Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 09/2006/TT-BTM hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Số hiệu: 09/2006/TT-BTM Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 25/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2006/TT-BTM

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2006

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ thương mại;

Căn cứ Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại (sau đây gọi tắt là Nghị định số 35/2006/NĐ-CP),

Bộ thương mại hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại quy định tại Nghị định số 35/2006/NĐ-CP như sau:

I. CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

1. Bộ thương mại là cơ quan đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (sau đây gọi tắt là cơ quan đăng ký) trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 35/2006/NĐ-CP.

2. Sở Thương mại, Sở Thương mại Du lịch, Sở Du lịch Thương mại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Sở Thương mại) nơi thương nhân dự kiến nhượng quyền đăng ký kinh doanh là cơ quan đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (sau đây gọi tắt là cơ quan đăng ký) trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 35/2006/NĐ-CP.

Các thương nhân quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 35/2006/NĐ-CP dự kiến nhượng quyền trong nước thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại Sở Thương mại nơi thương nhân đặt trụ sở chính.

3. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký

a) Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc các hướng dẫn về điều kiện, trình tự, thời gian và các thủ tục hành chính đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;

b) Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân khi hồ sơ của thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 19 của Nghị định số 35/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này;

c) Đảm bảo thời gian đăng ký theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 35/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này;

d) Thu, trích nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

đ) Đưa và cập nhật thông tin về tình hình đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân lên trang thông tin điện tử (website) của Bộ thương mại trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký, xoá đăng ký, chuyển đăng ký hoặc từ ngày nhận được thông báo của thương nhân về việc thay đổi thông tin đăng ký trong hoạt động nhượng quyền thương mại;

e) Thực hiện đầy đủ các chế độ lưu trữ hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp luật về lưu trữ;

g) Kiểm tra, kiểm soát hoạt động nhượng quyền thương mại theo thẩm quyền và thực hiện xoá đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong những trường hợp được quy định tại Điều 22 của Nghị định số 35/2006/NĐ-CP;

h) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

1. Trước khi tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại, thương nhân dự kiến nhượng quyền, bao gồm cả dự kiến nhượng quyền ban đầu và dự kiến nhượng quyền thứ cấp, phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 35/2006/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại Bộ thương mại bao gồm:

a) Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu MĐ-1 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt nam;

d) Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;

đ) Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp;

3. Hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại Sở Thương mại bao gồm:

a) Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu MĐ-2 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

d) Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;

đ) Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp;

4. Trong trường hợp giấy tờ tại điểm b, điểm d, điểm đ khoản 2 và khoản 3 Mục này được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được công chứng bởi cơ quan công chứng trong nước. Trường hợp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài tại điểm c khoản 2 Mục này được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

a) Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại cơ quan đăng ký phải ghi giấy biên nhận. Giấy biên nhận hồ sơ được lập thành 03 liên theo mẫu TB-1A, TB-1B tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, 01 liên giao cho thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và 02 liên lưu tại cơ quan đăng ký;

b) Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký phải thông báo bằng văn bản, theo mẫu TB-2A, TB-2B tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, cho thương nhân nộp hồ sơ để yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ thời điểm thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại bổ sung hồ sơ đầy đủ;

c) Thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại có quyền đề nghị cơ quan đăng ký giải thích rõ những yêu cầu cần bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Cơ quan đăng ký có trách nhiệm trả lời đề nghị đó của thương nhân.

6. Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký có trách nhiệm đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu S1, S2 và thông báo cho thương nhân biết bằng văn bản theo mẫu TB-3A, TB-3B tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Trường hợp từ chối đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký phải thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối theo mẫu TB-4A, TB-4B tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Cơ quan đăng ký ghi mã số đăng ký trong Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo hướng dẫn như sau:

+ Mã số hình thức nhượng quyền: NQR là nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài, NQV là nhượng quyền từ nước ngoài vào Việt Nam, NQTN là nhượng quyền trong nước.

+ Mã số tỉnh: 2 ký tự theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

+ Mã số thứ tự của doanh nghiệp: 6 ký tự, từ 000001 đến 999999.

+ Các mã số được viết cách nhau bằng dấu gạch ngang.

Ví dụ về ghi Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại:

+ Công ty A (đăng ký kinh doanh tại Hà Nội) là thương nhân thứ 3 đăng ký hoạt động nhượng quyền trong nước được ghi mã số đăng ký như sau: NQTN-01-000003.

+ Công ty B (đăng ký kinh doanh tại tỉnh Bình Dương) là thương nhân đầu tiên đăng ký hoạt động nhượng quyền ra nước ngoài được ghi mã số đăng ký như sau: NQR-46-000001.

7. Thu lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân, cơ quan đăng ký thu lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

8. Đăng ký lại hoạt động nhượng quyền thương mại

Trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước tại khoản 2 Mục I của Thông tư này chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh khác, thương nhân có trách nhiệm đăng ký lại hoạt động nhượng quyền thương mại tại cơ quan đăng ký nơi mình chuyển đến. Thủ tục đăng ký thực hiện theo hướng dẫn tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 của Mục này. Trong hồ sơ đăng ký phải có thêm thông báo chấp thuận đăng ký trước đây của cơ quan đăng ký nơi thương nhân đã đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại địa bàn mới, thương nhân có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký trước đây để ra thông báo chuyển đăng ký theo mẫu TB-6C tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

III. THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TRONG HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

1. Khi có thay đổi về thông tin đã đăng ký tại Phần A Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này và thông tin tại khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 35/2006/NĐ-CP, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thay đổi, thương nhân phải thông báo cho cơ quan đăng ký nơi mình đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại về những thay đổi đó theo mẫu TB-5 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này và gửi kèm tài liệu liên quan về những thay đổi đó.

2. Cơ quan đăng ký bổ sung tài liệu vào hồ sơ đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân.

IV. XOÁ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân bị xoá trong những trường hợp quy định tại Điều 22 của Nghị định số 35/2006/NĐ-CP. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày xoá đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân, cơ quan đăng ký có trách nhiệm công bố công khai tại trụ sở cơ quan việc xoá đăng ký theo mẫu TB-6A, TB-6B tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này đồng thời cập nhật thông tin lên trang thông tin điện tử (website) của Bộ thương mại.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ kế hoạch và đầu tư (Bộ thương mại) có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại thuộc thẩm quyền của Bộ thương mại theo hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Sở Thương mại căn cứ vào quy định của pháp luật và hướng dẫn của Thông tư này tổ chức thực hiện việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại cho thương nhân trên địa bàn.

3. Vụ Thương mại Điện tử (Bộ thương mại) có trách nhiệm xây dựng trang thông tin điện tử (website), phần mềm quản lý thông tin về tình hình đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, hệ thống đăng ký trực tuyến hoạt động nhượng quyền thương mại để tiếp nhận hồ sơ đăng ký qua mạng, đồng thời hướng dẫn việc thực hiện cho Sở Thương mại và thương nhân.

4. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh kịp thời về Bộ thương mại để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật);
- Công báo;
- Sở Thương mại, Sở Thương mại Du lịch, Sở Du lịch Thương mại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- BTM: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị trực thuộc Bộ thương mại;
- Lưu: VT, KH-ĐT, PC (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

PHỤ LỤC I

MÃ SỐ TỈNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09 /2006/TT-BTM ngày 25 tháng 5 năm 2006
của Bộ thương mại)

STT

Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Mã số

1

Hà Nội

01

2

Hải Phòng

02

3

Hà Tây

03

4

Hải Dương

04

5

Hưng Yên

05

6

Hà Nam

06

7

Nam Định

07

8

Thái Bình

08

9

Ninh Bình

09

10

Hà Giang

10

11

Cao Bằng

11

12

Lào Cai

12

13

Bắc Kạn

13

14

Lạng Sơn

14

15

Tuyên Quang

15

16

Yên Bái

16

17

Thái Nguyên

17

18

Phú Thọ

18

19

Vĩnh Phúc

19

20

Bắc Giang

20

21

Bắc Ninh

21

22

Quảng Ninh

22

23

Lai Châu

23

24

Sơn La

24

25

Hoà Bình

25

26

Thanh Hoá

26

27

Nghệ An

27

28

Hà Tĩnh

28

29

Quảng Bình

29

30

Quảng Trị

30

31

Thừa Thiên Huế

31

32

Đà Nẵng

32

33

Quảng Nam

33

34

Quảng Ngãi

34

35

Bình Định

35

36

Phú Yên

36

37

Khánh Hoà

37

38

Kon Tum

38

39

Gia Lai

39

40

Đăk Lăk

40

41

Thành phố Hồ Chí Minh

41

42

Lâm Đồng

42

43

Ninh Thuận

43

44

Bình Phước

44

45

Tây Ninh

45

46

Bình Dương

46

47

Đồng Nai

47

48

Bình Thuận

48

49

Bà Rịa- Vũng Tàu

49

50

Long An

50

51

Đồng Tháp

51

52

An Giang

52

53

Tiền Giang

53

54

Vĩnh Long

54

55

Bến Tre

55

56

Kiên Giang

56

57

Cần Thơ

57

58

Trà Vinh

58

59

Sóc Trăng

59

60

Bạc Liêu

60

61

Cà Mau

61

62

Điện Biên

62

63

Đăk Nông

63

64

Hậu Giang

64

PHỤ LỤC II

CÁC MẪU GIẤY DÙNG TRONG
VIỆC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09 /2006/TT-BTM ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ thương mại)

Mẫu MĐ-1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

......, ngày.... tháng.... năm.....

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Kính gửi: Bộ thương mại

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa)..............................................................................

Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):.......................................................

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):.......................................................................................

[Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư][1] số:................................

Do:....................................................................Cấp ngày:........../............/............................

Quốc tịch của thương nhân:………………………………………………………...................

Vốn điều lệ:...........................................................................................................................

Ngành, nghề kinh doanh:......................................................................................................

Lĩnh vực dự kiến nhượng quyền:…………………………………………………....................

Hình thức nhượng quyền[2]:..................................................................................................

Địa chỉ của trụ sở chính:.......................................................................................................

Điện thoại:........................................Fax: .............................................................................

Email (nếu có):......................................................................................................................

Đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại từ [Việt Nam ra nước ngoài/nước ngoài vào Việt Nam][3]

[Địa điểm nhượng quyền:……………………………………………………….][4]

Thương nhân xin cam kết: Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo.

Kèm theo đơn:

- ................;

- ................;

Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu MĐ-2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

......, ngày.... tháng.... năm.....

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Kính gửi: Sở Thương mại[5]…..

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa)..........................................................................

Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...................................................

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):...................................................................................

[Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư][6] số:...........................

Do:....................................................................Cấp ngày:........../............/........................

Vốn điều lệ:.......................................................................................................................

Ngành, nghề kinh doanh:..................................................................................................

Lĩnh vực dự kiến nhượng quyền:………………………………………………….................

Hình thức nhượng quyền[7]:..............................................................................................

Địa chỉ của trụ sở chính:...................................................................................................

Điện thoại:........................................Fax: .........................................................................

Email (nếu có):..................................................................................................................

Đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước.

Thương nhân xin cam kết: Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo.

Kèm theo đơn:

- ................;

-………….;

-………….;

Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu S1

SỔ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

(Trang bìa)

BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

SỔ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI[8]

(QUYỂN SỐ ….)

NĂM ....

(Trang tiếp theo)

I. ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa)........................................................................

Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):.................................................

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):.................................................................................

[Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư][9] số:…………….......

Do:...............................................................Cấp ngày:............./............./......................

Quốc tịch của thương nhân:………………………………………………………..............

Vốn điều lệ:....................................................................................................................

Ngành, nghề kinh doanh:...............................................................................................

Lĩnh vực nhượng quyền:…………………………………………………………….............

Hình thức nhượng quyền[10]:...........................................................................................

Địa chỉ của trụ sở chính:.................................................................................................

Điện thoại:......................................Fax: .........................................................................

Email (nếu có):……….....................................................................................................

Mã số đăng ký:……………………………………………………………………………….

[Địa điểm nhượng quyền thương mại:…………………………………………….][11]

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm …

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Ký tên)

Ghi chú:

[Xoá đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của [tên thương nhân], mã số đăng ký…………… với lý do…………………………………………………….][12]

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm …

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Ký tên)

(Trang tiếp theo)

II. THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

STT

NỘI DUNG THAY ĐỔI[13]

NGÀY THÔNG BÁO[14]

1

2

3

Mẫu S2

SỔ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

(Trang bìa)

UBND TỈNH....

SỞ THƯƠNG MẠI[15]

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

SỔ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI[16]

(QUYỂN SỐ ….)

NĂM ....

(Trang tiếp theo)

I. ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa).........................................................................

Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):..................................................

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):..................................................................................

[Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư][17] số:.........................

Do:...............................................................Cấp ngày:............./............./.......................

Vốn điều lệ:.....................................................................................................................

Ngành, nghề kinh doanh:................................................................................................

Lĩnh vực nhượng quyền:………………………………………………………….................

Hình thức nhượng quyền[18]:...........................................................................................

Địa chỉ của trụ sở chính:.................................................................................................

Điện thoại:......................................Fax: ..........................................................................

Email (nếu có):………......................................................................................................

Mã số đăng ký:………………………………………………………………………………..

......ngày…..tháng…..năm ...

GIÁM ĐỐC[19]

(Ký tên)

Ghi chú:

[Xoá đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của [tên thương nhân], mã số đăng ký…………… với lý do………………………………………………………………

Hoặc

[Tên thương nhân], mã số đăng ký………………, đã chuyển đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại sang [địa điểm nơi thương nhân chuyển đăng ký tới]][20]

......ngày…..tháng…..năm...

GIÁM ĐỐC20

(Ký tên)

(Trang tiếp theo)

II. THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

STT

NỘI DUNG THAY ĐỔI[21]

NGÀY THÔNG BÁO[22]

1

2

3

Mẫu TB-1A

BỘ THƯƠNG MẠI

Số: …..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày.......tháng......năm.....

