Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 06/2013/TT-BNNPTNT về danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 06/2013/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 22/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Bổ sung giống lúa, ngô được SX tại Việt Nam

Ngày 22/1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành danh mục bổ sung 10 giống lúa, 3 giống ngô được phép sản xuất, kinh doanh (SX, KD) ở Việt Nam tại Thông tư 06/2013/TT-BNNPTNT.

Theo đó, tỉnh Hà Giang và một số tỉnh miền núi phía Bắc được phép SX, KD giống lúa lai 3 dòng Cương ưu 725.

Các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc được phép SX, KD giống lúa lai 3 dòng Hoa ưu số 2.

Các tỉnh phía Bắc được phép SX, KD giống lúa lai 2 dòng LC 212 và LC 270, lai 3 dòng CNR02 và Thịnh dụ 11…; giống ngô lai Thịnh ngô số 10.

Cả nước được SX, KD giống lúa lai 3 dòng Pioneer brand 27P31; giống ngô lai CP 555 và B265.

Thông tư này được áp dụng từ ngày 8/3/2013.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2013/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH Ở VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam bao gồm: 10 giống lúa, 03 giống ngô (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 3 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức, các nhân chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ;
- Công báo Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Tổng cục Hải quan; Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ NN & PTNT;
- UBND tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Cục BVTV, Vụ PC – Bộ NN & PTNT;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, Tp. Trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

DANH MỤC

BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH Ở VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 06 /2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên giống

Mã hàng

Vùng được phép sản xuất

1

Giống lúa lai ba dòng Cương ưu 725

1006-10-10-00

Tỉnh Hà Giang và một số tỉnh miền núi phía Bắc

2

Giống lúa lai ba dòng Hoa ưu số 2

1006-10-10-00

Các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc

3

Giống lúa lai hai dòng LC 212

1006-10-10-00

Các tỉnh phía Bắc

4

Giống lúa lai hai dòng LC 270

1006-10-10-00

Các tỉnh phía Bắc

5

Giống lúa lai ba dòng Thịnh dụ 11

1006-10-10-00

Các tỉnh phía Bắc

6

Giống lúa lai ba dòng Pioneer brand 27P31

1006-10-10-00

Các tỉnh trong cả nước

7

Giống lúa lai ba dòng CNR02

1006-10-10-00

Các tỉnh phía Bắc

8

Giống lúa lai ba dòng Xuyên hương 178 (XH 178)

1006-10-10-00

Các tỉnh phía Bắc, Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

9

Giống lúa thuần VS1

1006-10-10-00

Các tỉnh phía Bắc

10

Giống lúa thuần Nam Định 5

1006-10-10-00

Các tỉnh phía Bắc

11

Giống ngô lai Thịnh ngô số 10

1005-10-10-00

Các tỉnh phía Bắc

12

Giống ngô lai CP 555

1005-10-10-00

Các tỉnh trong cả nước

13

Giống ngô lai B265

1005-10-10-00

Các tỉnh trong cả nước

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 06/2013/TT-BNNPTNT về danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.797

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.229