Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 115/NQ-CP 2018 cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế

Số hiệu: 115/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 31/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/NQ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ TỈNH NINH THUẬN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ỔN ĐỊNH SẢN XUẤT, ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2018 - 2023

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2016/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2016 Quốc hội khóa XIV về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;

Căn cứ Kết luận của Bộ Chính trị tại văn bản số 956-CV/VPTW ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với các tỉnh nghèo, đặc biệt khó khăn;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nghị quyết này quy định thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018 - 2023 với nội dung sau:

1. Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư

a) Chấp thuận chủ trương phát triển tỉnh Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước (điện gió, điện mặt trời); đầu tư Dự án Thủy điện tính năng Bắc Ái; nghiên cứu Tổ hợp điện khí, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) Cà Ná với quy mô phù hợp; ưu tiên xây dựng đồng bộ lưới điện truyền tải, tích hợp các dự án điện gió, điện mặt trời vào hệ thống điện quốc gia. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện.

b) Tạm dừng triển khai các dự án khai thác Titan:

- Đối với những khu vực có chứa quặng titan chưa bảo đảm điều kiện khai thác, ảnh hưởng môi trường thuộc “Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1546/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2013 mà chưa cấp phép thăm dò, khai thác thì đưa vào khu vực dự trữ quốc gia để triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện;

- Đối với những dự án đã cấp phép, giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận thống nhất với nhà đầu tư để có phương án xử lý phù hợp, không để ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.

c) Đồng ý chủ trương tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước để triển khai thực hiện đầu tư Dự án thủy điện tích năng Bác Ái. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện.

d) Đồng ý bổ sung các khu du lịch Bình Tiên - Vĩnh Hy, Cà Ná - Mũi Dinh vào các khu du lịch quốc gia thuộc Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2013 và Quyết định số 2350/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

đ) Đồng ý bổ sung xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải vào danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2018 - 2020 theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

e) Đồng ý tỉnh Ninh Thuận được hưởng chính sách giá điện theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ đến hết năm 2020 đối với các dự án điện năng lượng mặt trời và hạ tầng đấu nối công suất thiết kế 2.000MW đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận triển khai. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện.

2. Cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu

a) Đồng ý chủ trương được hưởng cơ chế hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, các khu, cụm công nghiệp như quy định đối với các tỉnh Tây Nguyên. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính triển khai thực hiện.

b) Áp dụng tỷ lệ cho vay lại với mức 10% đối với một số dự án đầu tư mới sử dụng vốn ODA quan trọng, cấp bách của tỉnh thuộc các chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội hoặc các lĩnh vực khác không có khả năng thu hồi vốn. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo quy định.

c) Đồng ý chủ trương việc ngân sách trung ương bố trí 100% vốn đối ứng cho các dự án ODA phần cấp phát triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

d) Về việc sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận thực hiện một số dự án quan trọng, cấp bách: (i) Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 27 (đoạn 12 km); (ii) Thanh toán vốn đầu tư của Dự án đường ven biển (225 tỷ đồng); (iii) Đầu tư Dự án liên thông giữa hồ chứa nước Tân Giang và hồ chứa nước Sông Biêu: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp chung trong phương án sử dụng nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ trước khi báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy định.

đ) Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về quy mô Cảng tổng hợp Cà Ná trong Quy hoạch hệ thống cảng biển quốc gia giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

e) Đồng ý chủ trương bố trí vốn hỗ trợ một phần cho 06 dự án quan trọng, cấp thiết do tỉnh đề nghị vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Căn cứ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư và nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 do Quốc hội và Chính phủ phê duyệt, ban hành và khả năng cân đối nguồn vốn, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

g) Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận.

3. Cơ chế, chính sách về an sinh, xã hội

a) Đồng ý tạo điều kiện thuận lợi và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp về nước cho các sinh viên đã và đang học tập ngành công nghệ hạt nhân tại nước ngoài thuộc Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử” theo Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện.

b) Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận vào quy hoạch tổng thể cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 khi điều chỉnh Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ;

- Khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của Dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1998/TTg-NN ngày 28 tháng 12 năm 2017 về việc chuyển Dự án khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ về Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quản lý.

c) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ để phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực có lợi thế của tỉnh Ninh Thuận trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp và công nghiệp chế biến thành các sản phẩm có chất lượng tốt, quy mô lớn, có sức cạnh tranh trên thị trường, phục vụ nội tiêu và xuất khẩu.

d) Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận:

