Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 127/2018/TT-BTC giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán

Số hiệu: 14/2020/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 18/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2020/TT-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 127/2018/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN ÁP DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM NHẰM HỖ TRỢ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN QUAN CHỊU ẢNH HƯỞNG DO DỊCH COVID-19

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đi, bsung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật quản nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định s 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 và Nghị định s149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đi, bsung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điu của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định s 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sa đi, bsung một sđiều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định s86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán và Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sa đổi, bsung một sNghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

Căn cứ Nghị định s 91/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ vcấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ;

Căn cứ Nghị định s 93/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý nợ của Chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý giá, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một sđiều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tchức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Điều 1. Sửa đổi mức giá dịch vụ quy định tại điểm 2, 3.4, 4, 5.1, 7, 12, 13, 14, 15, 18 Phần A; điểm 1, 3, 4, 6, 7 Phần B Biểu giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

A. GIÁ DỊCH VỤ ÁP DỤNG TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ

STT

TÊN GIÁ DỊCH VỤ

MỨC GIÁ

I

GIÁ DỊCH VỤ ÁP DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

2

Giá dịch vụ đăng ký niêm yết

 

2.1

Giá dịch vụ đăng ký niêm yết lần đầu

 

a

Đối với cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công

Không thu

b

Đối với chứng quyền có bảo đảm

Không thu

2.2

Giá dịch vụ thay đổi đăng ký niêm yết

 

a

Đối với cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công

Không thu

b

Đối với chứng quyền có bảo đảm

Không thu

3

Giá dịch vụ quản lý niêm yết

 

3.4

Đối với chứng quyền có bảo đảm

1 triệu đồng/tháng

4

Giá dịch vụ giao dịch

 

4.1

Giá dịch vụ giao dịch thông thường

 

a

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết (không bao gồm ETF)

0,027% giá trị giao dịch

b

ETF niêm yết

0,018% giá trị giao dịch

c

Trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công

0,0054% giá trị giao dịch

d

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch (UPCOM)

0,018% giá trị giao dịch

đ

Chứng quyền có bảo đảm

0,018% giá trị giao dịch

4.2

Giá dịch vụ giao dịch mua bán lại (giao dịch repo) công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công

 

a

Kỳ hạn đến 2 ngày

0,00045% giá trị giao dịch

b

Kỳ hạn 3 đến 14 ngày

0,0036% giá trị giao dịch

c

Kỳ hạn trên 14 ngày

0,0054% giá trị giao dịch

4.3

Giá dịch vụ giao dịch bán kết hợp mua lại công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công

0,0054% giá trị giao dịch

4.4

Giá dịch vụ giao dịch vay và cho vay công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công

 

a

Kỳ hạn đến 2 ngày

0,00045% giá trị giao dịch

b

Kỳ hạn 3 đến 14 ngày

0,0036% giá trị giao dịch

c

Kỳ hạn trên 14 ngày

0,0054% giá trị giao dịch

5

Giá dịch vụ kết nối trực tuyến

 

5.1

Giá dịch vụ kết nối lần đầu

Không thu

7

Giá dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh

0,15% trên tổng giá trị cổ phần, loại chứng khoán thực tế bán được, tối đa là 150 triệu đồng/1 cuộc bán đấu giá, chào bán cạnh tranh và tối thiểu là 20 triệu đồng/1 cuộc bán đấu giá, chào bán cạnh tranh

II

GIÁ DỊCH VỤ ÁP DỤNG TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

12

Giá dịch vụ đăng ký chứng khoán

 

12.1

Giá dịch vụ đăng ký chứng khoán ln đầu

 

a

Giá trị đăng ký chứng khoán dưới 80 tỷ đồng

Không thu

b

Giá trị đăng ký chứng khoán từ 80 tỷ đến dưới 200 tỷ đồng

Không thu

c

Giá trị đăng ký chng khoán từ 200 tỷ đồng trở lên

Không thu

12.2

Giá dịch vụ đăng ký chứng khoán bổ sung

 

a

Cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư (không bao gồm ETF)

