Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 38/2015/TB-LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào Người ký: Vũ Huy Hoàng, Khemmani PHOLSENA
Ngày ban hành: 03/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2015/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân o ký tại Viêng-chăn ngày 03 tháng 3 năm 2015, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 10 năm 2015.

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chính phủ Cộng hòa dân chủ nhân dân ongày 09 tháng 3 năm 1998 tại Viêng-chăn Bản thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân o về các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - ongày 01 tháng 12 năm 2011 tại Viêng-chăn sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 10 năm 2015.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân o (dưới đây gọi tắt các Bên ký kết);

Với lòng mong muốn củng cố mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác về kinh tế - thương mại giữa hai nước trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - o;

Ghi nhớ rằng hai Bên đều các thành viên của WTO khẳng định rằng Hiệp định này không có bất kỳ tác động nào đến các quyền nghĩa vụ của các Bên theo các hiệp định, thỏa thuận, các văn kiện khác có liên quan hoặc được ký kết dưới sự bảo trợ của WTO;

Kế thừa các Hiệp định thương mại đã ký giữa hai nước, với mong muốn cùng nhau thiết lập một khuôn khổ hợp tác thương mại chiến lược hướng tới quan hệ kinh tế hội nhập sâu rộng hơn nữa giữa các Bên ký kết,

Đã thỏa thuận như sau:

Chương 1.

MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC

Điều 1. Mục tiêu

Hiệp định thương mại này giúp tăng cường, củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt hợp tác toàn diện Việt Nam - o, thúc đẩy tiếp cận thị trường cho hàng hóa, dịch vụ tạo sự kết nối phát triển ổn định, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Điều 2. Nguyên tắc

1. Hiệp định Thương mại này tạo hành lang pháp cho quan hệ thương mại hai nước phù hợp với các luật, quy định chính sách tương ứng của mỗi nước trên nguyên tắc bình đẳng, hai bên cùng có lợi, phát huy hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - o.

2. Hiệp định Thương mại này hướng tới việc tạo thuận lợi tối đa trong việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa cung ứng dịch vụ giữa hai Bên Hiệp định khung đặt ra định hướng cho các hoạt động thương mại dịch vụ có liên quan.

3. Với Hiệp định này, hai Bên ký kết cam kết dành cho nhau những ưu đãi đặc biệt về thương mại hàng hóa dịch vụ.

Chương 2

TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

Điều 3. Thương mại hàng hóa

1. Hai Bên ký kết sẽ xóa bỏ thuế quan đối với tất cả các loại hàng hóaxuất xứ từ mỗi nước đáp ứng các điều kiện quy định tại Form S phù hợp với Thỏa thuận về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan Việt Nam - o, ngoại trừ các mặt hàng được nêu tại các Phụ lục của Hiệp định. Các Phụ lục này được tự động gia nạn trừ khi có thông báo của một Bên ký kết.

2. Danh mục hàng hóa thuộc các Phụ lục (1a, 2a, 1b, 2b 3) của Hiệp định này sẽ được phân loại theo Danh mục biểu thuế quan hài hòa ASEAN AHTN 2012.

3. Các Bên ký kết sẽ không áp dụng các biện pháp phi thuế quan không phù hợp với quy định của WTO đối với hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc từ phía Bên kia.

4. Mỗi Bên dành quy chế đối xử quốc gia đối với hàng hóa của Bên kia phù hợp với Điều III của GATT 1994.

5. Các Bên ký kết sẽ không ban hành hoặc duy trì bất kỳ hình thức trợ cấp xuất khẩu nào trừ khi phù hợp với các nghĩa vụ WTO.

Điều 4. Thương mại dịch vụ

1. Nhận thức được tầm quan trọng ngày càng tăng của thương mại dịch vụ đối với sự tăng trưởng phát triển của cả hai nước có tính đến các mức độ khác nhau của sự phát triển kinh tế của hai nước, mỗi Bên sẽ giảm dần hoặc loại bỏ các biện pháp hạn chế hiệnđối với các dịch vụ các nhà cung cấp dịch vụ của Bên ký kết kia phù hợp với các nhu cầu tài chính thương mại của mình.

2. Theo yêu cầu cụ thể của một trong hai bên, các Bên ký kết có thể, thông qua tham vấn, thúc đẩy tự do hóa thương mại dịch vụ giữa các Bên.

Chương 3

TẠO THUẬN LỢI HÓA THƯƠNG MẠI

Điều 5. Thủ tục hải quan

1. Hai Bên ký kết đảm bảo rằng thủ tục hải quan có thể dự báo được, ổn định, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại thông qua việc đẩy nhanh quá trình thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu của mỗi nước.

2. Cơ quan hải quan của cả hai Bên định kỳ rà soát để tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hải quan nhằm thúc đẩy thương mại song phương.

3. Nhằm mục đích quản lý rủi ro, việc thông quan nhanh chóng sẽ được áp dụng đối với hàng hóa có rủi ro thấp kiểm tra hải quan sẽ được tập trung o các mặt hàng có rủi ro cao.

4. Hai Bên ký kết nhất trí tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thủ tục hải quan kiểm tra sau thông quan phối hợp trong việc thu thập số liệu thống kê hải quan.

5. Hai Bên ký kết thống nhất thực hiện mô hình “một cửa, một lần dừng” cho thông quan hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu tại cặp cửa khẩu Lao Bảo - Đen Sa Vẳn xem xét nhân rộng mô hình tại tất cả các cặp cửa khẩu quốc tế có đủ điều kiện trong thời gian sớm nhất.

Điều 6. Thanh toán và chuyển khoản

1. Mọi khoản thanh toán liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa hai nước được thực hiện bằng đồng nội tệ của mỗi nước hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi, phù hợp với các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành của mỗi nước các thỏa thuận về thanh toán giữa hai nước.