- Tổ chức lập Quy hoạch khu du lịch quốc gia Ninh Chữ, trong đó xác định Ninh Chữ là trung tâm và bổ sung các khu du lịch Bình Tiên - Vĩnh Hy, Cà Ná - Mũi Dinh là các vệ tinh thuộc Khu du lịch quốc gia; lập Đề án đề nghị bổ sung các Khu du lịch Bình Tiên - Vĩnh Hy, Cà Ná - Mũi Dinh gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện đầu tư Dự án liên thông giữa hồ chứa nước Tân Giang và hồ chứa nước Sông Biêu theo quy định hiện hành;

- Trình phương án ổn định sản xuất, đời sống nhân dân và phát triển khu dân cư phù hợp đối với vị trí trước đây quy hoạch xây dựng các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2;

- Chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách tại Nghị quyết.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Thuận;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No.115/NQ-CP

Hanoi, August 31, 2018

 

RESOLUTION

ON IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF SPECIAL POLICIES ON PROVISION OF ASSITANCE FOR NINH THUAN PROVINCE IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOMENT, SETTLEMENT OF BUSINESS AND PEOPLE’S LIFE DURING 2018 – 2023

THE GORVERNMENT

Pursuant to the Law on the Government organization dated June 19, 2015;

Pursuant to Resolution No.31/2016/QH14 dated November 22, 2016 of the fourteenth National Assembly on termination of application of investment guidelines of the nuclear power project in Ninh Thuan;

Pursuant to Conclusion of the Politburo provided in Document No.956-CV/VPTW dated May 16, 2017 of the Office of Central Committee of the Communist Party of Vietnam on formulation of policies for provision of assistance for provinces with poor and seriously poor conditions;

At the request of Minister of Planning and Investment,

HEREBY DECIDE:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Policy on attracting investment

a) The Government accepts the proposal for development of Ninh Thuan province into a renewable energy centre of the whole country (wind power and solar power); make investment in Bac Ai pumped storage hydropower project; conduct a study on Ca Na combination of power and liquefied natural gas (LNG) in an appropriate scale and prioritize the synchronic construction of transmission grids, and integrate wind power and solar power projects into the national power grid. The Ministry of Industry and Trade shall take charge and cooperate with the Vietnam Electricity and People's Committee of Ninh Thuan province in implementation.

b) Suspension of titan extraction projects. To be specific:

- Areas with titan ores which are ineligible for extraction and may create an impact on the environment as specified in the Project on zoning, exploration, extraction, processing and use of titan ores up to 2020, with visions towards 2030 approved by the Prime Minister in the Decision No.1546/QD-TTg dated September 03, 2013 but are not licensed for exploration and extraction shall be considered the national reserve areas for the purpose of launching wind power and solar power projects, important fact mistake. The Ministry of Industry and Trade shall take charge and cooperate with relevant ministries and People's Committee of Ninh Thuan province in implementation.

- As for projects licensed for extraction, the People’s Committee of Ninh Thuan province shall reach an agreement with the investor on appropriate implementation methods in order not to exert any effect on the investment environment.

c) The Government accepts the proposal for seeking internal and external partners with the aim of making investment in Bac Ai pumped storage hydropower project. The Ministry of Industry and Trade shall take charge and cooperate with relevant ministries and People's Committee of Ninh Thuan province in implementation.

d) The Government concurs with the proposal to add Binh Tien - Vinh Hy and Ca Na – Mui Dinh tourist villages to the list of national tourist villages included in the general planning for development of Vietnam tourism up to 2020, with visions to 2030 according to Decision No.201/QD-TTg dated January 22, 2013 and Decision No.2350/QD-TTg dated December 24, 2014 of the Prime Minister. The Ministry of Culture, Sport and Tourism shall appraise the aforesaid proposal and send reports to the Prime Minister for ratification

dd) The Government concurs with the proposal to include Vinh Hai commune, Ninh Hai district into the list of communes with seriously poor conditions during 2018 – 2020 which is issued together with Decision No.131/QD-TTg dated January 25, 2017 of the Prime Minister. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall submit such proposal to the Prime Minister for ratification.

e) The Government concurs with the proposal that Ninh Thuan province may enjoy the feed-in tariffs as specified in Decision No.11/2017/QD-TTg dated April 11, 2017 of the Prime Minister until the end of 2020 as for projects on solar power and connection infrastructure with design capacity of 2,000MW approved by the Prime Minister. The Ministry of Industry and Trade shall preside over cooperate with the Vietnam Electricity and People's Committee of Ninh Thuan province in implementation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The Government concurs with the proposal for applying legally-accepted policy on provision of assistance for provinces of Central Highlands in infrastructure investment in industrial zones and clusters. The Ministry of Planning and Investment shall preside over and cooperate with the Ministry of Planning and Investment in implementation.

