Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 09/2018/TT-BYT danh mục hóa chất chế phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn dùng trong gia dụng

Số hiệu: 09/2018/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 27/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B Y T
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2018/TT-BYT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG GIA DỤNG VÀ Y TẾ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về quản lý hóa cht, chế phm diệt côn trùng, diệt khun dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Qun lý môi trường y tế - Bộ Y tế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh Mục hóa cht, chế phm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã shàng hóa theo Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam.

Điều 1. Ban hành danh mục

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã shàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Điều 2. Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa

1. Hàng hóa trong danh mục ban hành kèm theo Thông tư này được quản lý theo quy định tại Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về qun lý hóa chất, chế phm diệt côn trùng, diệt khun dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

2. Hàng hóa được quy định trong danh mục nhưng chưa liệt kê mã số hàng hóa, khi nhập khu doanh nghiệp phải cung cấp cho cơ quan hải quan đầy đủ các thông tin của hàng hóa nhập khu về thành phần, tác dụng, tài liệu kthuật (nếu có) và cam kết chịu trách nhiệm về nội dung đã khai báo và sử dụng hàng hóa nhập khu đúng mục đích.

3. Trường hợp hàng hóa chưa có mã số trong danh mục, phát sinh vướng mắc hoặc có sự khác biệt trong việc xác định mã shàng hóa tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này và Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam thì Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) chtrì, phối hợp với Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) để xem xét và quyết định mã s hàng hóa đi với hàng hóa xuất khẩu, nhập khu.

Điều 3. Điều Khoản chuyển tiếp

Hàng hóa đã làm thủ tục Hải quan trước ngày Thông tư này có hiệu lực, Doanh nghiệp nhập khu thực hiện theo quy định tại Thông tư s 12/2016/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2016 ca Bộ Y tế ban hành Danh mục hóa cht, chế phm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.

Điều 4. Điều khoản tham chiếu

Trong trường hợp các văn bn quy phạm pháp luật và các quy định được viện dn trong Thông tư này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo văn bn quy phạm pháp luật mới.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 12 tháng 6 năm 2018.

2. Thông tư số 12/2016/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khun dùng trong gia dụng và y tế theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

3. Cục Quản lý môi trường y tế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ Khoa giáo- Văn xã, Công báo, C
ng TTĐT Chính ph);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các thứ tr
ưởng Bộ Y tế;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các ngành;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, MT (03b), PC (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

DANH MỤC

HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG GIA DỤNG VÀ Y TẾ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM
(ban hành kèm theo Thông tư số 09/2018/TT-BYT ngày 27 tháng 4 năm 2018)

TT

Nhóm sn phẩm

Tên sản phẩm/hàng hóa

Mã hàng hóa

Ghi chú

1

Nhang (hương) xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế.

Hương vòng chống muỗi, đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 300g

3808.61.10

Chgồm hương (nhang) chứa một hoặc nhiều chất gồm: alpha-cypermethrin (ISO), bendiocarb (ISO), bifenthrin (ISO), chlorfenapyr (ISO), cyfluthrin (ISO), deltamethrin (INN, ISO), etofenprox (INN), fenitrothion (ISO), lambda- cyhalothrin (ISO), malathion (ISO), pirimiphos-methyl (ISO) hoc propoxur (ISO)

Hương chống muỗi không phải dạng hương vòng, đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 300g

3808.61.90

Hương vòng chống muỗi, đóng gói với trọng lượng tịnh trên 300g nhưng không quá 7,5kg

3808.62.20

Hương chống muỗi không phải dạng hương vòng, đóng gói với trọng lượng tịnh trên 300g nhưng không quá 7,5kg

3808.62.90

Hương vòng chống muỗi khác (trừ loại có thành phần thuộc các mã 3808.61.10 hoặc 3808.62.20)

3808.91.40

Hương (nhang) chống muỗi không phải dạng hương vòng (trừ loại có thành phần thuộc các mã 3808.61.90, 3808.62.90)

3808.91.90

2

Tm tm hóa chất xua, diệt muỗi (dùng điện hoặc không dùng điện) dùng trong gia dụng và y tế