2. Mọi giao dịch thanh toán phải tuân thủ các quy định pháp luật quy chế liên quan của mỗi nước.

3. Hai Bên ký kết thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng thương mại của Việt Nam o ở hai nước hoạt động nhằm hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Chương 4

THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI

Điều 7. Hiệp định Thưong mại biên giới

1. Nhằm tăng cường hoạt động thương mại biên giới cải thiện mức sống của người dân của cả hai nước góp phần tăng cường thương mại song phương, hai Bên ký kết sẽ thảo luận, thống nhất ký một Hiệp định trong năm 2015 để tạo ra các điều kiện thuận lợi nhất cho thương mại biên giới trao đổi hàng hóa trong khu vực biên giới.

2. Ưu đãi thuế nhập khẩu cho đường các mặt hàng khác phía o yêu cầu sẽ được xem xét, thể hiện trong Hiệp định Thương mại biên giới.

Điều 8. Hợp tác phòng chống buôn lậu

Hai Bên ký kết phối hợp trong việc chia sẻ thông tin, xây dựng kế hoạch công tác chung hợp tác trong công tác chống buôn lậu, đặc biệt là ở các tỉnh biên giới hai nước.

Chương 5

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Điều 9. Hợp tác xúc tiến thương mại

1. Hai Bên ký kết sẽ tăng cường hợp tác trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại như các hội chợ, triển lãm, hội thảo, kết nối kinh doanh va trao đổi kinh nghiệm xúc tiến thương mại.

2. Hai Bên ký kết sẽ thường xuyên trao đổi thông tin kinh tế thương mại, tham vấn lẫn nhau về các biện pháp chính sách để thúc đẩy thương mại phù hợp với pháp luật, lợi ích chung của cả hai nước các quy định pháp quốc tế.

Điều 10. Ứng dụng thương mại điện tử

Hai Bên ký kết tăng cường công bố thông tin hướng dẫn sử dụng, phát triển thương mại điện tử có những nỗ lực bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử.

Chương 6

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Hỗ trợ trong quá trình hội nhập

Hai Bên ký kết sẽ trao đổi thông tin, kiến thức kinh nghiệm, ủng hộ lập trường, quan điểm của Bên kia trong các diễn đàn kinh tế, thương mại quốc tế khu vực.

Điều 12. Ngoại lệ chung

Không điều khoản nào trong Hiệp định này có thể ngăn cản mỗi Bên thực thi các biện pháp nhằm bảo vệ an ninh quốc gia hoặc bảo vệ các hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật hoặc các biện pháp cần thiết khác nhằm bảo vệ đạo đức xã hội, bảo vệ sức khỏe con người, động vật thực vật địa sinh thủy sinh nhằm bảo vệ môi trường phù hợp với các quy định tại Điều XX XXI của GATT 1994.

Điều 13. Đầu mối thực hiện

Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bộ Công Thương nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân o cơ quan đầu mối trong việc phối hợp với các Bộ có liên quan để thực hiện Hiệp định này.

Điều 14. Giải quyết tranh chấp

Mọi khác biệt trong việc giải thích hoặc thực hiện những điều khoản của Hiệp định này sẽ được giải quyết thông qua trao đổi hữu nghị của hai Bên ký kết trên tinh thần xây dựng đoàn kết.

Điều 15. Phụ lục

Các phụ lục kèm theo Hiệp định này một phần không tách rời của Hiệp định này.

Điều 16. Hiệu lực và thời hạn

1. Hiệp định có hiệu lực sau sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nhận được thông báo sau cùng, bằng văn bản, qua đường ngoại giao, về việc các Bên đã hoàn thành các thủ tục nội bộ để Hiệp định có hiệu lực.

2. Hiệp định này thay thế Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân o ký ngày 09 tháng 03 năm 1998 tại Viêng Chăn Bản Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân o về các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - o ký ngày 01 tháng 12 năm 2011 tại Viêng Chăn.

3. Hiệp định này sẽ có hiệu lực pháp trong 5 năm kể từ ngày có hiệu lực sẽ được tự động gia hạn với thời hạn 3 năm mỗi khi hết hiệu lực. Hiệp định này sẽ hết hiệu lực sau ba (3) tháng kể từ khi một trong hai Bên thông báo cho Bên kia, thông qua kênh ngoại giao, về ý định chấm dứt Hiệp định.

4. Khi Hiệp định này chấm dứt hiệu lực, các quy định của nó sẽ vẫn được áp dụng cho các hợp đồng đã ký nhưng chưa hoàn thành trong khoảng thời gian Hiệp định còn hiệu lực.

5. Hiệp định này có thể được sửa đổi hoặc bổ sung với sự đồng ý bằng văn bản của các Bên ký kết. Những sửa đổi, bổ sung bộ phận không thể tách rời của Hiệp định sẽ có hiệu lực theo quy định tại Điểm 1 của Điều này.

Hiệp định được m tại Viêng Chăn, o ngày 3 tháng 3 năm 2015, thành hai bản bằng tiếng Anh, tiếng o tiếng Việt. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh sẽ được sử dụng m cơ sở tham chiếu.

Thay mặt Chính phủ
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam
Vũ Huy Hoàng
Bộ trưởng Bộ Công Thương

Thay mặt Chính phủ
Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân o

Khemmani PHOLSENA
Bộ trưởng Bộ Công Thương

ANNEX 1a

Goods originating from the Socialist Republic of Viet Nam, being granted by Lao PDR with a 50% reduction on import tariff compared to that of ATIGA when exported to the Lao PDR, are as follows:

No

AHTN 2012

Description

0106

Other live animals.