GIẤY BIÊN NHẬN

(Liên 1: Giao cho thương nhân

Liên 2: Lưu tại đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Liên 3: Lưu tại đơn vị xử lý hồ sơ)

Bộ thương mại đã nhận của:

[Tên thương nhân đăng ký]

Địa chỉ trụ sở chính:.........................................................................................................

Điện thoại:........................................................................................................................

hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, bao gồm:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Ngày thông báo kết quả: ........../.........../.............

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu treo)

Mẫu TB-1B

UBND TỈNH....

SỞ THƯƠNG MẠI[23]

Số: …..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

....., ngày....... tháng...... năm........

GIẤY BIÊN NHẬN

(Liên 1: Giao cho thương nhân

Liên 2: Lưu tại đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Liên 3: Lưu tại đơn vị xử lý hồ sơ)

Sở Thương mại[24].....................................đã nhận của:

[Tên thương nhân đăng ký]

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………………………………………

hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, bao gồm:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Ngày thông báo kết quả: ........../.........../.............

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu treo)

Mẫu TB-2A

BỘ THƯƠNG MẠI

Số: …..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày.......tháng......năm.....

THÔNG BÁO
YÊU CẦU BỔ SUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Kính gửi:..........................................

Sau khi xem xét hồ sơ đã nhận ngày........ tháng......... năm...........của [tên thương nhân đăng ký] về việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, Bộ thương mại đề nghị bổ sung trong hồ sơ những tài liệu sau đây:.....................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

với lý do …………………………………………………………………………...........

Nơi nhận:

-.............;

-.............;

- Lưu: VT, …

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu TB-2B

UBND TỈNH……

SỞ THƯƠNG MẠI[25]

Số: ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

………, ngày……tháng…… năm..

THÔNG BÁO
YÊU CẦU BỔ SUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Kính gửi:..........................................

Sau khi xem xét hồ sơ đã nhận ngày........ tháng......... năm...........của [tên thương nhân đăng ký] về việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, Sở Thương mại[26] đề nghị bổ sung trong hồ sơ những tài liệu như sau:……….................................................

..............................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………..

với lý do …………………………………………………………………………...........

Nơi nhận:

-…………;

-…………;

- Lưu: VT,..

GIÁM ĐỐC[27]

(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu TB-3A

BỘ THƯƠNG MẠI

Số:…..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Hà nội, ngày....... tháng........ năm......

THÔNG BÁO
CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Kính gửi:..........................................

Sau khi xem xét hồ sơ đã nhận ngày........ tháng......... năm...........của [tên thương nhân đăng ký] về việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại. Bộ thương mại thông báo:

Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của [tên thương nhân đăng ký] vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với mã số đăng ký là:…………………..

……………………………………………………………………………………..........

Nơi nhận:

-..............;

-..............;

- Lưu VT, …

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu TB-3B

UBND TỈNH....

SỞ THƯƠNG MẠI[28]

Số: …..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

....., ngày....... tháng...... năm........

THÔNG BÁO
CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Kính gửi:..........................................

Sau khi xem xét hồ sơ đã nhận ngày........ tháng......... năm...........của [tên thương nhân đăng ký] về việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại. Sở Thương mại[29] thông báo:

Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của [tên thương nhân đăng ký] vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với mã số đăng ký là:……………….

……………………………………………………………………………………….….

Nơi nhận:

-…………...;

-……………;

- Lưu: VT,…

GIÁM ĐỐC[30]

(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu TB-4A

BỘ THƯƠNG MẠI

Số:…..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Hà nội, ngày....... tháng........ năm......

THÔNG BÁO
TỪ CHỐI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Kính gửi:..........................................

Sau khi xem xét hồ sơ đã nhận ngày........ tháng......... năm...........của [tên thương nhân đăng ký] về việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại. Bộ thương mại thông báo:

Từ chối đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của [tên thương nhân đăng ký] với lý do .………………………………………………………………………………..

Nơi nhận:

-..............;

-..............;

- Lưu VT, …

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu TB-4B

UBND TỈNH….

SỞ THƯƠNG MẠI[31]

Số: …..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

....., ngày....... tháng...... năm........

THÔNG BÁO
TỪ CHỐI ĐĂNG KÝ
HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Kính gửi:..........................................

Sau khi xem xét hồ sơ đã nhận ngày........ tháng......... năm...........của [tên thương nhân đăng ký] về việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại. Sở Thương mại[32] thông báo:

Từ chối đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của [tên thương nhân đăng ký] với lý do ………………………………………………………………………………..

Nơi nhận:

-………….;

-………….;

- Lưu: ..

GIÁM ĐỐC[33]

(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu TB-5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

......, ngày.... tháng.... năm.....

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Kính gửi: ………………………………

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa)...........................................................................

..........................................................................................................................................

Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):....................................................

..........................................................................................................................................

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):....................................................................................

Mã số đăng ký:…………………………………………………………………….........

Xin thông báo thay đổi thông tin đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại như sau:

……………………………………………………………………………………….…….……

………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………….

Kèm theo thông báo[34]:

- ................;

- ................;

- ................

Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu TB-6A

BỘ THƯƠNG MẠI

Số:……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Hà nội, ngày....... tháng........ năm......

THÔNG BÁO
XOÁ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Bộ thương mại thông báo đã xoá đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của:

[Tên thương nhân đăng ký]

Mã số đăng ký:……………………….…………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:………………….…………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………

với lý do……………………………………………………….......................................

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Nơi nhận:

- Thương nhân bị xoá đăng ký[35]

-.............;

-.............;

- Lưu VT, …

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu TB-6B

UBND TỈNH....

SỞ THƯƠNG MẠI[36]

Số: …..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

....., ngày....... tháng...... năm........

THÔNG BÁO
XOÁ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Sở Thương mại[37]...............................................................................................................

thông báo đã xoá đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của:

[Tên thương nhân đăng ký]

Mã số đăng ký:………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………………………………………

với lý do………………………………………………………………………................

………………………………………………………………………………………….

Nơi nhận:

-………….;

-………….;

- Lưu: VT,...

GIÁM ĐỐC[38]

(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu TB-6C

UBND TỈNH....

SỞ THƯƠNG MẠI[39]

Số: …..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

....., ngày....... tháng...... năm........

THÔNG BÁO
CHUYỂN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Sở Thương mại[40]...............................................................................................................

thông báo:

[Tên thương nhân đăng ký]

Mã số đăng ký:………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………………………………………

đã chuyển đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại sang [địa điểm nơi thương nhân chuyển đăng ký tới]

Nơi nhận:

-………….;

-………….;

- Lưu: VT,...

GIÁM ĐỐC[41]

(Ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC III

BẢN GIỚI THIỆU VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09 /2006/TT-BTM ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ thương mại)

Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại này bao gồm một số thông tin cần thiết để bên dự kiến nhận quyền thương mại nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi ký hợp đồng nhượng quyền thương mại. Bên dự kiến nhận quyền cần lưu ý:

* Nếu các bên không có thoả thuận khác, Bên dự kiến nhận quyền có ít nhất 15 ngày để nghiên cứu tài liệu này và các thông tin liên quan khác trước khi ký hợp đồng nhượng quyền thương mại.