Không thu

b

Chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền có bảo đảm

Không thu

13

Giá dịch vụ lưu ký chứng khoán

 

13.1

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm

0,27 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm/tháng

13.2

Trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công

0,18 đng/trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công/tháng, tối đa 2.000.000 đồng/tháng/mã trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công

14

Giá dịch vụ chuyển khoản chng khoán

 

14.1

Giá dịch vụ chuyển khoản chứng khoán giữa các tài khoản của nhà đầu tư tại các Thành viên lưu ký khác nhau

0,3 đồng/1 chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán (tối đa không quá 300.000 đồng/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán)

14.2

Giá dịch vụ chuyển khoản chứng khoán để thực hiện thanh toán

0,3 đồng/1 chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán (tối đa không quá 300.000 đồng/1 lần chuyển khoản/1 mã chng khoán

15

Giá dịch vụ thực hiện quyền

 

15.1

Dưới 500 nhà đầu tư

3,5 triệu đồng/1 lần thực hiện quyền

15.2

Từ 500 nhà đầu tư đến dưới 1.000 nhà đầu tư

7 triệu đồng/1 lần thực hiện quyền

15.3

Từ 1.000 nhà đầu tư đến 5.000 nhà đầu tư

10,5 triệu đồng/1 lần thực hiện quyền

15.4

Trên 5.000 nhà đầu tư

14 triệu đồng/1 lần thực hiện quyền

18

Dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống VSD

 

a

Thời hạn vay dưới 15 ngày

Không thu

b

Thời hạn vay từ 15 ngày trở lên

Không thu

B. GIÁ DỊCH VỤ ÁP DỤNG TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

STT

TÊN GIÁ DỊCH VỤ

MỨC GIÁ

I

GIÁ DỊCH VỤ ÁP DỤNG TẠI SGIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

1

Giá dịch vụ đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh

Không thu

3

Giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh

 

a

Hợp đồng tương lai chỉ số

2.700 đồng/ hp đồng

b

Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ

4.500 đồng/hợp đồng

II

GIÁ DỊCH VỤ ÁP DỤNG TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

4

Giá dịch vụ đăng ký thành viên bù trừ

Không thu

6

Giá dịch vụ quản lý vị thế

2.550 đồng/hợp đồng/tài khoản/ngày

7

Giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ

0,0024% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (tiền + giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng (tối đa không quá 1.600.000 đồng/tài khoản/tháng, tối thiểu không thấp hơn 320.000 đồng/tài khoản/tháng)

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2020. Sau ngày 31 tháng 8 năm 2020, mức giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định kéo dài thời gian áp dụng Thông tư này trong trường hợp cần thiết.

2. Trên cơ sở mức giá dịch vụ tại Điều 1 Thông tư này, các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán tại Điều 2 Thông tư số 128/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam giảm giá dịch vụ để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 phù hp với thực tế cung ứng dịch vụ, quy định của pháp luật về giá và pháp luật có liên quan.

3. Các nội dung khác không quy định tại Thông tư này tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thi về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

 


Nơi nhận:
- Ban bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Thuế, kho bạc Nhà n
ước các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các đ
ơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Cục QLG (400).

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.: 14/2020/TT-BTC

Hanoi, March 18, 2020

 

CIRCULAR

AMENDMENTS TO CIRCULAR NO. 127/2018/TT-BTC DATED DECEMBER 27, 2018 OF THE MINISTER OF FINANCE PRESCRIBING PRICES OF SECURITIES-RELATED SERVICES RENDERED BY STOCK EXCHANGES AND VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY FOR ASSISTING ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS FACING DIFFICULTIES AMID COVID-19 PANDEMIC

Pursuant to the Law on Securities dated June 29, 2006; the Law on amendments to the Law on Securities dated November 24, 2010;