Tấm tẩm hóa chất xua, diệt muỗi (dùng điện hoặc không dùng điện) dùng trong gia dụng và y tế, đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 300g

3808.61.20

Chỉ gồm chế phẩm chứa một hoặc nhiều chất gồm: alpha- cypermethrin (ISO), bendiocarb (ISO), bifenthrin (ISO), chlorfenapyr (ISO), cyfluthrin (ISO), deltamethrin (INN, ISO), etofenprox (INN), fenitrothion (ISO), lambda- cyhalothrin (ISO), malathion (ISO), pirimiphos-methyl (ISO) hoặc propoxur (ISO)

Tấm tẩm hóa chất xua, diệt muỗi (dùng điện hoặc không dùng điện) dùng trong gia dụng và y tế, đóng gói với trọng lượng tịnh trên 300g nhưng không quá 7,5kg

3808.62.30

Tấm tẩm hóa chất xua, diệt muỗi (dùng điện hoặc không dùng điện) dùng trong gia dụng và y tế khác (trừ loại có thành phần thuộc các mã 3808.61.20 hoặc 3808.62.30)

3808.91.50

3

Dung dịch bốc hơi xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế.

Dung dịch bốc hơi xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế, đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 300g

3808.61.40

Chgồm chế phẩm chứa một hoặc nhiều chất gồm: alpha- cypermethrin (ISO), bendiocarb (ISO), bifenthrin (ISO), chlorfenapyr (ISO), cyfluthrin (ISO), deltamethrin (INN, ISO), etofenprox (INN), fenitrothion (ISO), lambda- cyhalothrin (ISO), malathion (ISO), pirimiphos-methyl (ISO) hoc propoxur (ISO)

Dung dịch bốc hơi xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế, đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 300g có thêm tác dụng khử mùi

3808.61.50

Dung dịch bc hơi xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế, đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 300g (trừ loại có các thành phần thuộc các mã 3808.61.40 hoặc 3808.61.50)

3808.61.90

Dung dịch bc hơi xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế, đóng gói với trọng lượng tnh trên 300g nhưng không quá 7,5kg

3808.62.50

Dung dịch bốc hơi xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế, đóng gói với trọng lượng tịnh trên 300g nhưng không quá 7,5kg (trừ loại có các thành phần thuộc mã 3808.62.50 )

3808.62.90

Dung dịch bốc hơi xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế, đóng gói với trọng lượng tịnh trên 7,5kg

3808.69.90

Dung dịch bốc hơi xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế (trừ loại có các thành phần thuộc các mã 3808.61.40, 3808.61.50, 3808.61.90, 3808.62.50, 3808.62.90, 3808.69.90)

3808.91.90

4

Bình xịt xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế.

Bình xịt xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế, đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 300g

3808.61.30

Ch bao gồm chế phẩm chứa một hoặc nhiều chất gồm: alpha- cypermethrin (ISO), bendiocarb (ISO), bifenthrin (ISO), chlorfenapyr (ISO), cyfluthrin (ISO), deltamethrin (INN, ISO), etofenprox (INN), fenitrothion (ISO), lambda-cyhalothrin (ISO), malathion (ISO), pirimiphos- methyl (ISO) hoặc propoxur (ISO)

Bình xịt xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế, đóng gói với trọng lượng tịnh trên 300g nhưng không quá 7,5kg

3808.62.40

Bình xịt xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế, đóng gói với trọng lượng tịnh trên 7,5kg

3808.69.90

Bình xịt xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế (trừ loại có thành phần thuộc mã 3808.61.30, 3808.62.40, 3808.69.90)

3808.91.30

5

Chế phẩm dạng b(bait), bột, gel, kem, sơn (sơn có cha hoạt chất xua, diệt côn trùng) xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế

Chế phẩm dạng sơn xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế, dạng lỏng và đóng gói với trọng lượng tnh không quá 300g

3808.61.40

Ch bao gồm chế phẩm chứa một hoặc nhiều chất gồm: alpha- cypermethrin (ISO), bendiocarb (ISO), bifenthrin (ISO), chlorfenapyr (ISO), cyfluthrin (ISO), deltamethrin (INN, ISO), etofenprox (INN), fenitrothion (ISO), lambda-cyhalothrin (ISO), malathion (ISO), pirimiphos- methyl (ISO) hoặc propoxur (ISO)

