Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 111/TB-VPCP năm 2015 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần 5 của Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 111/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 02/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 111/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP LẦN 5 CỦA BAN CHỈ ĐẠO VỀ PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP

Ngày 19 tháng 3 năm 2015 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế, khu kinh tế mở: thành phố Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Áng, Chu Lai; lãnh đạo Ban quản lý khu công nghiệp các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

Trong năm 2014, các khu kinh tế, khu công nghiệp tiếp tục hoạt động có hiệu quả, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, đóng góp ngày càng cao vào tăng kim ngạch xuất khẩu, nộp ngân sách nhà nước và tạo thêm việc làm mới. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp, khu kinh tế tăng đáng kể. Chỉ tiêu về bảo vệ môi trường khu công nghiệp vượt kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng, thực thi pháp luật, quy hoạch, kế hoạch và cải cách hành chính tiếp tục được các Bộ, ngành quan tâm, chỉ đạo. Nhiều nhiệm vụ đề ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp lần thứ tư đã được nghiêm túc thực hiện.

Tuy nhiên, hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp vẫn còn những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, nhất là tiến độ triển khai hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền của các Bộ, ngành cho Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ mới đáp ứng được một phần nhiệm vụ đề ra. Công tác quản lý nhà nước cần phải tiếp tục đổi mới, tăng cường để các khu kinh tế, khu công nghiệp thực sự trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế.

Để đạt được mục tiêu đề ra trong kế hoạch 5 năm 2011-2015 và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc nêu trên, các Bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì:

- Tổng hợp, báo cáo các đề án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp của các tỉnh chưa được phê duyệt theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Hoàn thành Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp từ Trung ương tới địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 5 năm 2015.

- Phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp trong Quý II năm 2015.

- Xây dựng Chương trình đầu tư công hỗ trợ hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp giai đoạn 2016-2020 theo hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và huy động các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư công.

- Tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án rà soát, xây dựng tiêu chí lựa chọn một số khu kinh tế ven biển và khu kinh tế cửa khẩu để tập trung đầu tư giai đoạn 2013-2015; đề xuất phương án lựa chọn một số khu kinh tế ven biển và khu kinh tế cửa khẩu để tập trung đầu tư giai đoạn 2016-2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 01 tháng 7 năm 2015.

- Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy thấp; kiên quyết xử lý các khu công nghiệp hoạt động kém hiệu quả thuộc nhóm IV và nhóm V như đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 57/TTr-BKHĐT ngày 17 tháng 02 năm 2014.

- Phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền xác nhận hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong khu kinh tế, khu công nghiệp của Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp theo quy định tại Khoản 21 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013.

- Lựa chọn quốc gia phù hợp để tổ chức đoàn công tác của Ban Chỉ đạo nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nhà nước về khu kinh tế, đặc khu kinh tế và môi trường đầu tư trong năm 2015 để đề xuất chính sách phù hợp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của khu kinh tế, đặc khu kinh tế tại Việt Nam.

- Hoàn thành và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu về khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trước ngày 01 tháng 7 năm 2015.

2. Bộ Công Thương chủ trì:

- Tổng hợp báo cáo kết quả rà soát quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của các tỉnh, thành phố còn lại chưa được phê duyệt theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2012, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 7 năm 2015, trong đó có thống kê, cập nhật đầy đủ các cụm công nghiệp trong quy hoạch được phê duyệt.

- Tổng hợp Báo cáo tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 9 năm 2015.

- Đánh giá năng lực thực hiện của các Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp để xem xét, ủy quyền cấp C/O mẫu D theo quy định.

- Hoàn thiện Dự thảo Nghị định về công nghiệp hỗ trợ, Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2014, trình Chính phủ trước ngày 01 tháng 7 năm 2015.

3. Bộ Tài chính chủ trì:

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện quy định tại điểm b và điểm c Khoản 1 Điều 15 Luật Đầu tư năm 2015 về ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế và khu công nghệ cao.

- Trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 164/2013/NĐ-CP theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8649/VPCP-KTTH ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

- Giải quyết các vướng mắc liên quan đến tiền thuê đất của các doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1677/VPCP-KTN ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

4. Bộ Xây dựng chủ trì:

- Tăng cường đoàn kiểm tra và giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở, bố trí quỹ đất cho xây dựng nhà ở cho người lao động trong các khu công nghiệp, tiêu chuẩn nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, báo cáo Ban Chỉ đạo tại cuộc họp lần thứ sáu.

- Khẩn trương hoàn chỉnh các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng năm 2014, trong đó có quy định về thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng thuộc phạm vi quản lý, chức năng của Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao; và có quy định về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp để dành đất một phần diện tích đất khu công nghiệp cho việc xây dựng nhà ở cho người lao động trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP , trình Chính phủ trước ngày 01 tháng 7 năm 2015.

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì:

Khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 18/2015/NĐ-CP theo hướng quy định cụ thể thẩm quyền của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế trên cơ sở năng lực thực hiện của các Ban quản lý trong việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, tham gia thanh tra, tổ chức kiểm tra hoạt động bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định tại Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2015

6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì:

- Hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế phù hợp với năng lực của từng Ban quản lý.

7. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì:

- Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 7 năm 2015.

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cho phù hợp với thực tế, ban hành trước ngày 01 tháng 8 năm 2015.

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hải Phòng và Quảng Ninh khẩn trương hoàn thiện Đề án khu công nghiệp chuyên sâu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

9. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Khánh Hòa và Ninh Thuận yêu cầu các chủ đầu tư khu công nghiệp hoạt động kém hiệu quả thuộc nhóm IV và nhóm V theo Tờ trình số 57/TTr-BKHĐT ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng hạ tầng để thu hút đầu tư đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp, quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng; kiên quyết giảm quy mô hoặc thu hồi đối với các khu công nghiệp không có khả năng triển khai.

10. Các Bộ, ngành, địa phương:

- Tăng cường công tác cải cách hành chính, tập trung thu hút đầu tư, hoàn thiện cơ chế một cửa, tại chỗ tại các Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp.

- Tích cực triển khai các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại các Thông báo số 234/TB-VPCP ngày 08 ngày 7 tháng 2013, số 100/TB-VPCP ngày 10 tháng 3 năm 2014 và số 279/TB-VPCP ngày 22 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

11. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Lần thứ sáu (dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2015).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD, CT, NV, TP, TN&MT, KH&CN, LĐ-TB&XH;
- BQL KKT, KCN các tỉnh/tp: HCM, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Bình Dương, Đồng Nai, Thái Nguyên, Long An, BR-VT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KTTH, QHQT, V.III, TH, HC, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).
TrT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 111/TB-VPCP năm 2015 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần 5 của Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.665

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.220.21