Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12/2023/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Sinh Nhật Tân
Ngày ban hành: 05/06/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Quy định mới về hình thức kiểm tra kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp

Ngày 05/6/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 12/2023/TT-BCT sửa đổi Thông tư 10/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Quy trình tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 10/2018/TT-BCT (được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 12/2023/TT-BCT ) thì quy trình tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương như sau:

- Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tổ chức hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp tổ chức đợt kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương theo quy trình như sau:

+ Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng ký kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định 40/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 28 Điều 1 Nghị định 18/2023/NĐ-CP .

+ Lên kế hoạch về thời gian, địa điểm, phương thức kiểm tra.

+ Thông báo kế hoạch kiểm tra.

+ Tổ chức kiểm tra.

+ Đánh giá kết quả kiểm tra.

+ Thông báo kết quả kiểm tra.

- Việc kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp và kiểm tra kiến thức cho đầu mối tại địa phương có thể được tổ chức tại cùng một đợt hoặc tại các đợt khác nhau.

Hình thức kiểm tra và đánh giá kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 10/2018/TT-BCT (được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Thông tư 12/2023/TT-BCT ) thì hình thức kiểm tra và đánh giá kết quả kiểm tra như sau:

- Bài kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương được thực hiện dưới hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm trong thời gian tối thiểu 60 phút.

- Điểm kiểm tra được chấm theo thang điểm 100, yêu cầu cụ thể như sau:

+ Đối với bài kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, bài kiểm tra dưới 80 điểm đối với hình thức trắc nghiệm hoặc dưới 65 điểm đối với hình thức tự luận là không đạt yêu cầu.

+ Đối với bài kiểm tra kiến thức cho đầu mối tại địa phương, bài kiểm tra dưới 70 điểm đối với hình thức trắc nghiệm hoặc dưới 50 điểm đối với hình thức tự luận là không đạt yêu cầu.

(Trong khi đó, Thông tư 10/2018/TT-BCT quy định điểm kiểm tra được chấm theo thang điểm 100, bài thi dưới 90 điểm đối với hình thức thi trắc nghiệm và dưới 75 điểm đối với hình thức thi tự luận là không đạt yêu cầu)

Thông tư 12/2023/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 21/7/2023.

 

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2023/TT-BCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2023

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 10/2018/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2018/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 03 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (sau đây gọi là Nghị định số 40/2018/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (sau đây gọi là Nghị định số 18/2023/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (sau đây gọi là Thông tư số 10/2018/TT-BCT) như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Thông tư này quy định về khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp; việc kiểm tra, cấp, thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người có nhu cầu kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

“Điều 5. Quy trình tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương

1. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tổ chức hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp tổ chức đợt kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương theo quy trình như sau:

a) Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng ký kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 28 Điều 1 Nghị định số 18/2023/NĐ-CP.

b) Lên kế hoạch về thời gian, địa điểm, phương thức kiểm tra.

c) Thông báo kế hoạch kiểm tra.

d) Tổ chức kiểm tra.

đ) Đánh giá kết quả kiểm tra.

e) Thông báo kết quả kiểm tra.

2. Việc kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp và kiểm tra kiến thức cho đầu mối tại địa phương có thể được tổ chức tại cùng một đợt hoặc tại các đợt khác nhau.”

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

“Điều 6. Hình thức kiểm tra và đánh giá kết quả kiểm tra

1. Bài kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương được thực hiện dưới hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm trong thời gian tối thiểu 60 phút.

2. Điểm kiểm tra được chấm theo thang điểm 100, yêu cầu cụ thể như sau:

a) Đối với bài kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, bài kiểm tra dưới 80 điểm đối với hình thức trắc nghiệm hoặc dưới 65 điểm đối với hình thức tự luận là không đạt yêu cầu.

b) Đối với bài kiểm tra kiến thức cho đầu mối tại địa phương, bài kiểm tra dưới 70 điểm đối với hình thức trắc nghiệm hoặc dưới 50 điểm đối với hình thức tự luận là không đạt yêu cầu.

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

“Điều 7. Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, xác nhận kiến thức cho đầu mối tại địa phương

Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp và xác nhận kiến thức cho đầu mối tại địa phương được thực hiện lần lượt theo mẫu số 21a và mẫu số 21b ban hành kèm theo Nghị định số 18/2023/NĐ-CP

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

“Điều 8. Thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, xác nhận kiến thức cho đầu mối tại địa phương

1. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương trong trường hợp sau:

a) Phát hiện hồ sơ đăng ký kiểm tra của người được cấp xác nhận có thông tin gian dối;

b) Doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp;

c) Người được cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo, người được cấp xác nhận kiến thức cho đầu mối tại địa phương chấm dứt vai trò đầu mối tại địa phương với doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo cho Cơ quan đã tổ chức kỳ kiểm tra trong 02 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt quan hệ đầu mối tại địa phương hoặc hợp đồng đào tạo với người được cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương.

2. Trình tự, thủ tục thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, xác nhận kiến thức cho đầu mối tại địa phương:

a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi xảy ra các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành và gửi quyết định thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp hoặc xác nhận kiến thức cho đầu mối lại địa phương tới doanh nghiệp. Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp hoặc xác nhận kiến thức cho đầu mối tại địa phương chấm dứt hiệu lực kể từ ngày Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành quyết, định thu hồi.

b) Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan đã tổ chức kỳ kiểm tra việc thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp hoặc xác nhận kiến thức cho đầu mối tại địa phương của từng doanh nghiệp bán hàng đa cấp.”