* Nghiên cứu kỹ Luật Thương mại, Nghị định số 35/2006/NĐ-CP và tài liệu này; thảo luận với những người nhận quyền khác đã hoặc đang kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại; tự đánh giá nguồn tài chính và khả năng của mình trong việc đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong phương thức kinh doanh này.

* Bên dự kiến nhận quyền nên tìm kiếm những tư vấn độc lập về mặt pháp lý, kế toán và kinh doanh trước khi ký hợp đồng nhượng quyền thương mại.

* Bên dự kiến nhận quyền nên tham gia các khóa đào tạo, đặc biệt nếu trước đó bên dự kiến nhận quyền chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.

PHẦN A[42]

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ BÊN NHƯỢNG QUYỀN

1. Tên thương mại của bên nhượng quyền.

2. Địa chỉ trụ sở chính của bên nhượng quyền.

3. Điện thoại, fax (nếu có).

4. Ngày thành lập của bên nhượng quyền.

5. Thông tin về việc bên nhượng quyền là bên nhượng quyền ban đầu hay bên nhượng quyền thứ cấp.

6. Loại hình kinh doanh của bên nhượng quyền.

7. Lĩnh vực nhượng quyền.

8. Thông tin về việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại cơ quan có thẩm quyền[43].

II. NHÃN HIỆU HÀNG HÓA/DỊCH VỤ VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ và bất cứ đối tượng sở hữu trí tuệ nào của bên nhận quyền.

2. Chi tiết về nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ và quyền đối với đối tượng sở hữu trí tuệ được đăng ký theo pháp luật.

PHẦN B[44]

I. THÔNG TIN VỀ BÊN NHƯỢNG QUYỀN

1. Sơ đồ tổ chức bộ máy.

2. Tên, nhiệm vụ và kinh nghiệm công tác của các thành viên ban giám đốc của bên nhượng quyền.

3. Thông tin về bộ phận phụ trách lĩnh vực nhượng quyền thương mại của bên nhượng quyền.

4. Kinh nghiệm của bên nhượng quyền trong lĩnh vực kinh doanh nhượng quyền

5. Thông tin về việc kiện tụng liên quan tới hoạt động nhượng quyền thương mại của bên nhượng quyền trong vòng một (01) năm gần đây.

II. CHI PHÍ BAN ĐẦU MÀ BÊN NHẬN QUYỀN PHẢI TRẢ

1. Loại và mức phí ban đầu mà bên nhận quyền phải trả.

2. Thời điểm trả phí.

3. Trường hợp nào phí được hoàn trả.

III. CÁC NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH KHÁC CỦA BÊN NHẬN QUYỀN

Đối với mỗi một loại phí dưới đây, nói rõ mức phí được ấn định, thời điểm trả phí và trường hợp nào phí được hoàn trả:

1. Phí thu định kỳ.

2. Phí quảng cáo.

3. Phí đào tạo.

4. Phí dịch vụ.

5. Thanh toán tiền thuê.

6. Các loại phí khác.

IV. ĐẦU TƯ BAN ĐẦU CỦA BÊN NHẬN QUYỀN

Đầu tư ban đầu bao gồm các thông tin chính sau đây:

1. Địa điểm kinh doanh.

2. Trang thiết bị.

3. Chi phí trang trí.

4. Hàng hoá ban đầu phải mua.

5. Chi phí an ninh.

6. Những chi phí trả trước khác.

V. NGHĨA VỤ CỦA BÊN NHẬN QUYỀN PHẢI MUA HOẶC THUÊ NHỮNG THIẾT BỊ ĐỂ PHÙ HỢP VỚI HỆ THỐNG KINH DOANH DO BÊN NHƯỢNG QUYỀN QUY ĐỊNH

1. Bên nhận quyền có phải mua những vật dụng hay mua, thuê những thiết bị, sử dụng những dịch vụ nhất định nào để phù hợp với hệ thống kinh doanh do bên nhượng quyền quy định hay không.

2. Liệu có thể chỉnh sửa những quy định của hệ thống kinh doanh nhượng quyền thương mại không.

3. Nếu được phép chỉnh sửa hệ thống kinh doanh nhượng quyền thương mại, nói rõ cần những thủ tục gì.

VI. NGHĨA VỤ CỦA BÊN NHƯỢNG QUYỀN

1. Nghĩa vụ của bên nhượng quyền trước khi ký kết hợp đồng.

2. Nghĩa vụ của bên nhượng quyền trong suốt quá trình hoạt động.

3. Nghĩa vụ của bên nhượng quyền trong việc quyết định lựa chọn mặt bằng kinh doanh.

4. Đào tạo:

a. Đào tạo ban đầu.

b. Những khoá đào tạo bổ sung khác.

VII. MÔ TẢ THỊ TRƯỜNG CỦA HÀNG HÓA/DỊCH VỤ ĐƯỢC KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

1. Bản mô tả về thị trường chung của hàng hóa/dịch vụ là đối tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại.

2. Bản mô tả về thị trường của hàng hóa/dịch vụ là đối tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại thuộc lãnh thổ được phép hoạt động của bên nhận quyền.

3. Triển vọng cho sự phát triển của thị trường nêu trên.

VIII. HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI MẪU

1. Tên các điều khoản của hợp đồng.

2. Thời hạn của hợp đồng.

3. Điều kiện gia hạn hợp đồng.

4. Điều kiện để bên nhận quyền huỷ bỏ hợp đồng.

5. Điều kiện để bên nhượng quyền huỷ bỏ hợp đồng.

6. Nghĩa vụ của bên nhượng quyền/bên nhận quyền phát sinh từ việc huỷ bỏ hợp đồng.

7. Sửa đổi hợp đồng theo yêu cầu của bên nhượng quyền/bên nhận quyền.

8. Quy định về điều kiện chuyển giao hợp đồng nhượng quyền thương mại của bên nhận quyền cho thương nhân khác.

9. Trong trường hợp tử vong, tuyên bố không đủ điều kiện về bên nhượng quyền/bên nhận quyền.

IX. THÔNG TIN VỀ HỆ THỐNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

1. Số lượng cơ sở kinh doanh của bên nhượng quyền đang hoạt động.

2. Số lượng cơ sở kinh doanh của bên nhượng quyền đã ngừng kinh doanh.

3. Số lượng các hợp đồng nhượng quyền đã ký với các bên nhận quyền.

4. Số lượng các hợp đồng nhượng quyền đã được bên nhận quyền chuyển giao cho bên thứ ba.

5. Số lượng các cơ sở kinh doanh của bên nhận quyền được chuyển giao cho bên nhượng quyền.

6. Số lượng các hợp đồng nhượng quyền bị chấm dứt bởi bên nhượng quyền.

7. Số lượng các hợp đồng nhượng quyền bị chấm dứt bởi bên nhận quyền.

8. Số lượng các hợp đồng nhượng quyền không được gia hạn/được gia hạn.

X. BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA BÊN NHƯỢNG QUYỀN

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 01 năm gần nhất.

