Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 08/2019/TT-BCA Danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn quản lý Bộ Công an

Số hiệu: 08/2019/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Tô Lâm
Ngày ban hành: 26/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Danh mục 31 sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 08/2019/TT-BCA về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

Theo đó, Danh mục bao gồm 31 sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn; đơn cử như sau:

- Súng bắn lưới; súng điện đa năng (điện tử, đạn điện...);

- Đạn cao su 9,5 mm;

- Lựu đạn khói; lưu đạn khói cay;

- Quả khói; quả rít khói màu; quả cay khói nổ; quả nổ nghiệp vụ;

- Dùi cui điện; gậy chỉ huy giao thông;

- Lá chắn điện; áo giáp chống đạn cấp III; áo phao chống đạn cấp I, cấp II, cấp III; áo giáp chống đâm;

- Bình chữa cháy xách tay; bình chữa cháy có bánh xe;

- Lựu đạn khói cay đa năng; lựu đạn khói màu đa năng…

Thông tư 08/2019/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 10/5/2019.

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2019/TT-BCA

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật Công an nhân dân năm 2018;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất Lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 củ Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-C ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất Lượng sản phẩm, hàng hóa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sau đây gọi tắt là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

Điều 2. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

1. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

2. Căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, rà soát, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2019.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 14/2012/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Thông tư này.

2. Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công an (qua Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an) để kịp thời hướng dẫn./.


Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ Công an;
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;
- Lưu: VT, V03, V04.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Tô Lâm

DANH MỤC

SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN
(Kèm theo Thông tư số 08/2019/TT-BCA, ngày 26 tháng 3 năm 2019)

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn

Biện pháp quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu

1

Súng bắn lưới

TCVN-AN: 133:2018

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

2

Súng điện đa năng (điện tử, đạn điện,...)

TCVN-AN: 112:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

3

Đạn cao su 9,5 mm

TCVN-AN: 100:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

4

Lựu đạn khói

TCVN-AN: 110:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

5

Lựu đạn khói cay

TCVN-AN: 111:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

6

Quả khói

TCVN-AN: 113:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

7

Quả rít khói màu

TCVN-AN: 114:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

8

Quả cay khói nổ

TCVN-AN: 115:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

9

Quả nổ nghiệp vụ

TCVN-AN: 116:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

10

Dùi cui điện

TCVN-AN: 082:2016

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

11

Gậy chỉ huy giao thông

TCVN-AN: 074:2016

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

12

Bình xịt cay OC

TCVN-AN: 121:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

13

Bình xịt cay PAVA

TCVN-AN: 122:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

14

Bình xịt bột cay CS dạng rắn - khí

TCVN-AN 129:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

15

Bình xịt hơi cay CS cầm tay dạng lỏng - khí

TCVN-AN: 083:2016

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

18

Dung dịch chất cay dùng cho xe chống bạo loạn

TCVN-AN: 123:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

19

Dung dịch chất đánh dấu dùng cho xe chống bạo loạn

TCVN-AN: 124:2017

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

20

Lá chắn điện

TCVN-AN: 073:2016

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

21

Áo giáp chống đạn cấp III

TCVN-AN: 077:2016

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

22

Áo phao chống đạn cấp I, cấp II và cấp III

TCVN-AN: 078:2016

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

23

Áo giáp chống đâm

TCVN-AN: 071:2016

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

24

Bình chữa cháy tự động kích hoạt: bình bột loại treo

TCVN12314:2018

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

25

Bình chữa cháy xách tay

TCVN 7026:2013 (ISO 7165:2009)

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

26

Bình chữa cháy có bánh xe

TCVN 7027:2013 (ISO 11601:2008)

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

27

Súng phóng quả nổ

TCCS-AN: 03:2018

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

28

Lựu đạn khói cay đa năng

TCCS-AN: 05:2018

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

29

Lựu đạn khói màu đa năng

TCCS-AN: 06:2018

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

30

Hộp phát khói

TCCS-AN: 08:2018

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

31

Mặt nạ phòng độc

TCCS-AN: 09:2018

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

MINISTRY OF PUBLIC SECURITY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 08/2019/TT-BCA

Hanoi, March 26, 2019

 

CIRCULAR

ON THE LIST OF POTENTIALLY UNSAFE COMMODITIES UNDER MANAGEMENT OF THE MINISTRY OF PUBLIC SECURITY

Pursuant to the Law on People’s Public Security 2018;

Pursuant to the Law on Product and Goods Quality 2007;

Pursuant to Decree No.01/2018/ND-CP dated August 06, 2018 on functions, duties, rights and organizational structure of the Ministry of Public Security;

Pursuant to Decree No.132/2008/ND-CP dated December 31, 2008 on elaboration of implementation of a number of Articles of the Law on Product and Goods Quality; 

Pursuant to Decree No.74/2018/ND-CP dated May 15, 2018 of the Government on amendments to a number of Articles of Decree No.132/2008/ND-CP; 

At the request of the Director of Department of Science, Strategy and History of Public Security;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

This Circular provides for the List of potentially unsafe commodities (hereinafter referred to as “group 2 commodities”) under management of the Ministry of Public Security.

