Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 01/2010/TT-BNNPTNT danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh do bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 01/2010/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 07/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 01/2010/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2010

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG VẬT NUÔI ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT KINH DOANH”

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 24/11/2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh” gồm: 08 giống tằm (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Thú y, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ để (b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
 Lưu: VT, CCN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

DANH MỤC

BỔ SUNG GIỐNG VẬT NUÔI ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 01/2010/TT-BNNPTNT, ngày 07 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Tên giống

1

Giống tằm lưỡng hệ nguyên Đ2

2

Giống tằm lưỡng hệ nguyên E38

3

Giống tằm lai GQ 2218

4

Giống tằm lưỡng hệ nguyên Larec 1

5

Giống tằm lưỡng hệ nguyên Larec 2

6

Giống tằm lưỡng hệ nguyên Larec 7

7

Giống tằm lưỡng hệ nguyên Larec 8

8

Giống tằm lai TN 1278

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 01/2010/TT-BNNPTNT danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh do bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.811
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.227.202