XI. PHẦN THƯỞNG, SỰ CÔNG NHẬN SẼ NHẬN ĐƯỢC HOẶC TỔ CHỨC CẦN PHẢI THAM GIA

Chúng tôi cam kết rằng hệ thống kinh doanh dự kiến để nhượng quyền đã hoạt động được ít nhất một (01) năm; mọi thông tin trong tài liệu này và bất cứ thông tin bổ sung nào và các phụ lục đính kèm đều chính xác và đúng sự thật. Chúng tôi hiểu rằng việc đưa ra bất cứ thông tin gian dối nào trong tài liệu này là sự vi phạm pháp luật.

Đại diện bên nhượng quyền

(Ký tên và đóng dấu)


[1] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp

[2] Ghi “Nhượng quyền ban đầu” hay “Nhượng quyền thứ cấp”

[3] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp

[4] Ghi tên nước, vùng lãnh thổ nhượng quyền trong trường hợp nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài

[5] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp với tên của Sở

[6] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp

[7] Ghi “Nhượng quyền ban đầu” hay “Nhượng quyền thứ cấp”

[8] Sử dụng Mẫu Sổ khổ A4, bìa cứng

[9] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp.

[10] Ghi “Nhượng quyền ban đầu” hay “Nhượng quyền thứ cấp”.

[11] Ghi tên nước, vùng lãnh thổ nhượng quyền trong trường hợp nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài.

[12] Ghi xoá đăng ký trong các trường hợp tại Mục IV của Thông tư này.

[13] Ghi thông tin mà thương nhân thay đổi

[14] Ghi ngày nhận được thông báo thay đổi thông tin của thương nhân

[15] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp với tên của Sở

[16] Sử dụng mẫu Sổ khổ A4, bìa cứng

[17] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp.

[18] Ghi “Nhượng quyền ban đầu” hay “Nhượng quyền thứ cấp”

[19] Giám đốc Sở Thương mại hoặc người được Giám đốc Sở uỷ quyền

[20] Ghi xoá đăng ký trong các trường hợp tại Mục IV của Thông tư này hoặc chuyển đăng ký trong trường hợp tại khoản 8 Mục II của Thông tư này.

[21] Ghi thông tin mà thương nhân thay đổi

[22] Ghi ngày nhận được thông báo thay đổi thông tin của thương nhân

[23] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp với tên của Sở

[24] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp với tên của Sở

[25] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp với tên của Sở

[26] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp với tên của Sở

[27] Giám đốc Sở Thương mại hoặc người được Giám đốc sở uỷ quyền

[28] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp với tên của Sở

[29] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp với tên của Sở

[30] Giám đốc Sở Thương mại hoặc người được Giám đốc sở uỷ quyền

[31] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp với tên của Sở

[32] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp với tên của Sở

[33] Giám đốc Sở Thương mại hoặc người được Giám đốc sở uỷ quyền

[34] Những tài liệu liên quan tới thay đổi

[35] Gửi cho thương nhân trong trường hợp thương nhân ngừng hoặc chuyển đổi ngànhnghề kinh doanh

[36] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp với tên của Sở

[37] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp với tên của Sở

[38] Giám đốc Sở Thương mại hoặc người được Giám đốc sở uỷ quyền

[39] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp với tên của Sở

[40] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp với tên của Sở

[41] Giám đốc Sở Thương mại hoặc người được Giám đốc sở uỷ quyền

[42] Thương nhân phải thông báo với cơ quan đăng ký khi thay đổi nội dung thông tin trong Phần này theo hướng dẫn tại Mục III của Thông tư này.

[43] Thương nhân bổ sung thông tin này sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký tại cơ quan đăng ký có thẩm quyền

[44] Thương nhân định kỳ thông báo những nội dung trong Phần này cho cơ quan đăng ký có thẩm quyền chậm nhất là vào ngày 15/01 hàng năm.

THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 09/2006/TT-BTM

Hanoi, May 25, 2006

 

CIRCULAR

GUIDING THE COMMERCIAL FRANCHISING REGISTRATION

Pursuant to the Government's Decree No. 29/2004/ND-CP of January 16, 2004, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Trade;

Pursuant to the Government's Decree No. 35/2006/ND-CP of March 31, 2006, detailing the Commercial Law's provisions on commercial franchising (hereinafter referred to as Decree No. 35/2006/ND-CP for short),

The Trade Ministry hereby guides the commercial franchising registration provided for in Decree No. 35/2006/ND-CP as follows:

I. COMMERCIAL FRANCHISING REGISTRATION AGENCIES

1. The Trade Ministry shall register commercial franchising (hereinafter referred to as the registration agency for short) in the cases defined in Clause 1, Article 18 of Decree No. 35/2006/ND-CP.

2. Trade Services or Trade-Tourism Services of provinces or centrally run cities (hereinafter collectively referred to as provincial/municipal Trade Services) where traders that intend to conduct franchise make business registration shall register commercial franchising (hereinafter referred to as registration agencies for short) in the cases defined in Clause 2, Article 18 of Decree No. 35/2006/ND-CP.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Responsibilities of registration agencies

a/ To publicly post up at their headquarters guidelines on conditions, order, time limit and administrative procedures for the commercial franchising registration;

b/ To register traders' commercial franchising if traders' dossiers fully meet the conditions specified in Article 19 of Decree No. 35/2006/ND-CP and guided in this Circular;

c/ To ensure the registration time limit set in Article 20 of Decree No. 35/2006/ND-CP and guided in this Circular;

d/ To collect, remit, manage and use fees for commercial franchising registration under the Finance Ministry's guidance;

e/ To supply and post information on traders' commercial franchising registration on the Trade Ministry's website within 5 working days as from the date of registration, revocation of registrations or transfer of registrations, or as from the date of receiving traders' notices on the change of registered information on commercial franchising;

f/ To fully observe regimes of archive of commercial-franchising registration dossiers according to the provisions of law on archive;

g/ To inspect and control commercial franchising according to their competence and revoke registrations of commercial franchising activities in the cases defined in Article 22 of Decree No. 35/2006/ND-CP;

h/ Other responsibilities as provided for by law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Before conducting commercial franchising, traders that intend to conduct franchises, both primary and secondary, shall register commercial franchising with competent agencies defined in Decree No. 35/2006/ND-CP and follow the guidance in this Circular.

2. A dossier of registration of commercial franchising with the Trade Ministry shall comprise:

a/ An application for commercial franchising registration, made according to a set form;

b/ A written description of commercial franchise, made according to a set form;

c/ A notarized copy of the business registration certificate or investment certificate, in case of commercial franchises from Vietnam to overseas; a copy of the foreign trader's business registration certificate or paper of equivalent validity, certified by a competent agency of the place where the foreign trader is set up, in case of commercial franchises from overseas into Vietnam;

d/ A notarized copy of the industrial property right protection title in Vietnam or a foreign country, in case of licensing industrial property subject matters for which protection titles have been granted;

e/ Papers proving the approval of the primary franchisor's permission of franchise in case the trader registering franchising is the secondary franchisor;

3. A dossier of registration of commercial franchising activities with provincial/municipal Trade Services shall comprise:

a/ An application for commercial franchising registration, made according to a set form;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ A notarized copy of the business registration certificate or investment certificate;

d/ A notarized copy of the industrial property right protection title in Vietnam or a foreign country, in case of licensing industrial property subject matters for which protection titles have been granted;

e/ Papers proving the approval of the primary franchisor's permission of franchise in case the trader registering franchising is the secondary franchisor;

4. Where papers specified at Points b, d and e, Clauses 2 and 3 of this Section are in a foreign language, their Vietnamese translations notarized by state notaries public shall be required. Where copies of foreign traders' business registration certificates or papers of equivalent validity specified at Point c, Clause 2 of this Section are in a foreign language, their Vietnamese translations certified by foreign-based Vietnamese diplomatic representations and consularly legalized according to the provisions of the Vietnamese law shall be required.