Chế phẩm dạng b, bột, gel, kem, sơn xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế, đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 300g và có thêm tác dụng khử mùi

3808.61.50

Chế phẩm dạng bả, bột, gel, kem, sơn xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế, đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 300g, không ở dạng lng và không có tác dụng khử mùi

3808.61.90

Chế phẩm dạng sơn xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế, dạng lỏng và đóng gói với trọng lượng tịnh trên 300g nhưng không quá 7,5kg

3808.62.50

Chế phẩm dạng bả, bột, gel, kem, sơn xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế, không ở dạng lỏng và đóng gói với trọng lượng tnh trên 300g nhưng không quá 7,5kg

3808.62.90

Chế phẩm dạng bả, bột, gel, kem, sơn xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế, đóng gói với trọng lượng tịnh trên 7,5kg

3808.69.90

Chế phẩm dạng bả, bột, gel, kem, sơn xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế (trừ loại có thành phần thuộc các mã 3808.61.40, 3808.61.50, 3808.61.90, 3808.62.50, 3808.62.90, hoặc 3808.69.90)

3808.91.90

6

Chế phẩm dạng kem xoa, gel, bình xịt, tm dán, vòng xua côn trùng dùng cho người

Chế phẩm dạng bình xịt xua côn trùng dùng trên người

3808.91.30

Tấm tẩm hóa chất để xua côn trùng khác ngoài muỗi được xếp vào nhóm này

Tm dán tẩm hóa cht xua côn trùng dùng trên người

3808.91.50

Chế phẩm dạng kem xoa, gel, vòng đeo tay tm hóa chất dùng trên người

3808.91.90

7

Chế phm màn, rèm, võng, vi, giấy tm hóa chất xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế

Màn, rèm, võng, vải, giấy tẩm hóa chất xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế, đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 300g và có thêm tác dụng khử mùi

3808.61.50

Ch bao gồm chế phẩm chứa một hoặc nhiều chất gồm: alpha- cypermethrin (ISO), bendiocarb (ISO), bifenthrin (ISO), chlorfenapyr (ISO), cyfluthrin (ISO), deltamethrin (INN, ISO), etofenprox (INN), fenitrothion (ISO), lambda-cyhalothrin (ISO), malathion (ISO), pirimiphos- methyl (ISO) hoặc propoxur (ISO)

Màn, rèm, võng, vi, giấy tẩm hóa chất xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế, đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 300g và không có tác dụng khử mùi

3808.61.90

Màn, rèm, võng, vải, giấy tẩm hóa chất xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế, đóng gói với trọng lượng tịnh trên 300g nhưng không quá 7,5kg

3808.62.90

Màn, rèm, võng, vải, giấy tẩm hóa chất xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế, đóng gói với trọng lượng tnh trên 7,5kg

3808.69.90

Màn, rèm, võng, vi, giấy tẩm hóa chất xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế (trừ loại có thành phần thuộc các mã 3808.61.50, 3808.61.90, 3808.62.90, hoặc 3808.69.90)

3808.91.90

8

Chế phẩm phun diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế hoặc diệt côn trùng trên máy bay

Chế phẩm dạng dung dịch (không bao gồm dạng huyền phù (SC), nhũ tương (EC), nhũ dầu (EC), nhũ dầu nano (NE), huyền phù vi nang (CS) và các loại huyền phù hoặc nhũ tương khác) dùng để phun tồn lưu (bề mặt), phun mù nóng, mù lạnh để diệt côn trùng, tẩm màn chống muỗi dùng trong gia dụng và y tế hoặc diệt côn trùng trên máy bay, đóng gói với trọng lượng tnh không quá 300g

3808.61.40

Ch bao gm chế phẩm chứa một hoặc nhiều chất gồm: alpha- cypermethrin (ISO), bendiocarb (ISO), bifenthrin (ISO), chlorfenapyr (ISO), cyfluthrin (ISO), deltamethrin (INN, ISO), etofenprox (INN), fenitrothion (ISO), lambda-cyhalothrin (ISO), malathion (ISO), pirimiphos- methyl (ISO) hoặc propoxur (ISO)