Pursuant to the Law on Fees and Charges dated November 25, 2015;

Pursuant to the Pricing Law dated June 20, 2012;

Pursuant to the Law on Public Debt Management dated November 23, 2017;

Pursuant to the Decree No. 177/2013/ND-CP dated November 14, 2013 and the Government's Decree No. 149/2016/ND-CP dated November 11, 2016 on amendments to the Government’s Decree No. 177/2013/ND-CP dated November 14, 2013 on elaboration of the Pricing Law;

Pursuant to the Decree No. 58/2012/ND-CP dated July 20, 2012 and the Government’s Decree No. 60/2015/ND-CP dated June 26, 2015 on amendments to some articles of the Government’s Decree No. 58/2012/ND-CP dated July 20, 2012 on elaboration of the Law on Securities and the Law on amendments to the Law on Securities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Government’s Decree No. 42/2015/ND-CP dated May 05, 2017 on derivatives and derivative market; 

Pursuant to the Government’s Decree No. 91/2018/ND-CP dated June 26, 2018 on government guarantee issuance and management;

Pursuant to the Government’s Decree No. 93/2018/ND-CP dated June 30, 2018 providing for provincial-government debt management;

Pursuant to the Government’s Decree No. 95/2018/ND-CP dated June 30, 2018 providing for issuance, registration, listing and trading of government debt instruments in securities market;

Pursuant to the Government’s Decree No. 87/2017/ND-CP dated July 26, 2017 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the request of the Director of the Department of Price Management and the Chairman of the State Securities Commission of Vietnam (SSC);

The Minister of Finance promulgates a Circular providing amendments to Circular No. 127/2018/TT-BTC dated December 27, 2018 of the Minister of Finance prescribing prices of securities-related services rendered by Stock Exchanges and Vietnam Securities Depository (VSD) for the purpose of assisting organizations and individuals facing difficulties amid Covid-19 Pandemic.

Article 1. Amendments to Points 2, 3.4, 4, 5.1, 7, 12, 13, 14, 15, 18 Part A, Points 1, 3, 4, 6, 7 Part B of Schedule of prices of securities-related services rendered by Stock Exchanges and VSD enclosed with Circular No. 127/2018/TT-BTC dated December 27, 2018 of Minister of Finance

A. PRICES OF SERVICES RENDERED ON UNDERLYING SECURITIES MARKET

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

NAME OF SERVICE

PRICE

I

PRICES OF SERVICES RENDERED BY STOCK EXCHANGES

2

Listing services

 

2.1

Application for initial listing

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a

For shares, corporate bonds, investment fund certificates and debt instruments defined in the Law on Public Debt Management

Free of charge

b

For covered warrants

Free of charge

2.2

Changes to listing

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

For shares, corporate bonds, investment fund certificates and debt instruments defined in the Law on Public Debt Management

Free of charge

b

For covered warrants

Free of charge

3

Listing management services

 

3.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VND 1 million/ month

4

Transactions

 

4.1

Outright transactions

 

a

Shares and listed investment fund certificates (excluding ETFs)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b

Listed ETFs

0.018% of trading value

c

Corporate bonds and debt instruments as defined in the Law on Public Debt Management

0.0054% of trading value

d

Shares and fund certificates registered for trading on UPCOM

0.018% of trading value

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Covered warrants

0.018% of trading value

4.2

Repurchase transactions (or repo) in debt instruments as defined in the Law on Public Debt Management

 

a

Of a term up to 2 days

0.00045% of trading value

b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0.0036% of trading value

c

Of a term of more than 14 days

0.0054% of trading value

4.3

Sell/ buy backs in debt instruments as defined in the Law on Public Debt Management

0.0054% of trading value

4.4

Borrowing and lending of debt instruments as defined in the Law on Public Debt Management

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a

Of a term up to 2 days

0.00045% of trading value

b

Of a term of 3 - 14 days

0.0036% of trading value

c

Of a term of more than 14 days

0.0054% of trading value

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Online connection services

 