5. Receipt of dossiers of registration of commercial franchising activities

a/ Upon receiving dossiers of registration of commercial franchising activities, registration agencies shall issue receipts therefor. Such a receipt shall be made in 3 copies according to a set form, one of them shall be given to the trader registering commercial franchising and two others shall be kept at the registration agency;

b/ For incomplete and improper dossiers, within two working days after receiving the dossiers, registration agencies shall send written notices, made according to a set form, to dossier-submitting traders, requesting the supplementation and completion of the dossiers. The time limit for handling dossiers shall count from the time the traders registering commercial franchising complete their dossiers;

c/ Traders registering commercial franchising may request registration agencies to clearly explain reasons for dossier supplementation and completion. Registration agencies shall have to respond to such requests.

6. Registration of commercial franchising in commercial franchising registration books

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ If refusing to register commercial franchising, within 5 working days after receiving complete and valid dossiers, registration agencies shall issue written notices thereon, made according to a set form, clearly stating the reasons therefor;

c/ Registration agencies shall write registration codes in commercial franchising registration books under the following guidance:

+ Codes of forms of franchise: NQR means franchise from Vietnam to overseas; NQV means franchise from overseas to Vietnam; NQTN means domestic franchise.

+ Provincial codes: two characters as guided in Appendix I to this Circular (not printed herein).

+ Serial numbers of enterprises: 6 digits, from 000001 to 999999.

+ Codes are separated with a hyphen.

Examples on making entries in commercial franchising registration books:

+ Company A (making business registration in Hanoi), the third trader that registers domestic franchising, shall have the registration code of NQTN-01-000003.

+ Company B (making business registration in Binh Duong province), the first trader that registers overseas franchising, shall have the registration code of NQR-46-000001.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Upon receiving traders' dossiers of registration of commercial franchising, registration agencies shall collect registration fees under the Finance Ministry's guidance.

8. Re-registration of commercial franchising activities

Where traders having registered domestic franchising defined in Clause 2, Section I of this Circular relocate their headquarters to another province, they shall re-register commercial franchising at the registration agency of the locality where they move to. Registration procedures shall follow the guidance in Clauses 3, 4, 5, 6 and 7 of this Section. Registration dossiers shall also include notices on the approval of former registrations, issued by the registration agency in the locality where traders made business registration. Within 5 working days after completing procedures for registration of commercial franchising at the new place, traders shall notify such in writing to the former registration agency for the latter to issue notices on registration transfer, made according to a set form.

III. NOTIFICATION ON CHANGE OF REGISTERED INFORMATION ON COMMERCIAL FRANCHISING

1. Where there is a change in the registered information in Part A of the written introduction of commercial franchise in Appendix III to this Circular (not printed herein), or the information in Clause 3, Article 19 of Decree No. 35/2006/ND-CP, within 30 days after the change occurs, traders shall issue a notice on the change to the registration agency of the locality where they registered commercial franchising, made according to a set form, and enclose relevant documents on such change.

2. Registration agencies shall add documents to traders' dossiers of registration of commercial franchising.

IV. REVOCATION OF REGISTRATIONS OF COMMERCIAL FRANCHISING

Traders' registrations of commercial franchising shall be revoked in the cases defined in Article 22 of Decree No. 35/2006/ND-CP. Within 5 working days after the revocation of traders' registrations of commercial franchising, registration agencies shall publicize the revocation of registrations at their head offices, made according to a set form and, at the same time, post information thereon on the Trade Ministry's website.

V. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Provincial/municipal Trade Services shall base themselves on the provisions of law and this Circular's guidance to register traders' commercial franchising in their respective localities.

3. The E-Commerce Department (the Trade Ministry) shall build a website, a software for management of information on registration of commercial franchising and an online system for registration of commercial franchising for receipt of registration dossiers and, at the same time, give relevant guidance to provincial/municipal Trade Services and traders.

4. This Circular takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO." In the course of implementation, if facing any difficulties or problems, concerned organizations and individuals should promptly report them to the Trade Ministry for study, amendment or supplementation.

 

APPENDIX I

PROVINCIAL CODE
(Enclosed with the Ministry of Commerce’s Circular No. 09 /2006/TT-BTM dated May 25, 2006)

No.

Central-affiliated cities and provinces

Code

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Hanoi

01

2

Hai Phong

02

3

Ha Tay

03

4

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.04

5

Hung Yen

05

6

Ha Nam

06

7

Nam Dinh

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8

Thai Binh

08

9

Ninh Binh

09

10

Ha Giang

10

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Cao Bang

11

12

Lao Kai

12

13

Bac Kan

13

14

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.14

15

Tuyen Quang

15

16

Yen Bai

16

17

Thai Nguyen

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.18

Phu Tho

18

19

 Vinh Phuc

19

20

Bac Giang

20

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bac Ninh

21

22

Quang Ninh

22

23

Lai Chau

23

24

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.24

25

Hoa Binh

25

26

Thanh Hoa

26

27

Nghe An

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.28

Ha Tinh

28

29

Quang Binh

29

30

Quang Tri

30

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Thua Thien Hue

31

32

Da Nang

32

33

Quang Nam

33

34

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.34

35

Binh Dinh

35

36

Phu Yen

36

37

Khanh Hoa

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.38

Kon Tum

38

39

Gia Lai

39

40

Dak Lak

40

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ho Chi Minh City

41

42

Lam Dong

42

43

Ninh Thuan

43

44

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.44

45

Tay Ninh

45

46

Binh Duong

46

47

Dong Nai

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.48

Binh Thuan

48

49

Ba Ria – Vung Tau

49

50

Long An

50

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Dong Thap

51

52

 An Giang

52

53

Tien Giang

53

54

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.54

55

Ben Tre

55

56

Kien Giang

56

57

Can Tho

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.58

Tra Vinh

58

59

Soc Trang

59

60

Bac Lieu

60

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ca Mau

61

62

Dien Bien

62

63

Dak Nong

63

64

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.64

 

APPENDIX II

FORMS USED FOR COMMERCIAL FRANCHISING REGISTRATION
(Enclosed with the Ministry of Commerce’s Circular No. 09 /2006/TT-BTM dated May 25, 2006)

Form MĐ-1

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

         ......, Date…

REGISTRATION FORM FOR COMMERCIAL FRANCHISING

Respectfully addressed to: The Ministry of Commerce

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Name of dealer in foreign language (if any)…

Name of dealer for short (if any)...

[Business registration certificate/investment certificate][1] No. :.....

Dated .............................................................Issued by..................

Nationality of dealer.....

Charter capital...

Lines of business...

Areas intended for franchising registration...

Forms of franchise [2].....

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Phone   …    Fax…

Email (if any)...

