Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 02/2001/TT-BCN hướng dẫn việc xuất khẩu khoáng sản hàng hoá thời kỳ 2001-2005 do Bộ Công Nghiệp ban hành

Số hiệu: 02/2001/TT-BCN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hải Dũng
Ngày ban hành: 27/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2001/TT-BCN

Hà Nội ngày 27 tháng 4 năm 2001

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 02/2001/TT-BCN NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN VIỆC XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN HÀNG HOÁ THỜI KỲ 2001-2005 

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản (sửa đổi);
Thi hành Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005;
Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc xuất khẩu khoáng sản hàng hoá thời kỳ 2001-2005 như sau.

I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ:

Khoáng sản hàng hoá trong Thông tư này là các loại khoáng sản rắn được các tổ chức, cá nhân khai thác, chế biến theo Giấy phép khai thác, Giấy phép khai thác tận thu hoặc Giấy phép chế biến khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về khoáng sản và các loại khoáng sản rắn được phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thương mại để chế biến hoặc tái xuất (dưới đây được gọi là khoáng sản).

Các loại kim loại, hợp kim không thuộc danh mục khoáng sản.

II. ĐIỀU KIỆN XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN:

1. Đối với khoáng sản khai thác trong nước:

a) Được khai thác hợp pháp theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

b) Không bị cấm xuất khẩu bởi quy định riêng biệt của Thủ tướng Chính phủ;

c) Đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Phụ lục của Thông tư này;

d) Thị trường trong nước không có nhu cầu hoặc tiêu thụ không hết lượng khoáng sản khai thác được.

2. Doanh nghiệp được phép xuất khẩu khoáng sản là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài và:

a) Có Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, hoặc

b) Có Giấy phép chế biến khoáng sản và Hợp đồng mua khoáng sản (để chế biến) của tổ chức, cá nhân có Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, hoặc

c) Có Hợp đồng mua bán khoáng sản hoặc Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu khoáng sản ký với tổ chức, cá nhân có Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản hoặc Giấy phép chế biến khoáng sản.

3. Xuất khẩu khoáng sản theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất:

Thực hiện theo Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất (ban hành kèm Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31 tháng 10 năm 1998 của Bộ Thương mại).

4. Xuất khẩu khoáng sản trả thương nhân nước ngoài sau khi thực hiện hợp đồng gia công chế biến cho thương nhân nước ngoài:

Thực hiện theo các quy định của Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài.

5. Xuất khẩu khoáng sản được chế biến từ khoáng sản nhập khẩu:

Khoáng sản xuất khẩu được chế biến bởi tổ chức, cá nhân có Giấy phép chế biến khoáng sản.

6. Xuất khẩu than mỏ:

Việc xuất khẩu than mỏ do Tổng Công ty Than Việt Nam thực hiện theo kế hoạch Nhà nước giao hàng năm.

Doanh nghiệp ngoài Tổng Công ty Than Việt Nam được xuất khẩu dưới hình thức xuất uỷ thác cho các doanh nghiệp thành viên có chức năng xuất khẩu than của Tổng Công ty Than Việt Nam hoặc xuất than do Tổng Công ty bán cho để xuất khẩu.

Riêng việc xuất khẩu sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch thực hiện theo Thông tư số 15/2000/TT-BTM ngày 10 tháng 8 năm 2000 của Bộ Thương mại.

7. Việc xuất khẩu khoáng sản của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định của Giấy phép đầu tư.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

2. Trong quá trình thực hiện việc xuất khẩu khoáng sản, doanh nghiệp nào vi phạm các quy định của Thông tư này hoặc lợi dụng hợp đồng mua bán, hợp đồng uỷ thác xuất khẩu để xuất khẩu khoáng sản khai thác trái phép; xuất khẩu với khối lượng vượt quá công suất khai thác ghi trong Giấy phép khai thác (hoặc Giấy phép khai thác tận thu); không thực hiện việc ưu tiên bán cho doanh nghiệp trong nước có nhu cầu sử dụng đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

Đỗ Hải Dũng

(Đã ký)

 

 

PHỤ LỤC:

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KHOÁNG SẢN XUẤT KHẨU
(Kèm theo Thông tư số 02/2001/TT-BCN)

STT

Loại sản phẩm khai thác, chế biến

Hàm lượng

min

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tinh quặng Cromit

Sản phẩm từ quặng titan

- Tinh quặng Ilmênit

- Tinh quặng Zircon

- Tinh quặng Rutil

Tinh quặng sulfur chì

Tinh quặng đồng

Quặng sắt

Sản phẩm quặng kẽm

- Quặng oxyt kẽm

- Tinh quặng sulfur kẽm

Quặng măng gan

Cát trắng thuỷ tinh

Tinh quặng Wolframit

43% Cr2O3

52% TiO2

57% ZrO2

82% TiO2

45% Pb

18% Cu

54% Fe

25% Zn

50% Zn

35% Mn

Đã tuyển rửa

65%WO3

Do Công ty

Minexco -

Khánh Hoà khai thác.

 

Ghi chú: Trong phụ lục này thuật ngữ "tinh quặng" tương đương với thuật ngữ "quặng đã được làm giàu" trong "Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu" ban hành kèm theo Quyết định số 67/1999/QĐ- BTC ngày 24 tháng 6 năm 1999 của Bộ Tài chính.

THE MINISTRY OF INDUSTRY
------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------

No: 02/2001/TT-BCN

Hanoi, April 27, 2001

 

CIRCULAR

GUIDING THE EXPORT OF COMMODITY MINERALS IN THE 2001-2005 PERIOD

Pursuant to the Governments Decree No. 74/CP of November 1, 1995 on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry;
Pursuant to the March 20, 1996 Law on Minerals and the Governments Decree No. 76/2000/ND-CP of December 15, 2000 detailing the implementation of the Law on Minerals (amended);
In furtherance of the Prime Ministers Decision No. 46/2001/QD-TTg of April 4, 2001 on management of the export and import of goods in the 2001-2005 period;
The Ministry of Industry hereby guides the export of commodity minerals in the 2001-2005 period as follows:

I. INTERPRETATION OF TERMS

In this Circular, commodity minerals mean assorted solid minerals exploited and/or processed by organizations and individuals under exploitation permits, full exploitation permits or mineral processing permits, issued by competent bodies according to the law provisions on minerals, and assorted solid minerals permitted to be imported according to the law provisions on commerce for processing or re-export (hereinafter called minerals).

All kinds of metal and alloy shall not fall into the list of minerals.

II. CONDITIONS FOR THE EXPORT OF MINERALS

1. For domestically-exploited minerals:

a/ They have been lawfully exploited according to the law provisions on minerals;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 02/2001/TT-BCN ngày 27/04/2001 hướng dẫn việc xuất khẩu khoáng sản hàng hoá thời kỳ 2001-2005 do Bộ Công Nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.962

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.111
server250