- Mammals:

01

0106.19.00

- - Other

02

0106.20.00

- Reptiles (including snakes and turtles)

- Birds:

03

0106.31.00

- - Birds of prey

04

0106.32.00

- - Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos)

05

0106.33.00

- - Ostriches; emus (Dromaius novaehollandiae)

06

0106.39.00

- - other :

- Insects:

07

0106.41.00

- - Bees

08

0106.49.00

- - Other

09

0106.90.00

- Other

0203

Meat of swine, fresh, chilled or frozen.

- Fresh or chilled:

10

0203.11.00

- - Carcasses and half-carcasses

11

0203.12.00

- - Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in

12

0203.19.00

- - Other

- Frozen:

13

0203.21.00

- - Carcasses and half-carcasses

14

0203.22.00

- - Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in

15

0203.29.00

- - Other

02.01

Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal.

- Meat of swine:

16

0210.11.00

- - Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in

17

0210.12.00

- - Bellies (streaky) and cuts thereof

0210.19

- - Other:

18

0210.19.30

- - - Bacon or boneless hams

19

0210.19.90

- - - Other

20

0210.20.00

- Meat of bovine animals

- Other, including edible flours and meals of meat or meat offal:

21

0210.91.00

- - Of primates

0210.92

- - Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia):

22

0210.92.10

- - - Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia)

23

0210.92.90

- - - Other

24

0210.93.00

- - Of reptiles (including snakes and turtles)

0210.99

- - Other:

25

0210.99.10

- - - Freeze dried chicken dice

26

0210.99.20

- - - Dried pork skin

27

0210.99.90

- - - Other

Note:

1. All products listed above are based on the AHTN 2012 of Lao PDR Tariff Lines

2. Certificate of Origin issued for the exportation of goods listed above shall be the Certificate of Origin Form S

Phụ lục 1b

Danh mục hàng hóaxuất xứ từ o, được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế suất thuế nhập khẩu ATIGA khi nhập khẩu o Việt Nam

STT

Mã HS

Mô tả

04.07

Trứng chim trứng gia cầm nguyên vỏ, tươi, đã bảo quản hoặc làm chín

- Trứng thụ tinh để ấp:

- Các loại trứng tươi khác

1

0407.21.00

- - Trứng chim thuộc họ Gallus domesticus

0407.29

- - Loại khác

2

0407.29.10

- - - của vịt

3

0407.29.90

- - - Loại khác

0407.90

- - Trứng chim thuộc họ Gallus domesticus

4

0407.90.10

- - Loại khác

5

0407.90.20

- - - của vịt

6

0407.90.90

- - - Loại khác

10.06

Lúa gạo

1006.10

- Thóc còn vỏ

7

1006.10.90

- - Loại khác

1006.20

- Gạo đã tách trấu (nâu):

8

1006.20.10

- - Gạo Thái Hom Mali

9

1006.20.90

- - Loại khác

17.01

- - - Đường mía hoặc đường củ cải đường sucroza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn

- Đường thô chưa pha thêm hương liệu chất mầu:

10

1701.13.00

- - Đường mía nêu trong tiêu mục 2 của Chương này

11

1701.14.00

- - Đường mía khác

- Loại khác

12

1701.91.00

- - Đã pha thêm hương liệu chất màu

1701.99

- - Loại khác

- - - Đường tinh luyện

13

1701.99.11

- - - - White

14

1701.99.19

- - - - Loại khác

15

1701.99.90

- - - Loại khác

Ghi chú:

1. Tất cả các mặt hàng nêu trên đều được phân loại theo hệ thống AHTN 2012

2. Chứng nhận xuất xứ của các mặt hàng trên được cấp theo Form S

ANNEX 2a

Goods originating from the Socialist Republic of Viet Nam, being exempt from Lao PDR's tariff removal, are as follows:

No

AHTN 2012

Description

0507

Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns, antlers, hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply prepared but not cut to shape; powder and waste of these Products.

0507.10

- Ivory; ivory powder and waste:

01

0507.10.10

- - Rhinoceros horns; ivory powder and waste

02

0507.10.90

- - Other

0507.90

- Other:

03

0507.90.10

- - Horns, antlers, hooves, nails, claws and beaks

04

0507.90.20

- - Tortoise-shell.

05

0507.90.90

- - Other

1207

Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken.

- Other:

06

1207.91.00

- - Poppy seeds

1211

Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered.

1211.30

- Coca leaf:

07

1211.30.10

- - In cut, crushed or powdered form

08

1211.30.90

- - Other

09

1211.40.00

- Poppy straw

1211.90

- Other:

- - Of a kind used primarily in pharmacy:

10

1211.90.11

- - - Cannabis, in cut, crushed or powdered form

11

1211.90.12

- - - Cannabis, in other forms

12

1211.90.14

- - - Other, in cut, crushed or powdered form

1301

Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams).

1301.90

- Other:

13

1301.90.30

- - Cannabis resins

1302

Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable Products,

- Vegetable saps and extracts:

1302.11

- - Opium:

14

1302.11.10

- - - Pulvis opii

15

1302.11.90

- - - Other

2921

Amine-function compounds.

- Aromatic monoamines and their derivatives; salts thereof:

16

2921.46.00

- - Amfetamine (INN), benzfetamine (INN), dexamfetamine (INN), etilamfetamine (INN), fencamfamin (INN), lefetamine (INN), levamfetamine (INN), mefenorex (INN) and phentermine (INN); salts thereof

2939

Vegetable alkaloids, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and other derivatives.

- Alkaloids of opium and their derivatives; salts thereof:

2939.11

- - Concentrates of poppy straw; buprenorphine (INN), codeine, dihydrocodeine (INN), ethylmorphine, etorphine (INN), heroin, hydrocodone (INN), hydromorphone (INN), morphine, nicomorphine (INN), oxycodone (INN), oxymorphone (INN), pholcodine (INN), thebacon (INN) and thebaine; salts thereof:

17

2939.11.10

- - - Concentrates of poppy straw and salts thereof

18

2939.11.90

- - - Other

19

2939.19.00

- - Other

- Other:

2939.91

- - Cocaine, ecgonine, levometamfetamine, metamfetamine (INN), metamfetamine racemate; salts, esters and other derivatives thereof:

20

2939.91.10

- - - Cocaine and its derivatives

21

2939.91.90

- - - Other

22

3601.00.00

Propellent powders.