Chế phẩm không ở dạng lỏng, có chức năng khử mùi dùng để phun tồn lưu (bề mặt), phun mù nóng, mù lạnh để diệt côn trùng, tẩm màn chống muỗi dùng trong gia dụng và y tế hoặc diệt côn trùng trên máy bay, đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 300g

3808.61.50

Chế phẩm không ở dạng lỏng và không có chức năng khử mùi, để phun tồn lưu (bề mặt), phun mù nóng, mù lạnh để diệt côn trùng, tẩm màn chống muỗi dùng trong gia dụng và y tế hoặc diệt côn trùng trên máy bay, đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 300g

3808.61.90

Chế phẩm dạng dung dịch (không bao gồm dạng huyền phù (SC), nhũ tương (EC), nhũ dầu (EC), nhũ dầu nano (NE), huyền phù vi nang (CS) và các loại huyền phù hoặc nhũ tương khác) dùng để phun tồn lưu (bề mặt), phun mù nóng, mù lạnh để diệt côn trùng, tm màn chống muỗi dùng trong gia dụng và y tế hoặc diệt côn trùng trên máy bay, đóng gói với trọng lượng tịnh trên 300g nhưng không quá 7,5kg

3808.62.50

Chế phẩm không ở dạng lỏng dùng để phun tồn lưu (bề mặt), phun mù nóng, mù lạnh để diệt côn trùng, tẩm màn chống muỗi dùng trong gia dụng và y tế hoặc diệt côn trùng trên máy bay, đóng gói với trọng lượng tịnh trên 300g nhưng không quá 7,5kg

3808.62.90

Chế phẩm dùng để phun tồn lưu (bề mặt), phun mù nóng, mù lạnh đdiệt côn trùng, tm màn chống muỗi dùng trong gia dụng và y tế hoặc diệt côn trùng trên máy bay và được đóng gói với trọng lượng tịnh trên 7,5kg

3808.69.90

Chế phẩm dùng để phun tồn lưu (bmặt), phun mù nóng, mù lạnh để diệt côn trùng, tm màn chống muỗi dùng trong gia dụng và y tế hoặc diệt côn trùng trên máy bay (trừ loại có thành phần thuộc mã 3808.61.40, 3808.61.50, 3808.61.90, 3808.62.50, 3808.62.90, hoặc 3808.69.90)

3808.91.90

Chế phẩm huyền phù (SC), nhũ tương (EC), nhũ dầu (EC), nhũ du nano (NE), huyền phù vi nang (CS) và các loại huyền phù hoặc nhũ tương khác được xếp vào nhóm này

9

Chế phẩm diệt bọ gậy dùng trong gia dụng và y tế

Chế phẩm dùng trong nước đdiệt bọ gậy muỗi, bao gồm cchế phẩm chứa vi sinh vật Bacillus thuringiensis israelensis (Bti)

3808.91.90

10

Chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước dùng trong gia dụng

Chế phẩm để diệt khuẩn tay dùng trong gia dụng, không bao gồm xà phòng có tác dụng chính là tẩy rửa và chứa thêm chất diệt khuẩn

3808.94.90

11

Chế phẩm tắm diệt khuẩn cho bệnh nhân, nhân viên trong y tế

Chế phẩm để diệt khuẩn da toàn thân dùng cho bệnh nhân, nhân viên trong y tế đóng gói dạng bình xịt

3808.94.20

Không bao gồm xà phòng có tác dụng chính là ty rửa và chứa thêm chất diệt khuẩn

Chế phm để diệt khuẩn da toàn thân dùng cho bệnh nhân, nhân viên trong y tế, không đóng gói dạng bình xịt

3808.94.90

12

Chế phẩm diệt khuẩn dụng cụ, bề mt, đồ dùng trong gia dụng

Chế phẩm để diệt khuẩn bề mặt, dụng cụ dùng trong gia dụng đóng gói dạng bình xịt

