Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 08/2000/TT-BTM Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lương Văn Tự
Ngày ban hành: 12/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2000/TT-BTM

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2000

 

THÔNG TƯ

SỐ 08/2000/TM-BTM NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU CÓ NGUỒN GỐC CAMPUCHIA

Căn cứ Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 65/1998/QĐ-TTg ngày 24/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ, lâm sản và nhập khẩu nguyên liệu gỗ, lâm sản;
Căn cứ văn bản số 281/CP-KTTH ngày 23/3/2000 của Chính phủ về việc nhập khẩu gỗ từ Campuchia;
Bộ Thương mại hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc Campuchia theo đường chính ngạch như sau:

I. QUI ĐỊNH CHUNG

1. Thông tư này điều chỉnh việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc Campuchia theo đường chính ngạch, qua biên giới đất liền.

2. Gỗ nguyên liệu nêu trong thông tư này là các loại gỗ tròn (đã bóc vỏ hoặc chưa bóc vỏ), gỗ xẻ, gỗ thanh thuộc mọi chủng loại.

Các loại ván nhân tạo, gỗ tận dụng từ bao bì nhập khẩu và mọi loại sản phẩm gỗ khác được nhập khẩu theo khoản 8, Điều 1, Quyết định số 65/1998/QĐ-TTg ngày 24/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ, không thuộc diện điều chỉnh của thông tư này.

3. Việc vận chuyển, giao nhận gỗ nhập khẩu được phép thực hiện qua các cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu quốc gia sau :

1- Lệ Thanh (đường số 19) 5- Mộc Bài (đường số 22A)

2- Bu Pờ-răng (đường số 14) 6- Tịnh Biên (đường số 2)

3- Bô-nuê (đường số 13) 7- Xà Xía (đường số 17)

4- Xa Mát (đường số 22B) 8- Vĩnh Xương-Thường Phước (sông Tiền)

4. Các doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với ngành hàng phù hợp, đã đăng ký mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nếu có hồ sơ đầy đủ và hợp lệ đều được quyền làm đơn xin nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia.

II. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

Hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu bao gồm:

1. Công văn đề nghị của doanh nghiệp, nêu rõ tên doanh nghiệp bán gỗ, chủng loại gỗ, qui cách gỗ (gỗ tròn, gỗ xẻ hay gỗ thanh), số lượng bán, cửa khẩu nhập.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy đăng ký mã số doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu.

3. Bản chính hợp đồng nguyên tắc của doanh nghiệp Việt Nam ký trực tiếp với doanh nghiệp phía Campuchia.

4. Bản sao văn bản cho phép xuất khẩu của Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia trong đó ghi rõ tên doanh nghiệp Campuchia được xuất khẩu, doanh nghiệp Việt Nam được nhập khẩu, loại gỗ, qui cách và số lượng.

Bộ Thương mại sẽ giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp khi nhận được văn bản cho phép xuất khẩu của Bộ Thương mại Campuchia gửi đến Bộ Thương mại Việt Nam theo đường chính thức (qua Đại sứ quán hoặc cơ quan Thương mại Việt Nam tại Campuchia hoặc qua Đại sứ quán hoặc cơ quan Thương mại Campuchia tại Việt Nam). Trường hợp văn bản cho phép xuất khẩu là của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia gửi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thì Bộ Thương mại sẽ giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam .

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Các giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc Campuchia do Bộ Thương mại cấp trước ngày ban hành thông tư naỳ vẫn giữ nguyên hiệu lực.

2. Thủ tục thanh toán tiền hàng nhập khẩu, thủ tục hải quan hàng nhập khẩu được thực hiện theo qui định hiện hành.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế cho các Thông tư số 03/1998/TT-BTM ngày 24/02/1998 và số 27/1999/TT-BTM ngày 30/8/1999 của Bộ Thương mại.

 

Lương Văn Tự

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF TRADE
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 08/2000/TT-BTM

Hanoi, April 12, 2000

 

CIRCULAR

GUIDING THE GRANTING OF PERMITS FOR IMPORT OF RAW MATERIAL TIMBER OF CAMBODIAN ORIGIN

Pursuant to the Governments Decree No.57/1998/ND-CP of July 31, 1998 detailing the implementation of the Commercial Laws provisions on goods export, import, processing and purchase and sale agency with foreign countries;
Pursuant to the Prime Minister
s Decision No.65/1998/QD-TTg of March 24, 1998 on the export of wood products and forest products, and the import of raw material timber and forest products;
Pursuant to the Government
s Document No.281/CP-KTTH of March 23, 2000 on the import of timber from Cambodia;
The Ministry of Trade hereby guides the procedures for granting of permits for the quotaed import of raw material timber of Cambodian origin, as follows:

I. GENERAL PROVISIONS

1. This Circular regulates the quotaed import of raw material timber of Cambodian origin, across land border.

2. Raw material timber specified in this Circular includes assorted log timber (whether peeled or not), sawn timber and planks of all categories.

Artificial boards, wood reclaimed from import containers and all other wood products, which are imported according to Clause 8, Article 1 of the Prime Ministers Decision No.65/1998/QD-TTg of March 24, 1998 shall not subject to this Circular.

3. The transportation, delivery and reception of imported timber shall be effected through the following international border-gates and national border-gates:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Bu Prang (Road No.14).

3. Bo Nue (Road No.13).

4. Xa Mat (Road No.22B).

5. Moc Bai (Road No.22A).

6. Tinh Bien (Road No.2).

7. Xa Xia (Road No.17).

8. Vinh Xuong - Thuong Phuoc (Tien River).

4. Enterprises that have business registration certificates with appropriate goods lines, have already registered their own code numbers of export and import enterprises, and come up with complete and valid dossiers, shall be entitled to file applications for import of raw material timber of Cambodian origin.

II. DOSSIERS OF APPLICATION FOR IMPORT PERMITS

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. A written request of the applying enterprise, clearly stating the name(s) of timber-selling enterprise(s); timber categories, specifications (log timber, sawn timber or planks), sale volume and the border-gate of import.

2. Copies of business registration certificate and registration of code number of export and import business enterprise;

3. The original of the principled contract signed by the Vietnamese enterprise directly with the Cambodian enterprise(s);

4. A copy of the Cambodian Trade Ministers written export permission, which clearly states the names of the Cambodian enterprise(s) permitted to export and of the Vietnamese enterprise permitted to import; timber categories, specifications and quality.

The Vietnamese Trade Ministry shall handle dossiers of enterprises upon receiving written export permission sent from the Cambodian Trade Ministry via the formal channels (Vietnams embassy or commerce chamber in Cambodia or Cambodias embassy or commerce chamber in Vietnam). In case of a written export permission sent by the Cambodian Royal Premier to the Vietnamese Prime Minister, the Trade Minister shall handle the enterprises dossiers upon obtaining the Vietnamese Prime Ministers instructions.

III. IMPLEMENTATION PROVISIONS

1. Those permits for import of raw material timber of Cambodian origin which were granted by the Trade Ministry before the issuance date of this Circular shall still be effective.

2. The procedures for paying for imported goods and the customs procedures for imports shall comply with the current regulations.

3. This Circular takes effect 15 days after its signing and replaces the Trade Ministrys Circulars No.03/1998/TT-BTM of February 24, 1998 and No.27/1999/TT-BTM of August 30, 1999.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR THE MINISTER OF TRADE
VICE MINISTER
Luong Van Tu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 08/2000/TT-BTM ngày 12/04/2000 hướng dẫn cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ Campuchia do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.979

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149