23

3602.00.00

Prepared explosives, other than propellent powders.

3603

Safety fuses; detonating fuses; percussion or detonating caps: igniters; electric detonators.

24

3603.00.10

- Semi-fuses; elemented caps; signal tubes

25

3603.00.20

- Safety fuses or detonating fuses

26

3603.00.90

- Other

3604

Fireworks, signalling flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnic articles.

27

3604.10.00

- Fireworks

3604.90

- Other:

28

3604.90.20

- - Miniature pyrotechnic munitions and percussion caps for toys

29

3604.90.30

- - Signalling flares or rockets

30

3604.90.90

- - Other

8401

Nuclear reactors; fuel elements (cartridges), non-irradiated, for nuclear reactors; machinery and apparatus for isotopic separation.

31

8401.10.00

- Nuclear reactors

32

8401.20.00

- Machinery and apparatus for isotopic separation, and part thereof

33

8401.30.00

- Fuel elements (cartridges), non-irradiated

34

8401.40.00

- Parts of nuclear reactors

35

8710.00.00

Tanks and other armoured fighting vehicles, motorised, whether or not fitted with weapons, and parts of such vehicles.

36

8801.00.00

Balloons and dirigibles; gliders, hang gliders and other non-powered aircraft.

8802

Other aircraft (for example, helicopters, aeroplanes); spacecraft (including satellites) and suborbital and spacecraft launch vehicles.

- Helicopters:

37

8802.11.00

- - Of an unladen weight not exceeding 2,000 kg

38

8802.12.00

- - Of an unladen weight exceeding 2,000 kg

8802.20

- Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight not exceeding 2,000 kg:

39

8802.20.10

- - Aeroplanes

40

8802.20.90

- - Other

8802.30

- Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 2,000 kg but not exceeding 15,000 kg:

41

8802.30.10

- - Aeroplanes

42

8802.30.90

- - Other

8802.40

- Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 15,000 kg:

43

8802.40.10

- Aeroplanes

44

8802.40.90

- - Other

45

8802.60.00

- Spacecraft (including satellites) and suborbital and spacecraft launch vehicles

8803

Parts of goods of heading 88.01 or 88.02.

46

8803.10.00

- Propellers and rotors and parts thereof

47

8803.20.00

- Under-carriages and parts thereof

48

8803.30.00

- Other parts of aeroplanes or helicopters

8803.90

- Other:

49

8803.90.10

- - Of telecommunications satellites

50

8803.90.20

- - Of balloons, gliders or kites

51

8803.90.90

- - Other

8805

Aircraft launching gear; deck-arrestor or similar gear; ground flying trainers; parts of the foregoing articles.

52

8805.10.00

- Aircraft launching gear and parts thereof; deck-arrestor or similar gear and parts thereof

- Ground flying trainers and parts thereof:

53

8805.21.00

- - Air combat simulators and parts thereof

8805.29

- - Other:

54

8805.29.10

- - - Ground flying trainers

55

8805.29.90

- - - Other

9301

Military weapons, other than revolvers, pistols and the arms of heading 93.07.

56

9301.10.00

- Artillery weapons (for example, guns, howitzers and mortars)

57

9301.20.00

- Rocket launchers; flame-throwers; grenade launchers; torpedo tubes and similar projectors

58

9301.90.00

- Other

59

9302.00.00

Revolvers and pistols, other than those of heading 93.03 or 93.04.

9303

Other firearms and similar devices which operate by the firing of an explosive charge (for example, sporting shotguns and rifles, muzzle- loading firearms, Very pistols and other devices designed to project only signal flares, pistols and revolvers for firing blank ammunition, captive-bolt humane killers, line-throwing guns).

60

9303.10.00

- Muzzle-loading firearms

61

9303.20.00

- Other sporting, hunting or target-shooting shotguns, including combination shotgun-rifles

62

9303.30.00

- Other sporting, hunting or target-shooting rifles

63

9303.90.00

- Other

9304

Other arms (for example, spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading 93.07.

64

9304.00.10

- Air guns, operating at a pressure of less than 7 kgf/cm2

65

9304.00.90

- Other

9305

Parts and accessories of articles of headings 93.01 to 93.04.

66

9305.10.00

- Of revolvers or pistols

67

9305.20.00

- Of shotguns or rifles of heading 93.03

- Other:

- - Of military weapons of heading 93.01:

68

9305.91.10

- - - Of leather or textile material

69

9305.91.90

- - - Other

- - Other:

- - - Of goods of subheading 9304.00.90:

70

9305.99.11

- - - - Of leather or textile material

71

9305.99.19

- - - - Other

- - - - Other:

72

9305.99.91

- - - - Of leather or textile material

73

9305.99.99

- - - - Other

9306

Bombs, grenades, torpedoes, mines, missiles, and similar munitions of war and parts thereof; cartridges and other ammunition and projectiles and parts thereof, including shot and cartridge wads.

- Shotgun cartridges and parts thereof; air gun pellets:

74

9306.21.00

- - Cartridges

75

9306.29.00

- - Other

- Other cartridges and parts thereof:

- - For revolvers and pistols of heading 93.02

76

9306.30.11

- - - 22 calibre cartridges

77

9306.30.19

- - - Other

78

9306.30.20

- - Cartridges for riveting or similar tools or for captive-bolt humane killers and parts thereof

- - Other:

79

9306.30.91

- - - .22 calibre cartridges

80

9306.30.99

- - - Other

81

9306.90.00

- Other

82

9307.00.00

Swords, cutlasses, bayonets, lances and similar arms and parts thereof and scabbards and sheaths therefor

Worked ivory, bone, tortoise-shell, horn, antlers, coral, mother-of-pearl and other animal carving material, and articles of these materials (including articles obtained by moulding).