Hereby to register commercial franchising from [Vietnam to overseas/overseas to Vietnam][3]

[Venue of franchise...][4]

The dealer is committed to taking full responsibility to the law for authenticity and accuracy of the information stated hereof and the documentation enclosed.

 

Attached to the form are:

- ................;

- ................;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.(Signature and stamp)

 

 

Form MĐ-2

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

         ......, Date…

REGISTRATION FORM FOR COMMERCIAL FRANCHISING

Respectfully addressed to: The Ministry of Commerce

Name of dealer (in capital letters).....

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Name of dealer for short (if any)...

[Business registration certificate/investment certificate] [6]No. :.....

Dated .............................................................Issued by..................

Charter capital...

Lines of business...

Areas intended for franchising registration...

Forms of franchise [2].....

Address of head office:

Phone:………………………..Fax:…….

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Hereby to register commercial franchising in the country.

The dealer is committed to taking full responsibility to the law for authenticity and accuracy of the information stated hereof and the documentation enclosed.

 

Attached to the form are:

- ................;

-………….;

-………….;

Legal representative of dealer

(Signature and stamp)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Form S1

REGISTER OF COMMERCIAL FRANCHISING

(Cover page)

THE MINISTRY OF COMMERCE

 

SOCIALIST SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------
 

REGISTER OF COMMERCIAL FRANCHISING [8]

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.YEAR...

(Next pages)

I. REGISTRATION FOR COMMERCIAL FRANCHISING

Name of dealer (in capital letters)…

Name of dealer in foreign language (if any)…

Name of dealer for short (if any)...

[Business registration certificate/investment certificate][9]No. :.....

Dated .............................................................Issued by..................

Nationality of dealer...

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Lines of business...

Areas intended for franchising registration...

Forms of franchise [2].....

Address of head office:

Phone...       Fax…

Email (if any):...

Registration code…

[Venue of franchise.....][11]

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Hanoi , date….

DIRECTOR GENERAL OF THE DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT

(Signature)

Notes:

[Dealer [name of the dealer] is deregistered from commercial franchising with registration code as.......for the reasons that...........][12]

 

Hanoi , date….

DIRECTOR GENERAL OF THE DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT

(Signature) 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.(Next pages)

II. CHANGE OF REGISTRATION INFORMATION

No.

Changes

Date of notice [14]

1

 

 

2

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

3

 

 

 

 

 

Form S2

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.(Cover page)

The People’s Committee of …..

THE SERVICE OF COMMERCE

SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

REGISTER OF COMMERCIAL FRANCHISING [16]

 

(BOOK No....)

YEAR...

(Next pages)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Name of dealer (in capital letters)…

Name of dealer in foreign language (if any)…

Name of dealer for short (if any)...

[Business registration certificate/investment certificate][17]No. :.....

Dated .............................................................Issued by..................

Charter capital...

Lines of business:

Areas intended for franchising registration:.....

Forms of franchise [18]............

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Phone…Fax…

Email (if any):...

Registration code…

 

 

......Date…..

DIRECTOR

(Signature)

Notes:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Or

[[name of the dealer], registration code……..has transferred registration for commercial franchising to [location where the franchise is moved to........][20]

 

 

......Date….

DIRECTOR

(Signature)

 

(Next pages)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.No.

Changes

Date of notice [14]

1

 

 

2

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

Form TB-1A

THE MINISTRY OF COMMERCE

    No…….

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Hanoi, date…. 

 

RECEIPT

(Copy 1: sent to the dealer)

Copy 2: Stored in the document receiving unit

Copy 3: Stored in the document handling unit)

The Ministry of Commerce has received from:

[Name of dealer]:

Address of head office.....

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The documentation of registration for commercial franchising, including:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Date of notice:………………./……………/…………

 

SUBMITTED BY

(Signature, full name)

RECEIVED BY

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Form TB-1B

The People’s Committee of …..

THE SERVICE OF COMMERCE

No…….

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

....., Date…

 

RECEIPT

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Copy 2: Stored in the document receiving unit

Copy 3: Stored in the document handling unit)

The Service of Commerce [24]………………….has received from:

[Name of dealer]:

Address of head office.....

Phone…

The documentation of registration for commercial franchising, including:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Date of notice:………………./……………/…………

 

SUBMITTED BY

(Signature, full name)

RECEIVED BY

(Signature, full name)

 

Form TB-2A

THE MINISTRY OF COMMERCE

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

Hanoi, date….

 

NOTICE

REQUEST FOR SUPPLEMENTS TO DOCUMENTATION OF REGISTRATION FOR COMMERCIAL FRANCHISING

Respectfully addressed to:……

After having reviewed the documentation received on ….date……from the dealer [[name of the dealer] regarding registration for commercial franchising, the Ministry of Commerce makes requests for supplements to the following documents:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

RECIPIENTS

-.............;

-.............;

- Filing;

PP THE MINISTER DIRECTOR GENERAL OF THE DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT

(Signature, full name)

 

Form TB-2B

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.THE SERVICE OF COMMERCE

No…….

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

Date….

 

NOTICE

REQUEST FOR SUPPLEMENTS TO DOCUMENTATION OF REGISTRATION FOR COMMERCIAL FRANCHISING

Respectfully addressed to…

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents...........................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………..

For the reasons that……

 

RECIPIENTS

-…………;

-…………;

- Filing;

DIRECTOR[27]

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

Form TB-3A

THE MINISTRY OF COMMERCE

   No.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

      Hanoi, ….date…

 

NOTICE

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Respectfully addressed to…

 

After having reviewed the documentation received on ….date……from the dealer [[name of the dealer] regarding registration for commercial franchising, the Ministry of Commerce announces to have approved commercial franchising registration made by the dealer [name of the dealer] in the register of commercial franchising with registration code as……

……………………………………………………………………………………..........

 

RECIPIENTS

-..............;

-..............;

- Filing;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.DIRECTOR GENERAL OF THE DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT

(Signature, full name)

 

Form TB-3B

The People’s Committee of …..

THE SERVICE OF COMMERCE

No…….

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

….date…

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.NOTICE

APPROVAL FOR COMMERCIAL FRANCHISING REGISTRATION

Respectfully addressed to:……

 

After having reviewed the documentation received on ….date……from the dealer [[name of the dealer] regarding registration for commercial franchising, the Service of Commerce announces to have approved commercial franchising registration made by the dealer [name of the dealer] in the register of commercial franchising with registration code as……

……………………………………………………………………………………….….

 

RECIPIENTS

-…………...;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Filing;

DIRECTOR[30]

(Signature, full name)

 

 

Form TB-4A

THE MINISTRY OF COMMERCE

   No.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

NOTICE

REJECTION OF COMMERCIAL FRANCHISING REGISTRATION

Respectfully addressed to…

 

After having reviewed the documentation received on ….date……from the dealer [[name of the dealer] regarding registration for commercial franchising, the Ministry of Commerce announces to have rejected commercial franchising registration made by the dealer [name of the dealer] for the reasons that….

 

RECIPIENTS

-..............;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Filing;

PP THE MINISTER DIRECTOR GENERAL OF THE DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT

(Signature, full name)

 

Form TB-4B

The People’s Committee of …..

THE SERVICE OF COMMERCE [31]

No…….

