Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 211/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 18/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 211/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2008

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI GIAO BAN TRỰC TUYẾN VỚI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VỀ TIÊU THỤ LÚA HÈ THU, CÁ TRA, CÁ BA SA, PHÒNG TRỪ DỊCH RẦY NÂU, BỆNH VÀNG LÙN VÀ LÙN XOẮN LÁ VÀ HỖ TRỢ XĂNG DẦU CHO NGƯ DÂN ĐÁNH BẮT XA BỜ

Ngày 9 tháng 8 năm 2008 tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì giao ban trực tuyến với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long về tiêu thụ lúa hè thu, cá tra, cá ba sa, phòng trừ dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa và hỗ trợ xăng dầu cho ngư dân đánh bắt xa bờ. Tham dự có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu, lãnh đạo Bộ Công Thương, Tổng công ty Lương thực Miền Nam, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long báo cáo, ý kiến Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và lãnh đạo các Bộ, ngành, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Về việc tiêu thụ lúa gạo vụ Hè thu năm 2008.

Ngay sau khi có văn bản số 5159/VPCP-KTN ngày 7 tháng 8 năm 2008 về một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ hết lúa, gạo vụ Hè thu năm 2008 ở đồng bằng sông Cửu Long, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Tổng công ty Lương thực Miền Nam, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay lượng lúa hàng hóa trong dân tiếp tục tăng do đang vào vụ thu hoạch, thị trường xuất khẩu có chiều hướng chậm lại. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Tổng công ty Lương thực Miền Nam, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc phối hợp với  Hiệp hội Lương thực Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo khẩn trương triển khai các biện pháp tiêu thụ nhanh lúa hàng hóa cho nông dân và đẩy mạnh xuất khẩu theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về phòng trừ dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa: dịch bệnh hiện nay mới chỉ xuất hiện ở một số địa phương, nhưng nguy cơ tái phát rất lớn, để chủ động phòng chống dịch yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn, khuyến khích và tạo điều kiện để nông dân sử dụng giống lúa có khả năng chống chịu dịch bệnh và xuống giống đúng lịch thời vụ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; đồng thời chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhằm đảm bảo vụ mùa đạt năng suất cao.

Đồng ý về nguyên tắc về việc điều chỉnh mức hỗ trợ phòng chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 8 năm 2008.

3. Về việc tiêu thụ cá tra cá ba sa: trong thời gian qua các địa phương đã triển khai có hiệu quả các giải pháp của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết một phần khó khăn trong việc tiêu thụ cá ba sa, cá tra cho người sản xuất. Ủy ban nhânn dân các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ triển khai đồng bộ các giải pháp tiêu thụ nhanh lượng cá hàng hóa với giá có lợi cho người sản xuất. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát kiểm tra lại năng lực chế biến thủy sản để có điều chỉnh quy hoạch phù hợp, nhằm phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản.

4. Quyết định số 965/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân bước đầu đã tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục hành chính đối với việc hỗ trợ dầu cho ngư dân; các địa phương tiếp tục đơn giản thủ tục để thực hiện hỗ trợ nhanh hơn cho ngư dân.

5. Về các kiến nghị.

a) Về giảm lãi suất vay vốn ngân hàng thương mại cho các doanh nghiệp để thu mua lúa hàng hóa: các doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

b) Về việc ngân sách cấp bù lãi suất cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam để cho Tổng công ty Lương thực miền Bắc vay vốn thực hiện xuất khẩu gạo cho Cu Ba: giao Bộ Tài chính xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

c) Về việc cho các doanh nghiệp chưa có hợp đồng xuất khẩu gạo được vay vốn để thu mua lúa gạo: giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giải quyết theo thẩm quyền.

d) Về việc gia hạn nợ và cho vay mới đối với hộ nông dân chưa tiêu thụ được lúa mà có nhu cầu: thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5159/VPCP-KTN ngày 7 tháng 8 năm 2008.

đ) Về việc hỗ trợ tiền dầu cho các doanh nghiệp đánh bắt hải sản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

e) Về kiểm soát chất lượng và giá thức ăn thủy sản: giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đánh giá tổng kết và có giải pháp xử lý cụ thể.

g) Về việc sơ kết thực hiện Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm có hội nghị đánh giá tổng kết và triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng.

h) Việc tiêu thụ mía nguyên liệu vùng đồng bằng sông Cửu Long: giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trước khi vào vụ thu hoạch mía nhằm tổ chức lại việc tiêu thụ, bảo đảm lợi ích chung của người trồng mía và cơ sở chế biến.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành, Tổng công ty Lương thực Miền Nam, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- HĐND, UBND các tỉnh vùng ĐBSCL;
- Tổng công ty Lương thực Miền Bắc,
- Tổng công ty Lương thực Miền Nam;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTTH, TTĐT, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3). 53

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 211/TB-VPCP ngày 18/08/2008 về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi giao ban trực tuyến với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long về tiêu thụ lúa hè thu, cá tra, cá ba sa, phòng trừ dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá và hỗ trợ xăng dầu cho ngư dân đánh bắt xa bờ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.672

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80