83

9601.10.00

- Worked ivory and articles of ivory

9601.90

- Other:

- - Other:

84

9601.90.91

- - - Cigar or cigarette cases, tobacco jars; ornamental articles

85

9601.90.99

- - - Other

86

9705.00.00

Collections and collectors pieces of zoological, botanical, mineralogical, anatomical, historical, archaeological, palaeontological, ethnographic or numismatic interest.

87

9706.00.00

Antiques of an age exceeding one hundred years.

Note:

1. All Products listed above are based on the AHTN 2012 of Lao PDR Tariff Lines

Phụ lục 2b

Danh mục loại trừ: hàng hóaxuất xứ từ o, không được hưởng ưu đãi thuế quan khi nhập khẩu o Việt Nam:

STT

Mã HS AHTN 2012

Mô tả

12.07

Quả hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh

- Loại khác

1

1207.91.00

Hạt bông gạo

13.02

Nhựa các chiết suất thực vật; chất pectic, muối của axit pecinic, muối của axit pectic, thạch, các chất nhầy các chất m đặc, dày khác, đã hoặc chưa cải biên, thu được từ các sản phẩm thực vật

- Nhựa các chiết suất từ thực vật:

1302.11

- - Từ thuốc phiện

2

1302.11.10

- - - Từ Pulvis opii

1302.11.90

- - - Loại khác

24.01

Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá

2401.10

- Lá thuốc lá chưa tước cọng

4

2401.10.10

- - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng

5

2401.10.20

- - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng

6

2401.10.40

- - Loại Burley

7

2401.10.50

- - Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng

8

2401.10.90

- - Loại khác

2401.20

- Lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ

9

2401.20.10

- - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng

10

2401.20.20

- - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng

11

2401.20.30

- - Loại Oriental

12

2401.20.40

- - Loại Burley

13

2401.20.50

- - Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng

14

2401.20.90

- - Loại khác

2401.30

- Phế liệu lá thuốc lá

15

2401.30.10

- - Cọng lá thuốc lá

16

2401.30.90

- - Loại khác

24.02

Xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà nhỏ thuốc lá điếu, từ lá thuốc lá hoặc từ các chất thay thế lá thuốc lá

17

2402.10.00

- Xì gà, xì gà xén hai đầu xì gà nhỏ, m từ lá thuốc lá

2402.20

- Thuốc lá điếu m từ lá thuốc lá

18

2402.20.10

- - Thuốc lá Bi-đi (Beedies)

19

2402.20.20

- - Thuốc lá điếu, có chứa thành phần từ đinh hương

20

2402.20.90

- - Loại khác

2402.90

- Loại khác

21

2402.90.10

- - Xì gà, xì gà xén hai đầu xì gà nhỏ m từ chất thay thế lá thuốc lá

22

2402.90.20

- - Thuốc lá điếu m từ chất thay thế lá thuốc lá

24.03

Lá thuốc lá đã chế biến các chất thay thế lá thuốc lá đã chế biến khác; thuốc lá “thuần chất” hoặc lá thuốc lá “hoàn nguyên”; chiết xuất tinh chất lá thuốc lá

- Lá thuốc lá để hút, có hoặc không chứa chất thay thế lá thuốc lá với tỷ lệ bất kỳ

23

2403.11.00

- - Thuốc lá sử dụng tẩu nước đã được chi tiết ở Chú giải phân nhóm 1 của chương này

2403.19

- - Loại khác

- - - Đã được đóng gói để bán lẻ:

24

2403.19.11

- - - - Ang Hoon

25

2403.19.19

- - - - Loại khác

26

2403.19.20

- - - Lá thuốc lá đã chế biến khác đề sản xuất thuốc lá điếu

27

2403.19.90

- - - Loại khác

- Loại khác

2403.91

- - Lá thuốc lá “thuần chất” hoặc "hoàn nguyên'’ thuốc lá tẩm

28

2403.91.10

- - - Đã được đóng gói để bán lẻ

29

2403.91.90

- - - Loại khác

2403.99

- - Loại khác

30

2403.99.10

- - - Chiết xuất và tinh chất lá thuốc lá

31

2403.99.30

- - - Nguyên liệu thay thế lá thuốc lá đã chế biến

32

2403.99.40

- - - Thuốc lá bột để hít, khô hoặc không khô

33

2403.99.50

- - - Thuốc lá dạng hút dạng nhai

34

2403.99.90

- - - Loại khác

2709.00

Dầu mỏ các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô

35

2709.00.20

- Condensates

27.10

Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác có chứa từ 70% khối lượng trở lên dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoảng bitum, những loại dầu này thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải

Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác có chứa từ 70% khối lượng trở lên dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, những loại dầu này thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; trừ nhiên liệu sinh học trừ dầu thải

2710.12

- - Dầu nhẹ các chế phẩm

- - - Xăng động cơ:

36

2710.12.11

- - - RON 97 cao hơn có pha chì

37

2710.12.12

- - - - RON 97 cao hơn, không pha chì

38

2710.12.13

- - - - RON 90 cao hơn nhưng dưới RON 97, có pha chì

39

2710.12.14

- - - - RON 90 cao hơn nhưng dưới RON 97, không pha chì

40

2710.12.15

- - - - Loại khác, có pha chì

41

2710.12.16

- - - - Loại khác, không pha chì

42

2710.12.20

- - - Xăng máy bay, trừ loại m nhiên liệu máy bay phản lực

43

2710.12.30

- - - Tetrapropylene

44

2710.12.40

- - - Dung môi trắng (white spirit)

