Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 1541/TB-BTM về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch do Bộ Thương mại ban hành, để thông báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh tại cuộc họp về việc triển khai thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch

Số hiệu: 1541/TB-BTM Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Nguyễn Thành Biên
Ngày ban hành: 20/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1541/TB-BTM

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2007 

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỨ TRƯỞNG LÊ DANH VĨNH TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 158/2006/NĐ-CP NGÀY 28/12/2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HOÁ QUA SỞ GIAO DỊCH

Ngày 05 tháng 3 năm 2007, Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh đã chủ trì cuộc họp về việc triển khai thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch với sự tham dự của Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ Pháp chế, Chính sách Thị trường trong nước và Xuất Nhập khẩu. Sau khi nghe Vụ Pháp chế báo cáo và thảo luận tại cuộc họp, Thứ trưởng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về các nội dung cần hướng dẫn

Ngày 28/12/2006 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hoá. Trong Nghị định này, Chính phủ đã giao cho Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành đối với các nội dung sau:

(1) Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá; phê chuẩn điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hoá và ban hành một số Mẫu giấy tờ (Văn bản đề nghị thành lập Sở Giao dịch, Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch; Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Sở Giao dịch);

(2) Quy định và công bố trong từng thời kỳ lộ trình, điều kiện và phạm vi đối với hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hoá ở nước nogài của thương nhân Việt Nam (Điều 5 – Mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hoá ở nước ngoài);

(3) Công bố danh mục hàng hoá cụ thể được phép giao dịch mua bán qua Sở Giao dịch hàng hoá trong từng thời kỳ (Điều 32 – Hàng hoá được phép mua bán qua Sở Giao dịch hàng hoá).

2. Về phân công đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, việc phân công đơn vị chủ trì, phối hợp soạn thảo các văn bản hướng dẫn các nội dung trên được thực hiện như sau:

- Vụ Chính sách thị trường trong nước có trách nhiệm chủ trì nghiên cứu và hướng dẫn các nội dung nêu tại điểm (1) và (3);

- Vụ Xuất Nhập khẩu có trách nhiệm chủ trì nghiên cứu và hướng dẫn nội dung nêu tại điểm (2);

- Vụ Pháp chế có trách nhiệm phối hợp với Vụ Chính sách Thị trường trong nước và Vụ Xuất Nhập khẩu trong quá trình thực hiện.

3. Về tổ chức thực hiện

Căn cứ theo Quyết định số 0155/QĐ-BTM ngày 30/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc phân công đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Thương mại trong năm 2007, Vụ Chính sách Thị trường trong nước được giao chủ trì soạn thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 158/2006/NĐ-CP. Vụ Pháp chế và Vụ Xuất Nhập khẩu có trách nhiệm phối hợp soạn thảo.

Do đó, đề nghị Vụ Chính sách Thị trường trong nước chủ động báo cáo Lãnh đạo Bộ về việc thành lập Tổ nghiên cứu về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hoá với thành phần bao gồm Lãnh đạo và chuyên viên của các Vụ Chính sách Thị trường trong nước, Xuất Nhập khẩu, Pháp chế và các đơn vị có liên quan khác (nếu thấy cần thiết).

Nhiệm vụ của Tổ là soạn thảo Thông tư để hướng dẫn Nghị định 158/2006/NĐ-CP. Trong trường hợp xét thấy cần thiết phải ban hành các văn bản riêng để hướng dẫn các nội dung (1), (2), (3) nói trên (ban hành 03 văn bản bao gồm 01 Thông tư và 02 Quyết định) thì Tổ nghiên cứu chủ động báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Ngoài ra, để phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu toàn diện, tổng thể đối với việc thành lập Sở Giao dịch hàng hoá và tổ chức hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hoá, Tổ sẽ thực hiện thêm các nhiệm vụ khác như nghiên cứu về khả năng, điều kiện liên quan đến việc thành lập Sở Giao dịch hàng hoá và đề xuất lộ trình đối với việc thành lập Sở Giao dịch hàng hoá tại Việt Nam.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh về việc triển khai thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP tại cuộc họp ngày 05/3/2007. Văn phòng Bộ xin thông báo đến các đơn vị để nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh (để báo cáo);
- Các Vụ CSTTTN, PC, XNK (để thực hiện);
- Đưa lên mạng eMOT;
- Lưu: VT, VP (TH).

TL.BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 


 
Nguyễn Thành Biên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 1541/TB-BTM về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch do Bộ Thương mại ban hành, để thông báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh tại cuộc họp về việc triển khai thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.513

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102