Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 115/1999/TT-BTC hướng dẫn về kinh doanh mua, bán công trái giữa các tổ chức được phép kinh doanh công trái với tổ chức, cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 115/1999/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 24/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 115/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 115/1999/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN VIỆC KINH DOANH MUA, BÁN CÔNG TRÁI GIỮA CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH CÔNG TRÁI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Căn cứ Pháp lệnh số 12/1999/UBTVQH10 ngày 27/4/1999 về phát hành công trái xây dựng Tổ quốc;
Căn cứ Nghị định số 34 /1999/NĐ-CP ngày 12/5/1999 của Chính phủ quy định việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 1999;
Căn cứ Luật thuế Thu nhập Doanh nghiệp số 03/1997/QH9 ngày 10/5/1997;
Để việc kinh doanh mua, bán công trái của các tổ chức kinh doanh công trái với tổ chức, cá nhân được thuận lợi, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, nhất là đối với người sở hữu công trái, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

I/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1- Thông tư này hướng dẫn việc kinh doanh công trái của tổ chức được phép kinh doanh công trái.

Các tổ chức không có chức năng kinh doanh công trái không được phép tham gia kinh doanh công trái dưới mọi hình thức. Đối với số công trái đang sở hữu đã mua trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước trong thời gian phát hành thì tổ chức không có chức năng kinh doanh công trái chỉ được quyền bán công trái khi có nhu cầu.

2- Tổ chức được phép kinh doanh công trái quy định tại Thông tư này gồm:

- Các tổ chức tín dụng là pháp nhân Việt Nam hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng;

- Các công ty chứng khoán Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật.

3- Tổ chức kinh doanh công trái phải theo dõi, hạch toán riêng hoạt động kinh doanh công trái và có nghĩa vụ nộp thuế đối với ngân sách nhà nước theo quy định của Thông tư này.

4- Tổ chức kinh doanh công trái chịu sự thanh tra, giám sát của cơ quan tài chính và cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành đối với hoạt động kinh doanh công trái theo quy định của pháp luật.

II/ NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

1- Các tổ chức thuộc đối tượng được phép kinh doanh công trái khi tiến hành hoạt động kinh doanh công trái không phải làm thủ tục xin phép các cơ quan quản lý Nhà nước.

2- Trong quá trình kinh doanh công trái, tổ chức kinh doanh công trái phải công bố công khai mức giá mua, bán công trái và phải thực hiện việc mua, bán đúng mức giá đã công bố.

Đối với công trái có thời gian mua chưa đủ 12 tháng tính từ ngày phát hành ghi trên công trái, mức giá mua tối thiểu không thấp hơn 90% mệnh giá ghi trên công trái.

Đối với công trái có thời gian mua từ 12 tháng trở lên tính từ ngày phát hành ghi trên công trái, giá mua công trái được xác định trên cơ sở mệnh giá công trái và tiền lãi công trái đã phát sinh đến thời điểm mua công trái và phải lớn hơn mệnh giá công trái.

3- Tổ chức kinh doanh công trái phải mở sổ kế toán để theo dõi và hạch toán riêng hoạt động kinh doanh mua, bán công trái.

4- Các tổ chức kinh doanh công trái có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập theo quy định của Luật thuế Thu nhập Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành. Cách xác định thu nhập chịu thuế trong các trường hợp như sau:

a/ Đối với khoản thu nhập có được từ số công trái mua vào, bán ra trong kinh doanh thì thu nhập chịu thuế ( nếu có ) được xác định:

Thu nhập
chịu thuế

=

Giá bán
công trái

-

Giá mua số
công trái tương ứng

_

Chi phí hợp lý tương ứng

b/ Đối với khoản thu nhập có được từ số công trái đã mua vào được thanh toán trực tiếp với cơ quan kho bạc Nhà nước khi đến hạn (sau 5 năm) hoặc được thanh toán trước hạn thì cũng phải chịu thuế thu nhập (nếu có). Thu nhập chịu thuế được xác định:

Thu nhập
chịu thuế

=

Tiền công trái được thanh toán
(gốc và lãi)

_

Giá mua số công trái tương ứng

_

Chi phí hợp lý
tương ứng

5- Đối với số công trái mà các tổ chức kinh doanh công trái đã mua trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì khi bán số công trái này cũng phải kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có) theo quy định và giá mua công trái để xác định thuế thu nhập là giá mua thực tế đã thực hiện.

6- Nghiêm cấm tổ chức, cá nhân đầu cơ kinh doanh công trái, gây rối loạn thị trường, ảnh hưởng giả tạo đến việc tăng, giảm giá mua, bán công trái.

7- Các tổ chức kinh doanh công trái mua công trái với mức giá thấp hơn mức giá tối thiểu đã quy định tại khoản 2 Mục II của Thông tư này thì số tiền chênh lệch phải bị truy thu nộp vào ngân sách nhà nước. Nếu tái phạm thì tổ chức kinh doanh công trái bị đình chỉ vĩnh viễn hoạt động kinh doanh công trái.

III/ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

1- Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Số công trái do tổ chức kinh doanh công trái mua lần đầu tại Kho bạc Nhà nước không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

2- Các tổ chức tín dụng có hoạt động kinh doanh công trái có trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại Thông tư này và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Ngân hàng Nhà nước Việt nam.

3- Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No. 115/1999/TT-BTC

Hanoi, September 24, 1999

 

CIRCULAR

GUIDING THE GOVERNMENT BONDS PURCHASE AND SALE BETWEEN ELIGIBLE ORGANIZATIONS AND ORGANIZATIONS AS WELL AS INDIVIDUALS

Pursuant to Ordinance No. 12/1999/UBTVQH10 of April 27, 1999 on the issuance of Government bonds for national construction;
Pursuant to Decree No. 34/1999/ND-CP of May 12, 1999 of the Government stipulating the issuance of Government bonds for national construction in 1999;
Pursuant to Enterprise Income Tax Law No. 03/1997/QH9 of May 10, 1997;
In order to facilitate the purchase and sale of Government bonds between Government bonds-trading organizations and other organizations as well as individuals, ensuring the legitimate rights and interests of involved parties, particularly the bonds’ owners, the Ministry of Finance hereby guides in detail as follows:

I. GENERAL PROVISIONS

1. This Circular guides the government bonds trading by organizations which are licensed to trade in Government bonds.

The organizations which have no function to trade in the Government bonds shall not be entitled to take part in any form of bonds trading. For their own bonds directly bought at the State Treasury in the issuance period, they may sell such bonds when they so need.

2. Organizations entitled to trade in Government bonds as stipulated in this Circular include:

- Credit institutions being Vietnamese legal entities and operating under the Law on Credit Institutions;

- Vietnamese securities companies established under the provisions of law.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 115/1999/TT-BTC hướng dẫn về kinh doanh mua, bán công trái giữa các tổ chức được phép kinh doanh công trái với tổ chức, cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.253

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56