Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2567/2005/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 24/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2567/2005/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẠM NGỪNG XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU KIM CƯƠNG THÔ CÓ XUẤT XỨ TỪ NƯỚC CÔTE D’IVOIRE (BỜ BIỂN NGÀ)

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Thông tư số 11/2002/TT-TM-XNK ngày 26/12/2002 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện việc quản lý xuất nhập khẩu kim cương thô;
Căn cứ thông báo ngày 5 tháng 10 năm 2005 của Chủ tịch Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley, tổ chức mà Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên từ ngày 01/01/2003, về việc chính phủ nước Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) đã chính thức cấm việc xuất khẩu kim cương thô từ tháng 11/2002 và ngừng cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Kimberley cho kim cương thô được khai thác từ nước Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà), và đồng thời yêu cầu các nước thành viên tạm ngừng nhập khẩu kim cương thô có xuất xứ từ nước Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà), nhằm phát hiện và ngăn chặn việc buôn bán kim cương bất hợp pháp do các tổ chức phiến loạn và đồng minh sử dụng để tài trợ cho các cuộc xung đột chống lại các chính quyền hợp pháp ở các nước;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tạm ngừng xuất khẩu và nhập khẩu kim cương thô có xuất xứ từ nước Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan thuộc Bộ Thương mại, các thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu kim cương thô chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan TƯ của các Đoàn thể;
- Các Sở Thương mại;
- Các phòng Quản lý XNK khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh;
- Công báo;
- Vụ KV4, Vụ PC, Vụ TMĐT (lên Web)
- Lưu VT, XNK (2)..

K/T. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Phan Thế Ruệ

 

THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 2567/2005/QD-BTM

Hanoi, October 24, 2005

 

DECISION

TEMPORARY CEASING OF EXPORT AND IMPORT OF RAW DIAMOND ORIGINATING FROM IVORY COAST

MINISTER OF TRADE

Pursuant to Decree 29/2004/NĐ-CP dated January 16, 2004 by the Government on functions, tasks, powers, and organization of the Ministry of Trade;
Pursuant to Circular 11/2002/TT-TM-XNK dated December 26, 2002 by the Ministry of Trade providing guidelines on management of export and import of raw diamond;
Pursuant to the announcement dated October 5, 2005 by the Chairman of Regulations on Certification of Kimberley Process, of which Vietnam became an official member on January 1, 2003 that starting November 2002 the Government of Ivory Coast officially abandoned exports of diamond, ceased issuance of Kimberley Origin Certificate to raw diamond exploited in Ivory Coast, and required member countries to temporarily stop imports of raw diamond originating from Ivory Coast in order to discover and prevent illegal trading of diamond conducted by rebellion organizations and their followers to back fights against legal governments;
Following proposal by the Director of the Export – Import Department,

HEREBY DECIDES:

Article 1: To temporarily cease export and import of raw diamond originating from Ivory Coast.

Article 2: This Decision will come into effect in 15 days after it is publicized on the Gazette.

Article 3: Directors of the Ministerial Office, Personnel Organization Department, and Export – Import Department, and Heads of relevant agencies under the Ministry of Trade, and raw diamond exporters and importers are responsible for implementation of this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

To:
- Prime Minister, Deputy Prime Ministers
- Ministries, ministerial-level agencies
Government’s units
- People’s Committees of provinces and cities under
direct central management
- Supreme People’s Court
- Supreme People’s Procuracy
- Central agencies of organizations
- Departments of Trade
- Export – Import Divisions of Hanoi and Ho Chi Minh City
- Gazette
- Zone 4 Department, Legal Department, E-commerce Department
- Archive (2)

FOR MINISTER OF TRADE
DEPUTY MINISTER

Phan The Rue

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2567/2005/QĐ-BTM ngày 24/10/2005 về việc tạm ngừng xuất khẩu và nhập khẩu kim cương thô có xuất xứ từ nước Côte d’Ivoire (Bờ biển Ngà) do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.889

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!