3808.94.20

Không bao gồm xà phòng có tác dụng chính là tẩy rửa và chứa thêm chất diệt khuẩn

Chế phẩm để diệt khun bề mặt, dụng cụ dùng trong gia dụng, không đóng gói dạng bình xịt

3808.94.90

13

Chế phẩm diệt khuẩn nước trong gia đình

Chế phẩm diệt khuẩn nước sinh hoạt, nước bể bơi trong gia đình

3808.94.90

Không bao gồm chế phẩm để diệt khuẩn nước hồ bơi công cộng

14

Chế phẩm diệt khuẩn da dùng trong y tế

Chế phẩm diệt khuẩn tay cho nhân viên y tế, diệt khun da bệnh nhân

3808.94.90

Không bao gm chế phẩm diệt khuẩn vết thương, niêm mạc dùng cho người; chế phẩm diệt khuẩn da cho bệnh nhân trước, sau khi tiêm; diệt khuẩn vùng da phẫu thuật

15

Chế phẩm diệt khuẩn bề mặt, không khí dùng trong y tế

Chế phẩm dùng để diệt khuẩn bề mặt, không khí phòng mổ, phòng bệnh trong cơ sở y tế, đóng gói dạng bình xịt

3808.94.20

Chế phẩm diệt khuẩn bề mặt dùng trong cgia dụng và y tế được xếp vào nhóm này

Chế phẩm dùng để diệt khuẩn bề mặt, không khí phòng mổ, phòng bệnh trong cơ sở y tế, không đóng gói dạng bình xịt

3808.94.90

16

Chế phm diệt khuẩn trên máy bay

Chế phẩm dùng để diệt khuẩn trên máy bay

3808.94.90

MINISTRY OF HEALTH
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

No. 09/2018/TT-BYT

Hanoi, April 27, 2018

 

CIRCULAR

PROMULGATING THE LIST OF INSECTICIDAL AND GERMICIDAL CHEMICALS AND PREPARATIONS FOR HOUSEHOLD AND MEDICAL USE WHICH ARE UNDER THE STATE MANAGEMENT OF THE MINISTRY OF HEALTH AND WHOSE HS CODES CAN BE INDENTIFIED ACCORDING TO VIETNAM’S NOMENCLATURE OF EXPORTS AND IMPORTS

Pursuant to the Government's Decree No. 75/2017/ND-CP dated June 20, 2017 on defining functions, tasks, powers and organizational structures of the Minister of Health;

Pursuant to the Government’s Decree No. 91/2016/ND-CP dated July 01, 2016 on management of insecticidal and germicidal chemicals and preparations for household and medical use;

At the request of the Minister of Health Environment Management Agency – Ministry of Health;

The Minister of Health promulgates the Circular on promulgating the List of Insecticidal and Germicidal Chemicals and Preparations for household and medical use which are under the state management of the Ministry of Health and whose HS codes can be identified according to Vietnam’s Nomenclature of Exports and Imports .

Article 1. Promulgation of the list

Enclosed with this Circular is the List of Insecticidal and Germicidal Chemicals and Preparations for household and medical use which are under the state management of the Ministry of Health and whose HS codes can be assigned according to Vietnam’s Nomenclature of Exports and Imports. Such list is enclosed with the Circular No. 65/2017/TT-BTC dated June 27, 2017 of the Minister of Finance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The products specified in the list enclosed with this Circular are managed in accordance with the regulations in the Government's Decree No. 91/2016/ND-CP dated July 01, 2016 on management of insecticidal and germicidal chemicals and preparations for household and medical use.

2. While importing the products specified in the list which do not have assigned HS codes, the importer must provide full information about such products, their ingredients, effectiveness and technical documents (if any) for the customs authority. Also, they must assume responsibility for the declared contents and will use the imported products for declared purposes.

3. If the products do not have assigned HS codes and problems and differences arise while determining the HS codes specified in the enclosed List and Vietnam’s Nomenclature of Exports and Imports, the Ministry of Finance (the General Department of Customs) shall take charge and cooperate with the Ministry of Health (Agency of Administration of Environmental Health) in order to consider assigning their HS codes.