7. Sửa đổi cụm từ “Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng” tại khoản 1 Điều 10 thành “Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia”.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 21 tháng 7 năm 2023.

2. Bãi bỏ Điều 4 và Phụ lục 2, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BCT .


Nơi nhận:
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án NDTC;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- Sở Công Thương các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;
- Các Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, CT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Sinh Nhật Tân

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 12/2023/TT-BCT

Hanoi, June 5, 2023

 

CIRCULAR

ON AMENDMENTS TO CIRCULAR NO. 10/2018/ND-CP DATED MAY 24, 2018 OF THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE ON ELABORATION OF DECREE NO. 40/2018 DATED MARCH 12, 2018 ON MANAGEMENT OF MULTI-LEVEL MARKETING BUSINESS

Pursuant to Decree No. 40/2018/ND-CP dated March 12, 2018 on management of multi-level marketing business (hereinafter referred to as Decree No. 40/2018/ND-CP);

Pursuant to Decree No. 18/2023/ND-CP dated April 28, 2023 on amendments to Decree No. 40/2018/ND-CP dated March 12, 2018 on management of multi-level marketing business (hereinafter referred to as Decree No. 18/2023/ND-CP);

Pursuant to the Government’s Decree No. 96/2022/ND-CP dated November 29, 2022 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

At the request of the Director General of Vietnam Competition Authority;

Minister of Industry and Trade promulgates a Circular on amendments to Circular No. 10/2018/TT-BCT dated May 24, 2018 of the Minister of Industry and Trade on elaboration of Decree No. 40/2018 dated March 12, 2018 on management of multi-level marketing business.

Article 1. Amendments to Circular No. 10/2018/TT-BCT dated May 24, 2018 of the Minister of Industry and Trade on elaboration of Decree No. 40/2018 dated March 12, 2018 on management of multi-level marketing business (hereinafter referred to as Circular No. 10/2018/TT-BCT):

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.“Article 1. Scope

This Circular provides for framework of law training program on multi-level marketing (MLM); examination, issuance, revocation of confirmation on legal knowledge on MLM and knowledge for local contacts.”

2. Article 2 shall be amended as follows:

“Article 2. Regulated entities

This Circular applies to institutions that provide training programs in MLM laws, MLM companies, persons who wish to obtain the certification of legal knowledge on MLM and other relevant organizations and individuals.”

3. Article 5 shall be amended as follows:

“Article 5. The process of examination on legal knowledge on MLM and knowledge for local contacts

1. The Vietnam Competition Authority shall organize or authorize in writing for institutions providing training in MLM laws to organize an exam of legal knowledge on MLM and knowledge for local contacts in accordance with the following process:

a) Check the completeness and validity of the applications for examination and certification of legal knowledge on MLM according to the provision of Clause 1, Article 39 of Decree No. 40/2018 / ND-CP dated March 12, 2018 on management of MLM business.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Announce the examination plan.

d) Organize the examination.

dd) Grade the tests.

e) Announce the test results.

2. The examination of legal knowledge on MLM and the knowledge for local contacts can be conducted simultaneously or in separate sessions."

4. Article 6 shall be amended as follows:

“Article 6. Form of examination and evaluation of exam results

1. The test of legal knowledge on MLM, knowledge for local contacts is done in the form of a written test or multiple-choice test with a duration of at least 60 minutes.

2. Tests are graded on a scale from 1 to 100, in specific:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) As for the test of knowledge for local contacts, the test with less than 70 points for multiple-choice form or under 50 points for essay form is unsatisfactory.

5. Article 7 shall be amended as follows:

“Article 7. The process of examination on legal knowledge on MLM, knowledge for local contacts for local contacts

Certification of legal knowledge on MLM, knowledge for local contacts shall be issued according to the forms 21a and 21b issued together with Decree No. 18/2023/ND-CP”

6. Article 8 shall be amended as follows:

“Article 8. Revocation of certification of legal knowledge on MLM, knowledge for local contacts for local contacts

1. Vietnam Competition Authority will revoke the certification of legal knowledge on MLM, knowledge for local contacts for local contacts in any of the following cases:

a) Fraudulent information is detected in the application for the certification;

b) The MLM company ceases MLM business;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Procedures for revocation of certification of legal knowledge on MLM, knowledge for local contacts for local contacts:

a) Within 10 working days from occurrence of any of the cases specified in Clause 1 of this Article, the Vietnam Competition Authority shall issue and send a decision to revoke the certification of legal knowledge on MLM or certification of knowledge for local contacts to the company. The certification shall be invalid from the date the Vietnam Competition Authority issued the decision of revocation.

b) The Vietnam Competition Authority shall post information on the website of the authority which organized the corresponding examination about the revocation of certification of each MLM company.”

7. The phrase “Cuc Canh tranh va Bao ve nguoi tieu dung” (Department of Competition and Consumer Protection) in clause 1 Article 10 shall be replaced with “Uy ban Canh tranh Quoc gia” (Vietnam Competition Authority)”.

Article 2. Implementation

1. This Circular comes into force as of July 21, 2023.

2. Annul Article 4 and Appendix 2, Appendix 3 issued together with Circular No. 10/2018/TT-BCT.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 12/2023/TT-BCT ngày 05/06/2023 sửa đổi Thông tư 10/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.603

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!