form given in Annex No.07).

Article 16. Responsibilities held by gamblers

Strictly comply with regulations specified in this Circular and governing laws.

Chapter IV

IMPLEMENTATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Transitional deadline

Within a period of 12 (twelve) months as from the effective date of this Circular, gambling businesses that are previously entitled to receive and pay foreign currency cash for their gambling businesses for foreigners by the State Bank must follow required procedures for transforming the pre-existing written consent into the License. In excess of the defined deadline mentioned above, gambling businesses who have failed to complete the transformation must put an end to their receipts and expenditures of foreign currency as well as other foreign exchange transactions regarding their gambling businesses for foreigners.

2. Transitional scope

Receipts and expenditures of foreign currency cash as well as other foreign exchange transactions that have been governed under the pre-existing written consent of the State Bank must be equivalently transitioned to the License as stipulated in Article 5 of this Circular.

3. Documentations, processes and procedures for the transition

a) Gambling businesses must submit 02 (two) sets of documentation to apply for the issuance of the License directly or by courier mails to the State Bank’s branches in cities or provinces where gambling businesses locate their gambling businesses for foreigners. Application documents must comprise:

- A written request for the transformation of the License (according to the form given in Annex No.08);

- A certified true copy of the investment certificate or business registration certificate;

- A certified true copy of the certificate of eligibility for the gambling business;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- A written approval for the receipts and expenditures of foreign currency cash as well as other foreign exchange transactions that have been granted;

- A report on the receipts and expenditures of foreign currency cash as well as other foreign exchange transactions for the gambling business that has been compiled as from the State Bank's granting a written consent (according to the form given in Annex No.09);

b) Procedures for the dispatch of application documents to the State Bank (c/o Department of Foreign Exchange Management) shall observe the regulations mentioned at clause 2, Article 10 of this Circular;

c) Procedures for the issuance of the License shall adhere to the regulations stated at clause 3, Article 10 of this Circular;

Article 18. Enforcement

1. This Circular shall come into effect from September 06, 2014.

2. The Chief of Staff, Director of Foreign Exchange Management, Heads of relevant regulatory agencies of the State Bank of Vietnam, Director of the State Bank’s branches of centrally-governed cities and provinces, President of the Board of Directors, President of the Members Board, Chief Executive Officer (Director) of gambling businesses shall be responsible for the implementation of this Circular.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP. GOVERNOR
VICE-GOVERNOR

Lê Minh Hưng

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 15/2014/TT-NHNN ngày 24/07/2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


19.646

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!