Article 3. Transitional provisions

For the products of which the customs procedures are completed before this Circular takes effect, the importer shall assign their HS codes according to the regulations in the Circular No. 12/2016/TT-BYT dated May 15, 2016 of the Ministry of Health.

Article 4. Terms of reference

If the legislative documents and the regulations specified in this Circular are amended or replaced, the new legislative documents shall be implemented.

Article 5. Implementation

1. This Circular shall take effect from June 12, 2018.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The Agency of Administration of Environmental Health, Heads of the units affiliated to and under the Ministry of Health; the Health Departments of provinces and central-affiliated cities, as well as the related agencies, organizations and individuals shall implement this Circular.

During the implementation process, if any difficulty or problem arises, the agencies, organizations and individuals shall provide feedbacks to the Agency of Administration of Environmental Health (Ministry of Health) for consideration and decision-making./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Thanh Long

 

LIST

OF INSECTICIDAL AND GERMICIDAL CHEMICALS AND PREPARATIONS FOR HOUSE HOLD AND MEDICAL USE WHICH ARE UNDER THE STATE MANAGEMENT OF THE MINISTRY OF HEALTH AND WHOSE HS CODES CAN BE IDENTIFIED ACCORDING TO VIETNAM’S NOMENCLATURE OF EXPORTS AND IMPORTS
(Enclosed with the Circular No. 09/2018/TT-BYT dated April 27, 2018)

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Product name

HS code

Note

1

Insecticidal incense for household and medical use

Packaged mosquito coil of which the net weight does not exceed 300 g

3808.61.10

Only include incense with one or multiple ingredients, including: alpha-cypermethrin (ISO), bendiocarb (ISO), bifenthrin (ISO), chlorfenapyr (ISO), cyfluthrin (ISO), deltamethrin (INN, ISO), etofenprox (INN), fenitrothion (ISO), lambda-cyhalothrin (ISO), malathion (ISO), pirimiphos-methyl (ISO) or propoxur (ISO)

Packaged mosquito incense which is different from the mosquito coil. The net weight does not exceed 300 g.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Packaged mosquito coil of which the net weight exceeds 300 g but does not exceed 7.5 kg.

3808.62.20

Packaged mosquito incense which is different from the mosquito coil. The net weight exceeds 300 g but does not exceed 7.5 kg.

3808.62.90

Other mosquito coils (except for those having ingredients with assigned HS code of 3808.61.10 or 3808.62.20)

3808.91.40

Mosquito incense sticks (except for those having ingredients with assigned HS code of 3808.61.90 and 3808.62.90)

3808.91.90

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mosquito repellent mat (with or without electrical device) for household and medical use. The net weight does not exceed 300g.

3808.61.20

Only include incense with one or multiple ingredients, including: alpha-cypermethrin (ISO), bendiocarb (ISO), bifenthrin (ISO), chlorfenapyr (ISO), cyfluthrin (ISO), deltamethrin (INN, ISO), etofenprox (INN), fenitrothion (ISO), lambda-cyhalothrin (ISO), malathion (ISO), pirimiphos-methyl (ISO) or propoxur (ISO)

Mosquito repellent mat (with or without electrical device) for household and medical use. The net weight exceeds 300g but does not exceed 7.5 kg.

3808.62.30

 

 

Other mosquito repellent mats (with or without electrical device) for household and medical use (except for those having ingredients with assigned HS code of 3808.61.20 or 3808.62.30)

3808.91.50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Liquid insect repellent for household and medical use.

Packaged liquid insect repellent for household and medical use. The net weight does not exceed 300 g.

3808.61.40

Only include incense with one or multiple ingredients, including: alpha-cypermethrin (ISO), bendiocarb (ISO), bifenthrin (ISO), chlorfenapyr (ISO), cyfluthrin (ISO), deltamethrin (INN, ISO), etofenprox (INN), fenitrothion (ISO), lambda-cyhalothrin (ISO), malathion (ISO), pirimiphos-methyl (ISO) or propoxur (ISO)

Packaged liquid insect repellent for household and medical use. Its net weight does not exceed 300g and another effect is deodorization.