45

2710.12.50

- - - Dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% tính theo trọng lượng

46

2710.12.60

- - - Dung môi nhẹ khác

47

2710.12.70

- - - Naphtha, reformates các chế phẩm khác để pha chế xăng động cơ

48

2710.12.80

- - - alpha olefins khác

49

2710.12.90

- - - Loại khác

2710.19

- - Loại khác:

50

2710.19.20

- - - Dầu thô đã tách phần nhẹ

51

2710.19.30

- - - Nguyên liệu để sản xuất than đen

- - - Dầu mỡ bôi trơn:

52

2710.19.41

- - - - Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn

53

2710.19.42

- - - - Dầu bôi trơn cho động cơ máy bay

54

2710.19.43

- - - - Dầu bôi trơn khác

55

2710.19.44

- - - - Mỡ bôi trơn

56

2710.19.50

- - - Dầu dùng trong bộ hãm thủy lực

57

2710.19.60

- - - Dầu biến thế dùng cho bộ phận ngắt mạch

- - - Nhiên liệu diesel; các loại dầu nhiên liệu

58

2710.19.71

- - - - Nhiên liệu diesel cho ô tô;

59

2710.19.72

- - - - Nhiên liệu diesel khác

60

2710.19.79

- - - - Dầu nhiên liệu

61

2710.19.81

- - - Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23° C trở lên

62

2710.19.82

- - - Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy dưới 23° C

63

2710.19.83

- - - Các kerosene khác

64

2710.19.89

- - - Các dầu trung chế phẩm khác

65

2710.19.90

- - - Loại khác

66

2710.20.00

- Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác có chứa từ 70% khối lượng trở lên dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, những loại dầu này thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; có chứa dầu diesel sinh học, trừ dầu thải

- Dầu thải:

67

2710.91.00

- - Có chứa biphenyls đã polyclo hóa (PCBs), terphenyls đã polyclo hóa (PCTs) hoặc biphenyls đã polybrom hóa (PBBs)

68

2710.99.00

- - Loại khác:

3006

Các mặt hàng dược phẩm ghi trong Chú giải 4 của Chương này.

3006.92

- - Phế thải dược phẩm:

69

3006.92.10

- - - Của thuốc điều trị ung thư HIV/AIDS hoặc các bệnh khó chữa khác

70

3006.92.90

- - - Loại khác

3604

Pháo hoa, pháo hiệu, pháo mưa, pháo hiệu sương mù các sản phẩm pháo khác.

71

3604.10.00

- Pháo hoa

72

3604.90.20

- - Pháo hoa nhỏ kíp nổ dùng m đồ chơi

73

3604.90.30

- - Pháo hiệu hoặc pháo thăng thiên

74

3604.90.90

- - Loại khác

3825

Các sản phẩm còn lại của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; rác thải đô thị; bùn cặn của nước thải; các chất thải khác được nêu ở Chú giải 6 của Chương này.

75

3825.10.00

- Rác thải đô thị

76

3825.20.00

- Bùn cặn của nước thải

77

3825.30.10

- - Bơm tiêm, kim tiêm, ống dẫn lưu các loại tương tự

78

3825.30.90

- - Loại khác

79

3825.41.00

- - Đã halogen hóa

80

3825.49.00

- - Loại khác

81

3825.50.00

- Chất thải từ dung dịch tẩy kim loại, chất lỏng thủy lực, dầu phanh chất lỏng chống đông

Chất thải khác từ ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan:

82

3825.61.00

- - Chứa chủ yếu các hợp chất hữu cơ

83

3825.69.00

- - Loại khác

84

3825.90.00

- Loại khác

85

4012.19.20

- - - Loại dùng cho xe đạp;

86

4012.19.30

- - - Loại dùng cho máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30

87

4012.19.40

- - - Loại dùng cho các xe khác thuộc chương 87

88

4012.19.90

- - - Loại khác

4012.20

- Lốp loại bơm hơi đã qua sử dụng:

89

4012.20.10

- - Loại sử dụng cho ô tô con (kể cả loại ô tô chở người có khoang hành chung ô tô đua)

- - Loại dùng cho ô tô buýt hoặc ô tô vận tải:

90

4012.20.21

- - - Chiều rộng không quá 450 mm

91

4012.20.29

- - - Loại khác

92

4012.20.30

- - Loại dùng cho máy bay

93

4012.20.40

- - Loại dùng cho xe mô tô

94

4012.20.50

- - Loại dùng cho xe đạp

95

4012.20.60

- - Loại dùng cho máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30

96

4012.20.70

- - Loại dùng cho các xe khác thuộc chương 87

- - Loại khác:

97

4012.20.91

- - - Lốp trơn:

98

4012.20.99

- - - Loại khác:

4012.90

- Loại khác:

- - Lốp đặc:

99

4012.90.14

- - - Lốp đặc đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng không quá 450 mm

100

4012.90.15

- - - Lốp đặc đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng trên 450 mm, sử dụng cho xe thuộc nhóm 87.09

101

4012.90.16

- - - Lốp đặc khác đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng không quá 450 mm

102

4012.90.19

- - - Loại khác:

- - Lốp nửa đặc:

103

4012.90.21

- - - chiều rộng không quá 450 mm

104

4012.90.22

- - - chiều rộng trên 450 mm

105

4012.90.70

- - Lốp có thể đắp lại hoa lốp chiều rộng không quá 450 mm

106

4012.90.80

- - Lót nh

107

4012.90.90

- - Loại khác

8702

Xe ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe.

