Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 03/2010/TT-BNNPTNT hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4193:2005 đối với cà phê nhân do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 03/2010/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 15/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2010/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2010

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4193:2005 ĐỐI VỚI CÀ PHÊ NHÂN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007 và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4193:2005 đối với cà phê nhân như sau:

Điều 1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu cà phê nhân tự nguyện áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4193:2005 về cà phê nhân, thực hiện việc công bố hợp chuẩn theo qui định tại Khoản 1, Điều 14, Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Điều 2. Giao Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản làm đầu mối tiếp nhận và gửi đăng tải danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh xuất khẩu cà phê áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4193:2005 trên trang thông tin điện tử của Bộ (http://www.mard.gov.vn), của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (http://www.nafiqad.gov.vn), của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (www.vicofa.org.vn);

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 86/2007/QĐ-BNN ngày 15/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tạm thời sử dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4193:2005 trong kiểm tra chất lượng cà phê nhân xuất khẩu.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trưởng, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
- Công báo Chính phủ, Website Chính phủ;
- Các  Bộ: KHCN, Tài chính, Công Thương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng (Bộ NN&PTNT);
- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 03/2010/TT-BNNPTNT

Hanoi, January 15, 2010

 

CIRCULAR

GUIDING THE APPLICATION OF NATIONAL STANDARD TCVN 4193:2005 TO COFFEE BEAN

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Pursuant to the Government's Decree No. 01/2008/ND-CP of January 3, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;
Pursuant to the Government's Decree No. 75/2009/ND-CP of September 10, 2009, amending Article 3 of the Government's Decree No. 01/2008/ND-CP of January .?, 2008. defining the Junctions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;
Pursuant to the June 29, 2006 Law on Standards and Technical Regulations and the Government's Decree No. 127/2007/ND-CP of August I, 2007, detailing a number of articles of the Law on Standards and Technical Regulations;
Pursuant to the November 21, 2007 Law on Product and Goods Quality and Decree No. 132/ 2008/ND-CP detailing a number of articles of the Law on Product and Goods Quality;
The Minister of Agriculture and Rural Development guides the application of national standard TCVN 4193:2005 to coffee bean as follows:

Article 1. Organizations and individuals producing, trading in and exporting coffee bean may voluntarily apply national standard TCVN 4193:2005 to coffee bean and implement the announcement of standard conformity under Clause 1, Article 14 of the Government's Decree No. 127/2007/ND-CP of August 1, 2007, detailing a number of articles of the Law on Standards and Technical Regulations.

Article 2. To assign the National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department to receive and upload the list of coffee producing, trading and exporting organizations and individuals which apply national standard TCVN 4193:2005 on the websites of the Ministry (http://www.mard.gov.vn), of the National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department (http://www.nafiqad.gov.vn), and of the Vietnam Coffee and Cocoa Association (www.vicofa.org.vn).

Article 3. This Circular takes effect 45 days from the date of its signing and replaces the Agriculture and Rural Development Minister's Decision No. 86/2007/QD-BNN of October 15, 2007, on temporary application of national standard TCVN 4193:2005 in inspecting the quality of exported coffee bean.

Article 4. The chief of the Office, the director of the National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department, the director of the Science. Technology and Environment Department and concerned organizations and individuals shall implement this Circular.-

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 03/2010/TT-BNNPTNT hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4193:2005 đối với cà phê nhân do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.037

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17