5.1

Initial connection

Free of charge

7

Auction and competitive offering

0.15% of total value of shares or the type of securities actually sold, not exceeding VND 150 million/auction or competitive offering and not lower than VND 20 million/ auction or competitive offering

II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12

Securities registration services

 

12.1

Initial securities registration

 

a

The value of registered securities is less than VND 80 billion

Free of charge

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The value of registered securities is from VND 80 billion to under VND 200 billion

Free of charge

c

The value of registered securities is VND 200 billion or above

Free of charge

12.2

Additional securities registration

 

a

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Free of charge

b

ETFs and covered warrants

Free of charge

13

Securities depository services

 

13.1

Shares, fund certificates and covered warrants

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.2

Corporate bonds and debt instruments as defined in the Law on Public Debt Management

VND 0.18/ corporate bond or debt instrument as defined in the Law on Public Debt Management/ month but not exceeding VND 2,000,000/month/ code of corporate bonds or debt instruments as defined in the Law on Public Debt Management

14

Securities transfer services

 

14.1

Transferring securities between investors’ accounts opened at different depository members

VND 0.3/ security/ transfer/ ticker symbol (not exceeding VND 300,000/ transfer/ ticker symbol)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Transferring securities for settlement purpose

VND 0.3/ security/ transfer/ ticker symbol (not exceeding VND 300,000/ transfer/ ticker symbol)

15

Corporate actions services

 

15.1

Less than 500 investors

VND 3.5 million/ corporate action

15.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VND 7 million/ corporate action

15.3

From 1,000 investors to less than 5,000 investors

VND 10.5 million/ corporate action

15.4

Above 5,000 investors

VND 14 million/ corporate action

18

Borrowing and lending securities via VSD’s system

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a

Borrowing duration is less than 15 days

Free of charge

b

Borrowing duration is 15 days or longer

Free of charge

B. PRICES OF SERVICES RENDERED ON DERIVATIVE MARKET

No.

NAME OF SERVICE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I

PRICES OF SERVICES RENDERED BY STOCK EXCHANGES

1

Registration as trading member in derivatives

Free of charge

3

Derivatives transactions

 

a

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VND 2,700/ contract

b

Government bond futures contracts

VND 4,500/ contract

II

PRICES OF SERVICES RENDERED BY VSD

4

Registration as clearing members

Free of charge

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Positions management

VND 2,550/ contract/ account/ day

7

Margins management

0.0024% of accrued value of margin account balance (cash + value of securities calculated according to the face value)/ account/ month (not exceeding VND 1,600,000/ account/ month but not lower than VND 320,000/ account/ month)

Article 2. Implementation

1. This Circular comes into force from March 19, 2020 to the end of August 31, 2020. After August 31, 2020, prices of securities-related services rendered by Stock Exchanges and VSD shall be collected according to the Circular No. 127/2018/TT-BTC dated December 27, 2018 of the Minister of Finance. Based on the progression of the Covid-19 pandemic, the Minister of Finance shall consider deciding to lengthen the effective period of this Circular.

2. Based on the service prices in Article 1 hereof, providers of securities-related services prescribed in Article 2 of the Circular No. 128/2018/TT-BTC dated December 27, 2018 of the Minister of Finance shall stipulate prices of securities-related services rendered by securities trading organizations and commercial banks engaging in Vietnam’s securities market and consider reducing such service prices for the purpose of assisting organizations and individuals adversely affected by the Covid-19 pandemic in conformity with the actual provision of services, regulations of the Pricing Law and relevant laws.

3. Other relevant contents which are not prescribed in this Circular shall be governed according to Circular No. 127/2018/TT-BTC dated December 27, 2018 of the Minister of Finance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

MINISTER

Dinh Tien Dung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 14/2020/TT-BTC ngày 18/03/2020 sửa đổi Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.272

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.70.233