8702.10

- Loại động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel):

108

8702.10.81

- - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa từ 6 tấn nhưng không quá 18 tấn

109

8702.10.89

- - - - Loại khác

110

8702.10.90

- - - Loại khác

8702.90

- Loại khác:

- - Dạng CKD:

111

8702.90.92

- - - Xe ô tô (bao gồm cả xe limousine kéo dài nhưng không bao gồm xe khách, xe buýt, mini buýt hoặc xe van)

- - - Xe chở người từ 30 chỗ trở lên:

112

8702.90.94

- - - - Loại khác:

113

8702.90.95

- - - Xe khách, xe buýt hoặc xe buýt mini khác

114

8702.90.99

- - - Loại khác

8703

Xe ô tô các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành chung (station wagons) ô tô đua.

8703.21

- - Loại dung tích xi lanh không quá 1.000 cc:

115

8703.21.24

- - - - - Xe bốn bánh chủ động

116

8703.21.29

- - - - - Loại khác

117

8703.21.91

- - - - Xe cứu thương

118

8703.21.92

- - - - Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor homes)

119

8703.21.99

- - - - Loại khác

8703.22

- - Loại dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc:

120

8703.22.19

- - - - Loại khác

121

8703.22.91

- - - - Xe cứu thương

8703.23

- - Của loại xe có dung tích xilanh trên 1.500 cc nhưng không quá 3.000 cc:

122

8703.23.40

- - - Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Moto homes)

- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành chung (station wagons), SUV xe thể thao, nhưng không kể xe van), dang CKD:

123

8703.23.61

- - - - Dung tích xi lanh không quá 1.800 cc

124

8703.23.62

- - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

125

8703.23.63

- - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc

126

8703.23.64

- - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc

- - - Xe ô tô khác, dạng CKD:

127

8703.23.91

- - - - Dung tích xi lanh không quá 1.800 cc

128

8703.23.92

- - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

129

8703.23.93

- - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc

130

8703.23.94

- - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc

8703.31

- - Loại dung tích xi lanh không quá 1.500 cc:

- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành chung (station wagons), SUV xe thể thao, nhưng không kể xe van), dạng CKD:

131

8703.31.19

- - - - Loại khác

132

8703.31.50

- - - Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor homes)

- - - Loại xe khác, dạng CKD:

133

8703.31.91

- - - - Xe bốn bánh chủ động

134

8703.31.99

- - - - Loại khác

8703.32

- - Loại dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 2.500 cc:

135

8703.32.52

- - - - - Xe bốn bánh chủ động

136

8703.32.53

- - - - - Loại khác

- - - - Loại khác:

137

8703.32.54

- - - - - Xe bốn bánh chủ động

138

8703.32.59

- - - - - Loại khác

139

8703.32.60

- - - Xe ô tô có nội thất thiết kế như căn hộ (Motor-homes)

- - - Xe khác, dạng CKD:

- - - - Loại dung tích xi lanh không quá 2.000 cc:

140

8703.32.92

- - - - - Xe bốn bánh chủ động

141

8703.32.93

- - - - - Loại khác

- - - - Loại khác:

142

8703.32.94

- - - - - Xe bốn bánh chủ động

143

8703.32.99

- - - - - Loại khác

8703.90

- - Xe hoạt động bằng điện:

144

8703.90.70

- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành chung (station wagons), SUV xe thể thao, nhung không kể xe van), loại khác

145

8703.90.90

- - - Loại khác

146

8710.00.00

Xe tăng các loại xe chiến đấu bọc thép khác, loại cơ giới, có hoặc không lắp kèm vũ khí bộ phận của các xe này.

8711

Mô tô (kể cả moped) xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; mô tô thùng.

8711.10

- Có động cơ đốt trong kiểu piston với dung tích xi lanh không quá 50 cc:

- - Dạng CKD:

147

8711.10.12

- - - Xe đạp máy (Moped) xe đạp có động cơ

148

8711.10.13

- - - Xe mô tô khác xe scooter

149

8711.10.19

- - - Loại khác

- - Loại khác:

150

8711.10.92

- - - Xe đạp máy (Moped) xe đạp có động cơ

151

8711.10.93

- - - Xe mô tô khác xe scooter

152

8711.10.99

- - - Loại khác

8711.20

- Có động cơ đốt trong kiểu piston với dung tích xi lanh trên 50 cc nhưng không quá 250 cc:

153

8711.20.10

- - Xe mô tô địa hình

154

8711.20.20

- - Xe đạp máy (Moped) xe đạp có động cơ

- - Loại khác, dạng CKD:

- - - Mô tô (có hoặc không có thùng xe bên cạnh), bao gồm cả xe scooter:

155

8711.20.39

- - - - Loại khác

156

8711.20.49

- - - - Loại khác

- - Loại khác:

- - - Mô tô (có hoặc không có thùng xe bên cạnh), bao gồm cả xe scooter:

157

8711.20.51

- - - - Loại dung tích xi lanh trên 150 cc nhưng không quá 200 cc

158

8711.20.52

- - - - Loại dung tích xi lanh trên 200 cc nhưng không quá 250 cc

159

8711.20.59

- - - - Loại khác

160

8711.20.90

- - - Loại khác

8711.90

- Loại khác:

161

8711.90.51

- - - Xe mô tô chạy điện

162

8711.90.52

- - - Loại khác, có dung tích xi lanh không quá 200cc

163

8711.90.53

- - - Loại khác, có dung tích xi lanh trên 200cc nhưng không quá 500cc

164

8711.90.54

- - - Loại khác, có dung tích xi lanh trên 500cc

- - Loại khác:

165

8711.90.91

- - - Xe mô tô chạy điện

166

8711.90.99

- - - Loại khác

93.01

Vũ khí quân sự, trừ súng lục ổ quay, súng lục các loại vũ khí thuộc nhóm 93.07.