3808.61.50

Packaged liquid insect repellent for household and medical use. Its net weight does not exceed 300g (except for those having ingredients with assigned HS code of 3808.61.40 or 3808.61.50)

3808.61.90

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3808.62.50

Packaged liquid insect repellent for household and medical use. Its net weight exceeds 300g but does not exceed 7.5 kg (except for those having ingredients with assigned HS code of 3808.62.50)

3808.62.90

Packaged liquid insect repellent for household and medical use. Its net weight exceeds 7.5 kg.

3808.69.90

Packaged liquid insect repellent for household and medical use (except for those having ingredients with assigned HS code of 3808.61.40, 3808.61.50, 3808.61.90, 3808.62.50, 3808.62.90, 3808.69.90)

3808.91.90

4

Insecticidal spray for household and medical use.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3808.61.30

Only include preparations with one or multiple ingredients, including: alpha-cypermethrin (ISO), bendiocarb (ISO), bifenthrin (ISO), chlorfenapyr (ISO), cyfluthrin (ISO), deltamethrin (INN, ISO), etofenprox (INN), fenitrothion (ISO), lambda-cyhalothrin (ISO), malathion (ISO), pirimiphos-methyl (ISO) or propoxur (ISO)

Packaged insecticidal spray for household and medical use. Its net weight exceeds 300g but does not exceed 7.5 kg.

3808.62.40

Packaged insecticidal spray for household and medical use. Its net weight exceeds 7.5 kg.

3808.69.90

Packaged insecticidal spray for household and medical use (except for those having ingredients with assigned HS code of 3808.61.30, 3808.62.40, 3808.69.90)

3808.91.30

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Packaged insecticidal paint in liquid for household and medical use. Its net weight does not exceed 300g.

3808.61.40

Only include preparations with one or multiple ingredients, including: alpha-cypermethrin (ISO), bendiocarb (ISO), bifenthrin (ISO), chlorfenapyr (ISO), cyfluthrin (ISO), deltamethrin (INN, ISO), etofenprox (INN), fenitrothion (ISO), lambda-cyhalothrin (ISO), malathion (ISO), pirimiphos-methyl (ISO) or propoxur (ISO)

Packaged insecticidal bait, powdery, gel, cream and paint for household and medical use. The net weight does not exceed 300g and another effect is deodorization.

3808.61.50

Packaged insecticidal bait, powdery, gel, cream and paint for household and medical use. Each net weight does not exceed 300g and they are not in liquid form and do not have deodorizing effect.

3808.61.90

Packaged insecticidal paint in liquid form and used for household and medical purposes. Its net weight exceeds 300g but does not exceed 7.5 kg.

3808.62.50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3808.62.90

Packaged insecticidal bait, powdery, gel, cream and paint for household and medical use. The net weight exceeds 7.5 kg.

3808.69.90

Insecticidal bait, powdery, gel, cream and paint for household and medical use (except for those having ingredients with assigned HS code of 3808.61.40, 3808.61.50, 3808.61.90, 3808.62.50, 3808.62.90 or 3808.69.90)

3808.91.90

6

Insecticidal cream, gel, spray and mat for human use.

Insecticidal spray for human use.

3808.91.30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Insecticidal repellent mat for human use

3808.91.50

Insecticidal cream, gel and bracelet for human use.

3808.91.90

7

Insecticidal net, hammock, clothing and mat for household and medical use.

Packaged insecticidal net, hammock, clothing and mat for household and medical use. Each of them has a net weight which does not exceed 300 g and has deodorizing effect.

3808.61.50

Only include preparations with one or multiple ingredients, including: alpha-cypermethrin (ISO), bendiocarb (ISO), bifenthrin (ISO), chlorfenapyr (ISO), cyfluthrin (ISO), deltamethrin (INN, ISO), etofenprox (INN), fenitrothion (ISO), lambda-cyhalothrin (ISO), malathion (ISO), pirimiphos-methyl (ISO) or propoxur (ISO)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3808.61.90

Packaged insecticidal net, hammock, clothing and mat for household and medical use. Each of them has the net weight which exceeds 300g but does not exceed 7.5 kg.

3808.62.90

Packaged insecticidal net, hammock, clothing and mat for household and medical use. The net weight exceeds 7.5 kg.

