Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 01/2014/TT-BCT quy định về nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Số hiệu: 01/2014/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 15/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Bỏ hạn chế nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia

Theo chỉ đạo từ hồi đầu năm của Thủ tướng, vừa qua Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 01/2014/TT-BCT quy định về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia.

Theo đó thương nhân nhập khẩu mặt hàng này không cần phải xin cấp phép nhập khẩu từ Bộ Công Thương nữa mà có thể tiến hành nhập khẩu như hàng hóa thông thường.

Khi nhập khẩu, thương nhân vẫn phải làm thủ tục tại cơ quan hải quan và phải tuân theo pháp luật của Campuchia và Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/01/2014.

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2014/TT-BCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU TỪ CAMPUCHIA

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 10146/VPCP-KTN ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về quản lý nhập khẩu gỗ và công văn số 17/TTg-KTN ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia như sau.

Điều 1. Quy định về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia

Bãi bỏ quy định về việc cấp phép nhập khẩu, tạm nhập tái xuất gỗ nguyên liệu từ Campuchia nêu tại điểm 3, Mục IV Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Điều 2. Thủ tục nhập khẩu

Thương nhân nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia làm thủ tục tại cơ quan hải quan theo quy định hiện hành và không phải xin giấy phép nhập khẩu của Bộ Công Thương.

Điều 3. Cửa khẩu nhập khẩu

1. Các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, cửa khẩu và các điểm thông quan khác thuộc Khu kinh tế cửa khẩu do Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.

2. Các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu nhưng hiện đã có đủ các lực lượng Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch và cơ sở kỹ thuật bảo đảm quản lý nhà nước theo quy định tại Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu.

Điều 4. Trách nhiệm của thương nhân

Thương nhân nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia phải tuân thủ đúng quy định pháp luật của Campuchia và pháp luật của Việt Nam.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, thương nhân phản ánh kịp thời về Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTg CP;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;
- Tòa án Nhân dân Tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ; Các Sở Công Thương;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

 

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

No. 01/2014/TT-BCT

Hanoi, January 15, 2014

 

CIRCULAR

REGULATIONS ON IMPORTATION OF CRUDE WOOD FROM CAMBODIA

Pursuant to the Government’s Decree No. 95/2012/NĐ-CP dated November 12, 2012 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Government's Decree No. 12/2006/NĐ-CP dated January 23, 2006, detailing the implementation of the Law on Trade applicable to international goods trade and the activities of agents, trading, processing, and transiting of goods with foreign partners;

In the implementation of the Prime Minister’s directions at Government Office’s Official Dispatch No. 10146/VPCP-KTN dated November 29, 2013 regarding checking, supplementing, amending and completing regulations on management of importation of wood and the Prime Minister’s Official Dispatch No. 17/TTg-KTN dated January 03, 2014 regarding importation of crude wood from Cambodia;

At the request of Director General of the Import and Export Department,

The Minister of Industry and Trade promulgates the Circular regulating importation of crude wood from Cambodia as follows:

Article 1. Regulations on importation of crude wood from Cambodia

Provisions as prescribed in Point 3, Section IV of the Ministry of Industry and Trade's Circular No. 04/2006/TT-BTM dated April 06, 2006 providing guidance on a number of articles of the Government's Decree No. 12/2006/NĐ-CP dated January 23, 2006, detailing the implementation of the Law on Trade applicable to international goods trade and the activities of agents, trading, processing, and transiting of goods with foreign partners are hereby annulled.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 01/2014/TT-BCT quy định về nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


26.461

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98