167

9301.10.00

- Vũ khí pháo binh (Ví dụ, súng, súng cối súng mooc chê)

168

9301.20.00

- Bệ phóng tên lửa; súng phun lửa; súng phóng lựu đạn; ống phóng ngư lôi các loại súng phóng tương tự;

169

9301.90.00

- Loại khác

170

9302.00.00

Súng lục ổ quay súng lục, trừ các loại thuộc nhóm 93.03 hoặc 93.04.

93.03

Súng phát hỏa khác các loại tương tự hoạt động bằng cách đốt cháy lượng thuốc nổ đã nạp (ví dụ: súng ngắn thể thao súng trường thể thao, súng bắn pháo hiệu ngắn nạp đạn đằng nòng, súng ngắn các loại khác được thiết kế chỉ để phóng pháo hiệu, súng lục súng lục ổ quay để bắn đạn giả, súng bắn gia súc giết mổ, súng phóng dây).

171

9303.10.00

- Súng nạp đạn đăng nòng

172

9303.20.00

- - Súng ngắn thể thao, súng săn ngắn nòng hoặc súng ngắm bắn bia khác, kể cả súng ngắn liên hoàn

173

9303.30.00

- - Súng trường thể thao, súng trường săn hoặc súng trường bấn bia khác

174

9303.90.00

- Loại khác

9304.00

Vũ khí khác (ví dụ: súng súng lục sử dụng lò xo, hơi hoặc khí ga, dùi cui), trừ các loại thuộc nhóm 93.07

175

9304.00.10

- Súng hơi, hoạt động với áp suất dưới 7kgf/cm2

176

9304.00.90

- Loại khác:

93.05

Bộ phận đồ phụ trợ của các loại vũ khí thuộc các nhóm từ 93.01 đến 93.04

177

9305.10.00

- Của súng lục ổ quay hoặc súng lục

178

9305.20.00

- Của súng ngắn hoặc súng trường thuộc nhóm 93.03

- Loại khác:

9305.91

- - của Vũ khí quân sự nhóm 93.01:

179

9305.91.10

- - - Bằng da thuộc hoặc vật liệu dệt

180

9305.91.90

- - - Loại khác

9305.99

- - Loại khác:

- - - của hàng hóa thuộc phân nhóm 9304.00.90:

181

9305.99.11

- - - Bằng da thuộc hoặc vật liệu dệt

182

9305.99.19

- - - Loại khác

- - - Loại khác:

183

9305.99.91

- - - Bằng da thuộc hoặc vật liệu dệt

184

9305.99.99

- - - Loại khác

93.06

Bom, lựa đạn, ngư lôi, mìn, tên lửa các loại đạn dược tương tự các bộ phận của chúng; đạn các tút (cartridge) các loại đạn khác đầu đạn các bộ phận của chúng, kể cả nùi đạn ghém nùi đạn các tút (cartridge)

- Đạn các tút (cartridge) cho súng ngắn các bộ phận của chúng; đạn viên cho súng hơi:

185

9306.21.00

- - Đạn các tút (cartridge)

186

9306.29.00

- - Loại khác:

9306.30

- Đạn các tút (cartridge) khác các bộ phận của chúng:

- - Dùng cho súng lục ổ quay hoặc súng lục thuộc nhóm 93.02:

187

9306.30.11

- - - Đạn cỡ .22

188

9306.30.19

- - - Loại khác

189

9306.30.20

- - Đạn dùng cho dụng cụ tán đinh hoặc dụng cụ tương tự hoặc cho súng bắn gia súc giết mổ các bộ phận của chúng

- - Loại khác:

190

9306.30.91

- - - Đạn cỡ .22

191

9306.30.99

- - - Loại khác

192

9306.90.00

- Loại khác

193

9307.00.00

Kiếm, đoản kiếm, lưỡi lê, giáo các loại vũ khí tương tự bộ phận của chúng, kể cả vỏ bao

Ghi chú:

1. Tất cả các mặt hàng nêu trên đều được phân loại theo hệ thống AHTN 2012

2. Thuế suất đối với các mặt hàng thuộc Chương 8702 8703 8711 sẽ tuân thủ lộ trình cam kết giảm thuế của Việt Nam trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

Phụ lục 3

Danh mục hàng hóaxuất xứ từ o được hưởng chế độ hạn ngạch thuế quan 0% mỗi năm khi nhập khẩu o Việt Nam.

1. Hạn ngạch nhập khẩu lá thuốc lá 3.000 tấn, bao gồm:

STT

Mã HS

Mô tả

24.01

Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá

2401.10

- Lá thuốc lá, chưa tước cọng

1

2401.10.10

- - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng

2

2401.10.20

- - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng

3

2401.10.40

- - Loại Burley

4

2401.10.50

- - Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng

5

2401.10.90

- - Loại khác

2401.20

- Lá thuốc lá, tước cọng một phần hoặc toàn phần

6

2401.20.10

- - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng

7

2401.20.20

- - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng

8

2401.20.30

- - Loại Oriental

9

2401.20.40

- - Loại Burley

10

2401.20.50

- - Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng

11

2401.20.90

- - Loại khác

2401.30

- Phế liệu thuốc lá:

12

2401.30.10

- - Lá thuốc lá

13

2401.30.90

- - Loại khác

2. Hạn ngạch nhập khẩu gạo 70.000 tấn bao gồm

STT

Mã HS

Mô tả

10.06

Lúa gạo

1006.10

- Thóc còn vỏ

1

1006.10.90

- Loại khác

1006.20

- Gạo đã tách trấu (nâu):

2

1006.20.10

- - Gạo Thái Hom Mali

3

1006.20.90

- - Loại khác

Ghi chú:

1. Tất cả các mặt hàng nêu trên đều được phân loại theo hệ thống AHTN 2012

2. Chứng nhận xuất xứ của các mặt hàng trên được cấp theo Form S

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 38/2015/TB-LPQT ngày 03/03/2015 về hiệu lực của Hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam - Lào

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.988

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!