3808.69.90

Insecticidal net, hammock, clothing and mat for household and medical use (except for those having ingredients with assigned HS code of 3808.61.50, 3808.61.90, 3808.62.90 or 3808.69.90)

3808.91.90

 

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Water-miscible preparation (does not include the forms of suspension concentrate (SC), emulsifiable concentrate (EC), nano emulsifiable (NE), capsule suspensions (CS) and other SCs or ECs) used for spraying remnants (surface), thermo fog and cold fog in order to kill insects, impregnate mosquito nets for household, medical and airplane use. Such preparation is packaged and has a net weight that does not exceed 300 g.

3808.61.40

Only include preparations with one or multiple ingredients, including: alpha-cypermethrin (ISO), bendiocarb (ISO), bifenthrin (ISO), chlorfenapyr (ISO), cyfluthrin (ISO), deltamethrin (INN, ISO), etofenprox (INN), fenitrothion (ISO), lambda-cyhalothrin (ISO), malathion (ISO), pirimiphos-methyl (ISO) or propoxur (ISO)

 Liquid preparation which has deodorizing effect and used for spraying remnants (surface), thermal fog and cold fog in order to kill insects and impregnate mosquito nets for household, medical and airplane use. Such preparation has a net weight which does not exceed 300g.

3808.61.50

 Packaged preparation which is not in liquid form and does not have deodorizing effect. Such preparation is used for spraying remnants (surface), thermal fog and cold fog in order to kill insects and impregnate mosquito nets for household, medical and airplane use. It has a net weight that does not exceed 300g.

3808.61.90

Packaged liquid preparation (does not include the forms of SC, EC, NE, CS and other SCs and ECs) used for spraying remnants (surface), thermal fog and cold fog in order to kill insects, impregnate mosquito nets for household, medical and airplane use. Such preparation has a net weight which exceeds 300g but does not exceed 7.5 kg.

3808.62.50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3808.62.90

Packaged preparation which is used for spraying remnants (surface), thermal fog and cold fog in order to kill insects and impregnate mosquito nets for household, medical and airplane use. It has a net weight that exceeds 7,5kg.

3808.69.90

Packaged reparation which is used for spraying remnants (surface), thermal fog and cold fog in order to kill insects and impregnate mosquito nets for household, medical and airplane use. (except for those having ingredients with assigned HS code of 3808.61.40, 3808.61.50, 3808.61.90, 3808.62.50, 3808.62.90, or 3808.69.90)

3808.91.90

Preparations in form of SC, EC, NE, CS and other SCs and ECs are classified in to this group.

9

Mosquito larvae killer preparation for household and medical use

Mosquito larvae killer liquid which has Bacillus thuringiensis israenlensis (Bti).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

10

 Antiseptic hand wash for household use

Antiseptic hand wash for household use does not include hand soaps which have disinfecting effect and are highly antiseptic.

3808.94.90

 

11

Antiseptic body wash used for patients and medical employees

Packaged antiseptic body spray used for patients and medical employees

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Does not include soaps which have disinfecting effect and are highly antiseptic.

Antiseptic body spray used for patients and medical employees

3808.94.90

12

Disinfectant used for cleaning tools, surfaces and household equipment.

Packaged disinfectant spray used for cleaning surfaces and household tools.

3808.94.20

Does not include soaps which have disinfecting effect and are highly antiseptic.

Disinfectant spray used for cleaning surfaces and household tools.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13

Water disinfectant for household use

Water disinfectants used for domestic water and swimming pool water.

3808.94.90

Does not include disinfectants used for public swimming pool.

14

Antiseptic for medical use

Hand antiseptic used for medical employees and skin antiseptic used for patients.

3808.94.90

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15

Medical disinfectant used for cleaning surfaces and the air.

Packaged disinfectant spray used for cleaning the surfaces and the air in surgical and patient rooms of health facilities.

3808.94.20

Medical and household disinfectants used for cleaning surfaces are classified into this group.

Disinfectant spray used for cleaning the surfaces and the air in surgical and patient rooms of health facilities.

3808.94.90

16

Disinfectant for airplane use

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3808.94.90

 

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 09/2018/TT-BYT ngày 27/04/2018 về Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


33.871

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!