Article 2. List of group 2 commodities

1. The list of group 2 commodities under management of the Ministry of Public Security shall be issued together with this Circular.

2. According to state management requirement in each period, the Department of Science, Strategy and History of Public Security shall cooperate with relevant entities in conducting a study and review of the list of group 2 commodities and reporting to the Ministry of Public Security for considering whether to amend such list.

Article 3. Entry into force

1. This Circular comes into force from May 10, 2019.

2. This Circular will replace Circular No.14/2012/TT-BCA dated March 20, 2012 of the Minister of Public Security on the list of potentially unsafe commodities under management of the Ministry of Public Security.

Article 4. Implementation responsibility

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Directors of entities affiliated to the Ministry of Public Security and Public Security of province and centrally-affiliated cities shall take responsibility to implement this Circular.

Should any question or difficulty arise during implementation, entities concerned shall promptly inform the Ministry of Public Security (through Department of Science, Strategy and History) for further instructions./.

 

 

MINISTER
General To Lam

 

LIST

OF POTENTIALLY OF UNSAFE COMMODITIES UNDER MANAGEMENT OF THE MINSITRY OF PUBLIC SECURITY
(Issued together with Circular No.08/2019/TT-BCA, dated March 26, 2019)

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Standard/Regulation

Management method applied to exported commodities

1

Net launcher

TCVN-AN: 133: 2018

Pre-clearance inspection is not required

2

Stun gun (electronic, electrical bullet, etc)

TCVN-AN: 112: 2017

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

9.5 mm rubber bullet

TCVN-AN: 100: 2017

Pre-clearance inspection is not required

4

Smoke grenade

TCVN-AN: 110: 2017

Pre-clearance inspection is not required

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN-AN: 111: 2017

Pre-clearance inspection is not required

6

Smoke bomb

TCVN-AN: 113: 2017

Pre-clearance inspection is not required

7

Time-delay smoke bomb

TCVN-AN: 114: 2017

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

Tear gas bomb

TCVN-AN: 115: 2017

Pre-clearance inspection is not required

9

Small grenade

TCVN-AN: 116: 2017

Pre-clearance inspection is not required

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN-AN: 082: 2016

Pre-clearance inspection is not required

11

Traffic control stick

TCVN-AN: 074: 2016

Pre-clearance inspection is not required

12

 Tear gas spray

TCVN-AN: 121: 2017

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13

PAVA spray

TCVN-AN: 122: 2017

Pre-clearance inspection is not required

14

CS powder spray

TCVN-AN: 129: 2017

Pre-clearance inspection is not required

15

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN-AN: 083: 2016

Pre-clearance inspection is not required

18

Tear gas solution for anti-riot vehicles

TCVN-AN: 123: 2017

Pre-clearance inspection is not required

19

Marking solution for anti-riot vehicles

TCVN-AN: 124: 2017

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20

Stun shield

TCVN-AN: 073: 2016

Pre-clearance inspection is not required

21

Graded-III bulletproof vest

TCVN-AN: 077: 2016

Pre-clearance inspection is not required

22

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN-AN: 078: 2016

Pre-clearance inspection is not required

23

Stab proof vest

TCVN-AN: 071: 2016

Pre-clearance inspection is not required

24

Automatic powder extinguisher

TCVN12314:2018

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

25

Portable fire extinguisher

TCVN 7026:2013 (ISO (ISO 7165:2009)

Pre-clearance inspection is not required

26

Wheeled fire extinguisher

TCVN 7027:2013 (ISO (ISO 11601:2008)

Pre-clearance inspection is not required

27

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCCS-AN: 03: 2018

Pre-clearance inspection is not required

28

Multi-functional  tear gas grenade

TCCS-AN: 05: 2018

Pre-clearance inspection is not required

29

Multi-functional colored smoke grenade

TCCS-AN: 06: 2018

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30

Smoke generator

TCCS-AN: 08: 2018

Pre-clearance inspection is not required

31

Gas mask

TCCS-AN: 09: 2018

Pre-clearance inspection is not required

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 08/2019/TT-BCA ngày 26/03/2019 về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


28.782

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!