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

NOTICE

REJECTION OF COMMERCIAL FRANCHISING REGISTRATION

Respectfully addressed to…

 

After having reviewed the documentation received on ….date……from the dealer [[name of the dealer] regarding registration for commercial franchising, the Service of Commerce [32] announces to have rejected commercial franchising registration made by the dealer [name of the dealer] for the reasons that….

 

RECIPIENTS

-………….;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Filing;

DIRECTOR[33]

(Signature, full name)

 

 

Form TB-5

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

         ......, Date…

NOTICE

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Respectfully addressed to…

 

Name of dealer (in capital letters)…

..........................................................................................................................................

Name of dealer in foreign language (if any)…

..........................................................................................................................................

Name of dealer for short (if any) :...

Registration code…

Hereby to make an announcement about change of registration information as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.………………………………………………………………………………………….

 

Attached to the notice [34]:

- ................;

- ................;

- ................ 

Legal representative of dealer

(Signature, full name)

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Form TB-6A

THE MINISTRY OF COMMERCE

   No.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

      Hanoi, date…

 

NOTICE

DEREGISTRATION OF COMMERCIAL FRANCHISING

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.[Name of dealer]

Registration code…

Address of head office.....

Phone...

For the reasons that……

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

 

RECIPIENTS

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.-.............;

-.............;

- Filing;

PP THE MINISTER DIRECTOR GENERAL OF THE DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT

(Signature, full name)

 

 

Form TB-6B

The People’s Committee of …..

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.No…….

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

....., Date…

 

 

NOTICE

DEREGISTRATION OF COMMERCIAL FRANCHISING

 

The Service of Commerce [37]………………

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.[Name of dealer]

Registration code…

Address of head office.....

Phone...

For the reasons that……

………………………………………………………………………………………….

 

RECIPIENTS

-………….;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Filing;

DIRECTOR[38]

(Signature, full name)

 

 

Form TB-6C

The People’s Committee of …..

THE SERVICE OF COMMERCE[39]

No…….

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents......, Date…

 

NOTICE

TRANSFER OF COMMERCIAL FRANCHISING REGISTRATION

 

The Service of Commerce [40] announces [Name of dealer]

Registration code…

Address of head office.....

Phone…

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

RECIPIENTS

-………….;

-………….;

- Filing;

DIRECTOR[41]

(Signature, full name)

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.INTRODUCTION OF COMMERCIAL FRANCHISING
(Enclosed with the Ministry of Commerce’s Circular No. 09 /2006/TT-BTM dated May 25, 2006)

Introduction of commercial franchising shall include some information necessary for expected franchisee to make careful study before signing a franchise agreement. Expected franchisee should pay attention to the following issues:

* Unless the two parties have other agreement, the expected franchisee shall have at least 15 days to study this document and other relevant information before signing a franchise agreement.

* Carry out careful study of the Law on Commerce, Decree No. 35/2006/NĐ-CP and this document; have discussion with other franchisees; conduct self-assessment of financial resource and capacity for satisfying requirements set in this business mode.

* Expected franchisee should hire a consultant independent of management, accounting and business before signing a franchise agreement.

* Expected franchisee should participate in training courses, especially when he or she has no experience in business.

PART A [42]

I. GENERAL INFORMATION ABOUT FRANCHISOR

1. Trade name of franchisor

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Phone…Fax…

4. Establishment date

5. Information about the franchisor as first franchisor or secondary franchisor;

6. Forms of business;

7. Areas intended for franchising;

8. Information about registration for commercial franchising with competent agencies[43]

II. BRAND NAMES/SERVICES AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. Right to enjoyment of brand names/services and any object of intellectual property;

2. Details of brand names/services and rights to intellectual property objects registered under the Laws of Vietnam;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.I. INFORMATION ABOUT THE FRANCHISOR

1. Organization structure.

2. Full name, work position and experience of members of the Board of Directors.

3. The division in charge of the franchise.

4. Experience of the franchise business.

5. Any involvement in litigations concerning franchise business activities within one (01) recent year.

II. INITIAL FRANCHISE FEE PAID BY THE FRANCHISEE

1. Type and amount of initial franchise fee.

2. Payment date.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.III. OTHER FINANCIAL OBLIGATIONS OF THE FRANCHISEE

As for each fee specified below, an agreed amount of franchise fee, payment date and circumstances under which the franchise fee will be refunded must be clearly stated:

1. Fee paid on a regular schedule.

2. Advertising and marketing fee.

3. Training fee.

4. Service fee.

5. Rent payment.

6. Others fees.

IV. INITIAL INVESTMENTS OF THE FRANCHISEE

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Business location

2. Equipment

3. Decoration cost

4. Initial goods purchased

5. Security cost

6. Other advance payments.

V. OBLIGATIONS OF THE FRANCHISEE TO PURCHASE OR LEASE PROPER EQUIPMENT USED FOR THE FRANCHISE BUSINESS STIPULATED BY THE FRANCHISOR

1. The franchisee shall be obliged to purchase necessary items, purchase or lease equipment or identify which services must be offered in order to conform to the requirements for franchise business as agreed upon with the franchisor.

2. The franchisee must check whether it is possible to adapt the franchise business model.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.VI. OBLIGATIONS OF THE FRANCHISOR

1. Before conclusion of the franchise agreement

2. In the course of executing the franchise agreement.

3. Decision to select the business location

4. Training:

a. Initial training

b. Other further training occasions.

VII. DESCRIPTION OF THE LOCAL MARKET FOR THE GOODS/SERVICES UNDER THE FRANCHISE

1. The description of the general market for the goods/services governed under the franchise agreement

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Expectations for development of the abovementioned market.

VIII. SAMPLE FRANCHISE AGREEMENT

1. Title of terms and conditions

2. Contract term

3. Terms and conditions of contract renewal

4. The franchisee’s contract termination

5. The franchisor’s contract termination

6. Obligations of the franchisor/ franchisee that may arise from the contract termination

7. Franchise agreement revision required by the franchisor/ franchisee

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.9. Circumstances under which the franchisor/franchisee is dead, or is declared ineligible for the franchise.

IX. INFORMATION ABOUT THE FRANCHISE SYSTEM

1. The number of franchises still in operation.

2. The number of franchises that have ceased operation.

3. The number of franchise agreements signed with the franchisee.

4. The number of franchise agreements transferred to the third party by the franchisee.

5. The number of franchise businesses transferred to the franchisee by the franchisor.

6. The number of franchise agreements terminated by the franchisor.

7. The number of franchise agreements terminated by the franchisee.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.X. FINANCIAL STATEMENT OF THE FRANCHISOR

The financial statement that has been audited within 01 recent year.

XI. AWARDS, UPCOMING ACCREDITATION OR ORGANIZATIONS THAT MUST BE JOINED

We undertake that the business system planned to be franchised has been operated at least one (01) year; the information provided herein or any additional information and appendices attached herein are all correct and genuine. We are aware that any misrepresented information provided herein is a violation against laws

 

 

Delegate for the franchisor

(signature and stamp)

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. [44] The merchant is required to send a periodical notification of information included in this Part to the competent registration authority on January 15 at the latest.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 09/2006/TT-BTM ngày 25/05/2006 hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


55.477

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!