b) The Government concurs with the proposal to apply the on-lending rate of 10% to a number of important and high-priority new investment projects funded by ODA loans in Ninh Thuan province which are included in programs or projects on investment in infrastructure and social welfare or other fields that are incapable for recovering of a full amount of invested capital. The Ministry of Finance shall preside over and cooperate with relevant agencies in implementation as regulated.

c) The Government concurs with the proposal that the central government budget will allocate 100% reciprocal capital for ODA-funded development projects launched in Ninh Thuan provinces.

d) With regard to use of provision for midterm public investment plans during 2016 - 2020 to assist Ninh Thuan province in implementing some important and high-priority projects such as project on improving and extending national highway 27 (12-km section), payment of invested capital of the coastal road project (VND 225 billion) and investment made in Tan Giang - Song Bieu inter-reservoirs project, the Ministry of Planning and Investment shall preside over and cooperate with the Ministry of Finance in consolidating plans for use of provision for midterm public investment plans during 2016 – 2020 and submit them to the Prime Minister before sending such plan to the Standing Committee of National Assembly as regulated.

dd) The Ministry of Transport shall preside over and reach an agreement with People’s Committee of Ninh Thuan province on the size of Ca Na general port included in the national port system planning up to 2020, with visions to 2030 with the aim of satisfying the socio-economic development requirement of Ninh Thuan province.

e) The Government concurs with the proposal for allocation of partial funding provided for six important and high-priority projects suggested by the government authority of Ninh Thuan province included in midterm public investment plans during 2021 – 2025. According to rules, criteria and restrictions regarding the allocation of investment capital and funding from state budget during 2021 - 2025 approved and issued by the National Assembly and the Government, and capacity of funding balance, assign the Ministry of Planning and Investment to preside over and cooperate with the Ministry of Finance in sending consolidated reports to the Prime Minister for consideration and ratification purpose impossible failure revoke.

g) The Government accepts the proposal to prioritize investment in facility and equipment for Nong Lam University – Ninh Thuan Campus in Ho Chi Minh City.

3. Social security policy

a) The Government consents to create favorable conditions and offer jobs to student studying nuclear technology overseas after they graduate and return to Vietnam which are included in the scheme on training and development of nuclear power manpower specified in Decision No.1558/QD-TTg dated August 18, 2010 of the Prime Minister. The Ministry of Education and Training shall preside over and cooperate with the Ministry of Science and Technology, Vietnam Electricity and People’s Committee of Ninh Thuan province in implementation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- preside over and cooperate with relevant agencies in submitting the proposal to the Prime Minister for including additional high-tech industrial zones and clusters of Ninh Thuan province in the nationwide general planning up to 2020, with visions towards 2030 when making adjustment to Decision No.2020, 575/QD-TTg dated May 04, 2015 of the Prime Minister.

- immediately make investment in construction of works included in Tan My irrigation system project and apply guidelines from the Prime Minister provided in Document No.1998/TTg-NN dated December 28, 2017 on transferring the project on Quan The economic zone for industrial salt and salt for export to People's Committee of Ninh Thuan province for management purpose.

c) The Ministry of Science and Technology shall preside over and cooperate with the Ministry of Agriculture and Rural Development in studying, applying and renovating technology to develop key products of Ninh Thuan province in agriculture - forestry - fishery and processing industry into high-qualified, large-scale and competitive products in the market for the purpose of meeting domestic consumption and export requirements.

d) The People's Committee of Ninh Thuan province shall:

- prepare Ninh Chu national tourist village planning which identifies Ninh Chu as the central tourist village and adds Binh Tien – Vinh Hy and Ca Na – Mui Dinh tourist villages to the list of the national tourist village and prepare a scheme on proposal of addition of Binh Tien - Vinh Hy and Ca Na - Mui Dinh tourist villages sent to the Ministry of Culture, Sport and Tourism for appraisal purpose then send such scheme to competent authorities for approval as regulated;

- cooperate with relevant agencies in making investment in the Project on Tan Giang and Song Bieu inter-reservoirs in accordance with provisions of the soft law in force;

- submit the plan for settlement of business and people's life and development of residential areas suitable for locations of previous planning for construction of Ninh Thuan 1 and 2 nuclear power plants;

- proactively cooperate with relevant ministries in implementing policies herein.

Article 2. Effect

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Ministers, Directors of ministerial agencies, Governmental agencies, Director of Vietnam Electricity and Chairman of People's Committee of Ninh Thuan province shall take responsibility to implement this Resolution./.

 PP. THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Resolution No. 115/NQ-CP ngày 31/08/2018 dated August 31, 2018 on implementation of a number of special policies on provision of assitance for Ninh Thuan province in socio-economic develoment, settlement of business and people’s life during 2018 – 2023

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.740

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.0.109